PDA

View Full Version : Tai lieu luyen TOEFL ITP day du, co CD phan mem di kemrua mot cai
12-04-10, 06:00 PM
Đã bổ sung thêm phần từ mới và 25 đề thi TOEFL dạng Flash (có đáp án kèm theo mỗi câu), các bạn quan tâm có thể vào chủ đề updated 07/2011 sau: http://www.caohockinhte.info/forum/showthread.php?p=261610#post261610

Để dễ nhận biết có phần bổ sung, mình post tài liệu Longman ra Topic mới và thêm phần hướng dẫn nghe + đĩa CD chương trình phần mềm để luyện tất cả các kỹ năng của TOEFL ITP (nó là 1 bộ đi cùng sách) + các đề thi và đáp án của TOEFL VN từ 1995-2004 (có cả phần nghe) . Bạn nào đã copy tài liệu trong Topic“NEU-Tài liệu luyện TOEFL ITP rút gọn+answer key rất cụ thể
“post trước thì có thể vào copy thêm các phần bổ sung trong này.

Đây là bộ tài liệu tương đối phù hợp để các bạn luyện thi đầu vào TOEFL của trường KTQD HN (các trường khác mình không biết vì mình thi KTQD). Các bạn cần học các kỹ năng phần Grammar+Reading để thi đầu vào trường KTQD, học Listening+Grammar+Reading để thi lấy chứng chỉ TOEFL ITP, phần Writing không thi (vì phần này là của TOEFL CBT). Nếu chỉ có ít thời gian cho luyện TA thì các bạn chỉ cần học các kỹ năng trên, thử test các kỹ năng này qua đĩa CD phần mềm kèm theo là có thể tự tin thi rồi.

Các bạn không phải quá lo lắng nếu thấy phần đề thi và đáp án TOEFL thi tại VN từ năm 1995-2004 nhiều từ mới, câu dài. Năm 2009 mình thi KTQD thì từ mới chỉ ở trình độ B, câu ngắn và đơn giản. Nói chung các bạn luyện khá các kỹ năng trong này và có vốn từ trên B sẽ vượt qua được kỳ thi của trường KTQD.

Ngoài ra đây cũng là tài liệu tương đối đầy đủ để các bạn luyện thi TOEFL của bộ giáo dục, nó hướng dẫn đủ 3 kỹ năng để thi TOEFL ITP, nếu các bạn không đi học được thì có thể dùng tài liệu này để ôn cũng rất hiệu quả. Trong phần post này mình cũng đưa lên cho các bạn bộ đề thi và đáp án TOEFL thi tại VN từ năm 1995-2004, dạng đề thi ITP hiện nay chắc vẫn thế.

Sách đã được mình cắt nhỏ và chuyển sang định dạng file *.chm nên xem rất tiện (mình thấy tiện dụng hơn dạng file *.pdf hay *.doc)

Link download phần nghe, ngữ pháp, đọc (bổ sung thêm Answer key phần Listening ngày August 24, 2010)
http://www.mediafire.com/?sharekey=e530766cda286c08ab1eab3e9fa335cacd28932a efca735a


Đĩa Longman Preparation Course CBT : CD phần mềm học kèm rất hiệu quả, có phần Explain Answer rất hay, các bạn cần ghi ra đĩa hoặc dùng ổ ảo
http://megashare.vn/dl.php/579239 (http://megashare.vn/dl.php/579239) (link down rất nhanh vì server mạnh và đặt tại VN)

LONGMAN 2001 Complete course for the TOEFL test Preparation for the computer and paper tests: Sách Longman C&PT đầy đủ (bản chưa cắt nhỏ):
http://www.mediafire.com/?t2umz2mnhzw

Writing.chm: Hướng dẫn kỹ năng viết (dạng ITP không thi, không cần học nếu không cần)
http://www.mediafire.com/?2jm1uzjjlnj

