PDA

View Full Version : Danh sách luận văn luận án Thạc sỹ - Tiến sỹ ( updatebook.vn )hoangkyss
15-05-11, 01:50 AM
Danh sách Luận Án Tiến sỹ - Thạc sỹ Khoa Học Xã hộiThạc Sỹ Một số mô hình dạng vi phân, sai phân trong kinh tế (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/mot-so-mo-hinh-dang-vi-phan-sai-phan-trong-kinh-te-12551/)
Thạc Sỹ Sự hội tụ của kỳ vọng có điều kiện và martingale trong đại số von Neumann (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/su-hoi-tu-cua-ky-vong-co-dieu-kien-va-martingale-trong-dai-so-von-neumann-12546/)
Thạc Sỹ Xây dựng không gian Lp cho đại số toán tử (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/xay-dung-khong-gian-lp-cho-dai-so-toan-tu-12542/)
Thạc Sỹ Nghiên cứu ảnh hưởng của phụ gia đến tính chất cơ lý và độ bền thời tiết của màng polyolefin (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/nghien-cuu-anh-huong-cua-phu-gia-den-tinh-chat-co-ly-va-do-ben-thoi-tiet-cua-mang-polyolefin-12535/)
Thạc Sỹ ứng dụng điện cực paste cacbon biến tính bởi HgO vào việc xác đinh đồng thời 4 kim loại Pb, Cd, Zn và Cu (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/ung-dung-dien-cuc-paste-cacbon-bien-tinh-boi-hgo-vao-viec-xac-dinh-dong-thoi-4-kim-loai-pb-cd-zn-va-cu-12530/)
Thạc Sỹ Nghiên cứu điều chế và tính chất điện hóa của lớp phủ composite Niken-Coban bằng phương pháp điện hóa (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/nghien-cuu-dieu-che-va-tinh-chat-dien-hoa-cua-lop-phu-composite-niken-coban-bang-phuong-phap-dien-hoa-12528/)
Thạc Sỹ Nghiên cứu quá trình bảo quản gạo dự trữ sử dụng chất khử oxy (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/nghien-cuu-qua-trinh-bao-quan-gao-du-tru-su-dung-chat-khu-oxy-12520/)
Thạc Sỹ Phát triển bộ công cụ hỗ trợ xây dựng kho ngữ liệu cho phân tích văn bản tiếng Việt (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/phat-trien-bo-cong-cu-ho-tro-xay-dung-kho-ngu-lieu-cho-phan-tich-van-ban-tieng-viet-12518/)
Thạc Sỹ Vật liệu mao quản trung bình SBA-16 biến tính bằng oxit kim loại cho phản ứng chuyển hóa n-hexan (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/vat-lieu-mao-quan-trung-binh-sba-16-bien-tinh-bang-oxit-kim-loai-cho-phan-ung-chuyen-hoa-n-hexan-12516/)
Thạc Sỹ Nghiên cứu hóa thực vật cây Vông nem (Erythrina orientalis (L.) Murr., Fabaceae) (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/nghien-cuu-hoa-thuc-vat-cay-vong-nem-erythrina-orientalis-l-murr-fabaceae-12511/)
Thạc Sỹ Tính chất điện, từ của hệ vật liệu pervoskite La1-xYxFeO3 (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/tinh-chat-dien-tu-cua-he-vat-lieu-pervoskite-la1-xyxfeo3-12509/)
Thạc Sỹ Nghiên cứu tổng hợp canxi gluconat bằng quá trình oxy hóa chọn lọc glucozơ sử dụng xúc tác Pt và Ag / MCM-41 (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/nghien-cuu-tong-hop-canxi-gluconat-bang-qua-trinh-oxy-hoa-chon-loc-glucozo-su-dung-xuc-tac-pt-va-ag-mcm-41-a-12507/)
Thạc Sỹ Nghiên cứu tổng hợp, tính chất và khả năng ứng dụng vật liệu xúc tác bạc kim loại trên chất mang đồng oxit (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/nghien-cuu-tong-hop-tinh-chat-va-kha-nang-ung-dung-vat-lieu-xuc-tac-bac-kim-loai-tren-chat-mang-dong-oxit-12504/)
Thạc Sỹ Phân bố liều hấp thụ trong Phantom theo bề dày và khoảng cách đến trục của chùm photon năng lượng 6 MV và 15 MV dùng trong xạ trị (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/phan-bo-lieu-hap-thu-trong-phantom-theo-be-day-va-khoang-cach-den-truc-cua-chum-photon-nang-luong-6-mv-va-15-mv-dung-trong-xa-tri-12501/)
Thạc Sỹ Nghiên cứu hình thái cấu trúc và đặc tính điện hóa của polyaniline tổng hợp bằng con đường điện hóa (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/nghien-cuu-hinh-thai-cau-truc-va-dac-tinh-dien-hoa-cua-polyaniline-tong-hop-bang-con-duong-dien-hoa-12499/)
Thạc Sỹ Về một phương pháp không cổ điển giải số phương trình vi phân bậc nhất và bậc hai (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/ve-mot-phuong-phap-khong-co-dien-giai-so-phuong-trinh-vi-phan-bac-nhat-va-bac-hai-12498/)
Thạc Sỹ Phương pháp đo quang với thuốc thử 1- (2-pyridilazo )- 2- naphtol (PAN) trong môi trường mixen (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/phuong-phap-do-quang-voi-thuoc-thu-1-2-pyridilazo-2-naphtol-pan-trong-moi-truong-mixen-12496/)
Thạc Sỹ Xác định đồng thời Ni, Co, Pd trong bản mạch điện tử bằng phương pháp trắc quang với thuốc thử PAN sử dụng thuật toán hồi quy đa biến (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/xac-dinh-dong-thoi-ni-co-pd-trong-ban-mach-dien-tu-bang-phuong-phap-trac-quang-voi-thuoc-thu-pan-su-dung-thuat-toan-hoi-quy-da-bien-12494/)
Thạc Sỹ Phân tích, đánh giá ô nhiêm kim loại nặng trong động vật thủy sinh tại khu vực thu gom và tái chế rác thải điện, điện tử. (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/phan-tich-danh-gia-o-nhiem-kim-loai-nang-trong-dong-vat-thuy-sinh-tai-khu-vuc-thu-gom-va-tai-che-rac-thai-dien-dien-tu-12487/)
Thạc Sỹ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐO QUANG ĐỂ PHÂN TÍCH LƯỢNG VẾT Mn (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/nghien-cuu-ung-dung-phuong-phap-do-quang-de-phan-tich-luong-vet-mn-12484/)
Thạc Sỹ Đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường phục vụ phát triển bền vững làng nghề chế biến thực phẩm Dương Liễu, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/danh-gia-hien-trang-o-nhiem-moi-truong-phuc-vu-phat-trien-ben-vung-lang-nghe-che-bien-thuc-pham-duong-lieu-huyen-hoai-duc-thanh-pho-ha-noi-12449/)
Thạc Sỹ Nghiên cứu phương pháp ăn mòn laser để chế tạo các hạt nano kim loại (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/nghien-cuu-phuong-phap-an-mon-laser-de-che-tao-cac-hat-nano-kim-loai-12448/)
Thạc Sỹ Tìm hiểu về mạng nơron Kohonen (hay mạng nơron tự tổ chức – SOM). (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/tim-hieu-ve-mang-noron-kohonen-hay-mang-noron-tu-to-chuc-a-som-12447/)
Thạc Sỹ Polyphenol và hoạt độ ức chế serine-proteinase từ thân, hạt cây gỗ Vang (Caesalpinia sappan L.) và một số cây thuốc khác. (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/polyphenol-va-hoat-do-uc-che-serine-proteinase-tu-than-hat-cay-go-vang-caesalpinia-sappan-l-va-mot-so-cay-thuoc-khac-12446/)
Thạc Sỹ Xác lập cơ sở khoa học địa lý phục vụ sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên khu vực ven biển huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/xac-lap-co-so-khoa-hoc-dia-ly-phuc-vu-su-dung-hop-ly-tai-nguyen-thien-nhien-khu-vuc-ven-bien-huyen-hai-lang-tinh-quang-tri-12445/)
Thạc Sỹ Xác định mối liên hệ tính chất của các lớp và hệ số phản xạ mặt trước lên hiệu năng hoạt động của một pin (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/xac-dinh-moi-lien-he-tinh-chat-cua-cac-lop-va-he-so-phan-xa-mat-truoc-len-hieu-nang-hoat-dong-cua-mot-pin-12439/)
Thạc Sỹ Giải thuật tìm kiếm minimax và ứng dụng trong các trò chơi có tổng bằng không (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/giai-thuat-tim-kiem-minimax-va-ung-dung-trong-cac-tro-choi-co-tong-bang-khong-12438/)
Thạc Sỹ ĐIỀU CHẾ NiO, NiFe2O4 KÍCH THƯỚC NANOMET VÀ ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/dieu-che-nio-nife2o4-kich-thuoc-nanomet-va-dinh-huong-ung-dung-12434/)
Thạc Sỹ Nghiên cứu quá trình trùng hợp acrylamit và axit acrylic trong lớp nanoclay (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/nghien-cuu-qua-trinh-trung-hop-acrylamit-va-axit-acrylic-trong-lop-nanoclay-12431/)
Thạc Sỹ Nghiên cứu sử dụng hợp lý đất đai phục vụ quy hoạch phát triển đô thị thành phố Hưng Yên đến năm 202 (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/nghien-cuu-su-dung-hop-ly-dat-dai-phuc-vu-quy-hoach-phat-trien-do-thi-thanh-pho-hung-yen-den-nam-202-a-12430/)
Thạc Sỹ Thiết kế vector biểu hiện gen mã hóa xylanase trong nấm mốc (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/thiet-ke-vector-bieu-hien-gen-ma-hoa-xylanase-trong-nam-moc-12429/)
Thạc Sỹ Tiến hành khảo sát qui trình chiết tách ent-kauran diterpenoid từ lá cây khổ sâm Bắc Bộ (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/tien-hanh-khao-sat-qui-trinh-chiet-tach-ent-kauran-diterpenoid-tu-la-cay-kho-sam-bac-bo-12417/)
Thạc Sỹ Tạo mô hình tiểu đường trên chuột nhắt trắng và thử tác dụng hạ đường huyết một số chế phẩm tự nhiên (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/tao-mo-hinh-tieu-duong-tren-chuot-nhat-trang-va-thu-tac-dung-ha-duong-huyet-mot-so-che-pham-tu-nhien-12412/)
Thạc Sỹ Phương pháp phân tích thành phần chính (PCA) kết hợp với mạng nơron nhân tạo để xác định đồng thời các cấu tử trong cùng hỗn hợp (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/phuong-phap-phan-tich-thanh-phan-chinh-pca-ket-hop-voi-mang-noron-nhan-tao-de-xac-dinh-dong-thoi-cac-cau-tu-trong-cung-hon-hop-12411/)
Thạc Sỹ Phân lập và tuyển chọn các chủng vi sinh vật hữu ích phục vụ cho việc sản xuất các chế phẩm probiotic dùng trong chăn nuôi (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/phan-lap-va-tuyen-chon-cac-chung-vi-sinh-vat-huu-ich-phuc-vu-cho-viec-san-xuat-cac-che-pham-probiotic-dung-trong-chan-nuoi-12408/)
Thạc Sỹ Đánh giá mức độ tích luỹ kim loại nặng trong trầm tích sông Nhuệ (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/danh-gia-muc-do-tich-luy-kim-loai-nang-trong-tram-tich-song-nhue-12406/)
Thạc Sỹ Nghiên cứu phân lập và tác dụng gây độc của gossypol từ hạt bông (gossypium barbadense l.) trên một số dòng tế bào ung thư (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/nghien-cuu-phan-lap-va-tac-dung-gay-doc-cua-gossypol-tu-hat-bong-gossypium-barbadense-l-tren-mot-so-dong-te-bao-ung-thu-12403/)
Thạc Sỹ PHÂN TÍCH LƯỢNG NHỎ CÁC NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM TRONG LỚP MẠ HỢP KIM Ni- Zn (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/phan-tich-luong-nho-cac-nguyen-to-dat-hiem-trong-lop-ma-hop-kim-ni-zn-12393/)
Thạc Sỹ Tổng hợp một số dẫn xuất của N-(2,3,4,6-tetra-O-acetyl-b-D-galactopyranosyl)thiosemicarbazid bằng cách ngưng tụ hợp chất này với benzaldehyd thế khác nhau. (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/tong-hop-mot-so-dan-xuat-cua-n-2-3-4-6-tetra-o-acetyl-b-d-galactopyranosyl-thiosemicarbazid-bang-cach-ngung-tu-hop-chat-nay-voi-benzaldehyd-the-khac-nhau-12390/)
Thạc Sỹ Tìm hiểu một số giải pháp đồng chỉnh gương mini đồng thời tối ưu hoá một số thông số vật lí trong buồng cộng hưởng mini cho laser Nd:YAG được Q-switch thụ động. (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/tim-hieu-mot-so-giai-phap-dong-chinh-guong-mini-dong-thoi-toi-uu-hoa-mot-so-thong-so-vat-li-trong-buong-cong-huong-mini-cho-laser-nd-yag-duoc-q-switch-thu-dong-12318/)
Thạc Sỹ Giải pháp công nghệ xử lý nước thải chăn nuôi lợn bằng phương pháp sinh học phù hợp với điều kiện Việt Nam (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/giai-phap-cong-nghe-xu-ly-nuoc-thai-chan-nuoi-lon-bang-phuong-phap-sinh-hoc-phu-hop-voi-dieu-kien-viet-nam-12303/)
Thạc Sỹ Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến bột hyđroxyapatit Ca10(PO4)6(OH)2 kích thước nano điều chế từ canxi hyđroxit Ca(OH)2 (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/nghien-cuu-cac-yeu-to-anh-huong-den-bot-hydroxyapatit-ca10-po4-6-oh-2-kich-thuoc-nano-dieu-che-tu-canxi-hydroxit-ca-oh-2-a-12302/)
Thạc Sỹ Tách, làm giầu, xác định lượng vết Pb và Cd trong một số đối tượng bằng kỹ thuật chiết pha rắn và phương pháp quang phổ (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/tach-lam-giau-xac-dinh-luong-vet-pb-va-cd-trong-mot-so-doi-tuong-bang-ky-thuat-chiet-pha-ran-va-phuong-phap-quang-pho-12300/)
Thạc Sỹ Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến bột hyđroxyapatit Ca10(PO4)6(OH)2 kích thước nano điều chế từ canxi hyđroxit Ca(OH)2 (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/nghien-cuu-cac-yeu-to-anh-huong-den-bot-hydroxyapatit-ca10-po4-6-oh-2-kich-thuoc-nano-dieu-che-tu-canxi-hydroxit-ca-oh-2-a-12299/)
Thạc Sỹ Một số phương pháp chế tạo ZnS và ZnSAl Cu (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/mot-so-phuong-phap-che-tao-zns-va-znsal-cu-12298/)
Thạc Sỹ Nghiên cứu đánh giá tiềm năng và phương án công nghệ sử dụng năng lượng sinh khối các phụ phẩm nông nghiệp tỉnh Hải Dương (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/nghien-cuu-danh-gia-tiem-nang-va-phuong-an-cong-nghe-su-dung-nang-luong-sinh-khoi-cac-phu-pham-nong-nghiep-tinh-hai-duong-12297/)
Thạc Sỹ Xây dựng sơ đồ khối và chương trình phân loại vỏ trái đất phục vụ dự báo động đất cực đại lãnh thổ việt nam (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/xay-dung-so-do-khoi-va-chuong-trinh-phan-loai-vo-trai-dat-phuc-vu-du-bao-dong-dat-cuc-dai-lanh-tho-viet-nam-12296/)
Thạc Sỹ Nghiên cứu chế tạo vật liệu màng mỏng chứa Platin, Thiếc trên nền dẫn điện và hoạt tính điện hóa của chúng (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/nghien-cuu-che-tao-vat-lieu-mang-mong-chua-platin-thiec-tren-nen-dan-dien-va-hoat-tinh-dien-hoa-cua-chung-12265/)
Thạc Sỹ Xây dựng quy trình xác định đồng, chì, cadimi trong mẫu huyết thanh bằng phương pháp quang phổ plasma ghép nối khối phổ (ICP-MS) (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/xay-dung-quy-trinh-xac-dinh-dong-chi-cadimi-trong-mau-huyet-thanh-bang-phuong-phap-quang-pho-plasma-ghep-noi-khoi-pho-icp-ms-12262/)
Thạc Sỹ Vi khuẩn oxy hóa Fe(II) và khử nitrate ở Việt Nam: Tính đa dạng và tiềm năng ứng dụng (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/vi-khuan-oxy-hoa-fe-ii-va-khu-nitrate-o-viet-nam-tinh-da-dang-va-tiem-nang-ung-dung-12260/)
Thạc Sỹ Bước đầu nghiên cứu enzyme xylanolytic và cellulolytic từ một chủng vi khuẩn ưa nhiệt (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/buoc-dau-nghien-cuu-enzyme-xylanolytic-va-cellulolytic-tu-mot-chung-vi-khuan-ua-nhiet-12258/)
Thạc Sỹ Nghiên cứu chế tạo vật liệu cao su blend bền dầu mỡ và môi trường trên cơ sở cao su nitril butadiene (NBR), cao su cloropen (CR) và nhựa polyvinylclorua (PVC) (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/nghien-cuu-che-tao-vat-lieu-cao-su-blend-ben-dau-mo-va-moi-truong-tren-co-so-cao-su-nitril-butadiene-nbr-cao-su-cloropen-cr-va-nhua-polyvinylclorua-pvc-12256/)
Thạc Sỹ Tổng hợp và chuyển hoá một số azometin chứa nhân piriđin. (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/tong-hop-va-chuyen-hoa-mot-so-azometin-chua-nhan-piridin-12254/)
Thạc Sỹ Nghiên cứu xử lý nước thải của làng nghề sản xuất miến dong Cự Đà, Thanh Oai, Hà Nội bằng phương pháp lọc sinh học ngập nước (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/nghien-cuu-xu-ly-nuoc-thai-cua-lang-nghe-san-xuat-mien-dong-cu-da-thanh-oai-ha-noi-bang-phuong-phap-loc-sinh-hoc-ngap-nuoc-12253/)
Thạc Sỹ Phân tích dạng kim loại Ni, Cu, Zn trong trầm tích sông Nhuệ - Đáy (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/phan-tich-dang-kim-loai-ni-cu-zn-trong-tram-tich-song-nhue-day-12252/)
Thạc Sỹ Xác định hàm lượng một số kim loại nặng trong động vật nhuyễn thể ở khu vực hồ tây (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/xac-dinh-ham-luong-mot-so-kim-loai-nang-trong-dong-vat-nhuyen-the-o-khu-vuc-ho-tay-12248/)
Thạc Sỹ Nghiên cứu sự ảnh hưởng của một số tham số lượng tử đến tính axit của dãy Benzoic thế (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/nghien-cuu-su-anh-huong-cua-mot-so-tham-so-luong-tu-den-tinh-axit-cua-day-benzoic-the-12245/)
Thạc Sỹ Nghiên cứu xác định Ciproflxacin (CIP) trong một số dược phẩm bằng phương pháp điện hóa (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/nghien-cuu-xac-dinh-ciproflxacin-cip-trong-mot-so-duoc-pham-bang-phuong-phap-dien-hoa-12243/)
Thạc Sỹ Nghiên cứu quá trình trùng hợp stiren và metyl metacrylat với sự có mặt của nanoclay (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/nghien-cuu-qua-trinh-trung-hop-stiren-va-metyl-metacrylat-voi-su-co-mat-cua-nanoclay-12240/)
Thạc Sỹ Nghiên cứu và chế tạo bột huỳnh quang (Y,Gd)BO3 Eu3 phát ánh sáng đỏ (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/nghien-cuu-va-che-tao-bot-huynh-quang-y-gd-bo3-eu3-phat-anh-sang-do-12239/)
Thạc Sỹ Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến bột hyđroxyapatit Ca10(PO4)6(OH)2 kích thước nano điều chế từ canxi hyđroxit Ca(OH)2 (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/nghien-cuu-cac-yeu-to-anh-huong-den-bot-hydroxyapatit-ca10-po4-6-oh-2-kich-thuoc-nano-dieu-che-tu-canxi-hydroxit-ca-oh-2-a-12238/)
Thạc Sỹ Nghiên cứu điều chế, khảo sát cấu trúc và tính chất của titan đioxit kích thước nano mét được biến tính bằng nitơ (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/nghien-cuu-dieu-che-khao-sat-cau-truc-va-tinh-chat-cua-titan-dioxit-kich-thuoc-nano-met-duoc-bien-tinh-bang-nito-12234/)
Thạc Sỹ Nghiên cứu tổng hợp, cấu trúc và tính chất của vật liệu gốm - thuỷ tinh hệ CaO-MgO-SiO2 (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/nghien-cuu-tong-hop-cau-truc-va-tinh-chat-cua-vat-lieu-gom-thuy-tinh-he-cao-mgo-sio2-12233/)
Thạc Sỹ Quá trình điều chế sét hữu cơ từ bentonit Bình Thuận hàm lượng MMT >90% với cetyl trimetyl amoni bromua và dodecyl amoni clorua (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/qua-trinh-dieu-che-set-huu-co-tu-bentonit-binh-thuan-ham-luong-mmt-90-voi-cetyl-trimetyl-amoni-bromua-va-dodecyl-amoni-clorua-12231/)
Thạc Sỹ Xác định hóa chất bảo vệ thực vật carbamat trong một số loại rau quả bằng phương pháp sắc ký lỏng khối phổ (LC-MS) (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/xac-dinh-hoa-chat-bao-ve-thuc-vat-carbamat-trong-mot-so-loai-rau-qua-bang-phuong-phap-sac-ky-long-khoi-pho-lc-ms-12228/)
Thạc Sỹ Nghiên cứu khả năng xử lý nước thải chứa một số hợp chất nitro vòng thơm bằng phương pháp hấp phụ trên than hoạt tính kết hợp với sử dụng thực vật thủy sinh (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/nghien-cuu-kha-nang-xu-ly-nuoc-thai-chua-mot-so-hop-chat-nitro-vong-thom-bang-phuong-phap-hap-phu-tren-than-hoat-tinh-ket-hop-voi-su-dung-thuc-vat-thuy-sinh-12227/)
Thạc Sỹ Nghiên cứu ứng dụng vi sinh vật và vi tảo lam Spirulina trong xử lý nước thải làng nghề bún Phú Đô (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/nghien-cuu-ung-dung-vi-sinh-vat-va-vi-tao-lam-spirulina-trong-xu-ly-nuoc-thai-lang-nghe-bun-phu-do-12226/)
Thạc Sỹ Nghiên cứu chế tạo kháng thể qua lòng đỏ trứng gà để phòng chống tiêu chảy và sưng phù đầu do E. coli ở lợn (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/nghien-cuu-che-tao-khang-the-qua-long-do-trung-ga-de-phong-chong-tieu-chay-va-sung-phu-dau-do-e-coli-o-lon-12223/)
Thạc Sỹ Nghiên cứu điều chế, khảo sát cấu trúc và tính chất TiO2 kích thước nano mét được biến tính bằng lưu huỳnh (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/nghien-cuu-dieu-che-khao-sat-cau-truc-va-tinh-chat-tio2-kich-thuoc-nano-met-duoc-bien-tinh-bang-luu-huynh-12221/)
Thạc Sỹ Điều chế và khảo sát khả năng tách loại Asen của ôxit hỗn hợp Fe-Mn (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/dieu-che-va-khao-sat-kha-nang-tach-loai-asen-cua-oxit-hon-hop-fe-mn-12219/)
Thạc Sỹ Nghiên cứu phân lập, xác định cấu trúc và khảo sát hoạt tính sinh học của các hợp chất phenolic từ cây alpinia pinnanensis t. L. Wu et senjen (zingiberaceae) (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/nghien-cuu-phan-lap-xac-dinh-cau-truc-va-khao-sat-hoat-tinh-sinh-hoc-cua-cac-hop-chat-phenolic-tu-cay-alpinia-pinnanensis-t-l-wu-et-senjen-zingiberaceae-12218/)
Thạc Sỹ : Sử dụng phương pháp hàm Lyapunov dạng Razumikhin để nghiên cứu tính ổn định nghiệm của các phương trình vi phân và hệ phương trình có xung (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/su-dung-phuong-phap-ham-lyapunov-dang-razumikhin-de-nghien-cuu-tinh-on-dinh-nghiem-cua-cac-phuong-trinh-vi-phan-va-he-phuong-trinh-co-xung-12216/)
Thạc Sỹ đánh giá môi trường tuyến đường hồ chí minh qua vườn quốc gia cúc phương (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/danh-gia-moi-truong-tuyen-duong-ho-chi-minh-qua-vuon-quoc-gia-cuc-phuong-12214/)
Thạc Sỹ Nghiên cứu tổng hợp, tính chất và khả năng ứng dụng vật liệu xúc tác bạc kim loại trên chất mang nhôm oxit (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/nghien-cuu-tong-hop-tinh-chat-va-kha-nang-ung-dung-vat-lieu-xuc-tac-bac-kim-loai-tren-chat-mang-nhom-oxit-12207/)
Thạc Sỹ Tổng hợp vật liệu gốm diopzit CaO.MgO.2SiO2 và nghiên cứu ảnh hưởng của talc đến cấu trúc, tính chất của vật liệu (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/tong-hop-vat-lieu-gom-diopzit-cao-mgo-2sio2-va-nghien-cuu-anh-huong-cua-talc-den-cau-truc-tinh-chat-cua-vat-lieu-12206/)
Thạc Sỹ Nghiên cứu ảnh hưởng của sét hữu cơ đến một số tính chất của epoxy (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/nghien-cuu-anh-huong-cua-set-huu-co-den-mot-so-tinh-chat-cua-epoxy-12205/)
Thạc Sỹ Nghiên cứu tổng hợp, cấu tạo của một số phức chất của Pd(II) với dẫn xuất thiosemicacbazon. (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/nghien-cuu-tong-hop-cau-tao-cua-mot-so-phuc-chat-cua-pd-ii-voi-dan-xuat-thiosemicacbazon-12204/)
Thạc Sỹ Phân tích dạng Se(IV), Se(VI) vô cơ trong mẫu nước ngầm và thực phẩm bằng phương pháp động học – xúc tác trắc quang (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/phan-tich-dang-se-iv-se-vi-vo-co-trong-mau-nuoc-ngam-va-thuc-pham-bang-phuong-phap-dong-hoc-a-xuc-tac-trac-quang-12203/)
Thạc Sỹ Xác định tuổi của thanh nhiên liệu đã được làm giàu bằng phương pháp phổ gamma (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/xac-dinh-tuoi-cua-thanh-nhien-lieu-da-duoc-lam-giau-bang-phuong-phap-pho-gamma-12202/)
Thạc Sỹ Đánh giá sự hài lòng của sinh viên về chất lượng đào tạo tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh – Đại học Thái Nguyên (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/danh-gia-su-hai-long-cua-sinh-vien-ve-chat-luong-dao-tao-tai-truong-dai-hoc-kinh-te-va-quan-tri-kinh-doanh-a-dai-hoc-thai-nguyen-12158/)
Thạc Sỹ Sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn trong kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn Tiếng Việt lớp 10 Ban cơ bản tại trường Trung học Chuyên tỉnh Kon Tum (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/su-dung-cau-hoi-trac-nghiem-khach-quan-nhieu-lua-chon-trong-kiem-tra-danh-gia-ket-qua-hoc-tap-mon-tieng-viet-lop-10-ban-co-ban-tai-truong-trung-hoc-chuyen-tinh-kon-tum-12154/)
Thạc Sỹ Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá cán bộ giảng dạy trong trường đại học (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/xay-dung-bo-tieu-chi-danh-gia-can-bo-giang-day-trong-truong-dai-hoc-12152/)
Thạc Sỹ Năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học của giảng viên Trường ĐHSP - ĐH Huế (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/nang-luc-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-trong-hoat-dong-day-hoc-cua-giang-vien-truong-dhsp-dh-hue-12150/)
Thạc Sỹ Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng các bộ đề thi trắc nghiệm khách quan tại Khoa Công Nghệ Thông tin - Đại học Thái Nguyên (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/danh-gia-cac-yeu-to-anh-huong-den-chat-luong-cac-bo-de-thi-trac-nghiem-khach-quan-tai-khoa-cong-nghe-thong-tin-dai-hoc-thai-nguyen-12148/)
Tiến Sỹ đánh giá quy trình thiết kế đề thi trắc nghiệm khách quan tại khoa khoa học tự nhiên và xã hội đại học thái nguyên (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/danh-gia-quy-trinh-thiet-ke-de-thi-trac-nghiem-khach-quan-tai-khoa-khoa-hoc-tu-nhien-va-xa-hoi-dai-hoc-thai-nguyen-12145/)
Thạc Sỹ đánh giá mức độ thích ứng nghề nghiệp của sinh viên trường cao đẳng sư phạm sơn la (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/danh-gia-muc-do-thich-ung-nghe-nghiep-cua-sinh-vien-truong-cao-dang-su-pham-son-la-12144/)
Thạc Sỹ Nghiên cứu đánh giá chất lượng giảng dạy đại học tại học viện báo chí và tuyên truyền (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/nghien-cuu-danh-gia-chat-luong-giang-day-dai-hoc-tai-hoc-vien-bao-chi-va-tuyen-truyen-12142/)
Thạc Sỹ Một số yếu tố ảnh hưởng đến việc đánh giá của sinh viên đối với hoạt động giảng dạy (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/mot-so-yeu-to-anh-huong-den-viec-danh-gia-cua-sinh-vien-doi-voi-hoat-dong-giang-day-12138/)
Thạc Sỹ Nghiên cứu thực trạng việc đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường cao đắng sư phạm trung ương (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/nghien-cuu-thuc-trang-viec-danh-gia-ket-qua-hoc-tap-cua-sinh-vien-truong-cao-dang-su-pham-trung-uong-12135/)
Thạc Sỹ Xây dựng các tiêu chí đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên thcs áp dụng thí điểm tại thị xã phúc yên - tỉnh vĩnh phúc (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/xay-dung-cac-tieu-chi-danh-gia-chat-luong-giang-day-cua-giao-vien-thcs-ap-dung-thi-diem-tai-thi-xa-phuc-yen-tinh-vinh-phuc-12134/)
Thạc Sỹ Những yếu tố ảnh hưởng tới tính tích cực học tập của sinh viên đại học (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/nhung-yeu-to-anh-huong-toi-tinh-tich-cuc-hoc-tap-cua-sinh-vien-dai-hoc-12132/)
Thạc Sỹ Nghiên cứu, xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn Toán lớp 12 tại Trường THPT Bến Tre, Vĩnh Phúc (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/nghien-cuu-xay-dung-ngan-hang-cau-hoi-trac-nghiem-khach-quan-dung-de-kiem-tra-danh-gia-ket-qua-hoc-tap-mon-toan-lop-12-tai-truong-thpt-ben-tre-vinh-phuc-12130/)
Thạc Sỹ Góp phần nghiên cứu xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra đánh giá môn Hoá học 12 ban KHTN trường THPT Yên Lạc II - Tỉnh Vĩnh Phúc (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/gop-phan-nghien-cuu-xay-dung-ngan-hang-cau-hoi-trac-nghiem-khach-quan-dung-de-kiem-tra-danh-gia-mon-hoa-hoc-12-ban-khtn-truong-thpt-yen-lac-ii-tinh-vinh-phuc-12126/)
Thạc Sỹ Nghiên cứu đánh giá thực trạng về giáo dân di cư vùng nhà thờ thái hà, hà nội tiếp cận với giáo dục (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/nghien-cuu-danh-gia-thuc-trang-ve-giao-dan-di-cu-vung-nha-tho-thai-ha-ha-noi-tiep-can-voi-giao-duc-12123/)
Thạc Sỹ Nghiên cứu đánh giá mức độ đáp ứng với công việc của sinh viên tốt nghiệp đại học ngành kinh tế giai đoạn 2000-2005 thông qua ý kiến người sử dụng lao động của một số doanh nghiệp trên đ�� (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/nghien-cuu-danh-gia-muc-do-dap-ung-voi-cong-viec-cua-sinh-vien-tot-nghiep-dai-hoc-nganh-kinh-te-giai-doan-2000-2005-thong-qua-y-kien-nguoi-su-dung-lao-dong-cua-mot-so-doanh-nghiep-tren-da-12121/)
Thạc Sỹ Tác động của việc đổi mới chương trình giảng dạy môn tiếng Anh đến hoạt động giảng dạy và hoạt động học tập ở trưòng CĐSP qua nghiên cứu trường hợp tại trường CĐSP Bắc Giang (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/tac-dong-cua-viec-doi-moi-chuong-trinh-giang-day-mon-tieng-anh-den-hoat-dong-giang-day-va-hoat-dong-hoc-tap-o-truong-cdsp-qua-nghien-cuu-truong-hop-tai-truong-cdsp-bac-giang-12120/)
Thạc Sỹ đánh giá hoạt động khai thác và sử dụng thư viện nhà trường phục vụ cho việc học tập của sinh viên năm cuối hệ đại học chính quy, học viện chính trị-hành chính quốc gia hồ chí minh (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/danh-gia-hoat-dong-khai-thac-va-su-dung-thu-vien-nha-truong-phuc-vu-cho-viec-hoc-tap-cua-sinh-vien-nam-cuoi-he-dai-hoc-chinh-quy-hoc-vien-chinh-tri-hanh-chinh-quoc-gia-ho-chi-minh-12119/)
Thạc Sỹ Đánh giá mức độ đáp ứng về kiến thức, kỹ năng và thái độ của cử nhân Giáo dục Đặc biệt-trường Đại học Sư phạm Hà Nội đối với yêu cầu của thị trường lao động (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/danh-gia-muc-do-dap-ung-ve-kien-thuc-ky-nang-va-thai-do-cua-cu-nhan-giao-duc-dac-biet-truong-dai-hoc-su-pham-ha-noi-doi-voi-yeu-cau-cua-thi-truong-lao-dong-12115/)
Thạc Sỹ Sử dụng phối hợp các phương pháp dạy học để nâng cao hiệu quả dạy học phương trình, bất phương trình ở lớp 10-thpt (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/su-dung-phoi-hop-cac-phuong-phap-day-hoc-de-nang-cao-hieu-qua-day-hoc-phuong-trinh-bat-phuong-trinh-o-lop-10-thpt-12043/)
Thạc Sỹ Biện pháp nâng cao hiệu quả việc trang bị lịch sử toán trong dạy học môn toán ở trường thpt (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/bien-phap-nang-cao-hieu-qua-viec-trang-bi-lich-su-toan-trong-day-hoc-mon-toan-o-truong-thpt-12032/)
Thạc Sỹ Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý đào tạo hình thức vừa làm vừa học thông qua ứng dụng công nghệ thông tin tại trung tâm giáo dục thƣờng xuyên tỉnh thái nguyên (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/giai-phap-nang-cao-hieu-qua-quan-ly-dao-tao-hinh-thuc-vua-lam-vua-hoc-thong-qua-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-tai-trung-tam-giao-duc-thaeong-xuyen-tinh-thai-nguyen-12028/)
Thạc Sỹ Những biện pháp tích cực hoá hoạt động của học sinh trung học phổ thông trong giờ văn học sử (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/nhung-bien-phap-tich-cuc-hoa-hoat-dong-cua-hoc-sinh-trung-hoc-pho-thong-trong-gio-van-hoc-su-12023/)
Thạc Sỹ Phối hợp các phương pháp và phương tiện dạy học nhăm tích cực hoá hoạt động nhận thức của học sinh thpt miền núi khi dạy chương “dòng điện trong các môi trường” (vật lý 11 – cơ bản) (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/phoi-hop-cac-phuong-phap-va-phuong-tien-day-hoc-nham-tich-cuc-hoa-hoat-dong-nhan-thuc-cua-hoc-sinh-thpt-mien-nui-khi-day-chuong-aoedong-dien-trong-cac-moi-truonga-vat-ly-11-a-co-ban-12022/)
Thạc Sỹ Xây dựng và sử dụng website hỗ trợ dạy học phần kiến thức “phương pháp tọa độ trong không gian” trong chương trình hình học nâng cao lớp 12 trường trung học phổ thông (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/xay-dung-va-su-dung-website-ho-tro-day-hoc-phan-kien-thuc-aoephuong-phap-toa-do-trong-khong-giana-trong-chuong-trinh-hinh-hoc-nang-cao-lop-12-truong-trung-hoc-pho-thong-11956/)
Thạc Sỹ Vận dụng phương pháp đàm thoại phát hiện dạy học chương phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/van-dung-phuong-phap-dam-thoai-phat-hien-day-hoc-chuong-phep-doi-hinh-va-phep-dong-dang-trong-mat-phang-11952/)
Thạc Sỹ Các biện pháp quản lý hoạt động tự học của học sinh trường văn hoá i - bộ công an (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/cac-bien-phap-quan-ly-hoat-dong-tu-hoc-cua-hoc-sinh-truong-van-hoa-i-bo-cong-an-11940/)
Thạc Sỹ Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện tỉnh thái nguyên theo định hướng chuẩn hoá (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/bien-phap-phat-trien-doi-ngu-giao-vien-cac-trung-tam-giao-duc-thuong-xuyen-cap-huyen-tinh-thai-nguyen-theo-dinh-huong-chuan-hoa-11939/)
Thạc Sỹ Dạy học phân hoá qua tổ chức ôn tập một số chủ đề phương trình, bất phương trình, hệ phương trình vô tỉ trung học phổ thông (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/day-hoc-phan-hoa-qua-to-chuc-on-tap-mot-so-chu-de-phuong-trinh-bat-phuong-trinh-he-phuong-trinh-vo-ti-trung-hoc-pho-thong-11283/)
Thạc Sỹ Rèn luyện kỹ năng giải toán cho học sinh bằng phương pháp véctơ trong chƣơng trình hình học 10 (chương i, ii - hình học 10 - sách giáo khoa nâng cao ) (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/ren-luyen-ky-nang-giai-toan-cho-hoc-sinh-bang-phuong-phap-vecto-trong-chaeong-trinh-hinh-hoc-10-chuong-i-ii-hinh-hoc-10-sach-giao-khoa-nang-cao-11281/)
Thạc Sỹ Nghiên cứu hệ thống câu hỏi hướng dẫn học bài văn bản văn học lớp 11 qua hai bộ sách ngữ văn chuẩn và nâng cao (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/nghien-cuu-he-thong-cau-hoi-huong-dan-hoc-bai-van-ban-van-hoc-lop-11-qua-hai-bo-sach-ngu-van-chuan-va-nang-cao-11066/)
Thạc Sỹ Hướng dẫn học sinh phân tích và thảo luận các tầng ý nghĩa nhân sinh trong quá trình dạy học truyện ngắn “chiếc thuyền ngoài xa” của nguyễn minh châu (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/huong-dan-hoc-sinh-phan-tich-va-thao-luan-cac-tang-y-nghia-nhan-sinh-trong-qua-trinh-day-hoc-truyen-ngan-aoechiec-thuyen-ngoai-xaa-cua-nguyen-minh-chau-11056/)
Thạc Sỹ Dạy - học văn bản tựa và văn bia trong sách giáo khoa ngữ văn 10 theo đặc trong thể loại (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/day-hoc-van-ban-tua-va-van-bia-trong-sach-giao-khoa-ngu-van-10-theo-dac-trong-the-loai-11035/)
Thạc Sỹ Nghiên cứu, tổ chức quá trình dạy học một số kiến thức chương "các định luật bảo toàn" (vật lí lớp 10-nâng cao) theo quan điểm kiến tạo (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/nghien-cuu-to-chuc-qua-trinh-day-hoc-mot-so-kien-thuc-chuong-cac-dinh-luat-bao-toan-vat-li-lop-10-nang-cao-theo-quan-diem-kien-tao-11015/)
Thạc Sỹ Biện pháp phối hợp quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên thpt của bch công đoàn giáo dục quảng ninh (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/bien-phap-phoi-hop-quan-ly-hoat-dong-boi-duong-chuyen-mon-cho-giao-vien-thpt-cua-bch-cong-doan-giao-duc-quang-ninh-9633/)
Thạc Sỹ Xây dựng trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia ở huyện Hà Trung,Thanh Hóa (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/xay-dung-truong-trung-hoc-co-so-dat-chuan-quoc-gia-o-huyen-ha-trung-thanh-hoa-9631/)
Thạc Sỹ Biện pháp quản lý thực hiện chương trình giáo dục lý luận chính trị tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện tỉnh thái nguyên (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/bien-phap-quan-ly-thuc-hien-chuong-trinh-giao-duc-ly-luan-chinh-tri-tai-cac-trung-tam-boi-duong-chinh-tri-cap-huyen-tinh-thai-nguyen-9279/)
Thạc Sỹ Dạy học giới hạn ở lớp 11 thpt theo hướng phát huy tính tích cực hoạt động học tập của học sinh (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/day-hoc-gioi-han-o-lop-11-thpt-theo-huong-phat-huy-tinh-tich-cuc-hoat-dong-hoc-tap-cua-hoc-sinh-9277/)
Thạc Sỹ Dạy học kịch bản văn học ở trung học phổ thông theo đặc trưng thể loại (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/day-hoc-kich-ban-van-hoc-o-trung-hoc-pho-thong-theo-dac-trung-the-loai-9129/)
Thạc Sỹ Biện pháp quản lý hoạt động dạy học theo hướng phát huy tính tích cực học tập của học viên tại trung tâm hướng nghiệp và gdtx tỉnh quảng ninh (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/bien-phap-quan-ly-hoat-dong-day-hoc-theo-huong-phat-huy-tinh-tich-cuc-hoc-tap-cua-hoc-vien-tai-trung-tam-huong-nghiep-va-gdtx-tinh-quang-ninh-9122/)
Thạc Sỹ Một số biện pháp phát huy tính tích cực hoạt động nhận thức của học sinh thpt miền núi khi dạy học bài tập vật lý phần “quang hình học ” vật lý lớp 11 - nâng cao (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/mot-so-bien-phap-phat-huy-tinh-tich-cuc-hoat-dong-nhan-thuc-cua-hoc-sinh-thpt-mien-nui-khi-day-hoc-bai-tap-vat-ly-phan-aoequang-hinh-hoc-a-vat-ly-lop-11-nang-cao-9114/)
Thạc Sỹ Biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/bien-phap-giao-duc-ky-nang-song-cho-hoc-sinh-tieu-hoc-tren-dia-ban-thanh-pho-thai-nguyen-tinh-thai-nguyen-9061/)
Thạc Sỹ Nghiên cứu xây dựng tình huống học tập và hướng dẫn học sinh giải quyết tình huống học tập khi dạy học về chương "chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể" (vật lí 10 cơ bản) (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/nghien-cuu-xay-dung-tinh-huong-hoc-tap-va-huong-dan-hoc-sinh-giai-quyet-tinh-huong-hoc-tap-khi-day-hoc-ve-chuong-chat-ran-va-chat-long-su-chuyen-the-vat-li-10-co-ban-9050/)
Thạc Sỹ Day học văn học sử theo hướng hình thành và phát triển năng năng lực tự học ở học sinh lớp 10 (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/day-hoc-van-hoc-su-theo-huong-hinh-thanh-va-phat-trien-nang-nang-luc-tu-hoc-o-hoc-sinh-lop-10-a-9047/)
Thạc Sỹ Thiết kế dạy học trực tuyến chương phương pháp toạ độ trong mặt phẳng - Hình học 10 THPT (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/thiet-ke-day-hoc-truc-tuyen-chuong-phuong-phap-toa-do-trong-mat-phang-hinh-hoc-10-thpt-9046/)
Thạc Sỹ Quản lý công tác xã hội hóa giáo dục trung học cơ sở tỉnh hoà bình nhằm khắc phục tình trạng học sinh bỏ học (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/quan-ly-cong-tac-xa-hoi-hoa-giao-duc-trung-hoc-co-so-tinh-hoa-binh-nham-khac-phuc-tinh-trang-hoc-sinh-bo-hoc-9001/)
Thạc Sỹ Phối hợp các phương pháp và phương tiện dạy học hiện đại để phát triển hứng thú và năng lực tự lực học tập cho học sinh qua các hoạt động giải bài tập vật lí phần cơ học (chương trình (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/phoi-hop-cac-phuong-phap-va-phuong-tien-day-hoc-hien-dai-de-phat-trien-hung-thu-va-nang-luc-tu-luc-hoc-tap-cho-hoc-sinh-qua-cac-hoat-dong-giai-bai-tap-vat-li-phan-co-hoc-chuong-trinh-8965/)
Thạc Sỹ Nghiên cứu khả năng phân hủy 2,4,5-t và đặc điểm phân loại của chủng vi khuẩn phân lập từ các bioreactor xử lý đất nhiễm chất diệt cỏ/dioxin (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/nghien-cuu-kha-nang-phan-huy-2-4-5-t-va-dac-diem-phan-loai-cua-chung-vi-khuan-phan-lap-tu-cac-bioreactor-xu-ly-dat-nhiem-chat-diet-co-dioxin-8915/)
Thạc Sỹ Tăng cường vận dụng các bài toán có nội dung thực tiễn vào dạy môn toán đại số nâng cao 10 - thpt (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/tang-cuong-van-dung-cac-bai-toan-co-noi-dung-thuc-tien-vao-day-mon-toan-dai-so-nang-cao-10-thpt-8911/)
Thạc Sỹ Nghiên cứu đa hình trình tự vùng điều khiển (d-loop) hệ gen ty thể của gà ri, gà đông tảo và gà tre (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/nghien-cuu-da-hinh-trinh-tu-vung-dieu-khien-d-loop-he-gen-ty-the-cua-ga-ri-ga-dong-tao-va-ga-tre-8908/)
Thạc Sỹ PHÂN LẬP PROMOTER CỦA GEN MÃ HÓA CHO ENZYME CINNAMYL ALCOHOL DEHYDROGENASE (CAD) VÀ THIẾT KẾ VECTOR CHUYỂN GEN MANG ĐOẠN GEN MÃ HÓA CHO ENZYME CINNAMOYL CoA REDUCTASE (CCR) TỪ CÂY BẠCH ĐÀN URO (EUCALY (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/phan-lap-promoter-cua-gen-ma-hoa-cho-enzyme-cinnamyl-alcohol-dehydrogenase-cad-va-thiet-ke-vector-chuyen-gen-mang-doan-gen-ma-hoa-cho-enzyme-cinnamoyl-coa-reductase-ccr-tu-cay-bach-dan-uro-eucaly-8902/)
Thạc Sỹ đánh giá một số mô hình khai thác thức ăn chăn nuôi bÒ tại hai tỉnh bắc kạn và vĩnh phúc (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/danh-gia-mot-so-mo-hinh-khai-thac-thuc-an-chan-nuoi-bo-tai-hai-tinh-bac-kan-va-vinh-phuc-8900/)
Thạc Sỹ Nghiên cứu tính đa dạng di truyền của một số giống ngô (zea mays l.) (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/nghien-cuu-tinh-da-dang-di-truyen-cua-mot-so-giong-ngo-zea-mays-l-8896/)
Thạc Sỹ đánh giá mối quan hệ di truyền của một số mẫu dẻ và nghiên cứu bảo tồn nguồn gen dẻ trùng khánh - cao bằng bằng kỹ thuật nuôi cấy mô - tế bào thực vật (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/danh-gia-moi-quan-he-di-truyen-cua-mot-so-mau-de-va-nghien-cuu-bao-ton-nguon-gen-de-trung-khanh-cao-bang-bang-ky-thuat-nuoi-cay-mo-te-bao-thuc-vat-8895/)
Thạc Sỹ Biện pháp giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên cho học sinh lớp 9 huyện Giao Thủy - Tỉnh Nam Định (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/bien-phap-giao-duc-suc-khoe-sinh-san-vi-thanh-nien-cho-hoc-sinh-lop-9-huyen-giao-thuy-tinh-nam-dinh-8893/)
Thạc Sỹ Nghiên cứu kĩ thuật viết câu nhiễu trong trắc nghiệm khách quan (mcq) phần di truyền học (sh 12) (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/nghien-cuu-ki-thuat-viet-cau-nhieu-trong-trac-nghiem-khach-quan-mcq-phan-di-truyen-hoc-sh-12-a-8889/)
Thạc Sỹ Vận dụng “phương pháp dạy học tích cực” trong quá trình dạy học môn giáo dục học ở trường CĐSP Ngô Gia Tự Bắc Giang (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/van-dung-aoephuong-phap-day-hoc-tich-cuca-trong-qua-trinh-day-hoc-mon-giao-duc-hoc-o-truong-cdsp-ngo-gia-tu-bac-giang-8887/)
Thạc Sỹ Nguyên lý cực tiểu đối với hàm đa điều hoà dưới (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/nguyen-ly-cuc-tieu-doi-voi-ham-da-dieu-hoa-duoi-8847/)
Thạc Sỹ Biện pháp quản lý hoạt động dạy học theo định hướng đổi mới ppdh ở các trường thcs huyện ninh giang – tỉnh hải dương (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/bien-phap-quan-ly-hoat-dong-day-hoc-theo-dinh-huong-doi-moi-ppdh-o-cac-truong-thcs-huyen-ninh-giang-a-tinh-hai-duong-8843/)
Thạc Sỹ Vận dụng tư tưởng sư phạm tích hợp trong dạy học một số kiến thức về “chất khí” và “cơ sở của nhiệt động lực học”(vật lý 10 – cơ bản) nhằm phát triển hứng thú và năng lực vận (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/van-dung-tu-tuong-su-pham-tich-hop-trong-day-hoc-mot-so-kien-thuc-ve-aoechat-khia-va-aoeco-so-cua-nhiet-dong-luc-hoca-vat-ly-10-a-co-ban-nham-phat-trien-hung-thu-va-nang-luc-van-8841/)
Thạc Sỹ Biện pháp tổ chức luân chuyển và bổ nhiệm lại cán bộ quản lý trường tiểu học huyện bảo lâm tỉnh cao bằng (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/bien-phap-to-chuc-luan-chuyen-va-bo-nhiem-lai-can-bo-quan-ly-truong-tieu-hoc-huyen-bao-lam-tinh-cao-bang-8840/)
Thạc Sỹ Phương pháp chia miền đối với phương trình song điều hòa (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/phuong-phap-chia-mien-doi-voi-phuong-trinh-song-dieu-hoa-8839/)
Tiến Sỹ Biện pháp đào tạo hệ đại học tại các trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh khu vực đồng bằng sông cửu long (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/bien-phap-dao-tao-he-dai-hoc-tai-cac-trung-tam-giao-duc-thuong-xuyen-cap-tinh-khu-vuc-dong-bang-song-cuu-long-8837/)
Thạc Sỹ Tiềm năng du lịch thái nguyên nhìn từ góc độ lịch sử, văn hoá (1995 - 2007) (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/tiem-nang-du-lich-thai-nguyen-nhin-tu-goc-do-lich-su-van-hoa-1995-2007-a-8835/)
Thạc Sỹ Môđun đối đồng điều địa phương và một số phạm trù con serre (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/modun-doi-dong-dieu-dia-phuong-va-mot-so-pham-tru-con-serre-8833/)
Thạc Sỹ Thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở trên địa bàn Hoài Đức (Hà Nội) (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/thuc-hien-phap-luat-ve-dan-chu-o-co-so-tren-dia-ban-hoai-duc-ha-noi-8701/)
Tiến Sỹ Chính sách của các vương triều việt nam đối với người hoa (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/chinh-sach-cua-cac-vuong-trieu-viet-nam-doi-voi-nguoi-hoa-8101/)
Tiến Sỹ Những chuyển biến những chuyển biến kinh tế - xã hội của tỉnh bình dương kinh tế - xã hội từ 1945 đến 2005 (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/nhung-chuyen-bien-nhung-chuyen-bien-kinh-te-xa-hoi-cua-tinh-binh-duong-kinh-te-xa-hoi-tu-1945-den-2005-a-8096/)
Tiến Sỹ The impact of music within play therapy on the classroom behaviour of autistic children (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/the-impact-of-music-within-play-therapy-on-the-classroom-behaviour-of-autistic-children-8045/)
Tiến Sỹ Phong trào đấu tranh của công nhân cao su thủ dầu một trong 30 năm chiến tranh giải phóng(1945-1975)(273 trang) (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/phong-trao-dau-tranh-cua-cong-nhan-cao-su-thu-dau-mot-trong-30-nam-chien-tranh-giai-phong-1945-1975-273-trang-7969/)
Thạc Sỹ Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh bình dương (1997 -2007 ) (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/su-chuyen-dich-co-cau-kinh-te-nong-nghiep-tinh-binh-duong-1997-2007-a-7965/)
Thạc Sỹ Sự phát triển của ngành tiểu thủ công nghiệp gốm sứ bình dương trong thời kỳ từ năm 1986 đến năm 2000 (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/su-phat-trien-cua-nganh-tieu-thu-cong-nghiep-gom-su-binh-duong-trong-thoi-ky-tu-nam-1986-den-nam-2000-a-7963/)
Thạc Sỹ Nghề gốm ở bình dương từ cuối thế kỷ xix đến năm 1975 (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/nghe-gom-o-binh-duong-tu-cuoi-the-ky-xix-den-nam-1975-a-7960/)
Thạc Sỹ SỰ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TỈNH BÌNH DƯƠNG TRONG THỜI KÝ ĐỔI MỚI TỪ 1986 ĐẾN 2003 (240 trang) (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/su-phat-trien-cong-nghiep-tinh-binh-duong-trong-thoi-ky-doi-moi-tu-1986-den-2003-240-trang-7958/)
Thạc Sỹ Tích cực hoá hoạt động nhận thức của học sinh thpt miền núi khi giảng dạy một số khái niệm và định luật vật lí của chương “ khúc xạ ánh sáng ” (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/tich-cuc-hoa-hoat-dong-nhan-thuc-cua-hoc-sinh-thpt-mien-nui-khi-giang-day-mot-so-khai-niem-va-dinh-luat-vat-li-cua-chuong-aoe-khuc-xa-anh-sang-a-6906/)
Thạc Sỹ Quản lí hoạt động giáo dục đạo đức trong mối quan hệ phối hợp giữa nhà trƣờng, gia đình và xã hội ở trƣờng thpt tân yên 2 - tỉnh bắc giang (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/quan-li-hoat-dong-giao-duc-dao-duc-trong-moi-quan-he-phoi-hop-giua-nha-traeong-gia-dinh-va-xa-hoi-o-traeong-thpt-tan-yen-2-tinh-bac-giang-6853/)
Thạc Sỹ Nghiên cứu kĩ thuật viết câu nhiễu trong trắc nghiệm khách quan (mcq) phần di truyền học (sh 12) (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/nghien-cuu-ki-thuat-viet-cau-nhieu-trong-trac-nghiem-khach-quan-mcq-phan-di-truyen-hoc-sh-12-a-6848/)
Thạc Sỹ Lựa chọn và xây dựng tiến trình dạy học bài tập vật lí chƣơng “các định luật bảo toàn” (vật lí 10 - cơ bản) nhằm phát triển tƣ duy, năng lực sáng tạo (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/lua-chon-va-xay-dung-tien-trinh-day-hoc-bai-tap-vat-li-chaeong-aoecac-dinh-luat-bao-toana-vat-li-10-co-ban-nham-phat-trien-tae-duy-nang-luc-sang-tao-6845/)
Thạc Sỹ Tổ chức hoạt động phong trào cho sinh viên trƣờng cao đẳng sƣ phạm thái bình (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/to-chuc-hoat-dong-phong-trao-cho-sinh-vien-traeong-cao-dang-sae-pham-thai-binh-6843/)
Thạc Sỹ Mô hình quản lý trường phổ thông dân tộc bán trú ở các xã đặc biệt khó khăn của tỉnh hà giang (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/mo-hinh-quan-ly-truong-pho-thong-dan-toc-ban-tru-o-cac-xa-dac-biet-kho-khan-cua-tinh-ha-giang-6837/)
Thạc Sỹ Thiết kế website hỗ trợ học sinh tự ôn tập và kiểm tra, đánh giá kiến thức phần "mắt. Các dụng cụ quang học", vật lí 11 - nâng cao (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/thiet-ke-website-ho-tro-hoc-sinh-tu-on-tap-va-kiem-tra-danh-gia-kien-thuc-phan-mat-cac-dung-cu-quang-hoc-vat-li-11-nang-cao-6832/)
Thạc Sỹ XÂY DỰNG NÔI DUNG TRANG WEB HỖ TRỢ VIÊC DẠY HỌC CHƢƠNG ”VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN. QUAN HÊ VUÔNG GOC” THEO CHƢƠNG TRÌ NH TOAN LƠP 11 T thpt (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/xay-dung-noi-dung-trang-web-ho-tro-viec-day-hoc-chaeong-avecto-trong-khong-gian-quan-he-vuong-goca-theo-chaeong-tri-nh-toan-lop-11-t-thpt-6824/)
Thạc Sỹ Các biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng giáo viên của hiệu trưởng trường trung học cơ sở thành phố hạ long - tỉnh quảng ninh (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/cac-bien-phap-quan-ly-cong-tac-boi-duong-giao-vien-cua-hieu-truong-truong-trung-hoc-co-so-thanh-pho-ha-long-tinh-quang-ninh-6820/)
Thạc Sỹ Phát huy tính tích cực, tự lực của học sinh miền núi khi dạy học bài tập vật lí chương động lực học vật rắn (vật lí 12 - nâng cao) (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/phat-huy-tinh-tich-cuc-tu-luc-cua-hoc-sinh-mien-nui-khi-day-hoc-bai-tap-vat-li-chuong-dong-luc-hoc-vat-ran-vat-li-12-nang-cao-6812/)
Thạc Sỹ Thiêt kê tiên trì nh hoat đông day hoc cac kiên thức phân “ sự chuyên thê cua cac chât” (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/thiet-ke-tien-tri-nh-hoat-dong-day-hoc-cac-kien-thuc-phan-aoe-su-chuyen-the-cua-cac-chata-6811/)
Thạc Sỹ ứng dụng phần mềm powerpoint thiết kế mô hình động dạy học phần di truyền sinh học 9 (trung học cơ sở) (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/ung-dung-phan-mem-powerpoint-thiet-ke-mo-hinh-dong-day-hoc-phan-di-truyen-sinh-hoc-9-trung-hoc-co-so-6808/)
Thạc Sỹ Thiết kế một số bài giảng giúp học sinh giải bài tập hình học phẳng ở trường trung học phổ thông với sự hỗ trợ của phần mềm vi thế giới (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/thiet-ke-mot-so-bai-giang-giup-hoc-sinh-giai-bai-tap-hinh-hoc-phang-o-truong-trung-hoc-pho-thong-voi-su-ho-tro-cua-phan-mem-vi-the-gioi-6803/)
Thạc Sỹ Biện pháp quản lý đào tạo nghề ở trường trung cấp xây dựng uông bí - quảng ninh (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/bien-phap-quan-ly-dao-tao-nghe-o-truong-trung-cap-xay-dung-uong-bi-quang-ninh-6790/)
Thạc Sỹ Nghiên cứu tổ chức hoạt động ngoại khoá về "dõng điện không đổi" vật lí lớp 11 nhằm phát huy tính tích cực và phát triển năng lực sáng tạo (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/nghien-cuu-to-chuc-hoat-dong-ngoai-khoa-ve-dong-dien-khong-doi-vat-li-lop-11-nham-phat-huy-tinh-tich-cuc-va-phat-trien-nang-luc-sang-tao-6781/)
Thạc Sỹ Thiết kế tiến trình hoạt động dạy học một số kiến thức chƣơng “chất khí” (vật lí 10 – nâng cao) theo hƣớng phát huy tính tích cực, tự chủ của học sinh (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/thiet-ke-tien-trinh-hoat-dong-day-hoc-mot-so-kien-thuc-chaeong-aoechat-khia-vat-li-10-a-nang-cao-theo-haeong-phat-huy-tinh-tich-cuc-tu-chu-cua-hoc-sinh-6780/)
Thạc Sỹ Nghiên cứu lựa chọn chương trình, hoàn thiện nội dung và phương pháp tổ chức thực hành một số bài thí nghiệm vật lí đại cƣơng nhằm nâng cao chất lượng (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/nghien-cuu-lua-chon-chuong-trinh-hoan-thien-noi-dung-va-phuong-phap-to-chuc-thuc-hanh-mot-so-bai-thi-nghiem-vat-li-dai-caeong-nham-nang-cao-chat-luong-6778/)
Thạc Sỹ Kiến thức bản địa trong sản xuất nông nghiệp của người mông ở huyện bắc mê tỉnh hà giang (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/kien-thuc-ban-dia-trong-san-xuat-nong-nghiep-cua-nguoi-mong-o-huyen-bac-me-tinh-ha-giang-6772/)
Thạc Sỹ Văn học bắc kạn từ năm 1945 đến nay (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/van-hoc-bac-kan-tu-nam-1945-den-nay-6771/)
Thạc Sỹ Vận dụng phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề vào dạy học chương “phƣơng pháp toạ độ trong không gian” cho học sinh lớp 12 trung học phổ thông (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/van-dung-phuong-phap-phat-hien-va-giai-quyet-van-de-vao-day-hoc-chuong-aoephaeong-phap-toa-do-trong-khong-giana-cho-hoc-sinh-lop-12-trung-hoc-pho-thong-6770/)
Thạc Sỹ Thực hiện chương trình hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường thcs tỉnh tuyên quang (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/thuc-hien-chuong-trinh-hoat-dong-giao-duc-ngoai-gio-len-lop-o-truong-thcs-tinh-tuyen-quang-6678/)
Thạc Sỹ Xây dựng tiến trình dạy học các thuyết về ánh sáng (vật lí 12 nâng cao) theo hướng phát triển năng lực tư duy cho học sinh (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/xay-dung-tien-trinh-day-hoc-cac-thuyet-ve-anh-sang-vat-li-12-nang-cao-theo-huong-phat-trien-nang-luc-tu-duy-cho-hoc-sinh-6676/)
Thạc Sỹ Phương pháp sử dụng kênh hình trong dạy học địa lí 10 thpt tỉnh thái nguyên theo hướng tích cực (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/phuong-phap-su-dung-kenh-hinh-trong-day-hoc-dia-li-10-thpt-tinh-thai-nguyen-theo-huong-tich-cuc-6674/)
Thạc Sỹ Quản lí dạy học trong quá trình đào tạo nghề ở trƣờng trung cấp nghề cơ khí i hà nội (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/quan-li-day-hoc-trong-qua-trinh-dao-tao-nghe-o-traeong-trung-cap-nghe-co-khi-i-ha-noi-6672/)
Thạc Sỹ Phối hợp sử dụng thí nghiệm và phƯơng tiện công nghệ thông tin trong dạy học một số định luật vật lí phần cơ học (vật lí 10 - cơ bản) nhằm phát triển (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/phoi-hop-su-dung-thi-nghiem-va-phuong-tien-cong-nghe-thong-tin-trong-day-hoc-mot-so-dinh-luat-vat-li-phan-co-hoc-vat-li-10-co-ban-nham-phat-trien-6667/)
Thạc Sỹ Xây dựng và sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học sinh thái học (sinh học 12) luận văn thạc sĩ giáo dục học (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/xay-dung-va-su-dung-ban-do-khai-niem-trong-day-hoc-sinh-thai-hoc-sinh-hoc-12-luan-van-thac-si-giao-duc-hoc-6666/)
Thạc Sỹ Quản lí đào tạo dựa vào kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn kỹ năng nghề ở trƣờng trung cấp nghề tỉnh điện biên (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/quan-li-dao-tao-dua-vao-kiem-dinh-chat-luong-theo-tieu-chuan-ky-nang-nghe-o-traeong-trung-cap-nghe-tinh-dien-bien-6543/)
Thạc Sỹ Các biện pháp quản lý nhằm tăng cường giáo dục tới tưởng chính trị, đạo đức cho sinh viên trường cao đẳng kinh tế tài chính tỉnh thái nguyên (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/cac-bien-phap-quan-ly-nham-tang-cuong-giao-duc-toi-tuong-chinh-tri-dao-duc-cho-sinh-vien-truong-cao-dang-kinh-te-tai-chinh-tinh-thai-nguyen-6490/)
Thạc Sỹ Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo định hướng xây dựng nhà trường thân thiện ở trường trung học phổ thông vùng dân tộc thiểu số (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/quan-ly-hoat-dong-giao-duc-ngoai-gio-len-lop-theo-dinh-huong-xay-dung-nha-truong-than-thien-o-truong-trung-hoc-pho-thong-vung-dan-toc-thieu-so-6486/)
Thạc Sỹ Nghiên cứu cập nhật hệ thống chỉ tiêu phát triển dân cư, xã hội theo vùng và vận dụng trong dạy học Địa lí 9 (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/nghien-cuu-cap-nhat-he-thong-chi-tieu-phat-trien-dan-cu-xa-hoi-theo-vung-va-van-dung-trong-day-hoc-dia-li-9-a-6473/)
Thạc Sỹ Phương trình toán tử đơn điệu nghiệm hiệu chỉnh và tốc độ hội tụ (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/phuong-trinh-toan-tu-don-dieu-nghiem-hieu-chinh-va-toc-do-hoi-tu-6467/)
Thạc Sỹ Thiết kế hoạt động có ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học một số chủ đề môn toán ở trường thpt (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/thiet-ke-hoat-dong-co-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-trong-day-hoc-mot-so-chu-de-mon-toan-o-truong-thpt-6465/)
Tiến Sỹ Luận án tiến sĩ - SO SÁNH TỤC NGỮ VIỆT VÀ TỤC NGỮ LÀO (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/luan-an-tien-si-so-sanh-tuc-ngu-viet-va-tuc-ngu-lao-6453/)
Thạc Sỹ vận dụng phương pháp dạy học theo dự án để dh chuyên đề giáo dục môi trường cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/van-dung-phuong-phap-day-hoc-theo-du-an-de-dh-chuyen-de-giao-duc-moi-truong-cho-sinh-vien-nganh-giao-duc-tieu-hoc-6430/)
Thạc Sỹ Thực trạng quản lý hoạt động giảng dạy tại trường đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/thuc-trang-quan-ly-hoat-dong-giang-day-tai-truong-dai-hoc-mo-thanh-pho-ho-chi-minh-6410/)
Thạc Sỹ Thực trạng chuyển dịch cơ cấu lao động tại thành phố Cần Thơ, trường hợp nghiên cứu ở quận Ô MÔN (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/thuc-trang-chuyen-dich-co-cau-lao-dong-tai-thanh-pho-can-tho-truong-hop-nghien-cuu-o-quan-o-mon-6407/)
Thạc Sỹ Thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở trên địa bàn Hoài Đức (Hà Nội) (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/thuc-hien-phap-luat-ve-dan-chu-o-co-so-tren-dia-ban-hoai-duc-ha-noi-6397/)
Thạc Sỹ Nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp xoá đói giảm nghèo cho hộ nông dân huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/nghien-cuu-va-de-xuat-mot-so-giai-phap-xoa-doi-giam-ngheo-cho-ho-nong-dan-huyen-vo-nhai-tinh-thai-nguyen-6392/)
Thạc Sỹ Hiệu chỉnh phương trình tích phân tuyến tính loại i (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/hieu-chinh-phuong-trinh-tich-phan-tuyen-tinh-loai-i-6391/)
Thạc Sỹ Vận dụng tư tưởng sư phạm tích hợp trong dạy học một số kiến thức về “Hạt nhân nguyên tử” lớp 12 nhằm nâng cao chất lượng giáo dục học sinh (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/van-dung-tu-tuong-su-pham-tich-hop-trong-day-hoc-mot-so-kien-thuc-ve-aoehat-nhan-nguyen-tua-lop-12-nham-nang-cao-chat-luong-giao-duc-hoc-sinh-6380/)
Thạc Sỹ Nghiên cứu hiệu chỉnh hóa trong bài toán cân bằng (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/nghien-cuu-hieu-chinh-hoa-trong-bai-toan-can-bang-6372/)
Thạc Sỹ Thế giới nhân vật trong truyện ngắn Nguyễn Công Hoan và truyện ngắn Sekhov (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/the-gioi-nhan-vat-trong-truyen-ngan-nguyen-cong-hoan-va-truyen-ngan-sekhov-6360/)
Thạc Sỹ Toán tử owa trong một số bài toán tối ưu (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/toan-tu-owa-trong-mot-so-bai-toan-toi-uu-6356/)
Thạc Sỹ Nguyên lí dirichlet và ứng dụng giải toán sơ cấp (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/nguyen-li-dirichlet-va-ung-dung-giai-toan-so-cap-6343/)
Thạc Sỹ Tích hợp giáo dục hƣớng nghiệp trong dạy học vi sinh vật học (sinh học 10) (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/tich-hop-giao-duc-haeong-nghiep-trong-day-hoc-vi-sinh-vat-hoc-sinh-hoc-10-a-6342/)
Thạc Sỹ Nghệ thuật xây dựng nhân vật trong tiểu thuyết Của nhất linh qua 'đôi bạn" và "bướm trắng" (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/nghe-thuat-xay-dung-nhan-vat-trong-tieu-thuyet-cua-nhat-linh-qua-doi-ban-va-buom-trang-6334/)
Thạc Sỹ Lý thuyết đồng dư và ứng dụng trong mã sửa sai (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/ly-thuyet-dong-du-va-ung-dung-trong-ma-sua-sai-6319/)
Thạc Sỹ Vận dụng dạy học hợp tác trong dạy học sinh học 11 (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/van-dung-day-hoc-hop-tac-trong-day-hoc-sinh-hoc-11-a-6318/)
Thạc Sỹ Một số chuyan đề về tổ hợp dành cho học sinh có năng khiếu tóan bậc trung học phổ thông (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/mot-so-chuyan-de-ve-to-hop-danh-cho-hoc-sinh-co-nang-khieu-toan-bac-trung-hoc-pho-thong-6312/)
Thạc Sỹ ứng dụng phần mềm flipalbum xây dựng và sử dụng ngân hàng hình ảnh trong dạy học sinh học 10 theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/ung-dung-phan-mem-flipalbum-xay-dung-va-su-dung-ngan-hang-hinh-anh-trong-day-hoc-sinh-hoc-10-theo-huong-tich-cuc-hoa-hoat-dong-nhan-thuc-cua-hoc-sinh-6311/)
Thạc Sỹ Xây dựng nội dung khung tiêu chí dự báo phát triển giáo dục vùng khó khăn tỉnh thái nguyên đến 2015 (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/xay-dung-noi-dung-khung-tieu-chi-du-bao-phat-trien-giao-duc-vung-kho-khan-tinh-thai-nguyen-den-2015-a-6307/)
Thạc Sỹ Tốc độ hội tụ và xấp xỉ hữu hạn chiều cho nghiệm hiệu chỉnh của bất đẳng thức biến phân đơn điệu (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/toc-do-hoi-tu-va-xap-xi-huu-han-chieu-cho-nghiem-hieu-chinh-cua-bat-dang-thuc-bien-phan-don-dieu-6304/)
Thạc Sỹ Thiết kế và sử dụng mô hình động dạy học sinh lý học thực vật (sinh học 11) bằng phần mềm ms.power point (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/thiet-ke-va-su-dung-mo-hinh-dong-day-hoc-sinh-ly-hoc-thuc-vat-sinh-hoc-11-bang-phan-mem-ms-power-point-6301/)
Thạc Sỹ Các bài toán hình học tổ hợp (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/cac-bai-toan-hinh-hoc-to-hop-6102/)
Thạc Sỹ Xây dựng và sử dụng bài giảng điện tử phần sinh thái học, sinh học 12 (nc) theo hướng tích hợp truyền thông đa phương tiện (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/xay-dung-va-su-dung-bai-giang-dien-tu-phan-sinh-thai-hoc-sinh-hoc-12-nc-theo-huong-tich-hop-truyen-thong-da-phuong-tien-6101/)
Thạc Sỹ Tích hợp kiến thức địa lý địa phương vào dạy học địa lý lớp 10 trường THPT (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/tich-hop-kien-thuc-dia-ly-dia-phuong-vao-day-hoc-dia-ly-lop-10-truong-thpt-6097/)
Thạc Sỹ Hệ đếm và ứng dụng trong toán phổ thông (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/he-dem-va-ung-dung-trong-toan-pho-thong-6004/)
Thạc Sỹ Nghiên cứu xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm để kiểm tra đánh giá kết quả học tập phần cơ học - vật lý đại cương của sinh viên trường cao đẳng kỹ (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/nghien-cuu-xay-dung-he-thong-cau-hoi-trac-nghiem-de-kiem-tra-danh-gia-ket-qua-hoc-tap-phan-co-hoc-vat-ly-dai-cuong-cua-sinh-vien-truong-cao-dang-ky-6003/)
Thạc Sỹ Tích hợp giáo dục hướng nghiệp trong quá trình dạy học sinh học 9 (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/tich-hop-giao-duc-huong-nghiep-trong-qua-trinh-day-hoc-sinh-hoc-9-a-5999/)
Thạc Sỹ Sử dụng một số bất đẳng thức thông dụng để chứng minh bất đẳng thức (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/su-dung-mot-so-bat-dang-thuc-thong-dung-de-chung-minh-bat-dang-thuc-5995/)
Thạc Sỹ Rèn luyện cho học sinh dân tộc thiểu số kĩ năng khai thác kênh hình và tự xây dựng một số dạng kênh hình đơn giản góp phần nâng cao chất lượng dạy học (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/ren-luyen-cho-hoc-sinh-dan-toc-thieu-so-ki-nang-khai-thac-kenh-hinh-va-tu-xay-dung-mot-so-dang-kenh-hinh-don-gian-gop-phan-nang-cao-chat-luong-day-hoc-5994/)
Thạc Sỹ Đánh giá khả năng thích nghi của một số loài cỏ trồng nhập nội trong qui trình thức ăn gia súc tại công ty giống bò sữa Mộc Châu (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/danh-gia-kha-nang-thich-nghi-cua-mot-so-loai-co-trong-nhap-noi-trong-qui-trinh-thuc-an-gia-suc-tai-cong-ty-giong-bo-sua-moc-chau-5984/)
Thạc Sỹ Nghiên cứu phương pháp phân tích vi lượng iot trong các đối tượng môi trường (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/nghien-cuu-phuong-phap-phan-tich-vi-luong-iot-trong-cac-doi-tuong-moi-truong-5972/)
Thạc Sỹ Nâng cao hiệu quả sử dụng thí nghiệm trong dạy học sinh học tế bào (sinh học 10) (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/nang-cao-hieu-qua-su-dung-thi-nghiem-trong-day-hoc-sinh-hoc-te-bao-sinh-hoc-10-a-5970/)