Đề thi và đáp án TOEFL đến 2004:
http://megashare.vn/dl.php/579719(link down rất nhanh vì server mạnh và đặt tại VN)

Scoring Informaytion.pdf: Cách cho điểm của dạng thi TOEFL
http://www.mediafire.com/?13mn4oxojwt

Link hướng dẫn tạo ổ ảo:
http://sallneed.wordpress.com/2009/07/20/hd%E1%BA%ABn-h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-s%E1%BB%AD-d%E1%BB%A5ng-va-t%E1%BA%A1o-%E1%BB%95-dia-%E1%BA%A3o/
Hoặc vào google.com.vn search với từ khóa ”Hướng dẫn Tạo ổ đĩa ảo (http://www.vn-zoom.com/f229/tao-o-dia-ao-mien-phi-voi-magiciso-virtual-cd-dvd-rom-199029.html)”


CHÚ Ý: Bạn nào khi mở file dạng *.chm mà không nhìn thấy hết các phần nội dung (ví dụ như mở file Longman for TOEFL ITP.chm), thì nhìn lên trên đỉnh góc bên trái cửa sổ thấy các nút "Show""Locate",.. , nhấn vào nút Show thì sẽ ra phần Contents để các bạn chọn và xem các phần khác.

rua mot cai
12-04-10, 06:08 PM
LISTENING DIAGNOSTIC PRE-TEST (Paper)

LISTENING DIAGNOSTIC PRE-TEST (Computer)

SHORT DIALOGUES (Paper and Computer)

Strategies.

SKILL 1:Focus on the last line.

SKILL 2:Choose answers with synonyms.

SKILL 3:Avoid similar sounds.

TOEFL EXERCISE (Skills 1-3)

Who, What, Where.

SKILL 4:Draw conclusions about who, what, where.

SKILL 5:Listen for who and what in passives.

SKILL 6:Listen for who and what with multiple nouns.

TOEFL EXERCISE (Skills 4-6)

TOEFL REVIEW EXERCISE (Skills 1-6)

Negatives.

SKILL 7:Listen for negative expressions.

SKILL 8:Listen for double negative expressions.

SKILL 9:Listen for "almost negative" expressions.

SKILL 10:Listen for negatives with comparatives.

TOEFL EXERCISE (Skills 7-10)

TOEFL REVIEW EXERCISE (Skills 1-10)

Functions.

SKILL 11: Listen for expressions of agreement

SKILL 12: Listen for expressions of uncertainty and suggestion.

SKILL 13: Listen for emphatic expressions of surprise.

TOEFL EXERCISE (Skills 11-13)

TOEFL REVIEW EXERCISE (Skills 1-13)

Contrary Meanings.

SKILL 14: Listen for wishes.

SKILL 15: Listen for untrue conditions.

TOEFL EXERCISE (Skills 14-15)

TOEFL REVIEW EXERCISE (Skills 1-15)

Idiomatic Language.

SKILL 16: Listen for two- and three-part verbs.

SKILL 17: Listen for idioms.

TOEFL EXERCISE (Skills 16-17)

TOEFL REVIEW EXERCISE (Skills 1-17)

LONG CONVERSATIONS (Paper)

Before Listening.

SKILL 18: Anticipate the topics.

SKILL 19: Anticipate the questions.

SKILL 20: Determine the topic.

While Listening.

SKILL 21: Draw conclusions about who, what, when, where.

SKILL 22: Listen for answers in order

TOEFL REVIEW EXERCISE (Skills 18-22)

LONG TALKS (Paper)

Before Listening.

SKILL 23: Anticipate the topics.

SKILL 24: Anticipate the questions.

While Listening.

SKILL 25: Determine the topic.

SKILL 26: Draw conclusions about who, what, when, where.

SKILL 27: Listen for answers in order

TOEFL REVIEW EXERCISE (Skills 23-27)

CASUAL CONVERSATIONS (Computer)

SKILL 28: Understand casual conversations.