Thạc Sỹ Lựa chọn và phối hợp các phương pháp dạy học tích cực nhằm tăng cường tính tích cực nhận thức của học sinh khi dạy một số kiến thức về Sóng ánh sáng (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/lua-chon-va-phoi-hop-cac-phuong-phap-day-hoc-tich-cuc-nham-tang-cuong-tinh-tich-cuc-nhan-thuc-cua-hoc-sinh-khi-day-mot-so-kien-thuc-ve-song-anh-sang-5953/)
Thạc Sỹ Một số biện pháp nâng cao năng lực tự học môn sinh học 10 cho học sinh trường PT DTNT (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/mot-so-bien-phap-nang-cao-nang-luc-tu-hoc-mon-sinh-hoc-10-cho-hoc-sinh-truong-pt-dtnt-5927/)
Thạc Sỹ Nâng cao hiệu quả sử dụng thí nghiệm trong dạy học sinh học tế bào (Sinh học 10) (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/nang-cao-hieu-qua-su-dung-thi-nghiem-trong-day-hoc-sinh-hoc-te-bao-sinh-hoc-10-a-5896/)
Thạc Sỹ Đặc điểm quá trình dạy học trẻ em tài năng trong nhà trường tiểu học ở Mỹ và xu hướng vận dụng vào Việt Nam (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/dac-diem-qua-trinh-day-hoc-tre-em-tai-nang-trong-nha-truong-tieu-hoc-o-my-va-xu-huong-van-dung-vao-viet-nam-5885/)
Thạc Sỹ Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác Dân số - KHHGĐ huyện Bảo Yên- tỉnh Lào Cai đến năm 2010 (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/mot-so-giai-phap-nham-nang-cao-chat-luong-cong-tac-dan-so-khhgd-huyen-bao-yen-tinh-lao-cai-den-nam-2010-a-2473/)
Thạc Sỹ Đổi mới chính sách thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong điều kiện CNH, ĐTH ở Việt Nam thời kỳ 2006-2010 (qua tình hình của thành phố Hà Nội) (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/doi-moi-chinh-sach-thu-hoi-chuyen-doi-muc-dich-su-dung-dat-trong-dieu-kien-cnh-dth-o-viet-nam-thoi-ky-2006-2010-qua-tinh-hinh-cua-thanh-pho-ha-noi-1690/)
Thạc Sỹ Đấu tranh phòng, chống tội làm nhục người khác ở nước ta hiện nay (http://updatebook.vn/khoa-hoc-xa-hoi-153/dau-tranh-phong-chong-toi-lam-nhuc-nguoi-khac-o-nuoc-ta-hien-nay-1398/)

hoangkyss
15-05-11, 01:51 AM
Danh sách Luận Án Tiến sỹ - Thạc sỹ Ngoại NgữThạc Sỹ 现代汉语名量词认知研究 (http://updatebook.vn/ngoai-ngu-154/czaeaeeaeeecycc-12555/)
Thạc Sỹ 汉语里松、竹、菊、梅、兰等植物词 � �� �及其文化含义研究 (与越语相应词语对比) (http://updatebook.vn/ngoai-ngu-154/aeeeoeaeacaesaaeaacaecee-asaaeaoeaaecc-aezesecaeeaae-12553/)
Thạc Sỹ Incorporating english cultural elements into english training with the comparing - contrasting approach: A case of tourism students at haiphong community college (http://updatebook.vn/ngoai-ngu-154/incorporating-english-cultural-elements-into-english-training-with-the-comparing-contrasting-approach-a-case-of-tourism-students-at-haiphong-community-college-12550/)
Thạc Sỹ A vietnamese - american cross-cultural study of conversational distances nghiên cứu giao văn hóa việt mỹ về khoảng cách tham thoại (http://updatebook.vn/ngoai-ngu-154/a-vietnamese-american-cross-cultural-study-of-conversational-distances-nghien-cuu-giao-van-hoa-viet-my-ve-khoang-cach-tham-thoai-12548/)
Thạc Sỹ A study on some major factors affecting English learning of grade 6 ethnic minority students of a mountainous secondary school to help them learn better (http://updatebook.vn/ngoai-ngu-154/a-study-on-some-major-factors-affecting-english-learning-of-grade-6-ethnic-minority-students-of-a-mountainous-secondary-school-to-help-them-learn-better-12545/)
Thạc Sỹ An investigation into Phuc Trach Upper Secondary School students’ difficulties in learning English pronunciation (http://updatebook.vn/ngoai-ngu-154/an-investigation-into-phuc-trach-upper-secondary-school-studentsa-difficulties-in-learning-english-pronunciation-12544/)
Thạc Sỹ An american – vietnamese cross-cultural study on non-verbal expressions of disappointment (http://updatebook.vn/ngoai-ngu-154/an-american-a-vietnamese-cross-cultural-study-on-non-verbal-expressions-of-disappointment-12540/)
Thạc Sỹ A study on the translation of technical texts in shipbuilding (http://updatebook.vn/ngoai-ngu-154/a-study-on-the-translation-of-technical-texts-in-shipbuilding-12538/)
Thạc Sỹ A study on idiomatic variants and synonymous idioms in english and vietnamese (http://updatebook.vn/ngoai-ngu-154/a-study-on-idiomatic-variants-and-synonymous-idioms-in-english-and-vietnamese-12536/)
Thạc Sỹ Using while- reading techniques to improve reading comprehension for the 11th form students at phan dang luu high school (http://updatebook.vn/ngoai-ngu-154/using-while-reading-techniques-to-improve-reading-comprehension-for-the-11th-form-students-at-phan-dang-luu-high-school-12533/)
Thạc Sỹ Motivation in learning english speaking of the second year tourism major students at tourism and foreign language department, sao do college of industry (http://updatebook.vn/ngoai-ngu-154/motivation-in-learning-english-speaking-of-the-second-year-tourism-major-students-at-tourism-and-foreign-language-department-sao-do-college-of-industry-12532/)
Thạc Sỹ A study on teaching oral skills to the first year students at Hanoi University of Industry in the Communicative Approach (http://updatebook.vn/ngoai-ngu-154/a-study-on-teaching-oral-skills-to-the-first-year-students-at-hanoi-university-of-industry-in-the-communicative-approach-12531/)
Thạc Sỹ UNIVERSITY TEACHER’S CONCEPTUALIZATION OF TASK-BASED TEACHING: A CASE study IN taybac university (http://updatebook.vn/ngoai-ngu-154/university-teacheras-conceptualization-of-task-based-teaching-a-case-study-in-taybac-university-12529/)
Thạc Sỹ Classroom activities to stimulate 10-form students’ presentation in english speaking lessons at marie curie high school, hai phong (http://updatebook.vn/ngoai-ngu-154/classroom-activities-to-stimulate-10-form-studentsa-presentation-in-english-speaking-lessons-at-marie-curie-high-school-hai-phong-12527/)
Thạc Sỹ A STUDY ON HOW ORAL GRAMMAR PRACTICE CAN CHANGE TRAN NGUYEN HAN 10th graders' attitudes towards grammar learning (http://updatebook.vn/ngoai-ngu-154/a-study-on-how-oral-grammar-practice-can-change-tran-nguyen-han-10th-graders-attitudes-towards-grammar-learning-12506/)
Thạc Sỹ Some aspects of American culture and society in the twentieth and twenty-first centuries through a number of selected short literary works (http://updatebook.vn/ngoai-ngu-154/some-aspects-of-american-culture-and-society-in-the-twentieth-and-twenty-first-centuries-through-a-number-of-selected-short-literary-works-12497/)
Thạc Sỹ An investigation into english reading strategies employed by ethnic minority junior first-year english major students at tay bac university (http://updatebook.vn/ngoai-ngu-154/an-investigation-into-english-reading-strategies-employed-by-ethnic-minority-junior-first-year-english-major-students-at-tay-bac-university-12495/)
Thạc Sỹ The impact of extensive reading on students' (http://updatebook.vn/ngoai-ngu-154/the-impact-of-extensive-reading-on-students-12493/)
Thạc Sỹ An investigation into the style of the english language used in advertising slogans issued by some world - famous airlines (http://updatebook.vn/ngoai-ngu-154/an-investigation-into-the-style-of-the-english-language-used-in-advertising-slogans-issued-by-some-world-famous-airlines-12492/)
Thạc Sỹ A contrastive analysis between the verb ‘run’ in english and the verb ‘chạy’ in vietnamese (http://updatebook.vn/ngoai-ngu-154/a-contrastive-analysis-between-the-verb-aruna-in-english-and-the-verb-achaya-in-vietnamese-12489/)
Thạc Sỹ Organizing pairwork and groupwork in the context of high school classrooms at pham van nghi upper secondary school, nam dinh province: A case study (http://updatebook.vn/ngoai-ngu-154/organizing-pairwork-and-groupwork-in-the-context-of-high-school-classrooms-at-pham-van-nghi-upper-secondary-school-nam-dinh-province-a-case-study-12488/)
Thạc Sỹ An investigation into some types of verbal responses to questions in English and Vietnamese conversation (http://updatebook.vn/ngoai-ngu-154/an-investigation-into-some-types-of-verbal-responses-to-questions-in-english-and-vietnamese-conversation-12486/)
Thạc Sỹ An action research on the use of continuous feedback to improve the first year students' pronunciation at the english department, college of foreign languages, vietnam national university, hanoi (http://updatebook.vn/ngoai-ngu-154/an-action-research-on-the-use-of-continuous-feedback-to-improve-the-first-year-students-pronunciation-at-the-english-department-college-of-foreign-languages-vietnam-national-university-hanoi-12485/)
Thạc Sỹ Construction engineering students' evaluation of the esp programme at vinh university (http://updatebook.vn/ngoai-ngu-154/construction-engineering-students-evaluation-of-the-esp-programme-at-vinh-university-12483/)
Thạc Sỹ The 11th form non-english majors’ level of satisfaction with their reading comprehension lessons at phan boi chau specialized upper secondary school, nghe an (http://updatebook.vn/ngoai-ngu-154/the-11th-form-non-english-majorsa-level-of-satisfaction-with-their-reading-comprehension-lessons-at-phan-boi-chau-specialized-upper-secondary-school-nghe-an-12482/)
Thạc Sỹ The 11th form non-english majors’ level of satisfaction with their reading comprehension lessons at phan boi chau specialized upper secondary school, nghe an (http://updatebook.vn/ngoai-ngu-154/the-11th-form-non-english-majorsa-level-of-satisfaction-with-their-reading-comprehension-lessons-at-phan-boi-chau-specialized-upper-secondary-school-nghe-an-12480/)
Thạc Sỹ A study on evidential modal markers in english (http://updatebook.vn/ngoai-ngu-154/a-study-on-evidential-modal-markers-in-english-12479/)
Thạc Sỹ An english-vietnamese cross-cultural study of keeping face at the first encounter (http://updatebook.vn/ngoai-ngu-154/an-english-vietnamese-cross-cultural-study-of-keeping-face-at-the-first-encounter-12478/)
Thạc Sỹ Factors affecting esp vocabulary learning At Hanoi community college (http://updatebook.vn/ngoai-ngu-154/factors-affecting-esp-vocabulary-learning-at-hanoi-community-college-12477/)
Thạc Sỹ Developing critical reading skills for first year students in English department, college of foreign languages, Vietnam national university, Hanoi (http://updatebook.vn/ngoai-ngu-154/developing-critical-reading-skills-for-first-year-students-in-english-department-college-of-foreign-languages-vietnam-national-university-hanoi-12475/)
Thạc Sỹ A vietnamese – english cross – cultural study of the use of hedging before giving bad news (http://updatebook.vn/ngoai-ngu-154/a-vietnamese-a-english-cross-a-cultural-study-of-the-use-of-hedging-before-giving-bad-news-12474/)
Thạc Sỹ An evaluation of the material “basic english iii” for the second year non- english major students at bac giang teachers’ training college (http://updatebook.vn/ngoai-ngu-154/an-evaluation-of-the-material-aoebasic-english-iiia-for-the-second-year-non-english-major-students-at-bac-giang-teachersa-training-college-12473/)
Thạc Sỹ An investigation into the reality of teaching and learning speaking skills to the 2nd year non-major english students at pre-intermediate level of proficiency at hanoi university of industry (http://updatebook.vn/ngoai-ngu-154/an-investigation-into-the-reality-of-teaching-and-learning-speaking-skills-to-the-2nd-year-non-major-english-students-at-pre-intermediate-level-of-proficiency-at-hanoi-university-of-industry-12472/)
Thạc Sỹ How to maximize part-time students ’ involvement in English speaking lessons at Hai Phong Foreign Languages Centre (http://updatebook.vn/ngoai-ngu-154/how-to-maximize-part-time-students-a-involvement-in-english-speaking-lessons-at-hai-phong-foreign-languages-centre-12468/)
Thạc Sỹ A study on possible effective pre-reading activities to improve reading skills for 2nd- year english majors at the military science academy (http://updatebook.vn/ngoai-ngu-154/a-study-on-possible-effective-pre-reading-activities-to-improve-reading-skills-for-2nd-year-english-majors-at-the-military-science-academy-12466/)
Thạc Sỹ How group work is used in speaking lesson of the first year major students of english at viet nam university of commerce (http://updatebook.vn/ngoai-ngu-154/how-group-work-is-used-in-speaking-lesson-of-the-first-year-major-students-of-english-at-viet-nam-university-of-commerce-12464/)
Thạc Sỹ Vocabulary learning strategies employed by students (http://updatebook.vn/ngoai-ngu-154/vocabulary-learning-strategies-employed-by-students-12461/)
Thạc Sỹ Techniques for developing content reading skills for the third year students at the university of odonto and stomatology (http://updatebook.vn/ngoai-ngu-154/techniques-for-developing-content-reading-skills-for-the-third-year-students-at-the-university-of-odonto-and-stomatology-12458/)
Thạc Sỹ The translation of health insuracne terms of non-equivalence group (http://updatebook.vn/ngoai-ngu-154/the-translation-of-health-insuracne-terms-of-non-equivalence-group-12455/)
Thạc Sỹ A comparative study (http://updatebook.vn/ngoai-ngu-154/a-comparative-study-12452/)
Thạc Sỹ Metaphor, based on the association of similarity, is one of the two basic types of semantic transference that have been an interest for many linguistic researchers (http://updatebook.vn/ngoai-ngu-154/metaphor-based-on-the-association-of-similarity-is-one-of-the-two-basic-types-of-semantic-transference-that-have-been-an-interest-for-many-linguistic-researchers-12451/)
Thạc Sỹ A study on the opportunities for and constraints on developing students’ oral skills at an upper-secondary school (http://updatebook.vn/ngoai-ngu-154/a-study-on-the-opportunities-for-and-constraints-on-developing-studentsa-oral-skills-at-an-upper-secondary-school-12444/)
Thạc Sỹ Teacher questioning strategies and Classroom interaction in Ly Thai To school (http://updatebook.vn/ngoai-ngu-154/teacher-questioning-strategies-and-classroom-interaction-in-ly-thai-to-school-12441/)
Thạc Sỹ Vcd as a stimulating factor to increase the young learners’ time-on-task (http://updatebook.vn/ngoai-ngu-154/vcd-as-a-stimulating-factor-to-increase-the-young-learnersa-time-on-task-12440/)
Thạc Sỹ L’enseignement de la grammaire selon l’approche notionnelle-fonctionnelle à travers les méthodes (http://updatebook.vn/ngoai-ngu-154/laenseignement-de-la-grammaire-selon-laapproche-notionnelle-fonctionnelle-a-travers-les-methodes-12437/)
Thạc Sỹ 现代汉语八十年代以来流行语的特点 (http://updatebook.vn/ngoai-ngu-154/czaeaeeaaaaeaeaeaeueoeecscc-12436/)
Thạc Sỹ The application of games in teaching grammar with reference to tieng anh 10 textbook at ha trung high school, thanh hoa province (http://updatebook.vn/ngoai-ngu-154/the-application-of-games-in-teaching-grammar-with-reference-to-tieng-anh-10-textbook-at-ha-trung-high-school-thanh-hoa-province-12433/)
Thạc Sỹ Pragmatic Transfer in Interlanguage Requesting by Vietnamese learners of English (http://updatebook.vn/ngoai-ngu-154/pragmatic-transfer-in-interlanguage-requesting-by-vietnamese-learners-of-english-12427/)
Thạc Sỹ A comparative study of criticism between american and vietnamese online newspapers (http://updatebook.vn/ngoai-ngu-154/a-comparative-study-of-criticism-between-american-and-vietnamese-online-newspapers-12426/)
Thạc Sỹ A vietnamese – english cross – cultural study of the use of hedging before giving bad news (http://updatebook.vn/ngoai-ngu-154/a-vietnamese-a-english-cross-a-cultural-study-of-the-use-of-hedging-before-giving-bad-news-12424/)
Thạc Sỹ 论文题目:反映传统等级观念的现代汉 �� ��成语研究 (http://updatebook.vn/ngoai-ngu-154/eaeec-aaeaecycceaucsczaeaee-aeecc-12422/)
Thạc Sỹ 现代汉语常见一名多量现象初探 (http://updatebook.vn/ngoai-ngu-154/czaeaeeaeaeaaseczeaaez-12420/)
Thạc Sỹ Negative questions in English and Vietnamese - A contrastive analysis (http://updatebook.vn/ngoai-ngu-154/negative-questions-in-english-and-vietnamese-a-contrastive-analysis-12418/)
Thạc Sỹ Designing an esp syllabus for the second-year students of library study at the national teachers training college (http://updatebook.vn/ngoai-ngu-154/designing-an-esp-syllabus-for-the-second-year-students-of-library-study-at-the-national-teachers-training-college-12415/)
Thạc Sỹ Etude des difficultés en expression orale des étudiants d’anglais apprenant le français comme deuxième langue étrangère à L’Institut Polytechnique de Hanoi (http://updatebook.vn/ngoai-ngu-154/etude-des-difficultes-en-expression-orale-des-etudiants-daanglais-apprenant-le-franaais-comme-deuxieme-langue-etrangere-a-lainstitut-polytechnique-de-hanoi-12413/)
Thạc Sỹ 提要 (http://updatebook.vn/ngoai-ngu-154/aee-12410/)
Thạc Sỹ Application of house’s model for translation quality assessment in assessing the english version of the vietnam’s law on investment no. 59/2005/qh11 (http://updatebook.vn/ngoai-ngu-154/application-of-houseas-model-for-translation-quality-assessment-in-assessing-the-english-version-of-the-vietnamas-law-on-investment-no-59-2005-qh11-12407/)
Thạc Sỹ A critical discourse analysis of the news on north korean missile launches (http://updatebook.vn/ngoai-ngu-154/a-critical-discourse-analysis-of-the-news-on-north-korean-missile-launches-12401/)
Thạc Sỹ A study on the techniques for the improvement to the teaching of oral skills in light of communicative english language teaching for junior high school teachers in quang ngai province (http://updatebook.vn/ngoai-ngu-154/a-study-on-the-techniques-for-the-improvement-to-the-teaching-of-oral-skills-in-light-of-communicative-english-language-teaching-for-junior-high-school-teachers-in-quang-ngai-province-12400/)
Thạc Sỹ Acte de reproche en français et en vietnamien (http://updatebook.vn/ngoai-ngu-154/acte-de-reproche-en-franaais-et-en-vietnamien-12398/)
Thạc Sỹ Towards a combined product - process approach TO DEVELOPING BUSINESS CORRESPONDENCE WRITING SKILLS FOR ENGLISH MAJORS IN HAIPHONG UNIVERSITY (http://updatebook.vn/ngoai-ngu-154/towards-a-combined-product-process-approach-to-developing-business-correspondence-writing-skills-for-english-majors-in-haiphong-university-12395/)
Tiến Sỹ Using information technology in teaching and learning reading skill of english for biology for 2nd-year students (http://updatebook.vn/ngoai-ngu-154/using-information-technology-in-teaching-and-learning-reading-skill-of-english-for-biology-for-2nd-year-students-12391/)
Thạc Sỹ Enseignement de l’expression écrite - le cas des étudiants de français en première année de l’université de vinh (http://updatebook.vn/ngoai-ngu-154/enseignement-de-laexpression-ecrite-le-cas-des-etudiants-de-franaais-en-premiere-annee-de-launiversite-de-vinh-12387/)
Thạc Sỹ Методы исправления ошибок в устной речи курсантов на начальном этапе обучения в Военно-научной Академии (http://updatebook.vn/ngoai-ngu-154/dhoedhundhdhn-dhndhndhdhdhdhudhdhn-dhndhdhdhdh-dh-nnndhdhdh-ndhundh-dhnnndhdhndhdh-dhdh-dhdhndhdhnoedhdhdh-nndhdhdhu-dhdhnndhudhdhn-dh-dhdhdhudhdhdh-dhdhnndhdhdh-dhdhdhdhdhudhdhdh-12386/)
Thạc Sỹ Enseignement du français aux élèves du 10e au lycée à option nguyễn huệ - hà đông à l’aide des chansons (http://updatebook.vn/ngoai-ngu-154/enseignement-du-franaais-aux-eleves-du-10e-au-lycee-a-option-nguyen-hue-ha-dong-a-laaide-des-chansons-12385/)
Thạc Sỹ Action research on students’ inactiveness in pre-writing group discussion of an essay-writing essay practice lesson at hong duc university,thanh hoa (http://updatebook.vn/ngoai-ngu-154/action-research-on-studentsa-inactiveness-in-pre-writing-group-discussion-of-an-essay-writing-essay-practice-lesson-at-hong-duc-university-thanh-hoa-12384/)
Thạc Sỹ Phân tích ngữ pháp, ngữ nghĩa cấu trúc “ v/a+ qilai/ xialai/ xiaqu” trong tiếng hán hiện đại (vận dụng trong giảng dạy tiếng hán cho người việt nam) (http://updatebook.vn/ngoai-ngu-154/phan-tich-ngu-phap-ngu-nghia-cau-truc-aoe-vii-qilai-xialai-xiaqua-trong-tieng-han-hien-dai-van-dung-trong-giang-day-tieng-han-cho-nguoi-viet-nam-12383/)
Thạc Sỹ МЕТОДЫ ИСПРАВЛЕНИЯ ОШИБОК (http://updatebook.vn/ngoai-ngu-154/dhoedhdhdhzdhdh-dhdhdhydhdhdhdhdhdhdhdh-dhzdhdhdhdhzdhs-12382/)
Thạc Sỹ Equivalence in the translation of vietnamese cultural words in the book “wandering through vietnamese culture” by huu ngoc (http://updatebook.vn/ngoai-ngu-154/equivalence-in-the-translation-of-vietnamese-cultural-words-in-the-book-aoewandering-through-vietnamese-culturea-by-huu-ngoc-12381/)
Thạc Sỹ 现代汉语里反映中庸思想及委婉意识 � �� �词语研究 (http://updatebook.vn/ngoai-ngu-154/czaeaeeeoeaaeaeaaeaeasaaaeecs-eecc-12380/)
Thạc Sỹ 现代汉语里反映汉民族心态特征的词 � �� � (http://updatebook.vn/ngoai-ngu-154/czaeaeeeoeaaeaeaeaeaaecacsee-12379/)
Thạc Sỹ L’enseignement de la compétence socioculturelle aux étudiants de français de première et de deuxième à l’école supérieure des sciences militaires (http://updatebook.vn/ngoai-ngu-154/laenseignement-de-la-competence-socioculturelle-aux-etudiants-de-franaais-de-premiere-et-de-deuxieme-a-laecole-superieure-des-sciences-militaires-12378/)
Thạc Sỹ 汉语书信里敬谦语研究 (与越南语对比) (http://updatebook.vn/ngoai-ngu-154/aeeaeaeeoeaeeecc-iaezesaeaaei-12377/)
Thạc Sỹ Teaching speaking skill for non-major ma students of english at vnuh (http://updatebook.vn/ngoai-ngu-154/teaching-speaking-skill-for-non-major-ma-students-of-english-at-vnuh-12376/)
Thạc Sỹ Techniques for improving listening skills FOR gifted students at Foreign Language Specializing School - College of Foreign Languages - VIETNAM National University, HANOI (http://updatebook.vn/ngoai-ngu-154/techniques-for-improving-listening-skills-for-gifted-students-at-foreign-language-specializing-school-college-of-foreign-languages-vietnam-national-university-hanoi-12375/)
Thạc Sỹ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ И ЛИНГВОКУЛЬТУРЕМЕ (http://updatebook.vn/ngoai-ngu-154/dhdhdhdhdhdhzdhsdhdhdhdhdhdhdhzdhdhzdhdhdh-dh-dhdhdhdhdhdhzdhsdhdhdhdhdhdhdhdhoedh-12374/)
Thạc Sỹ A pragmatics and conversation analysis perspective (http://updatebook.vn/ngoai-ngu-154/a-pragmatics-and-conversation-analysis-perspective-12373/)
Thạc Sỹ Nghiên cứu các thành ngữ tiếng hán hiện đại nói về quan niệm đẳng cấp truyền thống ( Tiếng Trung Quốc) (http://updatebook.vn/ngoai-ngu-154/nghien-cuu-cac-thanh-ngu-tieng-han-hien-dai-noi-ve-quan-niem-dang-cap-truyen-thong-tieng-trung-quoc-12372/)
Thạc Sỹ Cơ sở giáo học pháp (http://updatebook.vn/ngoai-ngu-154/co-so-giao-hoc-phap-12371/)
Thạc Sỹ Difficultés des élèves de l'école de technique et d'informatique de hanoi (estih) dans l'apprentissage de la compréhension orale (http://updatebook.vn/ngoai-ngu-154/difficultes-des-eleves-de-lecole-de-technique-et-dinformatique-de-hanoi-estih-dans-lapprentissage-de-la-comprehension-orale-12370/)
Thạc Sỹ Integrating short stories and poems in developing the reading skills for 2nd year students in haiphong university (http://updatebook.vn/ngoai-ngu-154/integrating-short-stories-and-poems-in-developing-the-reading-skills-for-2nd-year-students-in-haiphong-university-12369/)
Thạc Sỹ Cách dùng chữ đặt tên của người trung quốc và hàm ý văn hoá của nó (http://updatebook.vn/ngoai-ngu-154/cach-dung-chu-dat-ten-cua-nguoi-trung-quoc-va-ham-y-van-hoa-cua-no-12368/)
Thạc Sỹ Nghĩa thực chỉ và hư chỉ của “tam” trong tiếng hán (http://updatebook.vn/ngoai-ngu-154/nghia-thuc-chi-va-hu-chi-cua-aoetama-trong-tieng-han-12367/)
Thạc Sỹ A comparative study of discourse structures and some major linguistic features of international declarations and international conventions on human rights (http://updatebook.vn/ngoai-ngu-154/a-comparative-study-of-discourse-structures-and-some-major-linguistic-features-of-international-declarations-and-international-conventions-on-human-rights-12366/)
Thạc Sỹ Analyse linguistique de la publicité (http://updatebook.vn/ngoai-ngu-154/analyse-linguistique-de-la-publicite-12364/)
Thạc Sỹ Enseignement de la comprÐhension Ðcrite (http://updatebook.vn/ngoai-ngu-154/enseignement-de-la-comprahension-acrite-12362/)
Thạc Sỹ An error analysis on the use ofcohesive devices in writing by freshmen majoring in English at thang long university (http://updatebook.vn/ngoai-ngu-154/an-error-analysis-on-the-use-ofcohesive-devices-in-writing-by-freshmen-majoring-in-english-at-thang-long-university-12361/)
Thạc Sỹ Designing & evaluating an English reading test for the non-majors of Civil Engineering at Haiphong private university (http://updatebook.vn/ngoai-ngu-154/designing-and-evaluating-an-english-reading-test-for-the-non-majors-of-civil-engineering-at-haiphong-private-university-12360/)
Thạc Sỹ A study on the translation of economic terminology (http://updatebook.vn/ngoai-ngu-154/a-study-on-the-translation-of-economic-terminology-12359/)
Thạc Sỹ Strategies for teaching business report writing to language students at thang long university (http://updatebook.vn/ngoai-ngu-154/strategies-for-teaching-business-report-writing-to-language-students-at-thang-long-university-12358/)
Thạc Sỹ Expressing gratitude (http://updatebook.vn/ngoai-ngu-154/expressing-gratitude-12357/)
Thạc Sỹ Significant substitutive figures of speech – linguistic functions and pedagogical implications (http://updatebook.vn/ngoai-ngu-154/significant-substitutive-figures-of-speech-a-linguistic-functions-and-pedagogical-implications-12356/)
Thạc Sỹ A study oF An alternative approach to teaching essay writing to TOEFL learners Minor Thesis (http://updatebook.vn/ngoai-ngu-154/a-study-of-an-alternative-approach-to-teaching-essay-writing-to-toefl-learners-minor-thesis-12350/)
Thạc Sỹ Lối nói uyển chuyển của từ ngữ kiêng kỵ trong tiếng hán hiện đại (http://updatebook.vn/ngoai-ngu-154/loi-noi-uyen-chuyen-cua-tu-ngu-kieng-ky-trong-tieng-han-hien-dai-12348/)
Thạc Sỹ Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tiếng anh của sinh viên thương mại (http://updatebook.vn/ngoai-ngu-154/giai-phap-nham-nang-cao-chat-luong-tieng-anh-cua-sinh-vien-thuong-mai-12168/)
Tiến Sỹ A methodology for validation of integrated systems models with an application to coastal-zone management in south-west sulawesi (http://updatebook.vn/ngoai-ngu-154/a-methodology-for-validation-of-integrated-systems-models-with-an-application-to-coastal-zone-management-in-south-west-sulawesi-11966/)
Tiến Sỹ Hydraulic modeling of open channel flows over an arbitrary 3-d surface and its applications in amenity hydraulic engineering (http://updatebook.vn/ngoai-ngu-154/hydraulic-modeling-of-open-channel-flows-over-an-arbitrary-3-d-surface-and-its-applications-in-amenity-hydraulic-engineering-11964/)
Thạc Sỹ Study of perpendicular exchange bias mechanism in MnPd/Co multilayers (http://updatebook.vn/ngoai-ngu-154/study-of-perpendicular-exchange-bias-mechanism-in-mnpd-co-multilayers-11160/)
Thạc Sỹ Distributed Algorithms and Protocols for Scalable Internet Telephony (http://updatebook.vn/ngoai-ngu-154/distributed-algorithms-and-protocols-for-scalable-internet-telephony-11131/)
Thạc Sỹ Clean Development Mechanism in China: Seeking Synergies to Achieve Sustainable Development (http://updatebook.vn/ngoai-ngu-154/clean-development-mechanism-in-china-seeking-synergies-to-achieve-sustainable-development-11125/)
Thạc Sỹ Analysis and compensation of log_domain filter deviations due to transistor nonidealities (http://updatebook.vn/ngoai-ngu-154/analysis-and-compensation-of-log_domain-filter-deviations-due-to-transistor-nonidealities-11120/)
Thạc Sỹ A low power high dynamic range broadband variable gain amplifier for an ultra wideband receiver (http://updatebook.vn/ngoai-ngu-154/a-low-power-high-dynamic-range-broadband-variable-gain-amplifier-for-an-ultra-wideband-receiver-11118/)
Thạc Sỹ Materials accounting in nissei electric hanoi company (http://updatebook.vn/ngoai-ngu-154/materials-accounting-in-nissei-electric-hanoi-company-9436/)
Thạc Sỹ Solutions de marketing pour la méthodologie d’étude de marché qualitative en ligne de CIMIGO – Cimigolive (http://updatebook.vn/ngoai-ngu-154/solutions-de-marketing-pour-la-methodologie-daetude-de-marche-qualitative-en-ligne-de-cimigo-a-cimigolive-8689/)
Thạc Sỹ La stratégie de lancement D'un nouveau service chez J.E.R (http://updatebook.vn/ngoai-ngu-154/la-strategie-de-lancement-dun-nouveau-service-chez-j-e-r-8686/)
Tiến Sỹ Le commerce est le champ de bataille (http://updatebook.vn/ngoai-ngu-154/le-commerce-est-le-champ-de-bataille-8683/)
Thạc Sỹ Stratégie de pénétration dans le marché des Émirats Arabes Unis de la société par actions des produits maritimes no.1 (Seajoco Vietnam) (http://updatebook.vn/ngoai-ngu-154/strategie-de-penetration-dans-le-marche-des-emirats-arabes-unis-de-la-societe-par-actions-des-produits-maritimes-no-1-seajoco-vietnam-8680/)
Thạc Sỹ Projet d'affaire “CAFÉ FASTDRINK" (http://updatebook.vn/ngoai-ngu-154/projet-daffaire-aoecafe-fastdrink-8675/)
Thạc Sỹ Proposotions de construction et développement de la marque du Taxi Vinasun (http://updatebook.vn/ngoai-ngu-154/proposotions-de-construction-et-developpement-de-la-marque-du-taxi-vinasun-8672/)
Thạc Sỹ Le financement commercial au bureau de transactions ABBANK Dakao (http://updatebook.vn/ngoai-ngu-154/le-financement-commercial-au-bureau-de-transactions-abbank-dakao-8667/)
Tiến Sỹ financial management practices and financial characteristics (http://updatebook.vn/ngoai-ngu-154/financial-management-practices-and-financial-characteristics-8532/)
Tiến Sỹ The challenges for implementation of good manufacturing practices by local pharmaceutical manufactures in vietnam (http://updatebook.vn/ngoai-ngu-154/the-challenges-for-implementation-of-good-manufacturing-practices-by-local-pharmaceutical-manufactures-in-vietnam-8216/)
Thạc Sỹ Luận văn: "Faculty of Foreign Language (http://updatebook.vn/ngoai-ngu-154/luan-van-faculty-of-foreign-language-5753/)

hoangkyss
15-05-11, 01:52 AM
Luận văn Công Nghệ thông tin HOT:Luận Văn Nghiên cứu triển khai hệ thống giám sát quản trị mạng (trên nền tảng hệ thống mã nguồn mở nagios) (http://updatebook.vn/cong-nghe-thong-tin-23/nghien-cuu-trien-khai-he-thong-giam-sat-quan-tri-mang-tren-nen-tang-he-thong-ma-nguon-mo-nagios-11566/)
Luận Văn Xây dựng ứng dụng tìm kiếm thông tin theo vị trí trên mạng ngang hàng có cấu trúc (http://updatebook.vn/cong-nghe-thong-tin-23/xay-dung-ung-dung-tim-kiem-thong-tin-theo-vi-tri-tren-mang-ngang-hang-co-cau-truc-11565/)
Luận Văn Kiểm chứng mô hình phần mềm sử dụng nusmv (http://updatebook.vn/cong-nghe-thong-tin-23/kiem-chung-mo-hinh-phan-mem-su-dung-nusmv-11563/)
Luận Văn Xây dựng chương trình quản lý báo cáo trong ngân hàng (http://updatebook.vn/cong-nghe-thong-tin-23/xay-dung-chuong-trinh-quan-ly-bao-cao-trong-ngan-hang-11562/)
Luận Văn Kiểm chứng cơ chế bảo mật dựa trên ast (http://updatebook.vn/cong-nghe-thong-tin-23/kiem-chung-co-che-bao-mat-dua-tren-ast-11560/)