ACADEMIC DISCUSSIONS (Computer)

SKILL 29: Recognize the organization.

SKILL 30: Listen for direct and indirect details.

SKILL 31: Visualize the passage.

TOEFL REVIEW EXERCISE (Skills 29-31)

ACADEMIC LECTURES (Computer)

SKILL 32:Recognize the organization.

SKILL 33:Listen for direct and indirect details.

SKILL 34:Visualize the passage.

TOEFL REVIEW EXERCISE (Skills 32-34)

LISTENING POST-TEST (Paper)


LISTENING POST-TEST (Computer)

THE STRUCTURE QUESTIONS (Paper and Computer)
Sentences with One Clause
SKILL 1:Be sure the sentence has a subject and a verb
SKILL 2:Be careful of objects of prepositions
SKILL 3:Be careful of appositives
SKILL 4: Be careful of present participles
SKILL 5: Be careful of past participles
Sentences with Multiple Clauses
SKILL 6: Use coordinate connectors correctly
SKILL 7: Use adverb time and cause connectors correctly
SKILL 8: Use other adverb connectors correctly
More Sentences with Multiple Clauses
SKILL 9: Use noun clause connectors correctly
SKILL 10: Use noun clause connector/subjects correctly
SKILL 11: Use adjective clause connectors correctly
SKILL 12: Use adjective clause connector/subjects correctly
Sentences with Reduced Clauses
SKILL 13: Use reduced adjective clauses correctly
SKILL 14: Use reduced adverb clauses correctly
Sentences with Inverted Subjects and Verbs
SKILL 15: Invert the subject and verb with question words
SKILL 16: Invert the subject and verb with place expressions
SKILL 17: Invert the subject and verb with negatives
SKILL 18: Invert the subject and verb with conditionals
SKILL 19: Invert the subject and verb with comparisons

THE WRITTEN EXPRESSION QUESTIONS
Problems with Subject/Verb Agreement
SKILL 20: Make verbs agree after prepositional phrases
SKILL 21: Make verbs agree after expressions of quantity
SKILL 22: Make inverted verbs agree
SKILL 23: Make verbs agree after certain words
Problems with Parallel Structure
SKILL 24: Use parallel structure with coordinate conjunctions
SKILL 25: Use parallel structure with paired conjunctions
SKILL 26: Use parallel structure with comparisons
Problems with Comparatives and Superlatives
SKILL 27: Form comparatives and superlatives correctly
SKILL 28: Use comparatives and superlatives correctly
SKILL 29: Use the irregular -er, -er structure correctly
Problems with the Form of the Verb
SKILL 30: After have, use the past participle
SKILL 31: After be, use the present participle or the past participle
SKILL 32: After will, would, or other modals, use the base form of the verb
Problems with the Use of the Verb
SKILL 33: Know when to use the past with the present
SKILL 34: Use have and had correctly
SKILL 35: Use the correct tense with time expressions
SKILL 36: Use the correct tense with will and would
Problems with Passive Verbs
SKILL 37: Use the correct form of the passive
SKILL 38: Recognize active and passive meanings
Problems with Nouns
SKILL 39:Use the correct singular or plural noun
SKILL 40: Distinguish countable and uncountable nouns
SKILL 41:Recognize irregular plurals of nouns
SKILL 42: Distinguish the person from the thing
Problems with Pronouns
SKILL 43: Distinguish subject and object pronouns
SKILL 44: Distinguish possessive adjectives and pronouns
SKILL 45:Check pronoun reference for agreement
Problems with Adjectives and Adverbs
SKILL 46: Use basic adjectives and adverbs correctly
SKILL 47: Use adjectives after linking verbs
SKILL 48: Position adjectives and adverbs correctly
More Problems with Adjectives
SKILL 49: Recognize -ly adjectives
SKILL 50: Use predicate adjectives correctly
SKILL 51: Use -ed and -ingadjectives correctly
Problems with Articles
SKILL 52: Use articles with singular nouns
SKILL 53: Distinguish a and an
SKILL 54: Make articles agree with nouns
SKILL 55: Distinguish specific and general ideas
Problems with Prepositions
SKILL 56: Recognize incorrect prepositions
SKILL 57: Recognize when prepositions have been omitted
Problems with Usage
SKILL 58: Distinguish make and do
SKILL 59: Distinguish like, alike, and unlike
SKILL 60: Distinguish other, another, and others
STRUCTURE POST-TEST (Paper)