Luận Văn Xây dựng hệ thống giám sát và điều khiển nhà thông minh: Mô phỏng 3d (http://updatebook.vn/cong-nghe-thong-tin-23/xay-dung-he-thong-giam-sat-va-dieu-khien-nha-thong-minh-mo-phong-3d-11559/)
Luận Văn Xây dựng hệ thống giám sát và điều khiển nhà thông minh: Mô phỏng 3d (http://updatebook.vn/cong-nghe-thong-tin-23/xay-dung-he-thong-giam-sat-va-dieu-khien-nha-thong-minh-mo-phong-3d-11558/)
Luận Văn Mô hình hóa các hệ thống dựa trên các thành phần (http://updatebook.vn/cong-nghe-thong-tin-23/mo-hinh-hoa-cac-he-thong-dua-tren-cac-thanh-phan-11556/)
Luận Văn Xây dựng hệ thống đọc tin trên mobile (http://updatebook.vn/cong-nghe-thong-tin-23/xay-dung-he-thong-doc-tin-tren-mobile-11555/)
Luận Văn Tìm hiểu mô hình crf và ứng dụng trong trích chọn thông tin trong tiếng việt (http://updatebook.vn/cong-nghe-thong-tin-23/tim-hieu-mo-hinh-crf-va-ung-dung-trong-trich-chon-thong-tin-trong-tieng-viet-11554/)
Luận Văn Kiểm thử theo mô hình fsm và ứng dụng của nó trong web (http://updatebook.vn/cong-nghe-thong-tin-23/kiem-thu-theo-mo-hinh-fsm-va-ung-dung-cua-no-trong-web-11553/)
Luận Văn Nghiên cứu một số giải pháp công nghệ thông tin trong việc sử dụng tiền điện tử (http://updatebook.vn/cong-nghe-thong-tin-23/nghien-cuu-mot-so-giai-phap-cong-nghe-thong-tin-trong-viec-su-dung-tien-dien-tu-11551/)
Luận Văn Nghiên cứu thiết kế theo hợp đồng và xây dựng công cụ hỗ trợ (http://updatebook.vn/cong-nghe-thong-tin-23/nghien-cuu-thiet-ke-theo-hop-dong-va-xay-dung-cong-cu-ho-tro-11548/)
Luận Văn Xử lý song song quá trình sinh khóa của hệ thống cấp phát chứng thực số (http://updatebook.vn/cong-nghe-thong-tin-23/xu-ly-song-song-qua-trinh-sinh-khoa-cua-he-thong-cap-phat-chung-thuc-so-11547/)
Luận Văn Tìm hiểu mô hình ngôn ngữ sử dụng phương pháp bloom filter (http://updatebook.vn/cong-nghe-thong-tin-23/tim-hieu-mo-hinh-ngon-ngu-su-dung-phuong-phap-bloom-filter-11546/)
Luận Văn Hệ thống tư vấn website cho máy tìm kiếm dựa trên khai phá query log (http://updatebook.vn/cong-nghe-thong-tin-23/he-thong-tu-van-website-cho-may-tim-kiem-dua-tren-khai-pha-query-log-11545/)
Luận Văn Sử dụng công nghệ windows communication foundation trong các ứng dụng trên diện rộng (http://updatebook.vn/cong-nghe-thong-tin-23/su-dung-cong-nghe-windows-communication-foundation-trong-cac-ung-dung-tren-dien-rong-11544/)
Luận Văn Nghiên cứu mô hình phân tải server sử dụng proxy động (http://updatebook.vn/cong-nghe-thong-tin-23/nghien-cuu-mo-hinh-phan-tai-server-su-dung-proxy-dong-11541/)
Luận Văn Chữ ký số và ứng dụng (http://updatebook.vn/cong-nghe-thong-tin-23/chu-ky-so-va-ung-dung-11540/)
Luận Văn Áp dụng Data Warehouse trong phân tích thông tin về các dịch vụ giá trị gia tăng trên điện thoại (http://updatebook.vn/cong-nghe-thong-tin-23/ap-dung-data-warehouse-trong-phan-tich-thong-tin-ve-cac-dich-vu-gia-tri-gia-tang-tren-dien-thoai-11537/)
Luận Văn A parallel implementation on modern hardware for geo-electrical tomographical software (http://updatebook.vn/cong-nghe-thong-tin-23/a-parallel-implementation-on-modern-hardware-for-geo-electrical-tomographical-software-11535/)
Luận Văn Quảng cáo trực tuyến hướng câu truy vấn với sự giúp đỡ của phân tích chủ đề và kỹ thuật tính hạng (http://updatebook.vn/cong-nghe-thong-tin-23/quang-cao-truc-tuyen-huong-cau-truy-van-voi-su-giup-do-cua-phan-tich-chu-de-va-ky-thuat-tinh-hang-11534/)
Luận Văn Các phương pháp sắp hàng đa chuỗi nhanh (http://updatebook.vn/cong-nghe-thong-tin-23/cac-phuong-phap-sap-hang-da-chuoi-nhanh-11531/)
Luận Văn The research of using epad technology to support activities in administrative system (http://updatebook.vn/cong-nghe-thong-tin-23/the-research-of-using-epad-technology-to-support-activities-in-administrative-system-11529/)
Luận Văn Dịch vụ web hỗ trợ đầu tư trực tuyến tính roi (http://updatebook.vn/cong-nghe-thong-tin-23/dich-vu-web-ho-tro-dau-tu-truc-tuyen-tinh-roi-11528/)
Luận Văn Xây dựng hệ thống an ninh mạng cho VNUnet NGHIÊN CỨU TRIỂN KHAI HP OPENVIEW (http://updatebook.vn/cong-nghe-thong-tin-23/xay-dung-he-thong-an-ninh-mang-cho-vnunet-nghien-cuu-trien-khai-hp-openview-11527/)
Luận Văn Khung làm việc và ứng dụng cho bài toán luồng công việc (http://updatebook.vn/cong-nghe-thong-tin-23/khung-lam-viec-va-ung-dung-cho-bai-toan-luong-cong-viec-11524/)
Luận Văn Xây dựng service proxy để kiểm chứng ràng buộc thời gian trong web service composition (http://updatebook.vn/cong-nghe-thong-tin-23/xay-dung-service-proxy-de-kiem-chung-rang-buoc-thoi-gian-trong-web-service-composition-11523/)
Luận Văn Tối ưu hóa topology trong mạng ad-hoc (http://updatebook.vn/cong-nghe-thong-tin-23/toi-uu-hoa-topology-trong-mang-ad-hoc-11520/)
Luận Văn Xây dựng hệ thống giám sát và điều khiển nhà thông minh: Nhận diện và điều khiển trạng thái vật thể qua ip camera (http://updatebook.vn/cong-nghe-thong-tin-23/xay-dung-he-thong-giam-sat-va-dieu-khien-nha-thong-minh-nhan-dien-va-dieu-khien-trang-thai-vat-the-qua-ip-camera-11519/)
Luận Văn Xây dựng ứng dụng tính toán phân tán trên nền tảng sức mạnh các máy tính cá nhân (http://updatebook.vn/cong-nghe-thong-tin-23/xay-dung-ung-dung-tinh-toan-phan-tan-tren-nen-tang-suc-manh-cac-may-tinh-ca-nhan-11518/)
Luận Văn Xây dựng hệ thống quản lý bản đồ số dựa trên công nghệ mapserver (http://updatebook.vn/cong-nghe-thong-tin-23/xay-dung-he-thong-quan-ly-ban-do-so-dua-tren-cong-nghe-mapserver-11517/)
Luận Văn Efficient core selection for multicast routing in mobile ad hoc networks (http://updatebook.vn/cong-nghe-thong-tin-23/efficient-core-selection-for-multicast-routing-in-mobile-ad-hoc-networks-11515/)
Luận Văn Nghiên cứu vấn đề xác thực trong hệ thống thanh toán điện tử (http://updatebook.vn/cong-nghe-thong-tin-23/nghien-cuu-van-de-xac-thuc-trong-he-thong-thanh-toan-dien-tu-11514/)
Luận Văn Xây dựng và đánh giá một hệ thống mô phỏng giao thông việt nam (http://updatebook.vn/cong-nghe-thong-tin-23/xay-dung-va-danh-gia-mot-he-thong-mo-phong-giao-thong-viet-nam-11512/)
Luận Văn Chống tấn công che khuất trong các mạng ngang hàng (http://updatebook.vn/cong-nghe-thong-tin-23/chong-tan-cong-che-khuat-trong-cac-mang-ngang-hang-11509/)
Luận Văn Nghiên cứu các kỹ thuật dò biên áp dụng trong trích chọn các bộ phận khuôn mặt (http://updatebook.vn/cong-nghe-thong-tin-23/nghien-cuu-cac-ky-thuat-do-bien-ap-dung-trong-trich-chon-cac-bo-phan-khuon-mat-11507/)
Luận Văn Huấn luyện mạng nơron rbf với mốc cách đều và ứng dụng (http://updatebook.vn/cong-nghe-thong-tin-23/huan-luyen-mang-noron-rbf-voi-moc-cach-deu-va-ung-dung-11504/)
Luận Văn Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin sáng tạo tại liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật việt nam (http://updatebook.vn/cong-nghe-thong-tin-23/phan-tich-va-thiet-ke-he-thong-thong-tin-sang-tao-tai-lien-hiep-cac-hoi-khoa-hoc-ky-thuat-viet-nam-11501/)
Luận Văn Phát triển hệ thống quản lý quan hệ khách hàng cho doanh nghiệp (http://updatebook.vn/cong-nghe-thong-tin-23/phat-trien-he-thong-quan-ly-quan-he-khach-hang-cho-doanh-nghiep-11500/)
Luận Văn Kiến trúc phần mềm dựa trên agent (http://updatebook.vn/cong-nghe-thong-tin-23/kien-truc-phan-mem-dua-tren-agent-11499/)
Luận Văn Nghiên cứu ảnh hưởng của hiện tượng “tham gia mà không đóng góp” lên hệ thống chia sẻ file ngang hàng bittorrent (http://updatebook.vn/cong-nghe-thong-tin-23/nghien-cuu-anh-huong-cua-hien-tuong-aoetham-gia-ma-khong-dong-gopa-len-he-thong-chia-se-file-ngang-hang-bittorrent-11498/)
Luận Văn đặc tả và kiểm chứng các phần mềm tương tranh (http://updatebook.vn/cong-nghe-thong-tin-23/dac-ta-va-kiem-chung-cac-phan-mem-tuong-tranh-11497/)
Luận Văn So sánh một số phương pháp học máy cho bài toán gán nhãn từ loại tiếng việt (http://updatebook.vn/cong-nghe-thong-tin-23/so-sanh-mot-so-phuong-phap-hoc-may-cho-bai-toan-gan-nhan-tu-loai-tieng-viet-11496/)
Luận Văn Nghiên cứu xây dựng ứng dụng học tiếng anh theo ngữ cảnh trên thiết bị di động (http://updatebook.vn/cong-nghe-thong-tin-23/nghien-cuu-xay-dung-ung-dung-hoc-tieng-anh-theo-ngu-canh-tren-thiet-bi-di-dong-11493/)
Luận Văn Tự động đánh giá quan điểm người dùng (http://updatebook.vn/cong-nghe-thong-tin-23/tu-dong-danh-gia-quan-diem-nguoi-dung-11492/)
Luận Văn Xây dựng game engine đa nền tảng quản lý tài nguyên và chuyển động của các đối tượng (http://updatebook.vn/cong-nghe-thong-tin-23/xay-dung-game-engine-da-nen-tang-quan-ly-tai-nguyen-va-chuyen-dong-cua-cac-doi-tuong-11489/)
Luận Văn Sắp hàng hoàn chỉnh hai hệ genome (http://updatebook.vn/cong-nghe-thong-tin-23/sap-hang-hoan-chinh-hai-he-genome-11488/)
Luận Văn ứng dụng relational interface cho java (http://updatebook.vn/cong-nghe-thong-tin-23/ung-dung-relational-interface-cho-java-11485/)
Luận Văn Kiểm thử dựa trên mô hình (http://updatebook.vn/cong-nghe-thong-tin-23/kiem-thu-dua-tren-mo-hinh-11484/)
Luận Văn Nghiên cứu các thuật toán nhận dạng cảm xúc khuôn mặt trên ảnh 2d (http://updatebook.vn/cong-nghe-thong-tin-23/nghien-cuu-cac-thuat-toan-nhan-dang-cam-xuc-khuon-mat-tren-anh-2d-11481/)
Luận Văn Hỗ trợ phát hiện và thông báo ùn tắc giao thông trên android (http://updatebook.vn/cong-nghe-thong-tin-23/ho-tro-phat-hien-va-thong-bao-un-tac-giao-thong-tren-android-11479/)
Luận Văn Nghiên cứu phát triển hệ thống thử nghiệm cung cấp quang cảnh đường phố hà nội (http://updatebook.vn/cong-nghe-thong-tin-23/nghien-cuu-phat-trien-he-thong-thu-nghiem-cung-cap-quang-canh-duong-pho-ha-noi-11478/)
Luận Văn Tối ưu hóa topology cho mạng ngang hàng có cấu trúc chord (http://updatebook.vn/cong-nghe-thong-tin-23/toi-uu-hoa-topology-cho-mang-ngang-hang-co-cau-truc-chord-11475/)
Luận Văn Bài toán trích xuất từ khoá cho trang web áp dụng phương pháp phân tích thẻ html và đồ thị web (http://updatebook.vn/cong-nghe-thong-tin-23/bai-toan-trich-xuat-tu-khoa-cho-trang-web-ap-dung-phuong-phap-phan-tich-the-html-va-do-thi-web-11474/)
Luận Văn Xây dựng mô hình ngôn ngữ cho tiếng việt (http://updatebook.vn/cong-nghe-thong-tin-23/xay-dung-mo-hinh-ngon-ngu-cho-tieng-viet-11472/)
Luận Văn Xây dựng nền tảng hỗ trợ lập trình web dựa trên mô hình mvc (http://updatebook.vn/cong-nghe-thong-tin-23/xay-dung-nen-tang-ho-tro-lap-trinh-web-dua-tren-mo-hinh-mvc-11470/)
Luận Văn Các phương pháp tấn công rsa (http://updatebook.vn/cong-nghe-thong-tin-23/cac-phuong-phap-tan-cong-rsa-11469/)
Luận Văn Xây dựng dịch vụ web học từ vựng (http://updatebook.vn/cong-nghe-thong-tin-23/xay-dung-dich-vu-web-hoc-tu-vung-11467/)
Luận Văn Xây dựng hệ thống xem video trực tuyến trên hệ điều hành android (http://updatebook.vn/cong-nghe-thong-tin-23/xay-dung-he-thong-xem-video-truc-tuyen-tren-he-dieu-hanh-android-11466/)
Luận Văn Kiểm chứng mô hình aspect-uml bằng alloy (http://updatebook.vn/cong-nghe-thong-tin-23/kiem-chung-mo-hinh-aspect-uml-bang-alloy-11464/)
Luận Văn ứng dụng uml phân tích thiết kế hệ thống phần mềm quản lý tuyển sinh (http://updatebook.vn/cong-nghe-thong-tin-23/ung-dung-uml-phan-tich-thiet-ke-he-thong-phan-mem-quan-ly-tuyen-sinh-11375/)
Luận Văn Xây dựng phần mềm quản lý thư viện trường Cao đẳng Cơ Điện & Thủy Lợi (http://updatebook.vn/cong-nghe-thong-tin-23/xay-dung-phan-mem-quan-ly-thu-vien-truong-cao-dang-co-dien-and-thuy-loi-11373/)
Luận Văn điện toán đám mây với microsoft azure và ứng dụng vào chương trình học từ tiếng anh (http://updatebook.vn/cong-nghe-thong-tin-23/dien-toan-dam-may-voi-microsoft-azure-va-ung-dung-vao-chuong-trinh-hoc-tu-tieng-anh-11372/)
Luận Văn Nghiên cứu ngôn ngữ đặc tả security policy và xây dựng công cụ hỗ trợ (http://updatebook.vn/cong-nghe-thong-tin-23/nghien-cuu-ngon-ngu-dac-ta-security-policy-va-xay-dung-cong-cu-ho-tro-11370/)
Luận Văn Xây dựng hệ thống đặt vé xe khách chất lượng cao (http://updatebook.vn/cong-nghe-thong-tin-23/xay-dung-he-thong-dat-ve-xe-khach-chat-luong-cao-11368/)
Luận Văn Xây dựng game engine đa nền tảng - hiệu ứng ánh sáng và vật liệu (http://updatebook.vn/cong-nghe-thong-tin-23/xay-dung-game-engine-da-nen-tang-hieu-ung-anh-sang-va-vat-lieu-11365/)
Luận Văn Nghiên cứu một giải pháp bảo trì phần mềm tự động kết hợp với hệ thống quản lý cấu hình (http://updatebook.vn/cong-nghe-thong-tin-23/nghien-cuu-mot-giai-phap-bao-tri-phan-mem-tu-dong-ket-hop-voi-he-thong-quan-ly-cau-hinh-11364/)
Luận Văn ứng dụng lưu trữ thông tin bằng chuỗi mã vạch (http://updatebook.vn/cong-nghe-thong-tin-23/ung-dung-luu-tru-thong-tin-bang-chuoi-ma-vach-11361/)
Luận Văn Xây dựng hệ thống thông tin quản lý đối tượng cho bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh (http://updatebook.vn/cong-nghe-thong-tin-23/xay-dung-he-thong-thong-tin-quan-ly-doi-tuong-cho-bao-hiem-xa-hoi-thanh-pho-ho-chi-minh-11341/)
Luận Văn Tìm kiếm ngẫu nhiên trên các mạng ngang hàng phi cấu trúc (http://updatebook.vn/cong-nghe-thong-tin-23/tim-kiem-ngau-nhien-tren-cac-mang-ngang-hang-phi-cau-truc-11315/)

hoangkyss
15-05-11, 01:52 AM
Luận văn Điện Tử Viễn Thông HOT:Tiểu Luận Các hệ thống truyền dẫn bằng cáp sợi quang (http://updatebook.vn/vien-thong-28/cac-he-thong-truyen-dan-bang-cap-soi-quang-12557/)
Luận Văn Thiết kế hệ thống mạng truyền thông cho nhà máy xi măng - giải pháp của hãng siemen (http://updatebook.vn/vien-thong-28/thiet-ke-he-thong-mang-truyen-thong-cho-nha-may-xi-mang-giai-phap-cua-hang-siemen-12450/)
Báo Cáo CÁC PHƯƠNG PHÁP MỞ RỘNG DẢI TẦN CỦA ANTEN CHẤN TỬ GIỚI THIỆU ANTEN GƯƠNG PARABOL ( Slide ) (http://updatebook.vn/vien-thong-28/cac-phuong-phap-mo-rong-dai-tan-cua-anten-chan-tu-gioi-thieu-anten-guong-parabol-slide-11814/)
Luận Văn Một số ứng dụng hiệu ứng điện từ trong công nghệ hiện đại (http://updatebook.vn/vien-thong-28/mot-so-ung-dung-hieu-ung-dien-tu-trong-cong-nghe-hien-dai-11721/)
Luận Văn đồ án bảo mật thông tin (http://updatebook.vn/vien-thong-28/do-an-bao-mat-thong-tin-11720/)
Luận Văn Liên kết mạng IP qua hệ thống vệ tinh thế hệ sau (http://updatebook.vn/vien-thong-28/lien-ket-mang-ip-qua-he-thong-ve-tinh-the-he-sau-11719/)
Luận Văn Semi-blind signal detection for mimo and mimo-ofdm systems (http://updatebook.vn/vien-thong-28/semi-blind-signal-detection-for-mimo-and-mimo-ofdm-systems-11708/)
Tiến Sỹ Robust Cross-Layer Scheduling Design in Multi-user Multi-antenna Wireless Systems (http://updatebook.vn/vien-thong-28/robust-cross-layer-scheduling-design-in-multi-user-multi-antenna-wireless-systems-11707/)
Tiến Sỹ A Study of Channel Estimation for OFDM Systems and System Capacity for MIMO-OFDM Systems (http://updatebook.vn/vien-thong-28/a-study-of-channel-estimation-for-ofdm-systems-and-system-capacity-for-mimo-ofdm-systems-11705/)
Tiến Sỹ Linear Minimum Mean-Square-Error Transceiver Design for Amplify-and-Forward Multiple Antenna Relaying Systems (http://updatebook.vn/vien-thong-28/linear-minimum-mean-square-error-transceiver-design-for-amplify-and-forward-multiple-antenna-relaying-systems-11704/)
Luận Văn kỹ thuật ofdm và ứng dụng của ofdm (http://updatebook.vn/vien-thong-28/ky-thuat-ofdm-va-ung-dung-cua-ofdm-11663/)
Luận Văn đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ viễn thông di động tại thừa thiên - huế (http://updatebook.vn/vien-thong-28/danh-gia-su-hai-long-cua-khach-hang-doi-voi-dich-vu-vien-thong-di-dong-tai-thua-thien-hue-11598/)
Luận Văn Hệ thống thông tin di động thế hệ 3 CDMA2000 (http://updatebook.vn/vien-thong-28/he-thong-thong-tin-di-dong-the-he-3-cdma2000-11510/)
Luận Văn Triển khai dịch vụ giám sát thiết bị đầu cuối (http://updatebook.vn/vien-thong-28/trien-khai-dich-vu-giam-sat-thiet-bi-dau-cuoi-11328/)
Luận Văn Research on node ranking in peer-to-peer networks (http://updatebook.vn/vien-thong-28/research-on-node-ranking-in-peer-to-peer-networks-11323/)
Luận Văn Cải tiến giao thức AITF để giảm tải mạng (http://updatebook.vn/vien-thong-28/cai-tien-giao-thuc-aitf-de-giam-tai-mang-11319/)
Luận Văn Trackerless bittorrent adapted to mobile ad hoc networks (http://updatebook.vn/vien-thong-28/trackerless-bittorrent-adapted-to-mobile-ad-hoc-networks-11311/)
Tiểu Luận Nghiên cứu khoa hoc anten (http://updatebook.vn/vien-thong-28/nghien-cuu-khoa-hoc-anten-11256/)
Luận Văn Tìm hiểu phần cứng và vấn đề điều hành bảo dưỡng tổng đài AXE 810 (http://updatebook.vn/vien-thong-28/tim-hieu-phan-cung-va-van-de-dieu-hanh-bao-duong-tong-dai-axe-810-a-11169/)
Luận Văn Tìm Hiều Công Nghệ Bluetooth và Viết Chương Trình Ứng Dụng (http://updatebook.vn/vien-thong-28/tim-hieu-cong-nghe-bluetooth-va-viet-chuong-trinh-ung-dung-11166/)
Luận Văn Phương Pháp Đảm Bảo Chất Lượng Cho Dịch Vụ Truyền Thông Đa Hướng Thời Gian Thực Qua Mạng IP (http://updatebook.vn/vien-thong-28/phuong-phap-dam-bao-chat-luong-cho-dich-vu-truyen-thong-da-huong-thoi-gian-thuc-qua-mang-ip-11157/)
Luận Văn Hệ thống dẫn đường quán tính INS (http://updatebook.vn/vien-thong-28/he-thong-dan-duong-quan-tinh-ins-11148/)
Luận Văn Evaluation of existing algorithms scheduling for Real-Time service flows for WiMAX uplink (http://updatebook.vn/vien-thong-28/evaluation-of-existing-algorithms-scheduling-for-real-time-service-flows-for-wimax-uplink-11143/)
Luận Văn Co sở kỹ thuật cơ bản thông tin di động (http://updatebook.vn/vien-thong-28/co-so-ky-thuat-co-ban-thong-tin-di-dong-11116/)
Luận Văn Công Nghệ Điện Thoại IP (http://updatebook.vn/vien-thong-28/cong-nghe-dien-thoai-ip-11107/)
Luận Văn Mạng MPLS (http://updatebook.vn/vien-thong-28/mang-mpls-11091/)
Luận Văn Điều khiển công suất trong hệ thống thông tin thế hệ thứ 3 UMTS (http://updatebook.vn/vien-thong-28/dieu-khien-cong-suat-trong-he-thong-thong-tin-the-he-thu-3-umts-11090/)
Luận Văn Công nghệ W-CDMA và giải pháp nâng cấp mạng GSM lên W-CDMA (http://updatebook.vn/vien-thong-28/cong-nghe-w-cdma-va-giai-phap-nang-cap-mang-gsm-len-w-cdma-11089/)
Luận Văn Quy hoạch mạng UMTS cho Enterprise of Telecommunication Lao (http://updatebook.vn/vien-thong-28/quy-hoach-mang-umts-cho-enterprise-of-telecommunication-lao-10982/)
Luận Văn Nghiên cứu tổng quan về kỹ thuật chuyển mạch trong tổng đài ALCATEL 1000 E10 (http://updatebook.vn/vien-thong-28/nghien-cuu-tong-quan-ve-ky-thuat-chuyen-mach-trong-tong-dai-alcatel-1000-e10-10957/)
Luận Văn Công nghệ CDMA-IS95, Thiết kế mạnh vòng vô tuyến nội hạt CDMA-WLL (http://updatebook.vn/vien-thong-28/cong-nghe-cdma-is95-thiet-ke-manh-vong-vo-tuyen-noi-hat-cdma-wll-10955/)
Luận Văn Tổng đài ALCATEL - 1000 E10 (OCB-283) (http://updatebook.vn/vien-thong-28/tong-dai-alcatel-1000-e10-ocb-283-a-10952/)
Luận Văn Truyền hình số qua vệ tinh (http://updatebook.vn/vien-thong-28/truyen-hinh-so-qua-ve-tinh-10944/)
Luận Văn Phương pháp thiết kế mạng truyền hình cáp hữu tuyến (http://updatebook.vn/vien-thong-28/phuong-phap-thiet-ke-mang-truyen-hinh-cap-huu-tuyen-10943/)
Luận Văn Nghiên cứu cấu trúc tổng đài ALCATEL 1000 E10B (http://updatebook.vn/vien-thong-28/nghien-cuu-cau-truc-tong-dai-alcatel-1000-e10b-10934/)
Luận Văn Cấu trúc kênh trong W-CDMA (http://updatebook.vn/vien-thong-28/cau-truc-kenh-trong-w-cdma-10933/)
Luận Văn IMS - IP Multimedia System ( SLIDE) (http://updatebook.vn/vien-thong-28/ims-ip-multimedia-system-slide-10932/)
Luận Văn Thiết bị đầu cuối 3G ( slide) (http://updatebook.vn/vien-thong-28/thiet-bi-dau-cuoi-3g-slide-10927/)
Luận Văn Quy hoạch mạng W-CDMA (slide) (http://updatebook.vn/vien-thong-28/quy-hoach-mang-w-cdma-slide-10926/)
Luận Văn CMDA2000 ( slide) (http://updatebook.vn/vien-thong-28/cmda2000-slide-10925/)
Luận Văn Bảo mật Mạng Ad-hoc ( slide) (http://updatebook.vn/vien-thong-28/bao-mat-mang-ad-hoc-slide-10924/)
Luận Văn Khai thác Viễn thông " Beeline - Vietnammobile" (http://updatebook.vn/vien-thong-28/khai-thac-vien-thong-beeline-vietnammobile-10670/)
Luận Văn điều chế gmsk trong thông tin di động số gsm (http://updatebook.vn/vien-thong-28/dieu-che-gmsk-trong-thong-tin-di-dong-so-gsm-10384/)
Luận Văn Tối ưa hóa mạng di động GSM (http://updatebook.vn/vien-thong-28/toi-ua-hoa-mang-di-dong-gsm-10241/)
Luận Văn Thiết kế, thi công mạch điều khiển nhiệt độ (http://updatebook.vn/vien-thong-28/thiet-ke-thi-cong-mach-dieu-khien-nhiet-do-10232/)
Luận Văn Xử lý cuộc gọi dịch vụ điện thoại IP và ứng dụng trong Gateway PSTN-IP (http://updatebook.vn/vien-thong-28/xu-ly-cuoc-goi-dich-vu-dien-thoai-ip-va-ung-dung-trong-gateway-pstn-ip-10221/)
Luận Văn Hệ thống báo hiệu SS7 (http://updatebook.vn/vien-thong-28/he-thong-bao-hieu-ss7-10215/)
Luận Văn Kỹ thuật của công nghệ truy nhập vô tuyến WCDMA (chế độ FDD) trong hệ thống UMTS (http://updatebook.vn/vien-thong-28/ky-thuat-cua-cong-nghe-truy-nhap-vo-tuyen-wcdma-che-do-fdd-trong-he-thong-umts-10196/)
Luận Văn Tìm hiểu Hệ thống VOIP trên asterisk (http://updatebook.vn/vien-thong-28/tim-hieu-he-thong-voip-tren-asterisk-10078/)
Tiểu Luận Tìm hiểu công nghệ 3G (http://updatebook.vn/vien-thong-28/tim-hieu-cong-nghe-3g-10077/)
Luận Văn Điều khiển công suất trong hệ thống MC-CDMA (http://updatebook.vn/vien-thong-28/dieu-khien-cong-suat-trong-he-thong-mc-cdma-9979/)
Luận Văn Hệ thống thông tin sợi quang (http://updatebook.vn/vien-thong-28/he-thong-thong-tin-soi-quang-9974/)
Luận Văn Tối ưu hóa mạng di động GSM (http://updatebook.vn/vien-thong-28/toi-uu-hoa-mang-di-dong-gsm-9962/)
Luận Văn Xử lý cuộc gọi dịch vụ điện thoại IP và ứng dụng trong Gateway PSTN-IP (http://updatebook.vn/vien-thong-28/xu-ly-cuoc-goi-dich-vu-dien-thoai-ip-va-ung-dung-trong-gateway-pstn-ip-9958/)
Luận Văn TCP/IP trong mạng ATM – Classical IP over ATM (http://updatebook.vn/vien-thong-28/tcp-ip-trong-mang-atm-a-classical-ip-over-atm-9686/)
Luận Văn Báo hiệu số 7 và ứng dụng của báo hiệu số 7 cho tổng đài Alcatel A1000 E10 (OCB283) (http://updatebook.vn/vien-thong-28/bao-hieu-so-7-va-ung-dung-cua-bao-hieu-so-7-cho-tong-dai-alcatel-a1000-e10-ocb283-9683/)
Luận Văn Xử lý tín hiệu không gian-thời gian (http://updatebook.vn/vien-thong-28/xu-ly-tin-hieu-khong-gian-thoi-gian-9680/)
Luận Văn Nghiên cứu cấu trúc mạng GPRS trên nền mạng thông tin di động GMS thế hệ thứ hai (http://updatebook.vn/vien-thong-28/nghien-cuu-cau-truc-mang-gprs-tren-nen-mang-thong-tin-di-dong-gms-the-he-thu-hai-9674/)
Luận Văn mạng máy tính, vấn đề an toàn mạng và bức tường lửa (http://updatebook.vn/vien-thong-28/mang-may-tinh-van-de-an-toan-mang-va-buc-tuong-lua-9669/)
Luận Văn Mạng Internet và công nghệ VoIP (http://updatebook.vn/vien-thong-28/mang-internet-va-cong-nghe-voip-9653/)
Luận Văn Thiết kế hệ thống cung cấp dịch vụ ADSL cho bưu điện Nghệ An (http://updatebook.vn/vien-thong-28/thiet-ke-he-thong-cung-cap-dich-vu-adsl-cho-buu-dien-nghe-an-9650/)
Thạc Sỹ Tối ưu hoá gán kênh cố định cho các mạng di động tế bào (http://updatebook.vn/vien-thong-28/toi-uu-hoa-gan-kenh-co-dinh-cho-cac-mang-di-dong-te-bao-9560/)
Luận Văn điều khiển công suất trong hệ thống cdma (http://updatebook.vn/vien-thong-28/dieu-khien-cong-suat-trong-he-thong-cdma-9553/)
Luận Văn Tìm hiểu công nghệ mạng không dây (http://updatebook.vn/vien-thong-28/tim-hieu-cong-nghe-mang-khong-day-9546/)
Luận Văn Tìm hiểu về xu hướng phát triển thông tin di động 4G (http://updatebook.vn/vien-thong-28/tim-hieu-ve-xu-huong-phat-trien-thong-tin-di-dong-4g-9541/)
Luận Văn Tìm hiểu kỹ thuật trải phổ cdma trong thông tin di động (http://updatebook.vn/vien-thong-28/tim-hieu-ky-thuat-trai-pho-cdma-trong-thong-tin-di-dong-9534/)
Luận Văn Tìm hiể u về WLANs, WPANs và xu hướng phát triển thông tin di động 4G (http://updatebook.vn/vien-thong-28/tim-hie-u-ve-wlans-wpans-va-xu-huong-phat-trien-thong-tin-di-dong-4g-9530/)
Tiến Sỹ Xử lý anten mảng theo không gian-thời gian trong thông tin vô tuyến di động (http://updatebook.vn/vien-thong-28/xu-ly-anten-mang-theo-khong-gian-thoi-gian-trong-thong-tin-vo-tuyen-di-dong-9527/)
Luận Văn Nghiên cứu cấu trúc mạng GPRS trên nền mạng thông tin di động GMS thế hệ thứ hai (http://updatebook.vn/vien-thong-28/nghien-cuu-cau-truc-mang-gprs-tren-nen-mang-thong-tin-di-dong-gms-the-he-thu-hai-9479/)
Báo Cáo Tổng quan về hệ thống thông tin quang (http://updatebook.vn/vien-thong-28/tong-quan-ve-he-thong-thong-tin-quang-9478/)
Báo Cáo Nâng cao tốc độ tuyến bằng cách tăng tốc độ tín hiệu quang (http://updatebook.vn/vien-thong-28/nang-cao-toc-do-tuyen-bang-cach-tang-toc-do-tin-hieu-quang-9477/)
Luận Văn Nghiên cứu và thiết kế mạng thông tin vệ tinh ứng dụng công nghê ghép kênh Frame Relay sử dụng thiết bị Memotec (http://updatebook.vn/vien-thong-28/nghien-cuu-va-thiet-ke-mang-thong-tin-ve-tinh-ung-dung-cong-nghe-ghep-kenh-frame-relay-su-dung-thiet-bi-memotec-9475/)
Luận Văn nghiên cứu thiết bị vi ba số DM2G-1000 (http://updatebook.vn/vien-thong-28/nghien-cuu-thiet-bi-vi-ba-so-dm2g-1000-a-9470/)
Báo Cáo Thử việc tại Trung tâm Mạng truyền dẫn - Công ty Điện tử Viễn thông Quân đội (Vietel) (http://updatebook.vn/vien-thong-28/thu-viec-tai-trung-tam-mang-truyen-dan-cong-ty-dien-tu-vien-thong-quan-doi-vietel-9467/)
Báo Cáo Mạng LAN không ổ cứng (http://updatebook.vn/vien-thong-28/mang-lan-khong-o-cung-9463/)
Luận Văn Kỹ thuật lưu lượng trong MPLS (http://updatebook.vn/vien-thong-28/ky-thuat-luu-luong-trong-mpls-9460/)
Thạc Sỹ Nghiên cứu giải pháp định tuyến đa điểm nhăm giảm xác suất nghẽn trong mạng chuyển gói (http://updatebook.vn/vien-thong-28/nghien-cuu-giai-phap-dinh-tuyen-da-diem-nham-giam-xac-suat-nghen-trong-mang-chuyen-goi-9458/)
Luận Văn Hành trình từ GSM lên 3G (http://updatebook.vn/vien-thong-28/hanh-trinh-tu-gsm-len-3g-9265/)
Luận Văn Thông tin quang ở Hà Nội (http://updatebook.vn/vien-thong-28/thong-tin-quang-o-ha-noi-9262/)
Báo Cáo Mạng thông tin di động GSM (http://updatebook.vn/vien-thong-28/mang-thong-tin-di-dong-gsm-9260/)
Luận Văn Quy hoạch và Nâng cấp mạng thông tin di động GSM (http://updatebook.vn/vien-thong-28/quy-hoach-va-nang-cap-mang-thong-tin-di-dong-gsm-9259/)
Luận Văn Tổng quan về mạng thông tin di động GSM Và hệ thống báo hiệu số 7 (http://updatebook.vn/vien-thong-28/tong-quan-ve-mang-thong-tin-di-dong-gsm-va-he-thong-bao-hieu-so-7-a-9256/)
Luận Văn Tổng quan về mạng thông tin di động GSM (http://updatebook.vn/vien-thong-28/tong-quan-ve-mang-thong-tin-di-dong-gsm-9255/)
Luận Văn Tổng quan về hệ thống thông tin quang sử dụng công nghệ WDM (http://updatebook.vn/vien-thong-28/tong-quan-ve-he-thong-thong-tin-quang-su-dung-cong-nghe-wdm-9252/)
Luận Văn Thông tin trong cự li ngắn đảm bảo và bí mật qua việc thiết kế máy thông tin nội bộ truyền trong điện lưới. (http://updatebook.vn/vien-thong-28/thong-tin-trong-cu-li-ngan-dam-bao-va-bi-mat-qua-viec-thiet-ke-may-thong-tin-noi-bo-truyen-trong-dien-luoi-9250/)
Thạc Sỹ Công nghệ Định vị và giải pháp triển khai trong mạng 3.5G/HSDPA (http://updatebook.vn/vien-thong-28/cong-nghe-dinh-vi-va-giai-phap-trien-khai-trong-mang-3-5g-hsdpa-9244/)
Thạc Sỹ Phát triển dịch vụ dựa trên giao thức sip cho mạng 3g (http://updatebook.vn/vien-thong-28/phat-trien-dich-vu-dua-tren-giao-thuc-sip-cho-mang-3g-9214/)
Thạc Sỹ ứng dụng phép biến đổi wavelet trong xử lý ảnh (http://updatebook.vn/vien-thong-28/ung-dung-phep-bien-doi-wavelet-trong-xu-ly-anh-9213/)
Thạc Sỹ Nén ảnh sử dụng biến đổi wavelet và ứng dụng trong các dịch vụ dữ liệu đa phương tiện di động (http://updatebook.vn/vien-thong-28/nen-anh-su-dung-bien-doi-wavelet-va-ung-dung-trong-cac-dich-vu-du-lieu-da-phuong-tien-di-dong-9211/)
Luận Văn Tìm hiểu Wap và công cụ tìm kiếm hỗ trợ thiết bị di động (http://updatebook.vn/vien-thong-28/tim-hieu-wap-va-cong-cu-tim-kiem-ho-tro-thiet-bi-di-dong-9207/)
Thạc Sỹ Thiết lập mạng wimax (http://updatebook.vn/vien-thong-28/thiet-lap-mang-wimax-9165/)
Thạc Sỹ Công nghệ mạng man-e và ứng dụng (http://updatebook.vn/vien-thong-28/cong-nghe-mang-man-e-va-ung-dung-9159/)
Luận Văn Qui hoạch mạng w-cdma và ứng dụng qui hoạch mạng w-cdma cho tp đà nẵng (http://updatebook.vn/vien-thong-28/qui-hoach-mang-w-cdma-va-ung-dung-qui-hoach-mang-w-cdma-cho-tp-da-nang-9130/)
Luận Văn Kỹ Thuật Xử Lý Tín Hiệu Trong Wimax (http://updatebook.vn/vien-thong-28/ky-thuat-xu-ly-tin-hieu-trong-wimax-9126/)
Thạc Sỹ Mạng wimax và thử nghiệm ở việt nam (http://updatebook.vn/vien-thong-28/mang-wimax-va-thu-nghiem-o-viet-nam-9039/)
Luận Văn Bảo mật và kết nối di động của WiMax (http://updatebook.vn/vien-thong-28/bao-mat-va-ket-noi-di-dong-cua-wimax-8953/)
Báo Cáo Mã hóa bảo mật trong Wimax (http://updatebook.vn/vien-thong-28/ma-hoa-bao-mat-trong-wimax-8952/)
Báo Cáo Kiến thức Wireless MAN-SC (http://updatebook.vn/vien-thong-28/kien-thuc-wireless-man-sc-8949/)
Báo Cáo Ứng dụng WiMAX trong đo lường kiểm định (http://updatebook.vn/vien-thong-28/ung-dung-wimax-trong-do-luong-kiem-dinh-8947/)
Luận Văn Khảo Sát Hệ Thống WiMAX (http://updatebook.vn/vien-thong-28/khao-sat-he-thong-wimax-8945/)
Luận Văn Ứng Dụng OFDM Trong WIMAX (http://updatebook.vn/vien-thong-28/ung-dung-ofdm-trong-wimax-8942/)
Luận Văn Nghiên cứu tổng quan về WiMAX, nhiễu và ảnh hưởng của nhiễu trong WiMAX (http://updatebook.vn/vien-thong-28/nghien-cuu-tong-quan-ve-wimax-nhieu-va-anh-huong-cua-nhieu-trong-wimax-8941/)
Thạc Sỹ CÔNG NGHỆ WiMAX NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH MẪU TRIỂN KHAI CHO VÙNG ĐỊA HÌNH ĐẶC THÙ TẠI VIỆT NAM (http://updatebook.vn/vien-thong-28/cong-nghe-wimax-nghien-cuu-va-xay-dung-mo-hinh-mau-trien-khai-cho-vung-dia-hinh-dac-thu-tai-viet-nam-8938/)
Luận Văn Phân tích và qui hoạch vùng phủ sóng mạng Internet không dây băng rộng sử dụng công nghệ WiMax (http://updatebook.vn/vien-thong-28/phan-tich-va-qui-hoach-vung-phu-song-mang-internet-khong-day-bang-rong-su-dung-cong-nghe-wimax-8937/)
Báo Cáo Tổng quan về công nghệ WinMax, Tình hình triển khai trên thế giới và các mô hình ứng dụng (http://updatebook.vn/vien-thong-28/tong-quan-ve-cong-nghe-winmax-tinh-hinh-trien-khai-tren-the-gioi-va-cac-mo-hinh-ung-dung-8935/)
Báo Cáo Tổng quan về công nghệ WinMax (http://updatebook.vn/vien-thong-28/tong-quan-ve-cong-nghe-winmax-8933/)
Luận Văn Nghiên cứu lớp Điều khiển truy nhập môi trường MAC trong công nghệ WIMAX (http://updatebook.vn/vien-thong-28/nghien-cuu-lop-dieu-khien-truy-nhap-moi-truong-mac-trong-cong-nghe-wimax-8931/)
Luận Văn Lọc thích nghi với thuật toán LMS và ứng dụng trong cân bằng kênh (http://updatebook.vn/vien-thong-28/loc-thich-nghi-voi-thuat-toan-lms-va-ung-dung-trong-can-bang-kenh-8778/)
Luận Văn Kỹ thuật ofdm và ứng dụng trong truyền hình số mặt đất dvb_t (http://updatebook.vn/vien-thong-28/ky-thuat-ofdm-va-ung-dung-trong-truyen-hinh-so-mat-dat-dvb_t-8758/)
Luận Văn Khử nhiễu kiểu thích nghi trên TMS320C6711 DSK (http://updatebook.vn/vien-thong-28/khu-nhieu-kieu-thich-nghi-tren-tms320c6711-dsk-8750/)
Luận Văn Giải pháp phân tập Không gian-Thời gian trong WCDMA (http://updatebook.vn/vien-thong-28/giai-phap-phan-tap-khong-gian-thoi-gian-trong-wcdma-8748/)
Luận Văn Giải pháp điều khiển nghẽn mạng trong OBS bằng phương pháp làm chệch hướng (http://updatebook.vn/vien-thong-28/giai-phap-dieu-khien-nghen-mang-trong-obs-bang-phuong-phap-lam-chech-huong-8747/)
Luận Văn Tìm hiểu mạng di động GSM (http://updatebook.vn/vien-thong-28/tim-hieu-mang-di-dong-gsm-8731/)