SECTION THREE: READING
Questions about the Ideas of the Passage
SKILL 1: Answer main idea questions correctly
SKILL 2: Recognize the organization of ideas
Directly Answered Questions
SKILL 3: Answer stated detail questions correctly
SKILL 4: Find "unstated" details
SKILL 5: Find pronoun referents
Indirectly Answered Questions
SKILL 6: Answer implied detail questions correctly
SKILL 7: Answer transition questions correctly
Vocabulary Questions
SKILL 8: Find definitions from structural clues
SKILL 9: Determine meanings from word parts
SKILL 10: Use context to determine meanings of difficult words
SKILL 11: Use context to determine meanings of simple words
Overall Review Questions
SKILL 12: Determine where specific information is found
SKILL 13: Determine the tone, purpose, or course
SKILL 14: Determine where to insert a piece of information
READING POST-TEST (Paper)


APPENDIXES
APPENDIX A: Similar Sounds
APPENDIX B: Two- and Three-Part Verbs
APPENDIX C: Idioms
APPENDIX D: Prepositions
APPENDIX E: Word Endings
APPENDIX F: Irregular Verb Forms
APPENDIX G: Formation of the Passive
APPENDIX H: Irregular Plurals
APPENDIX I: Word Parts

COMPLETE TEST (Paper)
Structure and Written Expression
Reading Comprehension
COMPLETE TEST (Computer)
Structure
Reading

Answer key
STRUCTURE
EXERCISE 1
EXERCISE 2-8
EXERCISE 9-15
EXERCISE 16-23
EXERCISE 24-29
EXERCISE 30-36
EXERCISE 37-43
EXERCISE 44-50
EXERCISE 51-57
EXERCISE 58-60
READING
EXERCISE 1-13
EXERCISE 14

Complete test answer
Answer key A1-E1
Answer key E2-G3
Answer key G4-19L

thutrangdc
14-04-10, 02:13 AM
Cảm ơn bạn rua mot cai nhé, tài liệu này rất bổ ích cho các thí sinh năm nay.thanks pro.:thank:

econotbaby
15-04-10, 11:00 AM
bạn ơi, cho mình hỏi là mình ko tìm thấy phần answer key và script của listening. Bạn có thể chia sẻ thêm không ? Thank so much.

rua mot cai
15-04-10, 06:03 PM
bạn ơi, cho mình hỏi là mình ko tìm thấy phần answer key và script của listening. Bạn có thể chia sẻ thêm không ? Thank so much.

Mình đã mới bổ sung phần Audio cho Listening, ngoài ra tất cả các phần listening, grammar, reading, appendix, complete test, answer key đã được move vào cùng 1 thư mục:
http://www.mediafire.com/?sharekey=e530766cda286c08ab1eab3e9fa335cacd28932a efca735a

hongcoi0908
07-05-10, 12:45 AM
Ban oi ban co bo de nao thi thu toefl itp ko?
Ban post len luon di

thuywater86
13-05-10, 02:35 PM
bạn rua mot cai ơi! Các phần trong Long man ý, nó nặng quá hơn 400Mb, híc thì download đến bao giờ. Máy mình bẩu là 12days nữa mới download xong :((. Thía này thì chít à, hay là máy mình bị lỗi nhỉ?

barcatalan86
13-05-10, 04:45 PM
bạn rua mot cai ơi! Các phần trong Long man ý, nó nặng quá hơn 400Mb, híc thì download đến bao giờ. Máy mình bẩu là 12days nữa mới download xong :((. Thía này thì chít à, hay là máy mình bị lỗi nhỉ?