Luận Văn Định tuyến và gán bước sóng trong mạng WDM (http://updatebook.vn/vien-thong-28/dinh-tuyen-va-gan-buoc-song-trong-mang-wdm-8726/)
Luận Văn Công nghệ W-CDMA và qui hoạch mạng W-CDMA (http://updatebook.vn/vien-thong-28/cong-nghe-w-cdma-va-qui-hoach-mang-w-cdma-8591/)
Luận Văn Tối ưu số cell trong tính toán mạng di động CDMA (http://updatebook.vn/vien-thong-28/toi-uu-so-cell-trong-tinh-toan-mang-di-dong-cdma-8588/)
Luận Văn Ước lượng kênh trong hệ thống OFDM (http://updatebook.vn/vien-thong-28/uoc-luong-kenh-trong-he-thong-ofdm-8584/)
Luận Văn ước lượng kênh trong hệ thống ofdm của wimax (http://updatebook.vn/vien-thong-28/uoc-luong-kenh-trong-he-thong-ofdm-cua-wimax-8579/)
Luận Văn Tổng quan về OFDM (http://updatebook.vn/vien-thong-28/tong-quan-ve-ofdm-8574/)
Luận Văn Tìm hiểu một số cơ chế thích nghi sử dụng trong hệ thống ofdm (http://updatebook.vn/vien-thong-28/tim-hieu-mot-so-co-che-thich-nghi-su-dung-trong-he-thong-ofdm-8569/)
Luận Văn Nghiên cứu phương pháp điều khiển tắc nghẽn trong ngn (http://updatebook.vn/vien-thong-28/nghien-cuu-phuong-phap-dieu-khien-tac-nghen-trong-ngn-8564/)
Luận Văn Nghiên cứu các giải thuật xếp lịch để tối ưu hóa việc truyền dữ liệu trong mạng OBS (http://updatebook.vn/vien-thong-28/nghien-cuu-cac-giai-thuat-xep-lich-de-toi-uu-hoa-viec-truyen-du-lieu-trong-mang-obs-8561/)
Luận Văn Tìm hiểu về kỹ thuật Radio over Fiber và những ứng dụng trong mạng truy nhập vô tuyến (http://updatebook.vn/vien-thong-28/tim-hieu-ve-ky-thuat-radio-over-fiber-va-nhung-ung-dung-trong-mang-truy-nhap-vo-tuyen-8557/)
Luận Văn Kết hợp DiffServ và MPLS trong việc đảm bảo chất lượng dịch vụ (http://updatebook.vn/vien-thong-28/ket-hop-diffserv-va-mpls-trong-viec-dam-bao-chat-luong-dich-vu-8554/)
Luận Văn Điều khiển công suất trong hệ thống thông tin di động thế hệ ba UMTS (http://updatebook.vn/vien-thong-28/dieu-khien-cong-suat-trong-he-thong-thong-tin-di-dong-the-he-ba-umts-8550/)
Luận Văn Công nghệ ATM giải pháp truyền dẫn của mạng B-ISDN (http://updatebook.vn/vien-thong-28/cong-nghe-atm-giai-phap-truyen-dan-cua-mang-b-isdn-8027/)
Luận Văn Lấy mẫu nén (Compressed Sampling) (http://updatebook.vn/vien-thong-28/lay-mau-nen-compressed-sampling-8026/)
Luận Văn kỹ thuật tổng hợp tần số trực tiếp (DDS) (http://updatebook.vn/vien-thong-28/ky-thuat-tong-hop-tan-so-truc-tiep-dds-8025/)
Luận Văn Thiết kế bộ phát mã Walsh cho hệ đo kênh MIMO dùng công nghệ FPGA (http://updatebook.vn/vien-thong-28/thiet-ke-bo-phat-ma-walsh-cho-he-do-kenh-mimo-dung-cong-nghe-fpga-8024/)
Luận Văn Ghép nối đầu đo áp suất cho nút mạng cảm nhận không dây với phần mềm nhúng (http://updatebook.vn/vien-thong-28/ghep-noi-dau-do-ap-suat-cho-nut-mang-cam-nhan-khong-day-voi-phan-mem-nhung-8022/)
Luận Văn Tìm hiểu khả năng ứng dụng công nghệ chuyển mạch đa giao thức nhãn MPLS trên mạng đường trục Việt Nam (http://updatebook.vn/vien-thong-28/tim-hieu-kha-nang-ung-dung-cong-nghe-chuyen-mach-da-giao-thuc-nhan-mpls-tren-mang-duong-truc-viet-nam-8020/)
Luận Văn MPLS và ứng dụng MPLS VPN (http://updatebook.vn/vien-thong-28/mpls-va-ung-dung-mpls-vpn-8018/)
Luận Văn Nghiên cứu các tham số ảnh hưởng tới thuật toán MUSIC (http://updatebook.vn/vien-thong-28/nghien-cuu-cac-tham-so-anh-huong-toi-thuat-toan-music-8016/)
Luận Văn Nghiên cứu các ứng dụng cảm biến quang (http://updatebook.vn/vien-thong-28/nghien-cuu-cac-ung-dung-cam-bien-quang-8015/)
Luận Văn Nghiên cứu tiêu chuẩn 802.16e và ứng dụng triển khai trên mạng nội hạt (http://updatebook.vn/vien-thong-28/nghien-cuu-tieu-chuan-802-16e-va-ung-dung-trien-khai-tren-mang-noi-hat-8013/)
Luận Văn Nghiên cứu thiết kế xây dựng bộ mã nhận biết chủ quyền quốc gia dùng cho hàng không, hàng hải (http://updatebook.vn/vien-thong-28/nghien-cuu-thiet-ke-xay-dung-bo-ma-nhan-biet-chu-quyen-quoc-gia-dung-cho-hang-khong-hang-hai-8010/)
Luận Văn Nghiên cứu ứng dụng chíp điều khiển ethernet W5100 (http://updatebook.vn/vien-thong-28/nghien-cuu-ung-dung-chip-dieu-khien-ethernet-w5100-8009/)
Luận Văn Nhận dạng và định vị cà phê hạt bằng mầu sắc (http://updatebook.vn/vien-thong-28/nhan-dang-va-dinh-vi-ca-phe-hat-bang-mau-sac-8008/)
Luận Văn Giao thức IPTV (http://updatebook.vn/vien-thong-28/giao-thuc-iptv-8006/)
Luận Văn Thiết kế hệ thống cân tự động sử dụng trong quá trình đóng gói sản phẩm (http://updatebook.vn/vien-thong-28/thiet-ke-he-thong-can-tu-dong-su-dung-trong-qua-trinh-dong-goi-san-pham-8002/)
Luận Văn Ứng dụng công nghệ định vị toàn cầu GPS (http://updatebook.vn/vien-thong-28/ung-dung-cong-nghe-dinh-vi-toan-cau-gps-7999/)
Luận Văn Một số phương pháp định dạng và điều khiển búp sóng cho anten thông minh (http://updatebook.vn/vien-thong-28/mot-so-phuong-phap-dinh-dang-va-dieu-khien-bup-song-cho-anten-thong-minh-7996/)
Luận Văn Công nghệ cân bằng tải server (http://updatebook.vn/vien-thong-28/cong-nghe-can-bang-tai-server-7995/)
Luận Văn Thu thập dữ liệu nhiệt độ môi trường trên cở sở dùng vi điều khiển PIC18F458 (http://updatebook.vn/vien-thong-28/thu-thap-du-lieu-nhiet-do-moi-truong-tren-co-so-dung-vi-dieu-khien-pic18f458-7994/)
Luận Văn Nghiên cứu ứng dụng công nghệ 4G cho mạng di động di động Viettel Mobile (http://updatebook.vn/vien-thong-28/nghien-cuu-ung-dung-cong-nghe-4g-cho-mang-di-dong-di-dong-viettel-mobile-7992/)
Luận Văn OFDM và ứng dụng trong truyền hình số mặt đất (http://updatebook.vn/vien-thong-28/ofdm-va-ung-dung-trong-truyen-hinh-so-mat-dat-7807/)
Luận Văn Tính toán thiết kế tuyến cáp quang theo quỹ công suất và thời gian lên trong hệ thống thông tin sợi quang (http://updatebook.vn/vien-thong-28/tinh-toan-thiet-ke-tuyen-cap-quang-theo-quy-cong-suat-va-thoi-gian-len-trong-he-thong-thong-tin-soi-quang-7802/)
Luận Văn Thiết kế bộ bảo mật điện thoại: BỘ BẢO MẬT ĐIỆN THOẠI KIỂU TƯƠNG TỰ (http://updatebook.vn/vien-thong-28/thiet-ke-bo-bao-mat-dien-thoai-bo-bao-mat-dien-thoai-kieu-tuong-tu-7796/)
Luận Văn Khảo sát mạng thông tin di động (http://updatebook.vn/vien-thong-28/khao-sat-mang-thong-tin-di-dong-7790/)
Luận Văn Khảo sát tín hiệu điều chế dùng MATLAB (http://updatebook.vn/vien-thong-28/khao-sat-tin-hieu-dieu-che-dung-matlab-7789/)
Luận Văn Thiết kế máy tính cước điện thoại (http://updatebook.vn/vien-thong-28/thiet-ke-may-tinh-cuoc-dien-thoai-7786/)
Luận Văn Các phương pháp nén được sử dụng để nén tín hiệu EEG (http://updatebook.vn/vien-thong-28/cac-phuong-phap-nen-duoc-su-dung-de-nen-tin-hieu-eeg-7784/)
Luận Văn Giao thức định tuyến BGP (Border Gateway Protocol) (http://updatebook.vn/vien-thong-28/giao-thuc-dinh-tuyen-bgp-border-gateway-protocol-7775/)
Luận Văn Bảo mật cho mạng không dây WIFI (http://updatebook.vn/vien-thong-28/bao-mat-cho-mang-khong-day-wifi-7770/)
Luận Văn Anten (Thiết kế anten metamaterial) (http://updatebook.vn/vien-thong-28/anten-thiet-ke-anten-metamaterial-7766/)
Luận Văn Thiết kế một bộ khuyếch đại lock-in số dựa trên vi điều khiển DsPic (http://updatebook.vn/vien-thong-28/thiet-ke-mot-bo-khuyech-dai-lock-in-so-dua-tren-vi-dieu-khien-dspic-7765/)
Luận Văn Ứng dụng Adaptive Multi Rate ( ARM) để nâng cao chất lượng cuộc gọi (http://updatebook.vn/vien-thong-28/ung-dung-adaptive-multi-rate-arm-de-nang-cao-chat-luong-cuoc-goi-7759/)
Luận Văn Nghiên cứu và thiết kế một anten mạch dải có cấu trúc zíc zắc dùng cho hệ thống RFID (http://updatebook.vn/vien-thong-28/nghien-cuu-va-thiet-ke-mot-anten-mach-dai-co-cau-truc-zic-zac-dung-cho-he-thong-rfid-7750/)
Luận Văn Thiết kế phần cứng mạch quản lý cuộc gọi đi, Hiển thị thông tin cuộc gọi trên màn hình LCD (http://updatebook.vn/vien-thong-28/thiet-ke-phan-cung-mach-quan-ly-cuoc-goi-di-hien-thi-thong-tin-cuoc-goi-tren-man-hinh-lcd-7749/)
Luận Văn Phân tích chuyển giao trong mạng gsm (http://updatebook.vn/vien-thong-28/phan-tich-chuyen-giao-trong-mang-gsm-7748/)
Luận Văn Phương pháp nhận dạng vật thể dựa trên thuật toán kth-law ECP-SDF (http://updatebook.vn/vien-thong-28/phuong-phap-nhan-dang-vat-the-dua-tren-thuat-toan-kth-law-ecp-sdf-7747/)
Luận Văn Thử nghiệm thiết kế dao động ký số trên FPGA (http://updatebook.vn/vien-thong-28/thu-nghiem-thiet-ke-dao-dong-ky-so-tren-fpga-7745/)
Luận Văn Thiết kế và xây dựng mạch điều khiển vi kẹp có gắn cảm biến (http://updatebook.vn/vien-thong-28/thiet-ke-va-xay-dung-mach-dieu-khien-vi-kep-co-gan-cam-bien-7743/)
Luận Văn Ứng dụng hệ điều hành mã nguồn mở uClinux (http://updatebook.vn/vien-thong-28/ung-dung-he-dieu-hanh-ma-nguon-mo-uclinux-7741/)
Luận Văn Thực hiện bộ lọc FIR thích nghi dùng thuật toán LMS (http://updatebook.vn/vien-thong-28/thuc-hien-bo-loc-fir-thich-nghi-dung-thuat-toan-lms-7740/)
Luận Văn Tìm hiểu nguyên tắc hoạt động và cấu tạo của robot CleanMate 365 của hãng Metapo,USA (http://updatebook.vn/vien-thong-28/tim-hieu-nguyen-tac-hoat-dong-va-cau-tao-cua-robot-cleanmate-365-cua-hang-metapo-usa-7739/)
Luận Văn Úng dụng của FPGA tại Việt Nam (http://updatebook.vn/vien-thong-28/ung-dung-cua-fpga-tai-viet-nam-7738/)
Luận Văn Tìm hiểu khả năng ứng dụng WiMAX tại Việt Nam (http://updatebook.vn/vien-thong-28/tim-hieu-kha-nang-ung-dung-wimax-tai-viet-nam-7736/)
Luận Văn Tìm hiểu về giao thức định tuyến EIGRP trong Router của CISCO (http://updatebook.vn/vien-thong-28/tim-hieu-ve-giao-thuc-dinh-tuyen-eigrp-trong-router-cua-cisco-7735/)
Luận Văn Ứng dụng HSDPA trong mạng điện thoại thế hệ 3 (http://updatebook.vn/vien-thong-28/ung-dung-hsdpa-trong-mang-dien-thoai-the-he-3-a-7734/)
Luận Văn Xu hướng triển khai mạng 3g của các nhà cung cấp gsm việt nam (http://updatebook.vn/vien-thong-28/xu-huong-trien-khai-mang-3g-cua-cac-nha-cung-cap-gsm-viet-nam-7733/)
Luận Văn Thiết kế Hệ thống thông tin nội bộ (http://updatebook.vn/vien-thong-28/thiet-ke-he-thong-thong-tin-noi-bo-7732/)
Luận Văn Nghiên cứu ghép nối cảm biến có tín hiệu ra dạng số cho nút mạng cảm nhận không dây (http://updatebook.vn/vien-thong-28/nghien-cuu-ghep-noi-cam-bien-co-tin-hieu-ra-dang-so-cho-nut-mang-cam-nhan-khong-day-7731/)
Luận Văn chuyển mạch nhãn đa giao thức ( MPLS ) (http://updatebook.vn/vien-thong-28/chuyen-mach-nhan-da-giao-thuc-mpls-7730/)
Luận Văn Nghiên cứu lý thuyết về anten và anten vi dải. (http://updatebook.vn/vien-thong-28/nghien-cuu-ly-thuyet-ve-anten-va-anten-vi-dai-7726/)
Luận Văn Các giải pháp truyền tải IP trên mạng quang (http://updatebook.vn/vien-thong-28/cac-giai-phap-truyen-tai-ip-tren-mang-quang-7724/)
Luận Văn Nghiên cứu ứng dụng công nghệ phát thanh số ở Việt Nam (http://updatebook.vn/vien-thong-28/nghien-cuu-ung-dung-cong-nghe-phat-thanh-so-o-viet-nam-7716/)
Luận Văn Nghiên cứu tiến trình nâng cấp mạng thông tin di động GSM và giao thức (http://updatebook.vn/vien-thong-28/nghien-cuu-tien-trinh-nang-cap-mang-thong-tin-di-dong-gsm-va-giao-thuc-7709/)
Luận Văn Kỹ thuật lưu lượng với chuyển mạch nhãn đa giao thức (http://updatebook.vn/vien-thong-28/ky-thuat-luu-luong-voi-chuyen-mach-nhan-da-giao-thuc-7707/)
Luận Văn Mô hình chất lượng dịch vụ ip trong mpls (http://updatebook.vn/vien-thong-28/mo-hinh-chat-luong-dich-vu-ip-trong-mpls-7706/)
Luận Văn Công nghệ ip/mpls trên nền wdm (http://updatebook.vn/vien-thong-28/cong-nghe-ip-mpls-tren-nen-wdm-7705/)
Tiểu Luận HTVT với công nghệ mới (http://updatebook.vn/vien-thong-28/htvt-voi-cong-nghe-moi-7703/)
Luận Văn An ninh trong 3g umts (http://updatebook.vn/vien-thong-28/an-ninh-trong-3g-umts-7695/)
Luận Văn an ninh trong mạng thông tin di động thế hệ 3 (http://updatebook.vn/vien-thong-28/an-ninh-trong-mang-thong-tin-di-dong-the-he-3-a-7692/)
Luận Văn Công nghệ 3g wcdma umts (http://updatebook.vn/vien-thong-28/cong-nghe-3g-wcdma-umts-7547/)
Luận Văn Công nghệ CDMA và ứng dụng của công nghệ CDMA trong thông tin di động (http://updatebook.vn/vien-thong-28/cong-nghe-cdma-va-ung-dung-cua-cong-nghe-cdma-trong-thong-tin-di-dong-7545/)
Luận Văn Chiến dịch truyền thông 3G của Viettel tại Đà Nẵng (http://updatebook.vn/vien-thong-28/chien-dich-truyen-thong-3g-cua-viettel-tai-da-nang-7317/)
Luận Văn WCDMA FOR UMTS - HSPA Evolution and LTE 2010 (http://updatebook.vn/vien-thong-28/wcdma-for-umts-hspa-evolution-and-lte-2010-a-7316/)
Luận Văn Nghiên cứu và thiết kế hệ thống VoIPv6 (http://updatebook.vn/vien-thong-28/nghien-cuu-va-thiet-ke-he-thong-voipv6-7313/)
Luận Văn 3G Evolution HSPA and LTE for Mobile Broadband (http://updatebook.vn/vien-thong-28/3g-evolution-hspa-and-lte-for-mobile-broadband-7312/)
Luận Văn Các thiết bị đầu cuối viễn thông (http://updatebook.vn/vien-thong-28/cac-thiet-bi-dau-cuoi-vien-thong-7307/)
Luận Văn Marketing-mix dịch vụ ineternet viễn thông Đồng nai (http://updatebook.vn/vien-thong-28/marketing-mix-dich-vu-ineternet-vien-thong-dong-nai-7306/)
Báo Cáo đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ viễn thông di động tại thừa thiên - huế (http://updatebook.vn/vien-thong-28/danh-gia-su-hai-long-cua-khach-hang-doi-voi-dich-vu-vien-thong-di-dong-tai-thua-thien-hue-7305/)
Luận Văn Định vị toàn cầu GPS (http://updatebook.vn/vien-thong-28/dinh-vi-toan-cau-gps-7299/)
Luận Văn Công nghệ WCDMA và giải pháp nâng cấp mạng GSM lên WCDMA (http://updatebook.vn/vien-thong-28/cong-nghe-wcdma-va-giai-phap-nang-cap-mang-gsm-len-wcdma-7259/)
Luận Văn Mô hình phủ sóng giao thoa (http://updatebook.vn/vien-thong-28/mo-hinh-phu-song-giao-thoa-7254/)
Luận Văn Kỹ thuật đa anten trong công nghệ thông tin di động 3G+ (http://updatebook.vn/vien-thong-28/ky-thuat-da-anten-trong-cong-nghe-thong-tin-di-dong-3g-7222/)
Luận Văn Nghiên cứu giao thức trong mạng voip (http://updatebook.vn/vien-thong-28/nghien-cuu-giao-thuc-trong-mang-voip-7213/)
Luận Văn Ghép kênh quang phân chia theo thời gian otdm (http://updatebook.vn/vien-thong-28/ghep-kenh-quang-phan-chia-theo-thoi-gian-otdm-7186/)
Luận Văn Khảo sát mạch giao tiếp thuê bao (http://updatebook.vn/vien-thong-28/khao-sat-mach-giao-tiep-thue-bao-6961/)
Luận Văn Công nghệ nối mạng riêng ảo di động MVPN cho 3G (http://updatebook.vn/vien-thong-28/cong-nghe-noi-mang-rieng-ao-di-dong-mvpn-cho-3g-5411/)
Luận Văn Biện pháp thỏa đáng bảo mật vô tuyến với FPGA và ASIC (http://updatebook.vn/vien-thong-28/bien-phap-thoa-dang-bao-mat-vo-tuyen-voi-fpga-va-asic-5410/)
Luận Văn Ứng dụng công nghệ IP trong cdma-2000 (http://updatebook.vn/vien-thong-28/ung-dung-cong-nghe-ip-trong-cdma-2000-a-5407/)
Luận Văn ứng dụng các DSP khả trình trong 3G (http://updatebook.vn/vien-thong-28/ung-dung-cac-dsp-kha-trinh-trong-3g-5405/)
Luận Văn Mô phỏng truyền dẫn ofdm thích ứng trong thông tin vô tuyến (http://updatebook.vn/vien-thong-28/mo-phong-truyen-dan-ofdm-thich-ung-trong-thong-tin-vo-tuyen-5402/)
Luận Văn Các công nghệ cpu hiện đại (http://updatebook.vn/vien-thong-28/cac-cong-nghe-cpu-hien-dai-5360/)
Luận Văn Công nghệ wimax và khả năng triển khai trong thực tế (http://updatebook.vn/vien-thong-28/cong-nghe-wimax-va-kha-nang-trien-khai-trong-thuc-te-5323/)
Luận Văn Hệ thống thông tin sợi quang (http://updatebook.vn/vien-thong-28/he-thong-thong-tin-soi-quang-5322/)
Luận Văn Ứng dụng mã Turbo trong hệ thống thông tin di động CDMA2000 (http://updatebook.vn/vien-thong-28/ung-dung-ma-turbo-trong-he-thong-thong-tin-di-dong-cdma2000-5321/)
Luận Văn Giải pháp hoàn thiện kế hoạch phát triển mạng lưới viễn thông tại Tỉnh Hà Giang (http://updatebook.vn/vien-thong-28/giai-phap-hoan-thien-ke-hoach-phat-trien-mang-luoi-vien-thong-tai-tinh-ha-giang-5190/)
Luận Văn Quản trị chiến lược đối với VNPT (http://updatebook.vn/vien-thong-28/quan-tri-chien-luoc-doi-voi-vnpt-4962/)
Luận Văn Giao thức báo hiệu trong mạng thế hệ sau (http://updatebook.vn/vien-thong-28/giao-thuc-bao-hieu-trong-mang-the-he-sau-4156/)
Luận Văn Công nghệ adsl2+ và khả năng ứng dụng (http://updatebook.vn/vien-thong-28/cong-nghe-adsl2-va-kha-nang-ung-dung-4155/)
Luận Văn Công nghệ VDSL và khả năng ứng dụng (http://updatebook.vn/vien-thong-28/cong-nghe-vdsl-va-kha-nang-ung-dung-4154/)
Luận Văn Kiến trúc CQS và ung dụng kiến trúc CQS cho quản lý nghẽn trong mạng IP (http://updatebook.vn/vien-thong-28/kien-truc-cqs-va-ung-dung-kien-truc-cqs-cho-quan-ly-nghen-trong-mang-ip-4153/)
Luận Văn Công nghệ IP-VPN (http://updatebook.vn/vien-thong-28/cong-nghe-ip-vpn-4152/)
Luận Văn Nghiên cứu phương thức điều khiển chất lượng dịch vụ trong mạng thế hệ sau (http://updatebook.vn/vien-thong-28/nghien-cuu-phuong-thuc-dieu-khien-chat-luong-dich-vu-trong-mang-the-he-sau-4151/)
Luận Văn Dịch vụ NGN và giải pháp Surpass của Siemens (http://updatebook.vn/vien-thong-28/dich-vu-ngn-va-giai-phap-surpass-cua-siemens-4150/)
Luận Văn Quản lý hiệu năng mạng NGN và ứng dụng tại VNPT (http://updatebook.vn/vien-thong-28/quan-ly-hieu-nang-mang-ngn-va-ung-dung-tai-vnpt-4149/)
Luận Văn Các giao thức định tuyến cổng nội trong mạng IP (http://updatebook.vn/vien-thong-28/cac-giao-thuc-dinh-tuyen-cong-noi-trong-mang-ip-4148/)
Nghiên cứu kỹ thuật lập trình trong mạng IP (http://updatebook.vn/vien-thong-28/nghien-cuu-ky-thuat-lap-trinh-trong-mang-ip-4147/)
Luận Văn Triển khai dịch vụ thông minh trên NGN ở Việt Nam (http://updatebook.vn/vien-thong-28/trien-khai-dich-vu-thong-minh-tren-ngn-o-viet-nam-4146/)
Luận Văn Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ trong VoIP (http://updatebook.vn/vien-thong-28/mot-so-giai-phap-nang-cao-chat-luong-dich-vu-trong-voip-4143/)
Luận Văn Bảo mật trong wlan (http://updatebook.vn/vien-thong-28/bao-mat-trong-wlan-4141/)
Luận Văn Công nghệ mạng riêng ảo VPN: Các giao thức đường hầm và bảo mật (http://updatebook.vn/vien-thong-28/cong-nghe-mang-rieng-ao-vpn-cac-giao-thuc-duong-ham-va-bao-mat-4137/)
Luận Văn Nghiên cứu giao thức khởi tạo phiên SIP trong mạng NGN (http://updatebook.vn/vien-thong-28/nghien-cuu-giao-thuc-khoi-tao-phien-sip-trong-mang-ngn-4134/)
Luận Văn Nghiên cứu chất lượng dịch vụ trong mạng IP (http://updatebook.vn/vien-thong-28/nghien-cuu-chat-luong-dich-vu-trong-mang-ip-4133/)
Luận Văn Nghiên cứu các kĩ thuật quản lý hàng đợi trong mạng IP (http://updatebook.vn/vien-thong-28/nghien-cuu-cac-ki-thuat-quan-ly-hang-doi-trong-mang-ip-4131/)
Luận Văn Nghiên cứu mạng ngn của vnpt và các dịch vụ trong ngn (http://updatebook.vn/vien-thong-28/nghien-cuu-mang-ngn-cua-vnpt-va-cac-dich-vu-trong-ngn-4130/)
Luận Văn Mạng MAN đơn chặng lựa chọn bước sóng dựa trên AWG (http://updatebook.vn/vien-thong-28/mang-man-don-chang-lua-chon-buoc-song-dua-tren-awg-4126/)
Luận Văn Duy trì trong mạng quang wdm (http://updatebook.vn/vien-thong-28/duy-tri-trong-mang-quang-wdm-4125/)
Luận Văn Các phương thức tích hợp ip trên quang và ứng dụng trong ngn của tổng công ty bcvt việt nam (http://updatebook.vn/vien-thong-28/cac-phuong-thuc-tich-hop-ip-tren-quang-va-ung-dung-trong-ngn-cua-tong-cong-ty-bcvt-viet-nam-4120/)
Luận Văn Tổng quan về hệ thống WDM (http://updatebook.vn/vien-thong-28/tong-quan-ve-he-thong-wdm-4118/)
Luận Văn Chuyển mạch gói trong mạng quang WDM (http://updatebook.vn/vien-thong-28/chuyen-mach-goi-trong-mang-quang-wdm-4113/)
Luận Văn Tán xạ Raman kích thích (http://updatebook.vn/vien-thong-28/tan-xa-raman-kich-thich-4110/)
Luận Văn Chuyển mạch gói quang (http://updatebook.vn/vien-thong-28/chuyen-mach-goi-quang-4108/)
Luận Văn Cách tử Bragg sợi quang (http://updatebook.vn/vien-thong-28/cach-tu-bragg-soi-quang-4104/)
Luận Văn Chuyển mạch burst quang và ứng dụng trong mạng truyền tải thế hệ sau (http://updatebook.vn/vien-thong-28/chuyen-mach-burst-quang-va-ung-dung-trong-mang-truyen-tai-the-he-sau-4101/)
Luận Văn Kĩ thuật chuyển đổi bước sóng (http://updatebook.vn/vien-thong-28/ki-thuat-chuyen-doi-buoc-song-4098/)
Các phần tử quang điện trong thông tin quang (http://updatebook.vn/vien-thong-28/cac-phan-tu-quang-dien-trong-thong-tin-quang-4094/)
Luận Văn Jitter trong hệ thống truyền dẫn Soliton (http://updatebook.vn/vien-thong-28/jitter-trong-he-thong-truyen-dan-soliton-4092/)
Luận Văn Công nghệ chuyển mạch nhãn Đa giao thức và cơ sở thông tin quản lý MIB (http://updatebook.vn/vien-thong-28/cong-nghe-chuyen-mach-nhan-da-giao-thuc-va-co-so-thong-tin-quan-ly-mib-4090/)
Luận Văn Tổng quan về các giao thức báo hiệu và điều khiển trong mạng ngn (http://updatebook.vn/vien-thong-28/tong-quan-ve-cac-giao-thuc-bao-hieu-va-dieu-khien-trong-mang-ngn-4087/)
Luận Văn ứng dụng của megaco/H.248 trong chuyển mạch mềm (http://updatebook.vn/vien-thong-28/ung-dung-cua-megaco-h-248-trong-chuyen-mach-mem-4084/)
Luận Văn Đề tài: IMS TRONG NGN (http://updatebook.vn/vien-thong-28/de-tai-ims-trong-ngn-4081/)
Luận Văn Chuyển mạch IP và ứng dụng (http://updatebook.vn/vien-thong-28/chuyen-mach-ip-va-ung-dung-4079/)
Luận Văn Kĩ thuật lưu lượng IP/WDM (http://updatebook.vn/vien-thong-28/ki-thuat-luu-luong-ip-wdm-4076/)
Luận Văn Tổng quan chuyển mạch mềm và giải pháp của Các hãng (http://updatebook.vn/vien-thong-28/tong-quan-chuyen-mach-mem-va-giai-phap-cua-cac-hang-4023/)
Luận Văn Chuyển mạch mềm trong mạng thế hệ kế tiếp (ngn) (http://updatebook.vn/vien-thong-28/chuyen-mach-mem-trong-mang-the-he-ke-tiep-ngn-4020/)
Luận Văn An ninh mạng WLAN (http://updatebook.vn/vien-thong-28/an-ninh-mang-wlan-4018/)Luận Văn Công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức (http://updatebook.vn/vien-thong-28/cong-nghe-chuyen-mach-nhan-da-giao-thuc-4016/)
Luận Văn Kỹ thuật khôi phục lỗi liên kết multicast trong MPLS (http://updatebook.vn/vien-thong-28/ky-thuat-khoi-phuc-loi-lien-ket-multicast-trong-mpls-4013/)
Luận Văn Slide - Công nghệ chuyển mạch băng rộng-ATM và ứng dụng trong mạng di động (http://updatebook.vn/vien-thong-28/slide-cong-nghe-chuyen-mach-bang-rong-atm-va-ung-dung-trong-mang-di-dong-4012/)
Luận Văn Chuyển mạch MPLS (http://updatebook.vn/vien-thong-28/chuyen-mach-mpls-4009/)
Luận Văn Truyền tải báo hiệu SS7 trong NGN (http://updatebook.vn/vien-thong-28/truyen-tai-bao-hieu-ss7-trong-ngn-4008/)
Luận Văn Mạng thế hệ sau và công nghệ chuyển mạch mềm (http://updatebook.vn/vien-thong-28/mang-the-he-sau-va-cong-nghe-chuyen-mach-mem-4006/)
Luận Văn CCS7 trong GSM (http://updatebook.vn/vien-thong-28/ccs7-trong-gsm-4002/)
Báo Cáo Dịch vụ điện thoại qua mạng IP ( VOIP2 ) (http://updatebook.vn/vien-thong-28/dich-vu-dien-thoai-qua-mang-ip-voip2-3997/)
Luận Văn Xây dựng chương trình xử lý âm thanh số ( DigitalSound ) (http://updatebook.vn/vien-thong-28/xay-dung-chuong-trinh-xu-ly-am-thanh-so-digitalsound-3994/)
Báo Cáo Tổng quan tổng đài Alcatel1000E10B Hệ thống báo hiệu CCITT No7 (http://updatebook.vn/vien-thong-28/tong-quan-tong-dai-alcatel1000e10b-he-thong-bao-hieu-ccitt-no7-3991/)
Luận Văn Tổng quan về viễn thông hàng không và nghiên cứu mạng chuyển mạch thoại trong hệ thống viễn thông hàng không (http://updatebook.vn/vien-thong-28/tong-quan-ve-vien-thong-hang-khong-va-nghien-cuu-mang-chuyen-mach-thoai-trong-he-thong-vien-thong-hang-khong-3979/)
Báo Cáo hệ thống định vị toàn cầu (GPS) (http://updatebook.vn/vien-thong-28/he-thong-dinh-vi-toan-cau-gps-3950/)
Báo Cáo Nghiên cứu các giải pháp nâng cao độ chính xác đo cao GPS trong điều kiện Việt Nam (http://updatebook.vn/vien-thong-28/nghien-cuu-cac-giai-phap-nang-cao-do-chinh-xac-do-cao-gps-trong-dieu-kien-viet-nam-3929/)
Báo Cáo Thiết kế mô hình mạng ATM MPLS (http://updatebook.vn/vien-thong-28/thiet-ke-mo-hinh-mang-atm-mpls-3928/)
Luận Văn [ Cao học ] Nén ảnh động dùng wavelet (http://updatebook.vn/vien-thong-28/cao-hoc-nen-anh-dong-dung-wavelet-3926/)
Luận Văn Các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ hậu mãi của mạng đtdđ s-fone (http://updatebook.vn/vien-thong-28/cac-giai-phap-nang-cao-chat-luong-dich-vu-hau-mai-cua-mang-dtdd-s-fone-3832/)
Luận Văn Xây dựng trang Web quản lý số điện thoại cho công ty bưu điện. (http://updatebook.vn/vien-thong-28/xay-dung-trang-web-quan-ly-so-dien-thoai-cho-cong-ty-buu-dien-3589/)
Luận Văn Các phương pháp giảm tỷ số công suất đỉnh trên trung bình trong OFDM (http://updatebook.vn/vien-thong-28/cac-phuong-phap-giam-ty-so-cong-suat-dinh-tren-trung-binh-trong-ofdm-2858/)
Luận Văn Nghiên cứu và mô phỏng hệ thống IMS trên nền mạng NGN (http://updatebook.vn/vien-thong-28/nghien-cuu-va-mo-phong-he-thong-ims-tren-nen-mang-ngn-2857/)
Luận Văn Nghiên cứu phân bổ tối ưu bộ chuyển đổi bước sóng trong mạng AON (http://updatebook.vn/vien-thong-28/nghien-cuu-phan-bo-toi-uu-bo-chuyen-doi-buoc-song-trong-mang-aon-2564/)
Luận Văn Lý thuyết Anten (http://updatebook.vn/vien-thong-28/ly-thuyet-anten-2234/)
Luận Văn Giao thức OSPF (http://updatebook.vn/vien-thong-28/giao-thuc-ospf-2076/)
Luận Văn Nghiên cứu công nghệ truyền thoại qua Internet sử dụng giao thức TCP/IP (VoIP) (http://updatebook.vn/vien-thong-28/nghien-cuu-cong-nghe-truyen-thoai-qua-internet-su-dung-giao-thuc-tcp-ip-voip-2075/)
Luận Văn Thông tin di động tế bào (http://updatebook.vn/vien-thong-28/thong-tin-di-dong-te-bao-1428/)
Luận Văn Đề tài “Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tại Viễn thông Nam định” (http://updatebook.vn/vien-thong-28/de-tai-aoemot-so-giai-phap-nham-nang-cao-chat-luong-dich-vu-cham-soc-khach-hang-tai-vien-thong-nam-dinha-1395/)
Báo Cáo Tìm hiểu công nghệ 3G: HSPA (http://updatebook.vn/vien-thong-28/tim-hieu-cong-nghe-3g-hspa-1349/)
Báo Cáo Ims - IP Multimedia Subsystem (http://updatebook.vn/vien-thong-28/ims-ip-multimedia-subsystem-1348/)
Báo Cáo Tìm hiểu cdma2000 (http://updatebook.vn/vien-thong-28/tim-hieu-cdma2000-1347/)
Báo Cáo Tổng quan về hệ thống 2G và 3G (http://updatebook.vn/vien-thong-28/tong-quan-ve-he-thong-2g-va-3g-1344/)
Báo Cáo Mobile internet protocol (http://updatebook.vn/vien-thong-28/mobile-internet-protocol-1342/)
Báo Cáo An ninh trong gsm (http://updatebook.vn/vien-thong-28/an-ninh-trong-gsm-1340/)
Báo Cáo Ad-hoc network (http://updatebook.vn/vien-thong-28/ad-hoc-network-1338/)
Báo Cáo High Speed Downlink Packet Access (http://updatebook.vn/vien-thong-28/high-speed-downlink-packet-access-1336/)
Báo Cáo Tìm hiểu kỹ thuật nhảy tần trong GSM (http://updatebook.vn/vien-thong-28/tim-hieu-ky-thuat-nhay-tan-trong-gsm-1335/)
Báo Cáo Tìm hiểu hệ thống MIMO - OFDM (http://updatebook.vn/vien-thong-28/tim-hieu-he-thong-mimo-ofdm-1333/)
Báo Cáo Điều khiển công suất trong thế hệ thông tin di động USTM (http://updatebook.vn/vien-thong-28/dieu-khien-cong-suat-trong-the-he-thong-tin-di-dong-ustm-1331/)
Báo Cáo Mạng di động thế hệ thứ 3 và thiết bị đầu cuối 3G (http://updatebook.vn/vien-thong-28/mang-di-dong-the-he-thu-3-va-thiet-bi-dau-cuoi-3g-1330/)
Báo Cáo Mạng Truyền Thông Di Động Và Tế Bào (http://updatebook.vn/vien-thong-28/mang-truyen-thong-di-dong-va-te-bao-1329/)
Báo Cáo Thiết kế hệ thống gsm (http://updatebook.vn/vien-thong-28/thiet-ke-he-thong-gsm-1328/)
Báo Cáo CÔNG NGHỆ W-CDMA và CÁC GIẢI PHÁP KĨ THUẬT (http://updatebook.vn/vien-thong-28/cong-nghe-w-cdma-va-cac-giai-phap-ki-thuat-1327/)
Báo Cáo Các loại nhiễu trong di động (http://updatebook.vn/vien-thong-28/cac-loai-nhieu-trong-di-dong-1325/)
Báo Cáo Tổng quan 3G Thiết bị đầu cuối 3G (http://updatebook.vn/vien-thong-28/tong-quan-3g-thiet-bi-dau-cuoi-3g-1319/)
Tiểu Luận Khai thác hệ thống điện thoại qua Interrnet - voip (http://updatebook.vn/vien-thong-28/khai-thac-he-thong-dien-thoai-qua-interrnet-voip-798/)
Luận Văn Hệ Thống Thông Tin Di Động (http://updatebook.vn/vien-thong-28/he-thong-thong-tin-di-dong-796/)
Luận Văn Nghiên cứu và thiết kế anten vi dải (http://updatebook.vn/vien-thong-28/nghien-cuu-va-thiet-ke-anten-vi-dai-460/)
Luận Văn Tìm hiểu kỹ thuật trải phổ cdma trong thông tin di động (http://updatebook.vn/vien-thong-28/tim-hieu-ky-thuat-trai-pho-cdma-trong-thong-tin-di-dong-198/)

hoangkyss
15-05-11, 01:53 AM
Luận văn Cơ khí:Tiểu Luận Tính toán thiết kế mô hình biogas cho hộ gia đình (http://updatebook.vn/co-khi-27/tinh-toan-thiet-ke-mo-hinh-biogas-cho-ho-gia-dinh-12428/)
Báo Cáo công nghệ lắp ráp ô tô ở việt nam<2 phần> (http://updatebook.vn/co-khi-27/cong-nghe-lap-rap-o-to-o-viet-nam-2-phan-12416/)
Luận Văn cổng trục dàn sức nâng 12T (http://updatebook.vn/co-khi-27/cong-truc-dan-suc-nang-12t-12394/)
Luận Văn Báo cáo thực tập xưởng vô truyến – Mạch ổn áp (http://updatebook.vn/co-khi-27/bao-cao-thuc-tap-xuong-vo-truyen-a-mach-on-ap-12392/)
Tiến Sỹ Nghiên cứu động lực học của cần trục khi mang hμng vμ di chuyển (http://updatebook.vn/co-khi-27/nghien-cuu-dong-luc-hoc-cua-can-truc-khi-mang-hing-vi-di-chuyen-12352/)
Tiến Sỹ Nghiên cứu động lực học vμ mô phỏng hoạt động của Đầm dùi (http://updatebook.vn/co-khi-27/nghien-cuu-dong-luc-hoc-vi-mo-phong-hoat-dong-cua-dam-dui-12351/)
Báo Cáo Nghiên cứu động lực học hệ thống rung động đúc dầm cầu bê tông cốt thép dự ứng lực (http://updatebook.vn/co-khi-27/nghien-cuu-dong-luc-hoc-he-thong-rung-dong-duc-dam-cau-be-tong-cot-thep-du-ung-luc-12349/)
Luận Văn vận hành máy phát điện và hệ thống kích từ (http://updatebook.vn/co-khi-27/van-hanh-may-phat-dien-va-he-thong-kich-tu-12347/)
Tiểu Luận tài liệu máy chế biến thực phẩm (http://updatebook.vn/co-khi-27/tai-lieu-may-che-bien-thuc-pham-12345/)
Luận Văn Đồ án tổ chức xây dựng (http://updatebook.vn/co-khi-27/do-an-to-chuc-xay-dung-12342/)
Luận Văn Sơ đồ thiết kế máy (http://updatebook.vn/co-khi-27/so-do-thiet-ke-may-12341/)
Luận Văn Bơm cao áp VE (http://updatebook.vn/co-khi-27/bom-cao-ap-ve-12339/)
Luận Văn Phân tích hệ thống thông tin quản lý vật tư (http://updatebook.vn/co-khi-27/phan-tich-he-thong-thong-tin-quan-ly-vat-tu-12338/)
Báo Cáo Training về hệ thống phun xăng, đánh lửa của động cơ (http://updatebook.vn/co-khi-27/training-ve-he-thong-phun-xang-danh-lua-cua-dong-co-12330/)
Luận Văn Những vấn đề liên quan đến động cơ nhiệt hoạt động theo chu trình carnot (http://updatebook.vn/co-khi-27/nhung-van-de-lien-quan-den-dong-co-nhiet-hoat-dong-theo-chu-trinh-carnot-12329/)
Báo Cáo Trang thiết bị điện và điện tử trên ô tô hiện đại (http://updatebook.vn/co-khi-27/trang-thiet-bi-dien-va-dien-tu-tren-o-to-hien-dai-12324/)
Báo Cáo training bằng hình ảnh (slide) về các hệ thống trên ôtô (http://updatebook.vn/co-khi-27/training-bang-hinh-anh-slide-ve-cac-he-thong-tren-oto-12322/)
Luận Văn Cải tiến hệ thống phanh xe Hino theo tiêu chuẩn ECE (http://updatebook.vn/co-khi-27/cai-tien-he-thong-phanh-xe-hino-theo-tieu-chuan-ece-12269/)
Luận Văn Thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng chặt da (http://updatebook.vn/co-khi-27/thiet-ke-cung-cap-dien-cho-phan-xuong-chat-da-12255/)
Luận Văn Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị, phụ tùng thay thế cho công nghiệp xi măng lò quay 1,4 triệu tấn/năm (http://updatebook.vn/co-khi-27/nghien-cuu-thiet-ke-che-tao-thiet-bi-phu-tung-thay-the-cho-cong-nghiep-xi-mang-lo-quay-1-4-trieu-tan-nam-12246/)
Tiểu Luận Lý thuyết kiểm định ô tô (http://updatebook.vn/co-khi-27/ly-thuyet-kiem-dinh-o-to-12187/)
Tiểu Luận Gia công bằng tia nước có hạt mài (http://updatebook.vn/co-khi-27/gia-cong-bang-tia-nuoc-coi-hat-mai-12139/)
Luận Văn Tìm hiểu về hệ thống treo độc lập (http://updatebook.vn/co-khi-27/tim-hieu-ve-he-thong-treo-doc-lap-12127/)
Luận Văn Pin mặt trời sử dụng công nghệ giếng lượng tử ( quantum well solar cell) (http://updatebook.vn/co-khi-27/pin-mat-troi-su-dung-cong-nghe-gieng-luong-tu-quantum-well-solar-cell-12118/)
Tiểu Luận Sử dụng biogas để chạy động cơ diesel cỡ nhỏ (http://updatebook.vn/co-khi-27/su-dung-biogas-de-chay-dong-co-diesel-co-nho-12114/)
Luận Văn Quản lý dự án (http://updatebook.vn/co-khi-27/quan-ly-du-an-12106/)
Luận Văn Phân tích và lập dự án đầu tư (http://updatebook.vn/co-khi-27/phan-tich-va-lap-du-an-dau-tu-12105/)
Luận Văn Sửa chữa máy in hp laserjet 5l và 6l (http://updatebook.vn/co-khi-27/sua-chua-may-in-hp-laserjet-5l-va-6l-12101/)
Luận Văn Tìm hiểu về máy cắt CNC EDM Sodick (http://updatebook.vn/co-khi-27/tim-hieu-ve-may-cat-cnc-edm-sodick-12064/)
Luận Văn Tài liệu CATIA tiếng Việt (http://updatebook.vn/co-khi-27/tai-lieu-catia-tieng-viet-11995/)
Báo Cáo Nghiên cứu tận dụng nhiệt từ khí xả động cơ reaseach to take full advantage of exhaust gas from engines (http://updatebook.vn/co-khi-27/nghien-cuu-tan-dung-nhiet-tu-khi-xa-dong-co-reaseach-to-take-full-advantage-of-exhaust-gas-from-engines-11986/)
Báo Cáo Nghiên cứu động cơ stirling dùng năng lượng mặt trời (http://updatebook.vn/co-khi-27/nghien-cuu-dong-co-stirling-dung-nang-luong-mat-troi-11983/)
Báo Cáo Nghiên cứu môđun điều khiển cho hệ truyền động máy cắt dây tia lửa điện (http://updatebook.vn/co-khi-27/nghien-cuu-modun-dieu-khien-cho-he-truyen-dong-may-cat-day-tia-lua-dien-11978/)
Luận Văn Bánh răng côn răng thẳng (http://updatebook.vn/co-khi-27/banh-rang-con-rang-thang-11926/)
Luận Văn Thiết kế hệ thống treo trên xe cơ sở Hyundai mighty HD72 (http://updatebook.vn/co-khi-27/thiet-ke-he-thong-treo-tren-xe-co-so-hyundai-mighty-hd72-11916/)
Luận Văn Đồ án môn học Chi tiết máy thiết kế hệ thống dẫn động băng tải (http://updatebook.vn/co-khi-27/do-an-mon-hoc-chi-tiet-may-thiet-ke-he-thong-dan-dong-bang-tai-11862/)
Luận Văn Đồ án môn học chi tiết máy (http://updatebook.vn/co-khi-27/do-an-mon-hoc-chi-tiet-may-11860/)
Luận Văn Thiết kế hệ dẫn động cơ cấu nâng (http://updatebook.vn/co-khi-27/thiet-ke-he-dan-dong-co-cau-nang-11859/)
Luận Văn Chọn động cơ điện cho hệ dẫn động cơ khí (http://updatebook.vn/co-khi-27/chon-dong-co-dien-cho-he-dan-dong-co-khi-11857/)
Luận Văn Đồ án môn học chi tiết máy thiết kế hệ thống trộn liệu (http://updatebook.vn/co-khi-27/do-an-mon-hoc-chi-tiet-may-thiet-ke-he-thong-tron-lieu-11854/)
Luận Văn Nghiên cứu và khảo sát hệ thống bôi trơn trên động cơ IFA-W50 (http://updatebook.vn/co-khi-27/nghien-cuu-va-khao-sat-he-thong-boi-tron-tren-dong-co-ifa-w50-11795/)
Tiểu Luận Bộ điều khiển Fuzzy PID cho IPMC (http://updatebook.vn/co-khi-27/bo-dieu-khien-fuzzy-pid-cho-ipmc-11706/)
Luận Văn Luận văn tốt nghiệp Part design (http://updatebook.vn/co-khi-27/luan-van-tot-nghiep-part-design-11495/)
Báo Cáo Nhà máy điện nguyên tử (http://updatebook.vn/co-khi-27/nha-may-dien-nguyen-tu-11487/)
Luận Văn Nghiên cứu quá trình kết tinh dạng nhánh cây (http://updatebook.vn/co-khi-27/nghien-cuu-qua-trinh-ket-tinh-dang-nhanh-cay-11354/)
Báo Cáo Thiết kế và chế tạo máy phay cnc tạo chữ 2d (http://updatebook.vn/co-khi-27/thiet-ke-va-che-tao-may-phay-cnc-tao-chu-2d-11300/)
Luận Văn Thiết kế cung cấp điện cho một xưởng sửa chữa thiết bị điện (http://updatebook.vn/co-khi-27/thiet-ke-cung-cap-dien-cho-mot-xuong-sua-chua-thiet-bi-dien-11265/)
Tiểu Luận Quy trình sản xuất bia hàng đầu thế giới (http://updatebook.vn/co-khi-27/quy-trinh-san-xuat-bia-hang-dau-the-gioi-11229/)
Luận Văn Phân Tích Dao Động Hệ Trục Chính Tàu Thủy Bằng Phương Pháp Phần Tử Hữu Hạn (http://updatebook.vn/co-khi-27/phan-tich-dao-dong-he-truc-chinh-tau-thuy-bang-phuong-phap-phan-tu-huu-han-11152/)
Luận Văn công nghệ chế tạo máy (http://updatebook.vn/co-khi-27/cong-nghe-che-tao-may-10758/)
Luận Văn Tìm hiểu quy trình lắp đặt vận hành-bảo dưỡng sửa chữa tổ hợp bơm ly tâm điện chìm uespk16- 2000-1400. Nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng (http://updatebook.vn/co-khi-27/tim-hieu-quy-trinh-lap-dat-van-hanh-bao-duong-sua-chua-to-hop-bom-ly-tam-dien-chim-uespk16-2000-1400-nham-nang-cao-hieu-qua-su-dung-10674/)
Luận Văn Thiết kế nhà máy bia năng suất 50 triệu lít/năm, từ nấu và lên men bia nồng độ cao 14 Bx, sử dụng 50% nguyên liệu thay thế, trong đó 25% là đại mạch Việt Nam và 25% là đường (http://updatebook.vn/co-khi-27/thiet-ke-nha-may-bia-nang-suat-50-trieu-lit-nam-tu-nau-va-len-men-bia-nong-do-cao-14-bx-su-dung-50-nguyen-lieu-thay-the-trong-do-25-la-dai-mach-viet-nam-va-25-la-duong-10663/)
Luận Văn Thiết kế nhà máy bia năng suất 25 triệu lít/năm (http://updatebook.vn/co-khi-27/thiet-ke-nha-may-bia-nang-suat-25-trieu-lit-nam-10662/)
Báo Cáo "Xử lý nước thải trong chăn nuôi bằng công nghệ Biogas" (http://updatebook.vn/co-khi-27/xu-ly-nuoc-thai-trong-chan-nuoi-bang-cong-nghe-biogas-10609/)
Luận Văn "quản lý và tái xử dụng chất thải rắn công nghiệp" (http://updatebook.vn/co-khi-27/quan-ly-va-tai-xu-dung-chat-thai-ran-cong-nghiep-10602/)
Luận Văn “Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần cơ khí xây lắp quyết thắng- Tuyên Quang” (http://updatebook.vn/co-khi-27/aoethuc-trang-ke-toan-chi-phi-san-xuat-va-tinh-gia-thanh-san-pham-tai-cong-ty-co-phan-co-khi-xay-lap-quyet-thang-tuyen-quanga-10558/)
Luận Văn nghiên cứu, phân tích các mạng chuyển động mạch (http://updatebook.vn/co-khi-27/nghien-cuu-phan-tich-cac-mang-chuyen-dong-mach-10548/)
Luận Văn Tìm hiểu và thiết kế hệ thống tự động hoá toà nhà cho khách sạn NewWay (http://updatebook.vn/co-khi-27/tim-hieu-va-thiet-ke-he-thong-tu-dong-hoa-toa-nha-cho-khach-san-newway-10547/)
Luận Văn Thiết kế máy tiện vạn năng 1K62 (http://updatebook.vn/co-khi-27/thiet-ke-may-tien-van-nang-1k62-10449/)
Luận Văn Thiết kế hệ thống xử lý bụi nhà máy xi măng (http://updatebook.vn/co-khi-27/thiet-ke-he-thong-xu-ly-bui-nha-may-xi-mang-10444/)
Luận Văn Thiết kế mô hình cửa đóng mở tự động cho gara ô tô với kỹ thuật PLC (http://updatebook.vn/co-khi-27/thiet-ke-mo-hinh-cua-dong-mo-tu-dong-cho-gara-o-to-voi-ky-thuat-plc-10370/)
Luận Văn thiết kế nguồn hàn một chiều ding bộ chỉnh lưu có : Ihmax= 400 A ; Udmax= 70V (http://updatebook.vn/co-khi-27/thiet-ke-nguon-han-mot-chieu-ding-bo-chinh-luu-co-ihmax-400-a-udmax-70v-10351/)
Luận Văn Công nghệ hàn CO2 (http://updatebook.vn/co-khi-27/cong-nghe-han-co2-10228/)
Luận Văn Thiết kế máy đánh tơi NPK (http://updatebook.vn/co-khi-27/thiet-ke-may-danh-toi-npk-10101/)
Tiểu Luận Tìm hiểu động cơ làm việc của người lao động và các phương pháp kích thích, động viên thích hợp trên cơ sở: thuyết hy vọng của VictorRoom (http://updatebook.vn/co-khi-27/tim-hieu-dong-co-lam-viec-cua-nguoi-lao-dong-va-cac-phuong-phap-kich-thich-dong-vien-thich-hop-tren-co-so-thuyet-hy-vong-cua-victorroom-10035/)
Luận Văn thiết kế hệ thống điều khiển tự động hệ thống chưng cất hệ acid fomic - acid acetic (http://updatebook.vn/co-khi-27/thiet-ke-he-thong-dieu-khien-tu-dong-he-thong-chung-cat-he-acid-fomic-acid-acetic-9812/)
Luận Văn Máy và thiết bị chưng cất (http://updatebook.vn/co-khi-27/may-va-thiet-bi-chung-cat-9704/)
Luận Văn Nghiên cứu sấy cá cơm bằng PP hồng ngoại kết hợp sấy lạnh (http://updatebook.vn/co-khi-27/nghien-cuu-say-ca-com-bang-pp-hong-ngoai-ket-hop-say-lanh-9422/)
Luận Văn Thiết kế sấy thóc (http://updatebook.vn/co-khi-27/thiet-ke-say-thoc-9421/)
Báo Cáo lý thuyết kểm định ô tô (http://updatebook.vn/co-khi-27/ly-thuyet-kem-dinh-o-to-9145/)
Báo Cáo kỹ thuật chuẩn đoán ôtô (http://updatebook.vn/co-khi-27/ky-thuat-chuan-doan-oto-9127/)
Báo Cáo lý thuyết chuyên môn Hàn (http://updatebook.vn/co-khi-27/ly-thuyet-chuyen-mon-han-9124/)
Báo Cáo Bài giảng cấu tạo ÔTÔ (http://updatebook.vn/co-khi-27/bai-giang-cau-tao-oto-9121/)
Báo Cáo Điều khiển khí nén và thủy lực (http://updatebook.vn/co-khi-27/dieu-khien-khi-nen-va-thuy-luc-9113/)
Luận Văn Tính toán xác định các thông số cấu tạo và động học của bơm ly tâm (http://updatebook.vn/co-khi-27/tinh-toan-xac-dinh-cac-thong-so-cau-tao-va-dong-hoc-cua-bom-ly-tam-8437/)
Luận Văn Thiết kế máy thu hoạch lúa (chỉ số cho sẵn) (http://updatebook.vn/co-khi-27/thiet-ke-may-thu-hoach-lua-chi-so-cho-san-8436/)
Tiểu Luận Thiết kế diệp kày á trụ đất thuộc a = 20cm (http://updatebook.vn/co-khi-27/thiet-ke-diep-kay-a-tru-dat-thuoc-a-20cm-8435/)
Luận Văn Thiết kế thiết bị sấy nông sản dùng năng lượng mặt trời (http://updatebook.vn/co-khi-27/thiet-ke-thiet-bi-say-nong-san-dung-nang-luong-mat-troi-8434/)
Luận Văn Nghiên cứu thiết bị xay sát, sấy nông sản (http://updatebook.vn/co-khi-27/nghien-cuu-thiet-bi-xay-sat-say-nong-san-8433/)
Tiểu Luận Thiết kế máy thu hoạch lúa (http://updatebook.vn/co-khi-27/thiet-ke-may-thu-hoach-lua-8432/)
Luận Văn Nghiên cứu thiết kế mô hình tự động hóa điều khiển bể SBR trong hệ thống xử lý nước thải (http://updatebook.vn/co-khi-27/nghien-cuu-thiet-ke-mo-hinh-tu-dong-hoa-dieu-khien-be-sbr-trong-he-thong-xu-ly-nuoc-thai-8431/)
Luận Văn Thiết kế hệ thống điều khiển quá trình tưới phun mưa phục vụ sản xuất rau quả an toàn (http://updatebook.vn/co-khi-27/thiet-ke-he-thong-dieu-khien-qua-trinh-tuoi-phun-mua-phuc-vu-san-xuat-rau-qua-an-toan-8430/)
Luận Văn Nghiên cứu và thiết kế mô hình tự động cắt thép ứng dụng kỷ thuật lập trình PLC (http://updatebook.vn/co-khi-27/nghien-cuu-va-thiet-ke-mo-hinh-tu-dong-cat-thep-ung-dung-ky-thuat-lap-trinh-plc-8429/)
Luận Văn Bảo vệ so lệch máy biến áp sử dụng rơle so lệch số 7UT51 (http://updatebook.vn/co-khi-27/bao-ve-so-lech-may-bien-ap-su-dung-role-so-lech-so-7ut51-8428/)
Luận Văn Nghiên cứu và thiết kế mạch tự động điều khiển nhiệt độ trong tủ nuôi cấy vi khuẩn (http://updatebook.vn/co-khi-27/nghien-cuu-va-thiet-ke-mach-tu-dong-dieu-khien-nhiet-do-trong-tu-nuoi-cay-vi-khuan-8427/)
Luận Văn Ứng dụng vi điều khiển để điều khiển nhiệt độ khí sấy nông sản dạng hạt (http://updatebook.vn/co-khi-27/ung-dung-vi-dieu-khien-de-dieu-khien-nhiet-do-khi-say-nong-san-dang-hat-8426/)
Luận Văn Nghiên cứu và thiết mô hình điều tiết nhiệt độ trong nhà lưới (http://updatebook.vn/co-khi-27/nghien-cuu-va-thiet-mo-hinh-dieu-tiet-nhiet-do-trong-nha-luoi-8425/)
Luận Văn Nghiên cứu thiết kế mạch bảo vệ động cơ dùng bán dẫn công suất (http://updatebook.vn/co-khi-27/nghien-cuu-thiet-ke-mach-bao-ve-dong-co-dung-ban-dan-cong-suat-8424/)
Luận Văn Điều chỉnh động cơ một pha bằng biến tần áp gián tiếp (http://updatebook.vn/co-khi-27/dieu-chinh-dong-co-mot-pha-bang-bien-tan-ap-gian-tiep-8422/)
Luận Văn Thiết kế hệ thống tự động đo, điều khiển và hiển thị nhiệt độ khí sấy nông sản dạng hạt sử dụng vi điều khiển họ 8051 (http://updatebook.vn/co-khi-27/thiet-ke-he-thong-tu-dong-do-dieu-khien-va-hien-thi-nhiet-do-khi-say-nong-san-dang-hat-su-dung-vi-dieu-khien-ho-8051-a-8417/)
Luận Văn Nghiên cứu dây chuyền công nghệ sản xuất nước dứa cô đặc sử dụng PLC (http://updatebook.vn/co-khi-27/nghien-cuu-day-chuyen-cong-nghe-san-xuat-nuoc-dua-co-dac-su-dung-plc-8412/)
Luận Văn Tự động điều chỉnh tốc độ hỗn hợp dòng khí bằng bộ điều chỉnh đa vòng (http://updatebook.vn/co-khi-27/tu-dong-dieu-chinh-toc-do-hon-hop-dong-khi-bang-bo-dieu-chinh-da-vong-8406/)
Luận Văn Ứng dụng PLC điều khiển mô hình khâu tinh lọc nước dừa sau khi trích ép (http://updatebook.vn/co-khi-27/ung-dung-plc-dieu-khien-mo-hinh-khau-tinh-loc-nuoc-dua-sau-khi-trich-ep-8405/)
Luận Văn Tự động điều khiển độ ẩm máy ấp trứng gia cầm bằng bộ điều chỉnh PID số S7- 200 (http://updatebook.vn/co-khi-27/tu-dong-dieu-khien-do-am-may-ap-trung-gia-cam-bang-bo-dieu-chinh-pid-so-s7-200-a-8404/)
Luận Văn Xây dựng thuật toán điều khiển dây chuyền sản xuất kính (http://updatebook.vn/co-khi-27/xay-dung-thuat-toan-dieu-khien-day-chuyen-san-xuat-kinh-8403/)
Luận Văn Thiết kế hệ thống tưới nhỏ giọt tự động phục vụ sản xuất rau an toàn (http://updatebook.vn/co-khi-27/thiet-ke-he-thong-tuoi-nho-giot-tu-dong-phuc-vu-san-xuat-rau-an-toan-8399/)
Luận Văn Mô hình mạch Thyristor (http://updatebook.vn/co-khi-27/mo-hinh-mach-thyristor-8393/)
Luận Văn Xu hướng tăng tốc độ tàu (http://updatebook.vn/co-khi-27/xu-huong-tang-toc-do-tau-7938/)
Báo Cáo Tìm hiểu về bơm bánh răng (http://updatebook.vn/co-khi-27/tim-hieu-ve-bom-banh-rang-7737/)
Luận Văn Thiết kế công tắc tơ (http://updatebook.vn/co-khi-27/thiet-ke-cong-tac-to-7534/)
Luận Văn Nghiên cứu động lực học cầu trục chân dê đập tràn tải trọng nâng 2x25 tấn công trình thuỷ điện Sê San 4 ( Kon Tum_ Gia Lai) (http://updatebook.vn/co-khi-27/nghien-cuu-dong-luc-hoc-cau-truc-chan-de-dap-tran-tai-trong-nang-2x25-tan-cong-trinh-thuy-dien-se-san-4-kon-tum_-gia-lai-7409/)
Luận Văn đo và bảo vệ thông số máy biến áp dầu (http://updatebook.vn/co-khi-27/do-va-bao-ve-thong-so-may-bien-ap-dau-7302/)
Luận Văn Máy hút chân không 2X – 70A (http://updatebook.vn/co-khi-27/may-hut-chan-khong-2x-a-70a-7298/)
Luận Văn Khảo sát thông số đầu vào tới quá trình phun của vòi phun nhiên liệu (http://updatebook.vn/co-khi-27/khao-sat-thong-so-dau-vao-toi-qua-trinh-phun-cua-voi-phun-nhien-lieu-7297/)
Luận Văn Hệ thống cung cấp nhiên liệu Commorail (http://updatebook.vn/co-khi-27/he-thong-cung-cap-nhien-lieu-commorail-7292/)
Luận Văn Thiết kế hệ thống xử lý nước cho 2500 dân (http://updatebook.vn/co-khi-27/thiet-ke-he-thong-xu-ly-nuoc-cho-2500-dan-7239/)
Luận Văn Thiết kế máy cán tole sóng vuông (http://updatebook.vn/co-khi-27/thiet-ke-may-can-tole-song-vuong-7232/)
Luận Văn Đồ án xử lý nước ngầm bệnh viện (http://updatebook.vn/co-khi-27/do-an-xu-ly-nuoc-ngam-benh-vien-7204/)
Luận Văn Nghiên cứu dây chuyền sản xuất ống nhựa Công ty nhựa Bạch Đằng. Xây dựng mô hình vật lý cải tiến máy (http://updatebook.vn/co-khi-27/nghien-cuu-day-chuyen-san-xuat-ong-nhua-cong-ty-nhua-bach-dang-xay-dung-mo-hinh-vat-ly-cai-tien-may-7201/)
Luận Văn Phân tích chức năng, điều kiện làm việc của chi tiết (http://updatebook.vn/co-khi-27/phan-tich-chuc-nang-dieu-kien-lam-viec-cua-chi-tiet-7200/)
Luận Văn Đồ án xử lý bụi gỗ bằng xiclon và túi vải (http://updatebook.vn/co-khi-27/do-an-xu-ly-bui-go-bang-xiclon-va-tui-vai-7196/)
Luận Văn Kết cấu và tính toán hộp số xe bus (http://updatebook.vn/co-khi-27/ket-cau-va-tinh-toan-hop-so-xe-bus-7187/)
Luận Văn Thiết kế quy trình công nghệ gia công Đầu Chặn (http://updatebook.vn/co-khi-27/thiet-ke-quy-trinh-cong-nghe-gia-cong-dau-chan-7180/)
Luận Văn Thiết Kê hệ thống động lực xe gắn máy hybrid (http://updatebook.vn/co-khi-27/thiet-ke-he-thong-dong-luc-xe-gan-may-hybrid-7170/)
Luận Văn Công nghệ CTM (http://updatebook.vn/co-khi-27/cong-nghe-ctm-7168/)
Luận Văn Thiết kế mạch giao tiếp giữa ECU và vi điều khiển để hiển thị lỗi động cơ (http://updatebook.vn/co-khi-27/thiet-ke-mach-giao-tiep-giua-ecu-va-vi-dieu-khien-de-hien-thi-loi-dong-co-7164/)
Luận Văn Tính toán, thiết kế kết cấu thân tàu theo quy phạm TCVN 6259_2003 với tàu hàng 20000 tấn (http://updatebook.vn/co-khi-27/tinh-toan-thiet-ke-ket-cau-than-tau-theo-quy-pham-tcvn-6259_2003-voi-tau-hang-20000-tan-7133/)
Hệ thống điều khiển bằng thủy lực (http://updatebook.vn/co-khi-27/he-thong-dieu-khien-bang-thuy-luc-6886/)
Tiểu Luận Lý thuyết động cơ đốt trong (http://updatebook.vn/co-khi-27/ly-thuyet-dong-co-dot-trong-6858/)
Luận Văn Thiết kế chế tạo mô hình và điểu khiển máy khuấy trộn (http://updatebook.vn/co-khi-27/thiet-ke-che-tao-mo-hinh-va-dieu-khien-may-khuay-tron-6819/)
Báo Cáo Bài tập lớn Chế tạo phôi (http://updatebook.vn/co-khi-27/bai-tap-lon-che-tao-phoi-6814/)
Báo Cáo Thiết kế hệ cần của cầu truyền tải kock sức nâng: Q= 63 t (http://updatebook.vn/co-khi-27/thiet-ke-he-can-cua-cau-truyen-tai-kock-suc-nang-q-63-t-6554/)
Báo Cáo Thiết kế cần trục tháp bánh lốp truyền động thủy lực sức nâng 120T (http://updatebook.vn/co-khi-27/thiet-ke-can-truc-thap-banh-lop-truyen-dong-thuy-luc-suc-nang-120t-6553/)
Báo Cáo Thiết kế cần trục tháp bánh lốp truyền động thủy lực sức nâng 40T (http://updatebook.vn/co-khi-27/thiet-ke-can-truc-thap-banh-lop-truyen-dong-thuy-luc-suc-nang-40t-6552/)
Báo Cáo Thiết kế cầu chuyển tải Container 40T (http://updatebook.vn/co-khi-27/thiet-ke-cau-chuyen-tai-container-40t-6550/)
Luận Văn Thiết kế cầu trục hai dầm q = 20t, l=20m (http://updatebook.vn/co-khi-27/thiet-ke-cau-truc-hai-dam-q-20t-l-20m-6548/)
Báo Cáo Tính toán kết cấu thép cần của cần trục bánh xích sức nâng q = 160 tấn (http://updatebook.vn/co-khi-27/tinh-toan-ket-cau-thep-can-cua-can-truc-banh-xich-suc-nang-q-160-tan-6546/)
Báo Cáo Thiết kế cần trục tháp kiểu tự nâng Q=1,5T (http://updatebook.vn/co-khi-27/thiet-ke-can-truc-thap-kieu-tu-nang-q-1-5t-6545/)
Báo Cáo Thiết kế cần trục chân đế dạng cổng sức nâng q = 36t (http://updatebook.vn/co-khi-27/thiet-ke-can-truc-chan-de-dang-cong-suc-nang-q-36t-6544/)
Báo Cáo Thiết kế cần trục tháp kiểu cột quay sức nâng q=8t, tính kết cấu thép hệ cột (http://updatebook.vn/co-khi-27/thiet-ke-can-truc-thap-kieu-coit-quay-suc-nang-q-8t-tinh-ket-cau-thep-he-coit-6192/)
Báo Cáo Thiết kế cầu trục 4 dàn, sức nâng q = 5t, khẩu độ l = 20m (http://updatebook.vn/co-khi-27/thiet-ke-cau-truc-4-dan-suc-nang-q-5t-khau-do-l-20m-6189/)
Báo Cáo Thiết kế cần trục bánh lốp K-1001 sức nâng Q = 100T (http://updatebook.vn/co-khi-27/thiet-ke-can-truc-banh-lop-k-1001-suc-nang-q-100t-6187/)
Báo Cáo Bản vẽ Cần trục tháp loại tháp quay sức nâng Q=4T (http://updatebook.vn/co-khi-27/ban-ve-can-truc-thap-loai-thap-quay-suc-nang-q-4t-6185/)
Báo Cáo Thiết kế cần trục bánh lốp sức nâng Q=18T (http://updatebook.vn/co-khi-27/thiet-ke-can-truc-banh-lop-suc-nang-q-18t-6183/)
Báo Cáo Thiết kế cần trục tháp xây dựng KB-160.1 (http://updatebook.vn/co-khi-27/thiet-ke-can-truc-thap-xay-dung-kb-160-1-a-6179/)
Báo Cáo Thiết kế cần trục chân đế kiểu mâm quay sức nâng: Q= 16t (kiểu kirov) (http://updatebook.vn/co-khi-27/thiet-ke-can-truc-chan-de-kieu-mam-quay-suc-nang-q-16t-kieu-kirov-6173/)
Luận Văn Khảo sát hệ thống làm mát trên động cơ D6AC được lắp trên xe HYUNDAI (http://updatebook.vn/co-khi-27/khao-sat-he-thong-lam-mat-tren-dong-co-d6ac-duoc-lap-tren-xe-hyundai-5941/)
Báo Cáo Thiết kế cần trục ô tô sức nâng Q=10T (http://updatebook.vn/co-khi-27/thiet-ke-can-truc-o-to-suc-nang-q-10t-5031/)
Báo Cáo Tính toán thiết kế cần trục tháp bánh lốp sức nâng q = 104 (t) (http://updatebook.vn/co-khi-27/tinh-toan-thiet-ke-can-truc-thap-banh-lop-suc-nang-q-104-t-5020/)
Báo Cáo Thiết kế cần trục bánh xích sức nâng 63 tấn (http://updatebook.vn/co-khi-27/thiet-ke-can-truc-banh-xich-suc-nang-63-tan-5019/)
Báo Cáo Thiết kế cần trục chân đế kiểu cột quay sức nâng q= 10t (http://updatebook.vn/co-khi-27/thiet-ke-can-truc-chan-de-kieu-cot-quay-suc-nang-q-10t-5016/)
Báo Cáo Thiết kế cần trục tháp kiểu tháp quay sức nâng Q=10T (http://updatebook.vn/co-khi-27/thiet-ke-can-truc-thap-kieu-thap-quay-suc-nang-q-10t-5013/)
Báo Cáo Thiết kế cầu trục hai dầm Q=20T L=18m (http://updatebook.vn/co-khi-27/thiet-ke-cau-truc-hai-dam-q-20t-l-18m-5010/)
Báo Cáo Công nghệ chế tạo máy - Chi tiết Bạc đỡ (http://updatebook.vn/co-khi-27/cong-nghe-che-tao-may-chi-tiet-bac-do-4965/)
Báo Cáo Bản vẽ cầu trục 2 dầm Q=13/5T khẩu độ L=20m (http://updatebook.vn/co-khi-27/ban-ve-cau-truc-2-dam-q-13-5t-khau-do-l-20m-4871/)
Báo Cáo Đồ án kết cấu thép - Cổng trục sức nâng 12,5T (Bản vẽ) (http://updatebook.vn/co-khi-27/do-an-ket-cau-thep-cong-truc-suc-nang-12-5t-ban-ve-4869/)
Báo Cáo Lập Quy Trình Chế Tạo Dầm Cân Bằng Của Cần Trục Chân Đế (http://updatebook.vn/co-khi-27/lap-quy-trinh-che-tao-dam-can-bang-cua-can-truc-chan-de-4674/)
Báo Cáo Lập quy trình chế tạo bánh răng cơ cấu thay đổi tầm với cần trục chân đế sức nâng q = 32t (http://updatebook.vn/co-khi-27/lap-quy-trinh-che-tao-banh-rang-co-cau-thay-doi-tam-voi-can-truc-chan-de-suc-nang-q-32t-4672/)
Báo Cáo Thiết kế quy trình công nghệ gia công trục bánh xe nối trái, nối phải hộp chủ động của cần trục chân đế (http://updatebook.vn/co-khi-27/thiet-ke-quy-trinh-cong-nghe-gia-cong-truc-banh-xe-noi-trai-noi-phai-hop-chu-dong-cua-can-truc-chan-de-4669/)
Báo Cáo Qui trình công nghệ chế tạo kết cấu thép cần trục tháp bánh lốp sức nâng 80 tấn (http://updatebook.vn/co-khi-27/qui-trinh-cong-nghe-che-tao-ket-cau-thep-can-truc-thap-banh-lop-suc-nang-80-tan-4666/)
Báo Cáo Thiết kế quy trình công nghệ gia công kích thước tấm thành và mối hàn đối đầu (http://updatebook.vn/co-khi-27/thiet-ke-quy-trinh-cong-nghe-gia-cong-kich-thuoc-tam-thanh-va-moi-han-doi-dau-4664/)
Báo Cáo Quy trình công nghệ gia công dầm chính (http://updatebook.vn/co-khi-27/quy-trinh-cong-nghe-gia-cong-dam-chinh-4661/)
Báo Cáo THIẾT KẾ QUY TRÌNH CHẾ TẠO BÁNH RĂNG NGOÀI CƠ CẤU QUAY CẦN TRỤC THÁP BÁNH LỐP Q=25Tf (http://updatebook.vn/co-khi-27/thiet-ke-quy-trinh-che-tao-banh-rang-ngoai-co-cau-quay-can-truc-thap-banh-lop-q-25tf-4660/)
Báo Cáo CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO TRỤC TANG CẦN TRỤC CHÂN ĐẾ DẠNG CỔNG NĂNG SUẤT Q=32,5T/h (http://updatebook.vn/co-khi-27/cong-nghe-che-tao-truc-tang-can-truc-chan-de-dang-cong-nang-suat-q-32-5t-h-4658/)
Báo Cáo Lập quy trình chế tạo tang trống (http://updatebook.vn/co-khi-27/lap-quy-trinh-che-tao-tang-trong-4657/)
Báo Cáo Lập quy trình chế tạo trục đứng cần trục Sokol (http://updatebook.vn/co-khi-27/lap-quy-trinh-che-tao-truc-dung-can-truc-sokol-4655/)
Báo Cáo Quy trình lắp ráp băng gầu (Bản vẽ) (http://updatebook.vn/co-khi-27/quy-trinh-lap-rap-bang-gau-ban-ve-4654/)
Báo Cáo Lập quy trình chế tạo trục bánh xe cần trục chân đế (http://updatebook.vn/co-khi-27/lap-quy-trinh-che-tao-truc-banh-xe-can-truc-chan-de-4653/)
Báo Cáo Thiết kế băng vít nghiêng vận chuyển muối Q=35T/h (Bản vẽ) (http://updatebook.vn/co-khi-27/thiet-ke-bang-vit-nghieng-van-chuyen-muoi-q-35t-h-ban-ve-4652/)
Báo Cáo Quy trình lắp dựng cầu chuyển tải Kock Q=65Tf (http://updatebook.vn/co-khi-27/quy-trinh-lap-dung-cau-chuyen-tai-kock-q-65tf-4649/)
Báo Cáo Thiết kế bánh răng trung gian cơ cấu di chuyển cần trục chân đế (http://updatebook.vn/co-khi-27/thiet-ke-banh-rang-trung-gian-co-cau-di-chuyen-can-truc-chan-de-4647/)
Báo Cáo Quy trình lắp ráp băng đai cao su (Bản vẽ) (http://updatebook.vn/co-khi-27/quy-trinh-lap-rap-bang-dai-cao-su-ban-ve-4645/)
Báo Cáo Lập qui trình chế tạo kết cấu thép chân đỡ phía bờ cần trục chân đế (http://updatebook.vn/co-khi-27/lap-qui-trinh-che-tao-ket-cau-thep-chan-do-phia-bo-can-truc-chan-de-4643/)
Báo Cáo Qui trình công nghệ chế tạo bánh xe di chuyển xe con (http://updatebook.vn/co-khi-27/qui-trinh-cong-nghe-che-tao-banh-xe-di-chuyen-xe-con-4640/)
Báo Cáo Quy trình chế tạo trụ ống đỡ cần trục chân đế (http://updatebook.vn/co-khi-27/quy-trinh-che-tao-tru-ong-do-can-truc-chan-de-4639/)
Báo Cáo Quy trình lắp ráp cần trục tháp tự nâng xây dựng Q=1,5T (http://updatebook.vn/co-khi-27/quy-trinh-lap-rap-can-truc-thap-tu-nang-xay-dung-q-1-5t-4636/)
Báo Cáo Lập quy trình công nghệ chế tạo trục tang (http://updatebook.vn/co-khi-27/lap-quy-trinh-cong-nghe-che-tao-truc-tang-4634/)
Báo Cáo Quy trình công nghệ gia công dầm cân bằng giữa cần trục sokol (http://updatebook.vn/co-khi-27/quy-trinh-cong-nghe-gia-cong-dam-can-bang-giua-can-truc-sokol-4633/)
Báo Cáo Bản vẽ lắp ráp băng tải nghiêng vận chuyển xi măng (http://updatebook.vn/co-khi-27/ban-ve-lap-rap-bang-tai-nghieng-van-chuyen-xi-mang-4631/)
Báo Cáo Thiết kế bánh xe chủ động cơ cấu di chuyển xe con (http://updatebook.vn/co-khi-27/thiet-ke-banh-xe-chu-dong-co-cau-di-chuyen-xe-con-4627/)
Báo Cáo Lập quy trình chế tạo dầm cân bằng cần trục chân đế (http://updatebook.vn/co-khi-27/lap-quy-trinh-che-tao-dam-can-bang-can-truc-chan-de-4624/)
Báo Cáo Thiết kế quy trình công nghệ chế tạo vỏ con lăn (http://updatebook.vn/co-khi-27/thiet-ke-quy-trinh-cong-nghe-che-tao-vo-con-lan-4622/)
Báo Cáo Thiết kế quy trình công nghệ gia công một đoạn cần (http://updatebook.vn/co-khi-27/thiet-ke-quy-trinh-cong-nghe-gia-cong-mot-doan-can-4620/)
Báo Cáo LẬP QUY TRÌNH CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP DẦM CHÍNH CỔNG TRỤC SỨC NÂNG Q=50Tf (http://updatebook.vn/co-khi-27/lap-quy-trinh-che-tao-ket-cau-thep-dam-chinh-cong-truc-suc-nang-q-50tf-4615/)
Báo Cáo Qui trình công nghệ chế tạo bánh xe chủ động của cần trục chân đế 7,5 Tấn và 10 Tấn (http://updatebook.vn/co-khi-27/qui-trinh-cong-nghe-che-tao-banh-xe-chu-dong-cua-can-truc-chan-de-7-5-tan-va-10-tan-4612/)
Báo Cáo Bản vẽ thiết kế cần trục Sokol (http://updatebook.vn/co-khi-27/ban-ve-thiet-ke-can-truc-sokol-4609/)
Báo Cáo Quy trình chế tạo trục cân bằng trên trục chân đế (http://updatebook.vn/co-khi-27/quy-trinh-che-tao-truc-can-bang-tren-truc-chan-de-4603/)
Báo Cáo Quy trình Thiết kế băng gầu đứng 600T/h cao 19,8m (http://updatebook.vn/co-khi-27/quy-trinh-thiet-ke-bang-gau-dung-600t-h-cao-19-8m-4598/)
Báo Cáo Hộp giảm tốc (http://updatebook.vn/co-khi-27/hop-giam-toc-4557/)
Báo Cáo Qui trình gia công chế tạo bánh xe bị động của cần trục chân đế (http://updatebook.vn/co-khi-27/qui-trinh-gia-cong-che-tao-banh-xe-bi-dong-cua-can-truc-chan-de-4536/)
Báo Cáo Thiết kế băng vít tải ximăng Q=60T/h (http://updatebook.vn/co-khi-27/thiet-ke-bang-vit-tai-ximang-q-60t-h-4534/)
Báo Cáo Thiết kế băng vít tải ximăng Q=40m3/h (http://updatebook.vn/co-khi-27/thiet-ke-bang-vit-tai-ximang-q-40m3-h-4532/)
Báo Cáo Thiết kế băng cao su nghiêng vận chuyển cát khô (http://updatebook.vn/co-khi-27/thiet-ke-bang-cao-su-nghieng-van-chuyen-cat-kho-4526/)
Báo Cáo Thiết kế thiết bị vận chuyển hàng bao xuống tàu (http://updatebook.vn/co-khi-27/thiet-ke-thiet-bi-van-chuyen-hang-bao-xuong-tau-4524/)
Báo Cáo Thiết kế băng gầu đứng Q=100T/h (http://updatebook.vn/co-khi-27/thiet-ke-bang-gau-dung-q-100t-h-4523/)
Báo Cáo Thiết kế băng cao su ngang tải muối Q=50T (http://updatebook.vn/co-khi-27/thiet-ke-bang-cao-su-ngang-tai-muoi-q-50t-4520/)
Báo Cáo Thiết kế băng gầu nghiêng Q=130T (http://updatebook.vn/co-khi-27/thiet-ke-bang-gau-nghieng-q-130t-4518/)
Báo Cáo THIẾT KẾ BĂNG VÍT NGANG TẢI XỈ THAN ĐÁ Q=50T/h (http://updatebook.vn/co-khi-27/thiet-ke-bang-vit-ngang-tai-xi-than-da-q-50t-h-4510/)
Báo Cáo Thiết kế băng tấm ngang vận chuyển hàng đơn chiếc 45m (http://updatebook.vn/co-khi-27/thiet-ke-bang-tam-ngang-van-chuyen-hang-don-chiec-45m-4436/)
Báo Cáo Thiết kế băng tấm nghiêng Q=100T/h (http://updatebook.vn/co-khi-27/thiet-ke-bang-tam-nghieng-q-100t-h-4434/)
Báo Cáo Thiết kế băng con lăn truyền động bằng bánh răng (http://updatebook.vn/co-khi-27/thiet-ke-bang-con-lan-truyen-dong-bang-banh-rang-4432/)
Báo Cáo Thiết kế băng vít nghiêng tải than bùn phay khô Q=35T/h (http://updatebook.vn/co-khi-27/thiet-ke-bang-vit-nghieng-tai-than-bun-phay-kho-q-35t-h-4430/)
Báo Cáo Thiết kế băng gầu đứng Q=45T/h, h=30m (http://updatebook.vn/co-khi-27/thiet-ke-bang-gau-dung-q-45t-h-h-30m-4428/)
Báo Cáo Thiết kế băng gạt nghiêng (http://updatebook.vn/co-khi-27/thiet-ke-bang-gat-nghieng-4426/)
Báo Cáo Thiết kế băng gầu đứng Q=120T/h (http://updatebook.vn/co-khi-27/thiet-ke-bang-gau-dung-q-120t-h-4425/)
Báo Cáo Tính toán thiết kế băng tấm nghiêng (http://updatebook.vn/co-khi-27/tinh-toan-thiet-ke-bang-tam-nghieng-4424/)
Báo Cáo Tính toán thiết kế băng tấm có thành (http://updatebook.vn/co-khi-27/tinh-toan-thiet-ke-bang-tam-co-thanh-4422/)
Báo Cáo Tính toán thiết băng vít tải Ximăng Q=80T/h (http://updatebook.vn/co-khi-27/tinh-toan-thiet-bang-vit-tai-ximang-q-80t-h-4421/)
Báo Cáo Tính toán thiết kế băng cao su nghiêng ngang (http://updatebook.vn/co-khi-27/tinh-toan-thiet-ke-bang-cao-su-nghieng-ngang-4419/)
Báo Cáo Thiết kế băng cao su ngang Q=80T/h (http://updatebook.vn/co-khi-27/thiet-ke-bang-cao-su-ngang-q-80t-h-4417/)
Báo Cáo Thiết kế băng gầu đứng Q=70T/h (http://updatebook.vn/co-khi-27/thiet-ke-bang-gau-dung-q-70t-h-4415/)
Báo Cáo Thiết kế băng gầu nghiêng Q=100T (http://updatebook.vn/co-khi-27/thiet-ke-bang-gau-nghieng-q-100t-4413/)
Báo Cáo Thiết kế băng con lăn truyền động bằng xích (http://updatebook.vn/co-khi-27/thiet-ke-bang-con-lan-truyen-dong-bang-xich-4412/)
Báo Cáo BĂNG VÍT NGHIÊNG VẬN CHUYỂN VẬY LIỆU XÂY DỰNG VỤN Q = 35 T/ h (http://updatebook.vn/co-khi-27/bang-vit-nghieng-van-chuyen-vay-lieu-xay-dung-vun-q-35-t-h-4374/)
Báo Cáo Tìm hiểu về máy san 120m và hệ thống thủy lực (http://updatebook.vn/co-khi-27/tim-hieu-ve-may-san-120m-va-he-thong-thuy-luc-4372/)
Báo Cáo Tìm hiểu hệ thống thủy lực trên máy xúc gầu nghịch (http://updatebook.vn/co-khi-27/tim-hieu-he-thong-thuy-luc-tren-may-xuc-gau-nghich-4371/)
Tiểu Luận Cơ ứng dụng hộp giảm tốc (http://updatebook.vn/co-khi-27/co-ung-dung-hop-giam-toc-4369/)
Luận Văn Thiết kế quy trình công nghệ gia công bánh răng bọc đùi cho xe máy công binh và tìm hiểu máy mài răng 5B832 (http://updatebook.vn/co-khi-27/thiet-ke-quy-trinh-cong-nghe-gia-cong-banh-rang-boc-dui-cho-xe-may-cong-binh-va-tim-hieu-may-mai-rang-5b832-4367/)
Luận Văn Thiết kế dây chuyền tự động lắp ráp bút bi (http://updatebook.vn/co-khi-27/thiet-ke-day-chuyen-tu-dong-lap-rap-but-bi-4364/)
Luận Văn Thiết kế cầu trục một dầm Q=5T L=16,5m (http://updatebook.vn/co-khi-27/thiet-ke-cau-truc-mot-dam-q-5t-l-16-5m-4355/)
Luận Văn Thiết kế cần trục chân đế mâm quay KPM 32,5 Tấn (http://updatebook.vn/co-khi-27/thiet-ke-can-truc-chan-de-mam-quay-kpm-32-5-tan-4353/)
Luận Văn Thiết kế cổng trục bánh lốp RTG 40T phục vụ xếp dỡ Container tại Tân Cảng Sài Gòn (http://updatebook.vn/co-khi-27/thiet-ke-cong-truc-banh-lop-rtg-40t-phuc-vu-xep-do-container-tai-tan-cang-sai-gon-4343/)
Luận Văn Thiết kế cần trục bánh lốp Q=25T phục vụ xếp dỡ Container tại Cảng Nhà Rồng (http://updatebook.vn/co-khi-27/thiet-ke-can-truc-banh-lop-q-25t-phuc-vu-xep-do-container-tai-cang-nha-rong-4341/)
Luận Văn Thiết kế thang máy 4 điểm dừng (http://updatebook.vn/co-khi-27/thiet-ke-thang-may-4-diem-dung-4333/)
Tiểu Luận Thiết kế một cơ cấu nâng có tải trọng 40000N với vận tốc 30m/phút (http://updatebook.vn/co-khi-27/thiet-ke-mot-co-cau-nang-co-tai-trong-40000n-voi-van-toc-30m-phut-4204/)
Tiểu Luận Thiết kế cầu trục hai dầm kiểu hộp (http://updatebook.vn/co-khi-27/thiet-ke-cau-truc-hai-dam-kieu-hop-4203/)
Tiểu Luận Thiết kế trạm dẫn động băng tải (http://updatebook.vn/co-khi-27/thiet-ke-tram-dan-dong-bang-tai-4202/)
Tiểu Luận Thiết kế dụng cụ cắt kim loại (http://updatebook.vn/co-khi-27/thiet-ke-dung-cu-cat-kim-loai-4199/)
Luận Văn Thiết kế cần trục chân đế dạng cổng kiểu mâm quay với sức nâng Q = 30Tf (http://updatebook.vn/co-khi-27/thiet-ke-can-truc-chan-de-dang-cong-kieu-mam-quay-voi-suc-nang-q-30tf-4165/)
Luận Văn Quy trình công nghệ xếp dỡ hàng hoá tại cảng bến nghé – tính toán thiết kế cần trục tháp bánh lốp, sức nâng q = 104 (t) (http://updatebook.vn/co-khi-27/quy-trinh-cong-nghe-xep-do-hang-hoa-tai-cang-ben-nghe-a-tinh-toan-thiet-ke-can-truc-thap-banh-lop-suc-nang-q-104-t-4164/)
Luận Văn Tính toán thiết kế cầu trục có 2 xe con, phục vụ công tác đóng tàu (http://updatebook.vn/co-khi-27/tinh-toan-thiet-ke-cau-truc-co-2-xe-con-phuc-vu-cong-tac-dong-tau-4163/)