Bạn Rùa một cái cũng nói ro là phải burn ra đĩa hoặc tạo ổ ảo mà em, đợi down xong thì mẹc lắm

luonglan
31-05-10, 04:25 AM
cảm ơn nhiều nha. Tài liệu rất bổ ích nhưng phần key mình ko dow được. Bạn có thể share cho mình qua luonglan.aof@gmail.com được không. Thanks!

killua596
08-06-10, 11:40 AM
Hi bạn

Bạn ơi sao mình tìm trong tài liệu phần nghe không có đáp án phần nghe

Bạn post lên cho mình xin với

pham_the_van
21-06-10, 05:25 PM
Mình đã mới bổ sung phần Audio cho Listening, ngoài ra tất cả các phần listening, grammar, reading, appendix, complete test, answer key đã được move vào cùng 1 thư mục:
http://www.mediafire.com/?sharekey=e530766cda286c08ab1eab3e9fa335cacd28932a efca735aMình đã dành thời gian downloat toàn bộ nhưng không đọc được, nếu có gửi cho mình theo mail: pham_the_van@yahoo.com, ngày 10 tháng 07 này mình thi rùi, cảm ơn rất nhiều nha!

haconthoi
18-07-10, 05:21 PM
Bạn rùa 1 cái ơi, tài liệu của bạn rất hay và hữu ích, nhưng mình có 1 thắc mắc nho nhỏ là phần nge ở audio í, ko có trong answer key mà cũng ko có cả transcrip nữa, nếu có hay ở đâu mà mình chưa tìm thấy bạn giúp mình nhá. Thanks

oanhnguyen219
21-07-10, 02:41 PM
cam on ban rat nhieu:thank:

qtrang_neu86
22-07-10, 12:02 PM
Mình đã mới bổ sung phần Audio cho Listening, ngoài ra tất cả các phần listening, grammar, reading, appendix, complete test, answer key đã được move vào cùng 1 thư mục:
http://www.mediafire.com/?sharekey=e530766cda286c08ab1eab3e9fa335cacd28932a efca735a


Bạn nào nghe được post key lên cho mọi người với. Helppppppp!!!

phonghieu
19-08-10, 11:33 AM
Mình muốn xin một bản tài liệu dạng PDF có được không bạn ! Mình rất cần tài liệu này !
Xin chân thành cám ơn !!!

rua mot cai
24-08-10, 05:15 PM
Lâu mình không log vào Caohockinhte nên không biết đợt trước up thiếu Answer key cho phần Listening, mới đọc và đã up bổ sung để bạn nào cần thì tải về dùng.

@killua596 (http://caohockinhte.vn/forum/member.php?u=111048): Hi bạn
Bạn ơi sao mình tìm trong tài liệu phần nghe không có đáp án phần nghe
Bạn post lên cho mình xin với

@haconthoi (http://caohockinhte.vn/forum/member.php?u=137649): Bạn rùa 1 cái ơi, tài liệu của bạn rất hay và hữu ích, nhưng mình có 1 thắc mắc nho nhỏ là phần nge ở audio í, ko có trong answer key mà cũng ko có cả transcrip nữa, nếu có hay ở đâu mà mình chưa tìm thấy bạn giúp mình nhá. Thanks

@qtrang_neu86 (http://caohockinhte.vn/forum/member.php?u=54135): Bạn nào nghe được post key lên cho mọi người với. Helppppppp!!!

@phonghieu (http://caohockinhte.vn/forum/member.php?u=32420): Mình muốn xin một bản tài liệu dạng PDF có được không bạn ! Mình rất cần tài liệu này !
Xin chân thành cám ơn !!!


Mình đã up bổ sung phần Answer key cho phần Listening:
Link: http://www.mediafire.com/?13okj5idlvh849e (file Answer key phan Listening.pdf)

Còn đây là toàn bộ link các file trong phần TOEFL ITP mình đã tải lên (phần sách), bạn nào quan tâm phần nào thì vào tải phần đấy, có cả bản *.pdf gốc (bản mình tải trên mạng) và các bản mình đã chỉnh sửa:
Link: http://www.mediafire.com/?c2dq4kdl60ac8

vandatht
12-09-10, 04:01 PM
bạn rua ah, sao mình mở không được file có đuôi *chm

tamnt07
14-09-10, 04:49 PM
Thế thì có khả năng là lúc bạn down bị lỗi rồi, bạn thử down lại xem sao!

vivacious
20-09-10, 03:30 PM
Bây giờ em đang muốn đăng ký thi Toefl đợt tới gần nhất ở trường Kinh tế QD, có ai biết làm thế nào liên hệ không? Giúp em với. Thanks

hoadt84
03-11-10, 05:32 PM
Cảm ơn rua cai nhé. Thấy dài và phải cài là mình đã ngại rồi, oánh dấu để học thôi.

duckm300588
16-11-10, 10:06 AM
hay quá đi mất, thanks các anh chị em!!!!!

thieupv.ulsa
16-11-10, 10:22 AM
đâu đâu? chẳng thấy gì cả. chỉ mình với

Duong Khuc
30-12-10, 10:52 PM
Bạn ơi, phần đề thi và đáp án sao không cắt nhỏ ra down cho nhanh, để như vậy down lâu lắm.

luucamloc
23-02-11, 09:25 PM
Chị ruamotcai oi. Phần Longman nặng những hơn 400 MB, mà chị bẩu là phải tạo ổ đĩa ảo là thế nào ạ. Em không hiểu ạ. Chị chỉ rõ thêm cho em được không ạ. Em cám ơn chị nhiều nhiều!

RONALta
04-03-11, 06:13 PM
Chị ruamotcai oi. Phần Longman nặng những hơn 400 MB, mà chị bẩu là phải tạo ổ đĩa ảo là thế nào ạ. Em không hiểu ạ. Chị chỉ rõ thêm cho em được không ạ. Em cám ơn chị nhiều nhiều!

nghĩa là bạn download phần mềm ổ ảo về ( có đường link đấy rồi ) sau đó down phần longman đó vê.Dùng chương trình ổ ảo để đọc phần longman,đơn giản thế thôi.
Phần longman tuy nặng hơn 400Mb nhưng down rất nhanh,trung bình 500Kb/s mà (server mạnh và đặt tại VN),down bằng IDM ấy"HopTac""HopTac"

pawcobehayquen
24-03-11, 12:29 AM
Cảm ơn bạn nhiều đã chia sẻ tài liệu có ích này. Mình đang muốn tìm 1 vài đề thi cao học của ngân hàng và tài chính tại khu vực miền bắc những năm gần đây nhất. Bạn nào có giúp mình với nhé. Many thanks in advance!

hamvuinhat
18-04-11, 12:58 AM
Mình đang rất cần những tài liệu này. Cảm ơn bạn rất nhiều!

inuyasha2510
06-05-11, 12:41 AM
nghĩa là bạn download phần mềm ổ ảo về ( có đường link đấy rồi ) sau đó down phần longman đó vê.Dùng chương trình ổ ảo để đọc phần longman,đơn giản thế thôi.
Phần longman tuy nặng hơn 400Mb nhưng down rất nhanh,trung bình 500Kb/s mà (server mạnh và đặt tại VN),down bằng IDM ấy"HopTac""HopTac"

Em tạo được đĩa ảo rồi, nhưng vẫn không biết cách mở chương trình. Em chụp ảnh đĩa ảo đây, có ai xem chỉ dẫn tiếp với ạ?