Luận Văn Tính toán, thiết kế và lắp dựng cầu chuyển tải chuyên dùng xếp dỡ container, sức nâng Q = 65 Tf (http://updatebook.vn/co-khi-27/tinh-toan-thiet-ke-va-lap-dung-cau-chuyen-tai-chuyen-dung-xep-do-container-suc-nang-q-65-tf-4162/)
Luận Văn Thiết kế hoán cải máy nâng chạc một hệ xilanh nâng thành máy nâng hai hệ xilanh nâng xếp dỡ hàng trong container (http://updatebook.vn/co-khi-27/thiet-ke-hoan-cai-may-nang-chac-mot-he-xilanh-nang-thanh-may-nang-hai-he-xilanh-nang-xep-do-hang-trong-container-4161/)
Luận Văn DÂY CHUYỀN CUNG CẤP PHỤ GIA, THIẾT KẾ VÀ BẢO TRÌ HỆ THỐNG LỌC BỤI TAY ÁO NĂNG SUẤT 150000 m3/h (http://updatebook.vn/co-khi-27/day-chuyen-cung-cap-phu-gia-thiet-ke-va-bao-tri-he-thong-loc-bui-tay-ao-nang-suat-150000-m3-h-4037/)
Luận Văn Thiết kế băng gầu nóng, vận chuyển vật liệu của trạm trộn bê tông ATSPHALT, năng suất Q = 90m3/h (http://updatebook.vn/co-khi-27/thiet-ke-bang-gau-nong-van-chuyen-vat-lieu-cua-tram-tron-be-tong-atsphalt-nang-suat-q-90m3-h-4036/)
Luận Văn THIẾT KẾ THIẾT BỊ NẠO VÉT BÙN, NĂNG SUẤT Q = 15 m3/h THI CÔNG KÊNH RẠCH (http://updatebook.vn/co-khi-27/thiet-ke-thiet-bi-nao-vet-bun-nang-suat-q-15-m3-h-thi-cong-kenh-rach-4035/)
Luận Văn Thiết kế và quy trình công nghệ, chế tạo, lắp ráp vận thăng vận chuyển vật liệu xây dựng. sức nâng Q = 300kG, Chiều cao nâng 20m (http://updatebook.vn/co-khi-27/thiet-ke-va-quy-trinh-cong-nghe-che-tao-lap-rap-van-thang-van-chuyen-vat-lieu-xay-dung-suc-nang-q-300kg-chieu-cao-nang-20m-4034/)
Luận Văn Thiết kế cần trục tháp tự nâng theo phương pháp tăng chiều cao tháp, sức nâng Q = 25Tf (http://updatebook.vn/co-khi-27/thiet-ke-can-truc-thap-tu-nang-theo-phuong-phap-tang-chieu-cao-thap-suc-nang-q-25tf-4033/)
Luận Văn Tổng quan môi trường đô thị. Thiết kế thang nâng ô tô hai điểm dừng có một mâm quay (http://updatebook.vn/co-khi-27/tong-quan-moi-truong-do-thi-thiet-ke-thang-nang-o-to-hai-diem-dung-co-mot-mam-quay-4032/)
Luận Văn CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG. THIẾT KẾ VÀ LẮP ĐẶT MÁY NGHIỀN BI UMS 5.4x15.5 KIỂU THÙNG DÀI, NĂNG SUẤT Q = 200 Tf/h (http://updatebook.vn/co-khi-27/cong-nghe-san-xuat-xi-mang-thiet-ke-va-lap-dat-may-nghien-bi-ums-5-4x15-5-kieu-thung-dai-nang-suat-q-200-tf-h-4031/)
Luận Văn Thiết kế máy xúc gầu ngược cỡ nhỏ, dung tích gầu Q = 0,25 m3, truyền động thủy lực, phục vụ các công trình giao thông trên địa bàn TPHCM (http://updatebook.vn/co-khi-27/thiet-ke-may-xuc-gau-nguoc-co-nho-dung-tich-gau-q-0-25-m3-truyen-dong-thuy-luc-phuc-vu-cac-cong-trinh-giao-thong-tren-dia-ban-tphcm-4030/)
Luận Văn Qui trình công nghệ sản xuất xi măng,thiết kế máy phân ly trong dây chuyền sản xuất xi măng tại công ty cổ phần xi măng hạ long-trạm nghiền phía nam (http://updatebook.vn/co-khi-27/qui-trinh-cong-nghe-san-xuat-xi-mang-thiet-ke-may-phan-ly-trong-day-chuyen-san-xuat-xi-mang-tai-cong-ty-co-phan-xi-mang-ha-long-tram-nghien-phia-nam-4029/)
Luận Văn Tính toán thiết kế tổ hợp máy ủi - xới gắn trên máy kéo bánh xích t-130 phục vụ các công trình xây dựng và làm đường (http://updatebook.vn/co-khi-27/tinh-toan-thiet-ke-to-hop-may-ui-xoi-gan-tren-may-keo-banh-xich-t-130-phuc-vu-cac-cong-trinh-xay-dung-va-lam-duong-4028/)
Luận Văn Tìm hiểu qui trình công nghệ sản xuất xi măng tại nhà máy xi măng hạ long – trạm nghiền phía nam. Thiết kế máy đánh đống (stacker) (http://updatebook.vn/co-khi-27/tim-hieu-qui-trinh-cong-nghe-san-xuat-xi-mang-tai-nha-may-xi-mang-ha-long-a-tram-nghien-phia-nam-thiet-ke-may-danh-dong-stacker-4027/)
Báo Cáo Khảo sát hệ thống nhiên liệu động cơ 1tr-fe (http://updatebook.vn/co-khi-27/khao-sat-he-thong-nhien-lieu-dong-co-1tr-fe-3957/)
Luận Văn Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển cho công nhân sản xuất tại công ty Lắp máy và Xây dựng số 1 Hà Nội (http://updatebook.vn/co-khi-27/hoan-thien-cong-tac-dao-tao-va-phat-trien-cho-cong-nhan-san-xuat-tai-cong-ty-lap-may-va-xay-dung-so-1-ha-noi-3752/)
Luận Văn TÍNH TOÁN THIẾT KẾ, LẬP QUI TRÌNH LẮP RÁP VÀ THỬ NGHIỆM CẦN TRỤC GẦU NGOẠM CHUYÊN DÙNG CÓ TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN - THUỶ LỰC, SỨC NÂNG Q = 17 (Tf) (http://updatebook.vn/co-khi-27/tinh-toan-thiet-ke-lap-qui-trinh-lap-rap-va-thu-nghiem-can-truc-gau-ngoam-chuyen-dung-co-truyen-dong-dien-thuy-luc-suc-nang-q-17-tf-3368/)
Luận Văn Quy trình công nghệ xếp dỡ container rỗng trên bãi. Tính toán xe nâng container rỗng kiểu khung đứng q = 8t (http://updatebook.vn/co-khi-27/quy-trinh-cong-nghe-xep-do-container-rong-tren-bai-tinh-toan-xe-nang-container-rong-kieu-khung-dung-q-8t-3367/)
Luận Văn TÍNH TOÁN THIẾT KẾ,LẬP QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VÀ QUY TRÌNH THỬ NGHIỆM CỔNG TRỤC SỨC NÂNG Q = 20 (Tf) (http://updatebook.vn/co-khi-27/tinh-toan-thiet-ke-lap-quy-trinh-cong-nghe-che-tao-ket-cau-thep-va-quy-trinh-thu-nghiem-cong-truc-suc-nang-q-20-tf-3366/)
Luận Văn Tính toán thiết kế, lập quy trình lắp ráp và thử nghiệm cổng trục có consol nâng hạ làm việc ở tuyến tiền phương tại cảng phước long icd (http://updatebook.vn/co-khi-27/tinh-toan-thiet-ke-lap-quy-trinh-lap-rap-va-thu-nghiem-cong-truc-co-consol-nang-ha-lam-viec-o-tuyen-tien-phuong-tai-cang-phuoc-long-icd-3365/)
Luận Văn Tính toán thiết kế cần trục chân đế mâm quay Kirov 16T các hệ thống: trang bị điện, cơ cấu quay, di chuyển, nâng hạ và kết cấu thép (http://updatebook.vn/co-khi-27/tinh-toan-thiet-ke-can-truc-chan-de-mam-quay-kirov-16t-cac-he-thong-trang-bi-dien-co-cau-quay-di-chuyen-nang-ha-va-ket-cau-thep-3364/)
Luận Văn Tính toán thiết kế xe nâng xếp dỡ giấy cuộn tại cảng nhà rồng khánh hội (http://updatebook.vn/co-khi-27/tinh-toan-thiet-ke-xe-nang-xep-do-giay-cuon-tai-cang-nha-rong-khanh-hoi-3363/)
Luận Văn Tính toán thiết kế cẩu Derrick trên tàu Q=30Tf (http://updatebook.vn/co-khi-27/tinh-toan-thiet-ke-cau-derrick-tren-tau-q-30tf-3362/)
Luận Văn Qui trình công nghệ xếp dỡ hàng hóa tại công ty xếp dỡ nhà rồng - khánh hội – cảng sài gòn . Thiết kế xe nâng chạc hai khung động (http://updatebook.vn/co-khi-27/qui-trinh-cong-nghe-xep-do-hang-hoa-tai-cong-ty-xep-do-nha-rong-khanh-hoi-a-cang-sai-gon-thiet-ke-xe-nang-chac-hai-khung-dong-3361/)
Luận Văn Tính toán thiết kế, lập QTCN lắp dựng khung cẩu Mitsui-Paceco Transtainer XD container, truyền động Diezel-điện và Diezel thuỷ lực, Q=40,6Tf (http://updatebook.vn/co-khi-27/tinh-toan-thiet-ke-lap-qtcn-lap-dung-khung-cau-mitsui-paceco-transtainer-xd-container-truyen-dong-diezel-dien-va-diezel-thuy-luc-q-40-6tf-3360/)
Luận Văn Thiết kế cần trục bờ Post Panamax 65Tf, tầm với 50m sử dụng khung chụp đôi. (http://updatebook.vn/co-khi-27/thiet-ke-can-truc-bo-post-panamax-65tf-tam-voi-50m-su-dung-khung-chup-doi-3356/)
Luận Văn Tính toán, thiết kế và lập quy trình thử nghiệm chuyển tải dùng khung chụp kép xếp dỡ container tại cảng quốc tế cái mép – thị vải (http://updatebook.vn/co-khi-27/tinh-toan-thiet-ke-va-lap-quy-trinh-thu-nghiem-chuyen-tai-dung-khung-chup-kep-xep-do-container-tai-cang-quoc-te-cai-mep-a-thi-vai-3354/)
Luận Văn Thiết kế hoán cải cần trục cố định LIEBHERR (http://updatebook.vn/co-khi-27/thiet-ke-hoan-cai-can-truc-co-dinh-liebherr-3347/)
Luận Văn Thiết kế cần trục bánh lốp, Q=40Tf (máy mẫu sembongen 640MK2) (http://updatebook.vn/co-khi-27/thiet-ke-can-truc-banh-lop-q-40tf-may-mau-sembongen-640mk2-3346/)
Luận Văn Tính toán thiết kế, lập quy trình lắp ráp và thử nghiệm máy sàng vật liệu tại công ty cổ phần đầu tư bái tử long. (http://updatebook.vn/co-khi-27/tinh-toan-thiet-ke-lap-quy-trinh-lap-rap-va-thu-nghiem-may-sang-vat-lieu-tai-cong-ty-co-phan-dau-tu-bai-tu-long-3345/)Luận Văn Thiết kế thiết bị xoay ống vách của tổ hợp máy thi công hố cọc bêtông dự ứng lực trên máy cơ sở là cần trục bánh xích ipd – 80 (http://updatebook.vn/co-khi-27/thiet-ke-thiet-bi-xoay-ong-vach-cua-to-hop-may-thi-cong-ho-coc-betong-du-ung-luc-tren-may-co-so-la-can-truc-banh-xich-ipd-a-80-a-3344/)
Luận Văn Thiết kế bộ công tác máy ép cọc bấc thấm lắp trên máy xúc một gầu, đào ngược truyền động diesel – thuỷ lực (http://updatebook.vn/co-khi-27/thiet-ke-bo-cong-tac-may-ep-coc-bac-tham-lap-tren-may-xuc-mot-gau-dao-nguoc-truyen-dong-diesel-a-thuy-luc-3343/)
Luận Văn Công nghệ thi công khoan cọc nhồi (http://updatebook.vn/co-khi-27/cong-nghe-thi-cong-khoan-coc-nhoi-3342/)
Luận Văn Chọn phương án thi công kênh tiêu nước.tính toán máy xúc gầu ngược truyền động Diesel thủy lực dung tích gầu 0,8m3 (http://updatebook.vn/co-khi-27/chon-phuong-an-thi-cong-kenh-tieu-nuoc-tinh-toan-may-xuc-gau-nguoc-truyen-dong-diesel-thuy-luc-dung-tich-gau-0-8m3-3341/)
Luận Văn Tìm hiểu quy trình sản xuất ximăng.Phương pháp lắp đặt,vận hành,bảo dưỡng máy cào (http://updatebook.vn/co-khi-27/tim-hieu-quy-trinh-san-xuat-ximang-phuong-phap-lap-dat-van-hanh-bao-duong-may-cao-3340/)
Luận Văn Phương pháp hạ cọc gia cố nền móng,công nghệ sửa chữa thi công cọc btct bằng gầu ngoạm thuỷ lực dung tích gầu 1,3m3 trên máy cơ sở ihi – idp 80 (http://updatebook.vn/co-khi-27/phuong-phap-ha-coc-gia-co-nen-mong-cong-nghe-sua-chua-thi-cong-coc-btct-bang-gau-ngoam-thuy-luc-dung-tich-gau-1-3m3-tren-may-co-so-ihi-a-idp-80-a-3339/)
Luận Văn QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BÊ TÔNG NHỰA NÓNG, THIẾT KẾ MÁY TRỘN VÀ VÍT TẢI CUNG CẤP PHỤ GIA CỦA TRẠM TRỘN BÊ TÔNG NHỰA NÓNG, NĂNG SUẤT Q = 100T/h (http://updatebook.vn/co-khi-27/quy-trinh-cong-nghe-san-xuat-be-tong-nhua-nong-thiet-ke-may-tron-va-vit-tai-cung-cap-phu-gia-cua-tram-tron-be-tong-nhua-nong-nang-suat-q-100t-h-3338/)
Luận Văn Tổng quan về công nghệ thi công cọc khoan nhồi. tính toán, kiểm nghiệm hệ phao nổi (http://updatebook.vn/co-khi-27/tong-quan-ve-cong-nghe-thi-cong-coc-khoan-nhoi-tinh-toan-kiem-nghiem-he-phao-noi-3337/)
Luận Văn Tìm hiểu quy trình sản xuất ximăng.Phương pháp lắp đặt,vận hành,bảo dưỡng hệ thống xuất xi măng bao (http://updatebook.vn/co-khi-27/tim-hieu-quy-trinh-san-xuat-ximang-phuong-phap-lap-dat-van-hanh-bao-duong-he-thong-xuat-xi-mang-bao-3336/)
Luận Văn Thiết kế máy đóng cọc Diezel 6T di chuyển bằng bánh xích (http://updatebook.vn/co-khi-27/thiet-ke-may-dong-coc-diezel-6t-di-chuyen-bang-banh-xich-3329/)
Luận Văn Chuẩn đoán trạng thái kỹ thuật của động cơ của máy đào gầu ngược Volve (http://updatebook.vn/co-khi-27/chuan-doan-trang-thai-ky-thuat-cua-dong-co-cua-may-dao-gau-nguoc-volve-3328/)
Luận Văn Tìm hiểu cấu tạo,nguyên lí hoạt động của máy nghiền. quy trình công nghệ sản xuất ximăng (http://updatebook.vn/co-khi-27/tim-hieu-cau-tao-nguyen-li-hoat-dong-cua-may-nghien-quy-trinh-cong-nghe-san-xuat-ximang-3327/)
Luận Văn Quy trình chế tạo-lắp ráp-vận hành và bảo dưỡng cổng trục tại Cảng IDC Phước Long sức nâng 45T (http://updatebook.vn/co-khi-27/quy-trinh-che-tao-lap-rap-van-hanh-va-bao-duong-cong-truc-tai-cang-idc-phuoc-long-suc-nang-45t-3326/)
Luận Văn Công nghệ xếp dỡ và phương án xếp dỡ container tại cảng nhà rồng khánh hội (http://updatebook.vn/co-khi-27/cong-nghe-xep-do-va-phuong-an-xep-do-container-tai-cang-nha-rong-khanh-hoi-3325/)
Luận Văn Tính toán thiết kế hệ thống bãi đỗ xe tự động kiểu quay vòng tầng lập quy trình công nghệ chế tạo chi tiết tiêu biểu (http://updatebook.vn/co-khi-27/tinh-toan-thiet-ke-he-thong-bai-do-xe-tu-dong-kieu-quay-vong-tang-lap-quy-trinh-cong-nghe-che-tao-chi-tiet-tieu-bieu-3324/)
Luận Văn Tính toán thiết kế và lập các quy trình công nghệ: Chế tạo, lắp ráp,thử nghiệm,vận hành,bảo dưỡng cổng trục 2 dầm (http://updatebook.vn/co-khi-27/tinh-toan-thiet-ke-va-lap-cac-quy-trinh-cong-nghe-che-tao-lap-rap-thu-nghiem-van-hanh-bao-duong-cong-truc-2-dam-3323/)
Luận Văn Tìm hiểu quy trình công nghệ sản xuất xi măng (http://updatebook.vn/co-khi-27/tim-hieu-quy-trinh-cong-nghe-san-xuat-xi-mang-3322/)
Luận Văn Tính toán, thiết kế hoán cải, lập quy trình lắp dựng, thử nghiệm cổng trục di chuyển trên rail rmg tại tổng công ty tân cảng sài gòn (http://updatebook.vn/co-khi-27/tinh-toan-thiet-ke-hoan-cai-lap-quy-trinh-lap-dung-thu-nghiem-cong-truc-di-chuyen-tren-rail-rmg-tai-tong-cong-ty-tan-cang-sai-gon-3321/)
Luận Văn Thiết kế cổng trục kc 50–42 (http://updatebook.vn/co-khi-27/thiet-ke-cong-truc-kc-50a42-3320/)
Luận Văn Thiết kế cần trục bánh lốp, sức nâng Q = 130T phục vụ công tác láp máy (http://updatebook.vn/co-khi-27/thiet-ke-can-truc-banh-lop-suc-nang-q-130t-phuc-vu-cong-tac-lap-may-3318/)
Luận Văn Thiết kế cần trục chân đế đặt cố định tại cầu cảng nhập liệu cho trạm nghiền ximăng Câm Phả (http://updatebook.vn/co-khi-27/thiet-ke-can-truc-chan-de-dat-co-dinh-tai-cau-cang-nhap-lieu-cho-tram-nghien-ximang-cam-pha-3317/)
Luận Văn Thiết kế phân xưởng sản xuất săm lốp xe đạp qui cách 650 với năng suất 4.000.000 bộ /năm (http://updatebook.vn/co-khi-27/thiet-ke-phan-xuong-san-xuat-sam-lop-xe-dap-qui-cach-650-voi-nang-suat-4-000-000-bo-nam-1900/)
Luận Văn Tính toán và thiết kế cổng trục gầu ngoạm trọng tải 7 tấn, khẩu độ 40 m (http://updatebook.vn/co-khi-27/tinh-toan-va-thiet-ke-cong-truc-gau-ngoam-trong-tai-7-tan-khau-do-40-m-1874/)
Luận Văn Thiết kế quy trình gia công thân van và lá van của van nước V200, trong đường ống dẫn nước (http://updatebook.vn/co-khi-27/thiet-ke-quy-trinh-gia-cong-than-van-va-la-van-cua-van-nuoc-v200-trong-duong-ong-dan-nuoc-1815/)
Luận Văn Thiết kế hệ thống điện cho nhà máy cơ khí công nghiệp địa phương (http://updatebook.vn/co-khi-27/thiet-ke-he-thong-dien-cho-nha-may-co-khi-cong-nghiep-dia-phuong-1782/)
Luận Văn Ô nhiễm kim loại nặng (http://updatebook.vn/co-khi-27/o-nhiem-kim-loai-nang-1781/)
Luận Văn Truyền hình số (http://updatebook.vn/co-khi-27/truyen-hinh-so-1780/)
Luận Văn Thiết kế nhà máy sản xuất bia năng suất 20 triệu lít/năm (http://updatebook.vn/co-khi-27/thiet-ke-nha-may-san-xuat-bia-nang-suat-20-trieu-lit-nam-1779/)
Báo Cáo Công nghệ chế tạo máy (http://updatebook.vn/co-khi-27/cong-nghe-che-tao-may-573/)

hoangkyss
15-05-11, 01:55 AM
Tiểu Luận Tiếu luận môn Semantics (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/tieu-luan-mon-semantics-12578/)
Luận Văn Điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/dieu-chinh-toc-do-dong-co-dien-mot-chieu-12526/)
Luận Văn Thiết kế động cơ không đồng bộ 3 pha rôtor lông sóc (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-dong-co-khong-dong-bo-3-pha-rotor-long-soc-12525/)
Luận Văn Thiết kế hệ thống điện gồm hai nguồn điện và một số phụ tải khu vực - Tính toán ổn định động (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-he-thong-dien-gom-hai-nguon-dien-va-mot-so-phu-tai-khu-vuc-tinh-toan-on-dinh-dong-12524/)
Luận Văn Nghiên cứu hệ thống điều khiển Dosimat cho cân bằng (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/nghien-cuu-he-thong-dieu-khien-dosimat-cho-can-bang-12523/)
Luận Văn Thiết kế bộ nguồn cho mạ điện (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-bo-nguon-cho-ma-dien-12522/)
Luận Văn Thiết kế bộ nguồn ổn áp tự động điều chỉnh (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-bo-nguon-on-ap-tu-dong-dieu-chinh-12521/)
Luận Văn Thiết kế dây chuyền rửa kính tự động (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-day-chuyen-rua-kinh-tu-dong-12519/)
Luận Văn Thiết kế hệ bộ vy xử lý đo nhiệt độ sử dụng VĐK89C51 và cảm biến LM335 (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-he-bo-vy-xu-ly-do-nhiet-do-su-dung-vdk89c51-va-cam-bien-lm335-12517/)
Luận Văn Thiết bị chỉnh lưu trong bộ nguồn dự trữ UPS (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-bi-chinh-luu-trong-bo-nguon-du-tru-ups-12515/)
Luận Văn Thiết kế bộ điều chỉnh và ổn định tốc độ quạt thông gió dùng động cơ không đồng bộ (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-bo-dieu-chinh-va-on-dinh-toc-do-quat-thong-gio-dung-dong-co-khong-dong-bo-12514/)
Luận Văn Ứng dụng điện tử công suất và bộ điều khiển lập trình PLC trong điều khiển động cơ điện một chiều (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/ung-dung-dien-tu-cong-suat-va-bo-dieu-khien-lap-trinh-plc-trong-dieu-khien-dong-co-dien-mot-chieu-12512/)
Luận Văn Bài Phân tích về Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/bai-phan-tich-ve-cong-ty-co-phan-cao-su-hoa-binh-12237/)
Luận Văn Thiết kế mạch hiển thị cân điện tử từ 0 đến 2kg hiển thị bằng LCD (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-mach-hien-thi-can-dien-tu-tu-0-den-2kg-hien-thi-bang-lcd-12236/)
Luận Văn Thiết kế phần chỉnh lưu của bộ nguồn liên tục UPS (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-phan-chinh-luu-cua-bo-nguon-lien-tuc-ups-12180/)
Luận Văn Thiết kế một bộ nguồn nạp ắc qui tự động dùng các linh kiện bán dẫn (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-mot-bo-nguon-nap-ac-qui-tu-dong-dung-cac-linh-kien-ban-dan-12179/)
Luận Văn Bộ điều khiển ANILAM và các ứng dụng của nó trong các máy CNC (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/bo-dieu-khien-anilam-va-cac-ung-dung-cua-no-trong-cac-may-cnc-12178/)
Luận Văn Công nghệ lò cảm ứng điện từ (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/cong-nghe-lo-cam-ung-dien-tu-12177/)
Luận Văn Tìm hiểu công nghệ gia công trên máy cắt gọt kim loại và máy mài tròn (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/tim-hieu-cong-nghe-gia-cong-tren-may-cat-got-kim-loai-va-may-mai-tron-12176/)
Luận Văn Tổng quan Vi điều khiển họ 8051 - Ứng dụng hệ thống quảng cáo (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/tong-quan-vi-dieu-khien-ho-8051-ung-dung-he-thong-quang-cao-12175/)
Luận Văn Xác định chế độ vận hành tối ưu của Nhà máy điện (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/xac-dinh-che-do-van-hanh-toi-uu-cua-nha-may-dien-12173/)
Luận Văn Vẽ mạch và thiết kế mạch in hiển thị LED 7 thanh (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/ve-mach-va-thiet-ke-mach-in-hien-thi-led-7-thanh-12172/)
Luận Văn Lý thuyết tổng quan, phân tích các kĩ thuật biến đổi và đánh giá sai số trong biến đổi tương tự - số ADC (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/ly-thuyet-tong-quan-phan-tich-cac-ki-thuat-bien-doi-va-danh-gia-sai-so-trong-bien-doi-tuong-tu-so-adc-12171/)
Luận Văn Thiết kế nhà máy điện gồm 5 tổ máy công suất mỗi máy là 100 MW (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-nha-may-dien-gom-5-to-may-cong-suat-moi-may-la-100-mw-12164/)
Luận Văn Thiết kế hộp số (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-hop-so-12156/)
Luận Văn Hướng dẫn sử dụng phần mềm thiết kế mạch điện tử Orcad 10.5 (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/huong-dan-su-dung-phan-mem-thiet-ke-mach-dien-tu-orcad-10-5-a-12155/)
Luận Văn Thiết kế mạch in dùng Orcad 16.0 (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-mach-in-dung-orcad-16-0-a-12149/)
Luận Văn Thiết kế mạch hiển thị cân điện tử từ 0 đến 2kg hiển thị bằng LCD (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-mach-hien-thi-can-dien-tu-tu-0-den-2kg-hien-thi-bang-lcd-12146/)
Luận Văn Quản lý điểm sinh viên (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/quan-ly-diem-sinh-vien-12131/)
Luận Văn Thiết kế phần điện nhà máy nhiệt điện (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-phan-dien-nha-may-nhiet-dien-12129/)
Luận Văn Xây dựng bộ bài thí nghiệm mô phỏng cho môn học Cấu kiện điện tử (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/xay-dung-bo-bai-thi-nghiem-mo-phong-cho-mon-hoc-cau-kien-dien-tu-12088/)
Luận Văn Viết chương trình ứng dụng của PLC OMRON (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/viet-chuong-trinh-ung-dung-cua-plc-omron-12061/)
Luận Văn Thiết kế và khảo sát các hiện tượng xảy ra trong các bộ nguồn chỉnh lưu điều khiển dùng Thyristor (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-va-khao-sat-cac-hien-tuong-xay-ra-trong-cac-bo-nguon-chinh-luu-dieu-khien-dung-thyristor-12054/)
Luận Văn Tìm hiểu phương pháp phân đoạn ảnh (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/tim-hieu-phuong-phap-phan-doan-anh-11922/)
Luận Văn Tìm hiểu phương pháp làm mảnh ( đồ án ảnh) (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/tim-hieu-phuong-phap-lam-manh-do-an-anh-11913/)
Luận Văn Thiết kế nguồn cấp cho động cơ điện một chiều kich từ độc lập có đảo chiều (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-nguon-cap-cho-dong-co-dien-mot-chieu-kich-tu-doc-lap-co-dao-chieu-11906/)
Luận Văn Rơ le số bảo vệ cách điện (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/ro-le-so-bao-ve-cach-dien-11894/)
Luận Văn Thiết kế mạng điện và cấp điện khu vực (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-mang-dien-va-cap-dien-khu-vuc-11808/)
Luận Văn Các bộ biến đổi tín hiệu tương tự sang số và một số loại sai số thường xảy ra trong quá trình biến đổi đó cùng với phương pháp kiểm tra (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/cac-bo-bien-doi-tin-hieu-tuong-tu-sang-so-va-mot-so-loai-sai-so-thuong-xay-ra-trong-qua-trinh-bien-doi-do-cung-voi-phuong-phap-kiem-tra-11807/)
Luận Văn Thiết kế mạch của ổn áp (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-mach-cua-on-ap-11806/)
Luận Văn Thiết kế Rơle trung gian điện từ kiểu kín (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-role-trung-gian-dien-tu-kieu-kin-11805/)
Luận Văn Thiết kế Rơle trung gian kiểu kín, xoay chiều (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-role-trung-gian-kieu-kin-xoay-chieu-11804/)
Luận Văn Tính toán thiết kế bảo vệ Rơ le cho trạm biến áp 110 kV Vân Đình (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/tinh-toan-thiet-ke-bao-ve-ro-le-cho-tram-bien-ap-110-kv-van-dinh-11803/)
Luận Văn Thiết kế phần điện nhà máy nhiệt điện và tính toán chế độ vận hành tối ưu của nhà máy điện (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-phan-dien-nha-may-nhiet-dien-va-tinh-toan-che-do-van-hanh-toi-uu-cua-nha-may-dien-11802/)
Luận Văn Các chức năng trong System 800xA (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/cac-chuc-nang-trong-system-800xa-11801/)
Luận Văn Thiết kế Bảng quảng cáo bằng đèn LED (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-bang-quang-cao-bang-den-led-11800/)
Luận Văn Thiết kế hệ thống điều hòa không khí (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-he-thong-dieu-hoa-khong-khi-11799/)
Luận Văn Đo tốc độ động cơ điện có tốc độ < 1000vòng/phút và có chỉ thị chiều quay của động cơ (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/do-toc-do-dong-co-dien-co-toc-do-1000vong-phut-va-co-chi-thi-chieu-quay-cua-dong-co-11794/)
Luận Văn Ứng dụng IC8051 để hiển thị bộ đếm GIỜ - PHÚT – GIÂY trên sáu LED matrix (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/ung-dung-ic8051-de-hien-thi-bo-dem-gio-phut-a-giay-tren-sau-led-matrix-11657/)
Luận Văn Nghiên cứu và ứng dụng fpga trong điều khiển tốc độ động cơ 3 pha không đồng bộ sử dụng phương pháp sin pwm (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/nghien-cuu-va-ung-dung-fpga-trong-dieu-khien-toc-do-dong-co-3-pha-khong-dong-bo-su-dung-phuong-phap-sin-pwm-11641/)
Luận Văn Mạch đèn tín hiệu và mạch đén nháy đa hài dùng Transistor (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/mach-den-tin-hieu-va-mach-den-nhay-da-hai-dung-transistor-11539/)
Báo Cáo Trạm và nhà máy điện - chế độ làm việc của điểm trung tính (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/tram-va-nha-may-dien-che-do-lam-viec-cua-diem-trung-tinh-11483/)
Luận Văn Vận hành và điều khiển hệ thống điện (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/van-hanh-va-dieu-khien-he-thong-dien-11480/)
Luận Văn Thiết kế chiếu sáng cho phân xưởng cơ khí (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-chieu-sang-cho-phan-xuong-co-khi-11318/)
Luận Văn Thiết kế và chế tạo mô hình điều khiển đèn giao thông ngã tư (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-va-che-tao-mo-hinh-dieu-khien-den-giao-thong-nga-tu-11302/)
Báo Cáo Thiết kế và chế tạo mô hình sản xuất tự động phục vụ thí nghiệm tại pfiev (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-va-che-tao-mo-hinh-san-xuat-tu-dong-phuc-vu-thi-nghiem-tai-pfiev-11299/)
Luận Văn Thiết kế lưới điện (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-luoi-dien-11163/)
Luận Văn Thiết Kế Hệ Thống Hẹn Giờ Cho Thiết Bị Điện (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-he-thong-hen-gio-cho-thiet-bi-dien-11162/)
Luận Văn Thiết kế Robot Tự Hành (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-robot-tu-hanh-11159/)
Luận Văn Tìm hiểu CDMA (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/tim-hieu-cdma-11137/)
Luận Văn Phòng chống cháy qua mạng Intenet – dựa trên giao thức TCP/IP (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/phong-chong-chay-qua-mang-intenet-a-dua-tren-giao-thuc-tcp-ip-11108/)
Tiểu Luận Tìm hiểu VC++ và ứng dụng trong việc nén và giải nén tập tin văn bản (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/tim-hieu-vc-va-ung-dung-trong-viec-nen-va-giai-nen-tap-tin-van-ban-11106/)
Luận Văn Hỗ trợ chuẩn đoán loại hỏng hóc máy điện thoại (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/ho-tro-chuan-doan-loai-hong-hoc-may-dien-thoai-11103/)
Luận Văn Kĩ thuật biến đổi tương tự – số ADC (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/ki-thuat-bien-doi-tuong-tu-a-so-adc-11087/)
Luận Văn Chữ kí số Elgamal (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/chu-ki-so-elgamal-11052/)
Luận Văn Kỹ thuật truyền hình (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/ky-thuat-truyen-hinh-11051/)
Luận Văn Thiết kế khóa cửa điện tử (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-khoa-cua-dien-tu-10946/)
Luận Văn Nghiên cứu hệ thống kiểm soát khoảng cách an toàn cho ôtô trên đường cao tốc (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/nghien-cuu-he-thong-kiem-soat-khoang-cach-an-toan-cho-oto-tren-duong-cao-toc-10679/)
Luận Văn Nghiên cứu hệ thống cung cấp nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời có trữ nhiệt (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/nghien-cuu-he-thong-cung-cap-nuoc-nong-su-dung-nang-luong-mat-troi-co-tru-nhiet-10677/)
Luận Văn Nghiên cứu và chế tạo thiết bị lọc nước biển thành nước tinh khiết phục vụ ngư dân đánh bắt xa bờ (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/nghien-cuu-va-che-tao-thiet-bi-loc-nuoc-bien-thanh-nuoc-tinh-khiet-phuc-vu-ngu-dan-danh-bat-xa-bo-10676/)
Luận Văn Nghiên cứu hệ thống dẫn đường vệ tinh NAVSTAR (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/nghien-cuu-he-thong-dan-duong-ve-tinh-navstar-10672/)
Luận Văn Tìm hiểu nguồn năng lượng từ rác thải (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/tim-hieu-nguon-nang-luong-tu-rac-thai-10671/)
Luận Văn Giải pháp tiết kiệm năng lượng ở tòa nhà V-Tower thuộc công ty VINAPON (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/giai-phap-tiet-kiem-nang-luong-o-toa-nha-v-tower-thuoc-cong-ty-vinapon-10668/)
Luận Văn Thiết kế chế tạo mô hình diafram tự động (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-che-tao-mo-hinh-diafram-tu-dong-10556/)
Tiểu Luận Nhà N2D-Chung cư Trung Hòa Nhân Chính-Phần 11 (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/nha-n2d-chung-cu-trung-hoa-nhan-chinh-phan-11-a-10555/)
Tiểu Luận Hệ thống tổng đài điện tử số SPC và một số kỹ thuật chuyển mạch cơ bản (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/he-thong-tong-dai-dien-tu-so-spc-va-mot-so-ky-thuat-chuyen-mach-co-ban-10554/)
Luận Văn Xây dựng kho lạnh tại Hà Nội (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/xay-dung-kho-lanh-tai-ha-noi-10553/)
Luận Văn Nghiên cứu nhựa alkyt (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/nghien-cuu-nhua-alkyt-10552/)
Luận Văn Công nghệ làm sạch hóa học vải dệt kim (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/cong-nghe-lam-sach-hoa-hoc-vai-det-kim-10551/)
Luận Văn Nghiên cứu tổng đài điện tử số (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/nghien-cuu-tong-dai-dien-tu-so-10550/)
Luận Văn Thiết kế hệ thống điều khiển dùng PLC của hệ thống máy đóng bao nhà máy xi măng Hoàng Mai (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-he-thong-dieu-khien-dung-plc-cua-he-thong-may-dong-bao-nha-may-xi-mang-hoang-mai-10549/)
Luận Văn Robot di động theo dấu tường (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/robot-di-dong-theo-dau-tuong-10446/)
Luận Văn Tổng quan về Microsoft Access và Excel (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/tong-quan-ve-microsoft-access-va-excel-10435/)
Luận Văn Chữ kí điện tử và ứng dụng của chữ kí điện tử (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/chu-ki-dien-tu-va-ung-dung-cua-chu-ki-dien-tu-10433/)
Luận Văn Thiết kế nguồn mạ một chiều có đảo chiều dòng mạ (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-nguon-ma-mot-chieu-co-dao-chieu-dong-ma-10393/)
Luận Văn Thiết kế bộ chỉnh lưu nạp ác qui tựđộng có các thông số:Điện áp nguồn ( VAC ):3×220 ( ±10% ), Tần sốđiện áp ( Hz ): 50 (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-bo-chinh-luu-nap-ac-qui-tudong-co-cac-thong-so-dien-ap-nguon-vac-3a220-a10-tan-sodien-ap-hz-50-a-10380/)
Luận Văn Kỹ thuật thang máy (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/ky-thuat-thang-may-10372/)
Luận Văn Thiết kế Máy tiện ren vít vạn năng (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-may-tien-ren-vit-van-nang-10366/)
Luận Văn Nghiên cứu, ứng dụng PLC trong điều khiển tự động máy xấn tôn (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/nghien-cuu-ung-dung-plc-trong-dieu-khien-tu-dong-may-xan-ton-10361/)
Luận Văn Máy phát điện xoay chiều 3 pha (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/may-phat-dien-xoay-chieu-3-pha-10358/)
Luận Văn Đánh giá hiện trạng và các giải pháp nhằm giảm tổn thất trên lưới điện trung áp (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/danh-gia-hien-trang-va-cac-giai-phap-nham-giam-ton-that-tren-luoi-dien-trung-ap-10354/)
Luận Văn Cảm biến ô tô (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/cam-bien-o-to-10353/)
Luận Văn Thiết kế mạch băm xung dùng trong điêù chỉnh tốc độ động cơ điện không đồng bộ 3 pha loại rôto dây quấn theo phương pháp thay đổi điện trở rôto . Điện áp nguồn 3*380(V) , tần số 50 (Hz). (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-mach-bam-xung-dung-trong-dieu-chinh-toc-do-dong-co-dien-khong-dong-bo-3-pha-loai-roto-day-quan-theo-phuong-phap-thay-doi-dien-tro-roto-dien-ap-nguon-3-380-v-tan-so-50-hz-10344/)
Luận Văn Thiết kế hệ điều khiển CL (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-he-dieu-khien-cl-10336/)
Luận Văn Nghịch lưu lò tôi (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/nghich-luu-lo-toi-10333/)
Tiểu Luận Tính toán mạch điều khiển (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/tinh-toan-mach-dieu-khien-10326/)
Luận Văn Thiết kế hệ thống phun xăng điện tử norestriction (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-he-thong-phun-xang-dien-tu-norestriction-10321/)