shiina
18-05-11, 04:38 PM
Cho em hỏi là e down phần nghe về (trong folder audio ý ạ) nhưng mà down xong e ko mở ra nghe được. Thế là nó bị làm sao ạ?

inuyasha2510
03-06-11, 06:02 PM
Cho em hỏi là e down phần nghe về (trong folder audio ý ạ) nhưng mà down xong e ko mở ra nghe được. Thế là nó bị làm sao ạ?
Mình vẫn nghe bằng WMP bình thường mà nhỉ. Có thể file bị lỗi khi tải, bạn thử tải lại xem sao.

vothithuyvan
14-07-11, 10:26 PM
Ban rua mot cai ơi, mình không tải được tất cả những tài liệu thi ITP TOEFL ( mình hơi bị dốt vi tính) , bạn làm ơn mail cho mình được không ? đầu tháng 8 mình "bị" thi rồi. Đ/c của mình vothithuyvan69@yahoo.com

rua mot cai
16-07-11, 09:24 PM
Ban rua mot cai ơi, mình không tải được tất cả những tài liệu thi ITP TOEFL ( mình hơi bị dốt vi tính) , bạn làm ơn mail cho mình được không ? đầu tháng 8 mình "bị" thi rồi. Đ/c của mình vothithuyvan69@yahoo.com

Cái này vài trăm MB (nặng) nên không gửi qua mail được bạn à, bạn nhờ bạn nào biết ít về vi tính là tải được, gần thi thì chắc bạn nên xem lại các skill là luyện theo đĩa phần mềm thôi.

thanhnhan_87
28-09-11, 10:05 PM
Đã bổ sung thêm phần từ mới và 25 đề thi TOEFL dạng Flash (có đáp án kèm theo mỗi câu), các bạn quan tâm có thể vào chủ đề updated 07/2011 sau: http://www.caohockinhte.info/forum/showthread.php?p=261610#post261610

Để dễ nhận biết có phần bổ sung, mình post tài liệu Longman ra Topic mới và thêm phần hướng dẫn nghe + đĩa CD chương trình phần mềm để luyện tất cả các kỹ năng của TOEFL ITP (nó là 1 bộ đi cùng sách) + các đề thi và đáp án của TOEFL VN từ 1995-2004 (có cả phần nghe) . Bạn nào đã copy tài liệu trong Topic“NEU-Tài liệu luyện TOEFL ITP rút gọn+answer key rất cụ thể
“post trước thì có thể vào copy thêm các phần bổ sung trong này.

Đây là bộ tài liệu tương đối phù hợp để các bạn luyện thi đầu vào TOEFL của trường KTQD HN (các trường khác mình không biết vì mình thi KTQD). Các bạn cần học các kỹ năng phần Grammar+Reading để thi đầu vào trường KTQD, học Listening+Grammar+Reading để thi lấy chứng chỉ TOEFL ITP, phần Writing không thi (vì phần này là của TOEFL CBT). Nếu chỉ có ít thời gian cho luyện TA thì các bạn chỉ cần học các kỹ năng trên, thử test các kỹ năng này qua đĩa CD phần mềm kèm theo là có thể tự tin thi rồi.

Các bạn không phải quá lo lắng nếu thấy phần đề thi và đáp án TOEFL thi tại VN từ năm 1995-2004 nhiều từ mới, câu dài. Năm 2009 mình thi KTQD thì từ mới chỉ ở trình độ B, câu ngắn và đơn giản. Nói chung các bạn luyện khá các kỹ năng trong này và có vốn từ trên B sẽ vượt qua được kỳ thi của trường KTQD.

Ngoài ra đây cũng là tài liệu tương đối đầy đủ để các bạn luyện thi TOEFL của bộ giáo dục, nó hướng dẫn đủ 3 kỹ năng để thi TOEFL ITP, nếu các bạn không đi học được thì có thể dùng tài liệu này để ôn cũng rất hiệu quả. Trong phần post này mình cũng đưa lên cho các bạn bộ đề thi và đáp án TOEFL thi tại VN từ năm 1995-2004, dạng đề thi ITP hiện nay chắc vẫn thế.

Sách đã được mình cắt nhỏ và chuyển sang định dạng file *.chm nên xem rất tiện (mình thấy tiện dụng hơn dạng file *.pdf hay *.doc)

Link download phần nghe, ngữ pháp, đọc (bổ sung thêm Answer key phần Listening ngày August 24, 2010)
http://www.mediafire.com/?sharekey=e530766cda286c08ab1eab3e9fa335cacd28932a efca735a


Đĩa Longman Preparation Course CBT : CD phần mềm học kèm rất hiệu quả, có phần Explain Answer rất hay, các bạn cần ghi ra đĩa hoặc dùng ổ ảo
http://megashare.vn/dl.php/579239 (http://megashare.vn/dl.php/579239) (link down rất nhanh vì server mạnh và đặt tại VN)

LONGMAN 2001 Complete course for the TOEFL test Preparation for the computer and paper tests: Sách Longman C&PT đầy đủ (bản chưa cắt nhỏ):
http://www.mediafire.com/?t2umz2mnhzw

Writing.chm: Hướng dẫn kỹ năng viết (dạng ITP không thi, không cần học nếu không cần)
http://www.mediafire.com/?2jm1uzjjlnj

Đề thi và đáp án TOEFL đến 2004:
http://megashare.vn/dl.php/579719(link down rất nhanh vì server mạnh và đặt tại VN)

Scoring Informaytion.pdf: Cách cho điểm của dạng thi TOEFL
http://www.mediafire.com/?13mn4oxojwt

Link hướng dẫn tạo ổ ảo:
http://sallneed.wordpress.com/2009/07/20/hdẫn-hướng-dẫn-sử-dụng-va-tạo-ổ-dia-ảo/ (http://sallneed.wordpress.com/2009/07/20/hd%E1%BA%ABn-h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-s%E1%BB%AD-d%E1%BB%A5ng-va-t%E1%BA%A1o-%E1%BB%95-dia-%E1%BA%A3o/)
Hoặc vào google.com.vn search với từ khóa ”Hướng dẫn Tạo ổ đĩa ảo (http://www.vn-zoom.com/f229/tao-o-dia-ao-mien-phi-voi-magiciso-virtual-cd-dvd-rom-199029.html)”


CHÚ Ý: Bạn nào khi mở file dạng *.chm mà không nhìn thấy hết các phần nội dung (ví dụ như mở file Longman for TOEFL ITP.chm), thì nhìn lên trên đỉnh góc bên trái cửa sổ thấy các nút "Show""Locate",.. , nhấn vào nút Show thì sẽ ra phần Contents để các bạn chọn và xem các phần khác.thanks bạn rua mot cai rất nhiều nhưng mà mình so phần listening trong file bạn gửi và sách của trường mình thấy khác nhau. Bạn có phần đáp án của phần nghe trong sách của trường mình không? gửi cho mình với.

phuonganh0706
30-08-12, 04:02 PM
Ban rùa ơi, link phần đề thi Đề thi và đáp án TOEFL đến 2004:
http://megashare.vn/dl.php/579719(link down rất nhanh vì server mạnh và đặt tại VN) không thấy vào được nữa, nó báo document not found bạn ah hic hic

bocuoi
16-11-12, 04:43 PM
Các link đến http://megashare.vn (http://megashare.vn/dl.php/579719) đều lỗi rồi bạn ạ.
Bạn kiểm tra lại các file *.hcm hộ nhé.Mình down về mở ra chẳng đọc được, toàn báo lỗi kiểu này:Navigation to the webpage was canceledWhat you can try:

res://ieframe.dll/bullet.png
Retype the address.

Thanks bạn

tunguyenthanh72
08-06-13, 10:58 AM
Mình cảm ơn bạn Rùa rất nhiều