Luận Văn Thiết kế bộ nguồn chỉnh lưu một chiều cấp điện cho động cơ điện một chiều kích từ độc lập . Thông số động cơ: Uđm=400 (V) ;nđm=980 (vòng/phút) ;P=27(Kw); η=0,85 ;số đôi cực p=2. (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-bo-nguon-chinh-luu-mot-chieu-cap-dien-cho-dong-co-dien-mot-chieu-kich-tu-doc-lap-thong-so-dong-co-udm-400-v-ndm-980-vong-phut-p-27-kw-i-0-85-so-doi-cuc-p-2-a-10316/)
Luận Văn Thiết kế động cơ điện không đồng bộ một pha điện dung dùng cho quạt (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-dong-co-dien-khong-dong-bo-mot-pha-dien-dung-dung-cho-quat-10313/)
Luận Văn Thiết kế động cơ điện dung làm (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-dong-co-dien-dung-lam-10310/)
Luận Văn Thiết kế nhà máy điện - Tính toán phụ tải (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-nha-may-dien-tinh-toan-phu-tai-10308/)
Luận Văn Xác định và lựa chọn kết cấu của rơle (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/xac-dinh-va-lua-chon-ket-cau-cua-role-10307/)
Luận Văn Nguồn nạp ác qui tự động (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/nguon-nap-ac-qui-tu-dong-10304/)
Luận Văn Thiết kế bộ nạp ác quy tự động với các thông số sau: + Điện áp nguồn (VAC): 3 x 220 (± 10%). + Tần số điện áp : 50 Hz + Dung lượng nạp : 40 Ah + Số lượng acqui : 100 (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-bo-nap-ac-quy-tu-dong-voi-cac-thong-so-sau-dien-ap-nguon-vac-3-x-220-a-10-tan-so-dien-ap-50-hz-dung-luong-nap-40-ah-so-luong-acqui-100-a-10301/)
Luận Văn Tín hiệu điện tim và hệ thống các chuyển đạo (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/tin-hieu-dien-tim-va-he-thong-cac-chuyen-dao-10299/)
Luận Văn Một số giải pháp nhằm giảm tổn điện năng ở Điện lực Quảng Ninh (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/mot-so-giai-phap-nham-giam-ton-dien-nang-o-dien-luc-quang-ninh-10296/)
Luận Văn Thiết kế đường dây và trạm biến áp (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-duong-day-va-tram-bien-ap-10295/)
Luận Văn Tìm hiểu phần mềm Orcad 9.1 (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/tim-hieu-phan-mem-orcad-9-1-a-10290/)
Luận Văn Thết Kế Hệ Thống Điều Khiển Đèn Giao Thông Trên Micro PLC SIMATIC S7- 200 (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thet-ke-he-thong-dieu-khien-den-giao-thong-tren-micro-plc-simatic-s7-200-a-10284/)
Luận Văn Hệ thống đánh trên ôtô (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/he-thong-danh-tren-oto-10281/)
Luận Văn Tính toán thiết kế chống sét cho đường dây và trạm biến áp 110/22KV (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/tinh-toan-thiet-ke-chong-set-cho-duong-day-va-tram-bien-ap-110-22kv-10276/)
Luận Văn Sơ đồ mạch lượng tử (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/so-do-mach-luong-tu-10255/)
Luận Văn Thiết kế công tắc tơ điện một chiều (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-cong-tac-to-dien-mot-chieu-10253/)
Luận Văn Thiết kế thay thế hệ thống điều khiển role có sử dụng bộ PLC (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-thay-the-he-thong-dieu-khien-role-co-su-dung-bo-plc-10249/)
Luận Văn Thiết kế hệ thống chống sét cho một trạm biến áp và đường dây cao áp dẫn tới trạm (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-he-thong-chong-set-cho-mot-tram-bien-ap-va-duong-day-cao-ap-dan-toi-tram-10245/)
Luận Văn Thiết kế hệ thống điều khiển hộp chạy dao (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-he-thong-dieu-khien-hop-chay-dao-10239/)
Luận Văn Thiết kế hệ thống thoát nước của thành phố với hai khu vực (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-he-thong-thoat-nuoc-cua-thanh-pho-voi-hai-khu-vuc-10236/)
Luận Văn Xây dựng hệ thống điều khiển các thông số bề sơn điện ly ô tô con (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/xay-dung-he-thong-dieu-khien-cac-thong-so-be-son-dien-ly-o-to-con-10233/)
Luận Văn Nguyên lý hoạt động của động cơ (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/nguyen-ly-hoat-dong-cua-dong-co-10224/)
Luận Văn Thiết kế Hộp số truyền động cơ khí, hai trục , 4 số tiến và một số lùi cho xe du lịch 4 chổ ngồi (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-hop-so-truyen-dong-co-khi-hai-truc-4-so-tien-va-mot-so-lui-cho-xe-du-lich-4-cho-ngoi-10217/)
Luận Văn Đo biến dạng chi tiết tròn (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/do-bien-dang-chi-tiet-tron-10209/)
Luận Văn Thiết kế lò điện trở với số liệu Nhiệt độ lò Công suất định mức Tổn hao nhiệt Điện áp nguồn lưới 400 - 600 ( 0 C) 40 ( kW ) 10 ( kW ) 3*380 ( V ) (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-lo-dien-tro-voi-so-lieu-nhiet-do-lo-cong-suat-dinh-muc-ton-hao-nhiet-dien-ap-nguon-luoi-400-600-0-c-40-kw-10-kw-3-380-v-10208/)
Luận Văn Thiết kế động cơ điện một chiều :Uđm = 600V ; Iđm = 10A (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-dong-co-dien-mot-chieu-udm-600v-idm-10a-10201/)
Luận Văn Động cơ điện một chiều (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/dong-co-dien-mot-chieu-10188/)
Luận Văn Thiết kế động cơ không đồng bộ roto dây quấn (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-dong-co-khong-dong-bo-roto-day-quan-10180/)
Luận Văn Tìm hiểu về động cơ điện một chiều (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/tim-hieu-ve-dong-co-dien-mot-chieu-10172/)
Luận Văn Thiết kế động cơ không đồng bộ vạn năng (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-dong-co-khong-dong-bo-van-nang-10165/)
Luận Văn Thiết kế nhiệt điện công suất 220kw (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-nhiet-dien-cong-suat-220kw-10160/)
Luận Văn Thiết kế động lực học máy (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-dong-luc-hoc-may-10154/)
Luận Văn Thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng Silicate (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-cung-cap-dien-cho-phan-xuong-silicate-10152/)
Luận Văn nghiên cứu giải pháp điều khiển cấp điện tự động cho nhà máy từ trạm 110KV (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/nghien-cuu-giai-phap-dieu-khien-cap-dien-tu-dong-cho-nha-may-tu-tram-110kv-10143/)
Luận Văn Thiết kế nhà máy điện Công suất định mức : 400 kVA (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-nha-may-dien-cong-suat-dinh-muc-400-kva-10122/)
Luận Văn Nhà máy điện và Trạm BA (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/nha-may-dien-va-tram-ba-10121/)
Luận Văn Thiết kế bộ nguồn ổn áp dải rộng kiểu xung ngắt mở cho máy thu hình màu (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-bo-nguon-on-ap-dai-rong-kieu-xung-ngat-mo-cho-may-thu-hinh-mau-10120/)
Luận Văn Thiết kế hệ thống quảng cáo (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-he-thong-quang-cao-10119/)
Luận Văn Thiết kế hệ thống cửa tự động dùng LOGO (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-he-thong-cua-tu-dong-dung-logo-10118/)
Luận Văn Thiết kế động cơ KĐB một pha điện dung Dữ liệu cho trước: Pđm 550[W] n = 0,66 imm 0,92 m =2 mmax = 1,5 p=2 mmm = 0,4 (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-dong-co-kdb-mot-pha-dien-dung-du-lieu-cho-truoc-pdm-550-w-n-0-66-imm-0-92-m-2-mmax-1-5-p-2-mmm-0-4-a-10117/)
Luận Văn Thiết kế phần điện nhà máy nhiệt điện công suất: 200 MW (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-phan-dien-nha-may-nhiet-dien-cong-suat-200-mw-10116/)
Luận Văn Nội dung an toàn điện (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/noi-dung-an-toan-dien-10115/)
Luận Văn Thiết kế máy biến áp thử nghiệm (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-may-bien-ap-thu-nghiem-10113/)
Luận Văn Thiết kế động cơ không đồng bộ điện dung có tụ mở máy và tụ làm việc (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-dong-co-khong-dong-bo-dien-dung-co-tu-mo-may-va-tu-lam-viec-10112/)
Luận Văn Thiết kế máy 3 pha ngâm dầu (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-may-3-pha-ngam-dau-10110/)
Luận Văn Thiết kế máy điều chỉnh cảm ứng ba pha Roto dây quấn (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-may-dieu-chinh-cam-ung-ba-pha-roto-day-quan-10109/)
Luận Văn Tổng quan về điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/tong-quan-ve-dieu-chinh-toc-do-dong-co-dien-mot-chieu-10106/)
Báo Cáo Phương pháp máy phát đẳng trị đánh giá ổn định động của hệ thống điện (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/phuong-phap-may-phat-dang-tri-danh-gia-on-dinh-dong-cua-he-thong-dien-10103/)
Luận Văn Thiết kế phần điện áp 1 chiều cho bộ UPS (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-phan-dien-ap-1-chieu-cho-bo-ups-10085/)
Luận Văn Thiết kế hệ thống cảnh báo đường ngang tự động dùng PLC (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-he-thong-canh-bao-duong-ngang-tu-dong-dung-plc-10083/)
Luận Văn Điều khiển lập trình bằng PLC cho hệ thống đóng thùng bia tự động (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/dieu-khien-lap-trinh-bang-plc-cho-he-thong-dong-thung-bia-tu-dong-10081/)
Luận Văn Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy Đồng hồ chính xác (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-he-thong-cung-cap-dien-cho-nha-may-dong-ho-chinh-xac-10080/)
Luận Văn Thiết kế Máy biến áp điện lực ngâm dầu (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-may-bien-ap-dien-luc-ngam-dau-10079/)
Luận Văn Thiết kế mạch báo chuông trường Đại Học Vinh (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-mach-bao-chuong-truong-dai-hoc-vinh-10075/)
Luận Văn Điều khiển ON_OFF tốc độ động cơ DC (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/dieu-khien-on_off-toc-do-dong-co-dc-10072/)
Luận Văn Các phương pháp điều khiển động cơ DC bằng kích từ độc lập (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/cac-phuong-phap-dieu-khien-dong-co-dc-bang-kich-tu-doc-lap-10006/)
Luận Văn Hệ thống điều khiển nhiệt độ bằng Vi xử lý (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/he-thong-dieu-khien-nhiet-do-bang-vi-xu-ly-9996/)
Luận Văn Điều khiển và giám sát nhà cao tầng dùng 8051 (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/dieu-khien-va-giam-sat-nha-cao-tang-dung-8051-a-9990/)
Luận Văn Nghiên cứu và chế tạo mô hình máy bay quadrocopter (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/nghien-cuu-va-che-tao-mo-hinh-may-bay-quadrocopter-9913/)
Luận Văn Nghiên cứu tình hình phân loại mặt hàng máy tính xách tay trên thị trường việt nam (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/nghien-cuu-tinh-hinh-phan-loai-mat-hang-may-tinh-xach-tay-tren-thi-truong-viet-nam-9491/)
Luận Văn Thiết kế chế tạo các hệ dẫn động cơ khí (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-che-tao-cac-he-dan-dong-co-khi-9419/)
Tiểu Luận Tìm hiểu về Labview (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/tim-hieu-ve-labview-9243/)
Luận Văn Giới thiệu về ARM (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/gioi-thieu-ve-arm-9241/)
Luận Văn Tính chọn công suất động cơ cho thang máy chở người (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/tinh-chon-cong-suat-dong-co-cho-thang-may-cho-nguoi-9146/)
Luận Văn Quy trình trộn sơn tự động (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/quy-trinh-tron-son-tu-dong-9144/)
Báo Cáo Thiết kế bộ nạp ác quy tự động ổn dòng và ổn áp (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-bo-nap-ac-quy-tu-dong-on-dong-va-on-ap-9143/)
Báo Cáo giáo trình điện tử-linh kiện điện tử (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/giao-trinh-dien-tu-linh-kien-dien-tu-9139/)
Luận Văn Robot di dộng bám theo vật (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/robot-di-dong-bam-theo-vat-9138/)
Luận Văn Thiết kế và thi công robot tìm báu vật (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-va-thi-cong-robot-tim-bau-vat-9136/)
Luận Văn Thiết kế robot di động (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-robot-di-dong-9134/)
Luận Văn Thiết kế cung cấp điện cho cao ốc văn phòng– trung tâm thương mại Citilight Tower (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-cung-cap-dien-cho-cao-oc-van-phonga-trung-tam-thuong-mai-citilight-tower-9132/)
Báo Cáo Điều khiển hệ thống sản xuất nước tương (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/dieu-khien-he-thong-san-xuat-nuoc-tuong-9128/)
Báo Cáo Thiết kế cấp điện cho 1 xí nghiệp công nghiệp (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-cap-dien-cho-1-xi-nghiep-cong-nghiep-9094/)
Luận Văn Thiết kế và thi côn hệ thống báo giờ tự động ứng dụng CPU Z80 (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-va-thi-con-he-thong-bao-gio-tu-dong-ung-dung-cpu-z80-9020/)
Luận Văn Thiết kế và thi công Card Ghi-Đọc EPROM (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-va-thi-cong-card-ghi-doc-eprom-9017/)
Luận Văn Thiết bị báo cháy và điều khiển tự động (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-bi-bao-chay-va-dieu-khien-tu-dong-9011/)
Luận Văn Hệ thống bơm nuớc và đóng nắp chai tự động (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/he-thong-bom-nuoc-va-dong-nap-chai-tu-dong-8925/)
Luận Văn Mạng truy cập quang thụ động Ethernet - Epon (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/mang-truy-cap-quang-thu-dong-ethernet-epon-8921/)
Luận Văn Lắp ráp, cài đặt, sửa chữa máy tính (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/lap-rap-cai-dat-sua-chua-may-tinh-8918/)
Báo Cáo Thiết kế lịch vạn niên dùng DS1307 (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-lich-van-nien-dung-ds1307-8917/)
Luận Văn Điều khiển từ xa quạt bằng tia hồng ngoại (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/dieiu-khiein-tui-xa-quait-baing-tia-hoing-ngoaii-8876/)
Luận Văn đồ án kỹ thuật thu phát card giao tiếp máy tính (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/do-an-ky-thuat-thu-phat-card-giao-tiep-may-tinh-8872/)
Luận Văn Mô phỏng hệ thống điều khiển mở bằng MATLAB (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/mo-phong-he-thong-dieu-khien-mo-bang-matlab-8871/)
Luận Văn đồ án thiết kế mạch điện tử mạch phân tích phổ âm tần (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/do-an-thiet-ke-mach-dien-tu-mach-phan-tich-pho-am-tan-8870/)
Luận Văn Tính toán và thiết kế bộ nguồn ổn áp xung (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/tinh-toan-va-thiet-ke-bo-nguon-on-ap-xung-8859/)
Luận Văn Giao tiếp máy tính với kit vi xử lý 8085 (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/giao-tiep-may-tinh-voi-kit-vi-xu-ly-8085-a-8856/)
Luận Văn đo lực và ứng suất (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/do-luc-va-ung-suat-8853/)
Luận Văn Thiết kế và thi công mạch quang báo dùng EPROM (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-va-thi-cong-mach-quang-bao-dung-eprom-8851/)
Luận Văn Thiết kế và thi công máy chấm điểm trắc nghiệm giao tiếp máy vi tính (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-va-thi-cong-may-cham-diem-trac-nghiem-giao-tiep-may-vi-tinh-8849/)
Luận Văn Thiết kế - thi công KIT Vi Điều Khiển (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thieit-kei-thi-cong-kit-vi-dieiu-khiein-8848/)
Luận Văn Thiết kế và thi công bộ thí nghiệm điện tử công suất (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-va-thi-cong-bo-thi-nghiem-dien-tu-cong-suat-8845/)
Luận Văn Thiết kế, giám sát & mô phỏng hệ thống pha màu tự động dùng plc s7-200 (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-giam-sat-and-mo-phong-he-thong-pha-mau-tu-dong-dung-plc-s7-200-a-8746/)
Luận Văn Fuzzy với PLC S7-300 (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/fuzzy-voi-plc-s7-300-a-8745/)
Báo Cáo Thiết kế hệ thống đóng nắp sản phẩm dùng chương trình visu và plc s7-300 (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-he-thong-dong-nap-san-pham-dung-chuong-trinh-visu-va-plc-s7-300-a-8744/)
Báo Cáo Thiết kế lịch vạn niên dùng DS1307 (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-lich-van-nien-dung-ds1307-8743/)
Báo Cáo Đồng hồ kim hiển thị bằng led đơn (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/dong-ho-kim-hien-thi-bang-led-don-8742/)
Báo Cáo Đồng hồ số hiển thị trên LCD 16X2 (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/dong-ho-so-hien-thi-tren-lcd-16x2-8740/)
Báo Cáo Đồng hồ số hiển thị bằng led ma trận (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/dong-ho-so-hien-thi-bang-led-ma-tran-8739/)
Báo Cáo Điều khiển đèn giao thông cho một ngã tư theo 3 chế độ dựa theo đồng hồ thời gian thực tích hợp trong PLC S7 – 200 CPU 224 (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/dieu-khien-den-giao-thong-cho-mot-nga-tu-theo-3-che-do-dua-theo-dong-ho-thoi-gian-thuc-tich-hop-trong-plc-s7-a-200-cpu-224-a-8738/)
Luận Văn Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy liên hợp dệt (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-cung-cap-dien-cho-nha-may-lien-hop-det-8737/)
Báo Cáo Thiết kế cấp điện cho xưởng sửa chữa cơ khí (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-cap-dien-cho-xuong-sua-chua-co-khi-8729/)
Báo Cáo Thiết kế chương trình điều khiển thang máy 4 tầng sử dụng PLC S7-200 (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-chuong-trinh-dieu-khien-thang-may-4-tang-su-dung-plc-s7-200-a-8727/)
Luận Văn điều khiển pid tay máy (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/dieu-khien-pid-tay-may-8723/)
Luận Văn Điều khiển On-Off, PI và điều khiển PID thông qua Card AD giao tiếp với máy tính PCL818 (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/dieu-khien-on-off-pi-va-dieu-khien-pid-thong-qua-card-ad-giao-tiep-voi-may-tinh-pcl818-8720/)
Báo Cáo Tổng hợp đồ án môn học cung cấp điện (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/tong-hop-do-an-mon-hoc-cung-cap-dien-8711/)
Luận Văn Ứng dụng PLC và biến tần điều khiển thang máy 7 tầng (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/ung-dung-plc-va-bien-tan-dieu-khien-thang-may-7-tang-8705/)
Báo Cáo Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho trường đại học kinh tế kỹ thuật công nghiệp (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-he-thong-cung-cap-dien-cho-truong-dai-hoc-kinh-te-ky-thuat-cong-nghiep-8590/)
Báo Cáo Thiết kế máy biến dòng (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-may-bien-dong-8589/)
Luận Văn Thiết kế mạng điện và tính toán công suất cho phân xưởng và xí nghiệp (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-mang-dien-va-tinh-toan-cong-suat-cho-phan-xuong-va-xi-nghiep-8587/)
Luận Văn Thiết Kế và Thi Công Máy Thu Phát Ký Tự 8 Bit (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-va-thi-cong-may-thu-phat-ky-tu-8-bit-7844/)
Luận Văn Thiết Kế Mô Hình Đánh Pan Ti Vi Màu (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-mo-hinh-danh-pan-ti-vi-mau-7826/)
Luận Văn ứng dụng cpu z80 vào hệ thống báo giờ tự động (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/ung-dung-cpu-z80-vao-he-thong-bao-gio-tu-dong-7824/)
Luận Văn Mô hình máy đo tần số được ứng dụng làm đồ dùng dạy học cho môn học đo lường điện (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/mo-hinh-may-do-tan-so-duoc-ung-dung-lam-do-dung-day-hoc-cho-mon-hoc-do-luong-dien-7819/)
Luận Văn Thiết kế và thi công mạch cảnh báo tốc độ và tính cước xe taxi (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-va-thi-cong-mach-canh-bao-toc-do-va-tinh-cuoc-xe-taxi-7810/)
Báo Cáo Thiết kế hệ thống đo tốc độ động cơ có hiển thị chiều quay (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-he-thong-do-toc-do-dong-co-co-hien-thi-chieu-quay-7722/)
Báo Cáo Điều khiển chuyển động rôbôt bằng động cơ bước (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/dieu-khien-chuyen-dong-robot-bang-dong-co-buoc-7721/)
Luận Văn Màn hình quảng cáo ở chế độ văn bản sử dụng ma trận LED 5x7 có điều khiển bằng máy tính (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/man-hinh-quang-cao-o-che-do-van-ban-su-dung-ma-tran-led-5x7-co-dieu-khien-bang-may-tinh-7717/)
Luận Văn Thiết kế hệ thống trang bị điện cho truyền động ăn dao của máy doa vạn năng 2620B (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-he-thong-trang-bi-dien-cho-truyen-dong-an-dao-cua-may-doa-van-nang-2620b-7715/)
Báo Cáo Khoan hai giai đoạn (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/khoan-hai-giai-doan-7712/)
Báo Cáo Thiết kế hệ thống điều khiển công nghệ cho truyền động bàn máy bào giường (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-he-thong-dieu-khien-cong-nghe-cho-truyen-dong-ban-may-bao-giuong-7708/)
Báo Cáo Thiết kế hệ thống truyền động cho cân băng định lượng (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-he-thong-truyen-dong-cho-can-bang-dinh-luong-7704/)
Luận Văn Thiết kế bộ báo chuông giờ học trường đại học bách khoa hà nội (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-bo-bao-chuong-gio-hoc-truong-dai-hoc-bach-khoa-ha-noi-7679/)
Luận Văn Bảo vệ chống Sét sử dụng thiết bị của hãng Indelec (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/bao-ve-chong-set-su-dung-thiet-bi-cua-hang-indelec-7673/)
Luận Văn Biên soạn bộ bài tập ứng dụng cho môn học cơ sở truyền động điện bậc cao đẳng (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/bien-soan-bo-bai-tap-ung-dung-cho-mon-hoc-co-so-truyen-dong-dien-bac-cao-dang-7669/)
Luận Văn Bảo vệ các phần chính trong hệ thống điện (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/bao-ve-cac-phan-chinh-trong-he-thong-dien-7627/)
Luận Văn THIẾT KẾ TRẠM BIẾN ÁP TREO CÔNG SUẤT 160 KVA – 10/0,4 kV (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-tram-bien-ap-treo-cong-suat-160-kva-a-10-0-4-kv-7623/)
Luận Văn Ứng dụng NeuroFuzzy trong điều khiển nhiệt độ (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/ung-dung-neurofuzzy-trong-dieu-khien-nhiet-do-7622/)
Luận Văn Plc phân loai sản phẩm (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/plc-phan-loai-san-pham-7621/)
Luận Văn Thực tập xưởng FINAL (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thuc-tap-xuong-final-7619/)
Luận Văn Nghiên cứu module thu phát sóng RF (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/nghien-cuu-module-thu-phat-song-rf-7607/)
Luận Văn Thiết kế và thi công hệ thống Kit Vi Điều Khiển 8952 ứng dụng vào việc điều khiển nhiệt độ (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-va-thi-cong-he-thong-kit-vi-dieu-khien-8952-ung-dung-vao-viec-dieu-khien-nhiet-do-7601/)
Luận Văn Số hóa bài tn mạch điện (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/so-hoa-bai-tn-mach-dien-7594/)
Luận Văn Hệ thống điều khiển nhiệt độ (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/he-thong-dieu-khien-nhiet-do-7591/)
Luận Văn Điều khiển và nhận dạng tiếng nói dùng DSP56002 (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/dieu-khien-va-nhan-dang-tieng-noi-dung-dsp56002-7590/)
Luận Văn Mạng truyền thông dùng mạng RS-485 (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/mang-truyen-thong-dung-mang-rs-485-a-7588/)
Luận Văn Thiết kế và vận hành mô hình máy đo và cắt chiều dài (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-va-van-hanh-mo-hinh-may-do-va-cat-chieu-dai-7587/)
Luận Văn Thiết kế Công tắc tơ điện từ (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-cong-tac-to-dien-tu-7584/)
Luận Văn Tính toán mạch điện tử (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/tinh-toan-mach-dien-tu-7581/)
Luận Văn Tìm hiểu hệ truyền động cho động cơ điện một chiều dùng Mentor II (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/tim-hieu-he-truyen-dong-cho-dong-co-dien-mot-chieu-dung-mentor-ii-7578/)
Luận Văn Thiết bị vi xử lý 8 bit (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-bi-vi-xu-ly-8-bit-7575/)
Luận Văn Đồ án thiết kế hệ điều khiển CL - Đ (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/do-an-thiet-ke-he-dieu-khien-cl-d-7567/)
Luận Văn Thiết kế buồng đốt khí thiên nhiên của lò hơi nhà máy nhiệt điện năng suất 30 T hơi/giờ (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-buong-dot-khi-thien-nhien-cua-lo-hoi-nha-may-nhiet-dien-nang-suat-30-t-hoi-gio-7562/)
Luận Văn Tính toán thiết kế động cơ không đồng bộ ba pha ***g sóc (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/tinh-toan-thiet-ke-dong-co-khong-dong-bo-ba-pha-long-soc-7544/)
Luận Văn Thiết kế bộ khởi động động cơ không đồng bộ ba pha (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-bo-khoi-dong-dong-co-khong-dong-bo-ba-pha-7541/)
Luận Văn Nghiên cứu phương pháp điều khiển vận tốc động cơ dùng cho quạt (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/nghien-cuu-phuong-phap-dieu-khien-van-toc-dong-co-dung-cho-quat-7540/)
Luận Văn Nghiên cứu Công tơ xoay chiều (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/nghien-cuu-cong-to-xoay-chieu-7537/)
Luận Văn Điều chỉnh nhiệt độ ở lò điện trở 3 pha (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/dieu-chinh-nhiet-do-o-lo-dien-tro-3-pha-7536/)
Luận Văn Thiết kế động cơ điện một chiều kích từ song song (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-dong-co-dien-mot-chieu-kich-tu-song-song-7535/)
Luận Văn Thiết kế máy biến áp (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-may-bien-ap-7533/)
Luận Văn Công tắc tơ xoay chiều ba pha (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/cong-tac-to-xoay-chieu-ba-pha-7528/)
Luận Văn Dây quấn phần ứng (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/day-quan-phan-ung-7519/)
Báo Cáo Xác định tốc độ quay của Roto (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/xac-dinh-toc-do-quay-cua-roto-7517/)
Luận Văn Nghiên cứu thiết kế quy trình công nghệ hàn khung xe Wave 110cc (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/nghien-cuu-thiet-ke-quy-trinh-cong-nghe-han-khung-xe-wave-110cc-7516/)

hoangkyss
15-05-11, 01:57 AM
Luận Văn Đo và điều khiển tốc độ động cơ dùng vi điều khiển 8051 (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/do-va-dieu-khien-toc-do-dong-co-dung-vi-dieu-khien-8051-a-7515/)
Luận Văn Xây dựng và đánh giá một số dụng cụ kỹ thuật đo lường (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/xay-dung-va-danh-gia-mot-so-dung-cu-ky-thuat-do-luong-7511/)
Luận Văn Thiết kế hệ thống đo nhiệt độ chỉ thị số 5 kênh (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-he-thong-do-nhiet-do-chi-thi-so-5-kenh-7510/)
Luận Văn Thiết kế công tơ Điện (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-cong-to-dien-7508/)
Luận Văn Thiết kế hệ thống đo và khống chế nhiệt độ bằng máy vi tính (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-he-thong-do-va-khong-che-nhiet-do-bang-may-vi-tinh-7507/)
Luận Văn Thiết kế và chế tạo card thu thập số liệu đa kênh (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-va-che-tao-card-thu-thap-so-lieu-da-kenh-7506/)
Luận Văn Khảo sát biến tần Altivar31 (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/khao-sat-bien-tan-altivar31-7505/)
Luận Văn Chế độ bù của máy phát điện đồng bộ (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/che-do-bu-cua-may-phat-dien-dong-bo-7504/)
Luận Văn Hệ thống điều chỉnh nhiệt độ sử dụng thiết bị TCU (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/he-thong-dieu-chinh-nhiet-do-su-dung-thiet-bi-tcu-7503/)
Luận Văn Thiết kế bộ chỉnh lưu nạp ác qui tự động có các thông số (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-bo-chinh-luu-nap-ac-qui-tu-dong-co-cac-thong-so-7502/)
Luận Văn Thiết kế bộ nguồn cấp điện liên tục (ups) phần chỉnh lưu (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-bo-nguon-cap-dien-lien-tuc-ups-phan-chinh-luu-7501/)
Luận Văn Thiết kế lò điện trở (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-lo-dien-tro-7500/)
Luận Văn Thiết kế phần nghịch lưu của bộ nguồn cho lò tôi thép (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-phan-nghich-luu-cua-bo-nguon-cho-lo-toi-thep-7499/)
Luận Văn Đồ án nạp AC Quy (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/do-an-nap-ac-quy-7498/)
Luận Văn Kĩ thuật biến đổi tương tự – số ADC (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/ki-thuat-bien-doi-tuong-tu-a-so-adc-7497/)
Luận Văn Thiết kế bộ băm xung áp một chiều có đảo chiều (theo nguyên tắc đối xứng) để điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều (kích từ nam châm vĩnh cửu) với số liệu cho trước ( tại bángl (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-bo-bam-xung-ap-mot-chieu-co-dao-chieu-theo-nguyen-tac-doi-xung-de-dieu-chinh-toc-do-dong-co-dien-mot-chieu-kich-tu-nam-cham-vinh-cuu-voi-so-lieu-cho-truoc-tai-bangl-7496/)
Luận Văn Phần mềm đo nhiệt độ (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/phan-mem-do-nhiet-do-7491/)
Luận Văn Thiết kế nguồn mạ một chiều có đảo chiều dòng điện (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-nguon-ma-mot-chieu-co-dao-chieu-dong-dien-7488/)
Luận Văn Thiết kế động cơ điện một chiều (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-dong-co-dien-mot-chieu-7478/)
Luận Văn Thiết kế nguồn cấp điện cho động cơ điện một chiều kích từ đoc lập có đảo chiều theo nguyên tăc điều khiển riêng.Mạch đảm bảo tốc độ trơn và có khâu bảo vệ chống mất kích từ (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-nguon-cap-dien-cho-dong-co-dien-mot-chieu-kich-tu-doc-lap-co-dao-chieu-theo-nguyen-tac-dieu-khien-rieng-mach-dam-bao-toc-do-tron-va-co-khau-bao-ve-chong-mat-kich-tu-7476/)
Luận Văn Đồ án cơ điện tử (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/do-an-co-dien-tu-7475/)
Luận Văn Điều chỉnh và khống chế nhiệt độ lò điện trở (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/dieu-chinh-va-khong-che-nhiet-do-lo-dien-tro-7474/)
Luận Văn Thiết kế mạch tự động kích từ cho động cơ đồng bộ (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-mach-tu-dong-kich-tu-cho-dong-co-dong-bo-7470/)
Luận Văn Thiết kế bộ băm xung một chiều có đảo chiều (theo nguyên tắc đối xứng) để điều chỉnh tốc độ động cơ một chiều (kích từ nam châm vĩnh cửu) với số liệu cho trước (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-bo-bam-xung-mot-chieu-co-dao-chieu-theo-nguyen-tac-doi-xung-de-dieu-chinh-toc-do-dong-co-mot-chieu-kich-tu-nam-cham-vinh-cuu-voi-so-lieu-cho-truoc-7463/)
Luận Văn Cung cấp Điện cho Nhà máy sản xuất máy kéo (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/cung-cap-dien-cho-nha-may-san-xuat-may-keo-7461/)
Luận Văn Thiết kế hệ thống cung cấp đIện Cho nhà máy đường ( 09 phân xưởng) (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-he-thong-cung-cap-dien-cho-nha-may-duong-09-phan-xuong-7459/)
Luận Văn Thiết kế chọn thiết bị lắp đặt hệ thống cung cấp điện cho một xưởng chế biến thức ăn gia súc (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-chon-thiet-bi-lap-dat-he-thong-cung-cap-dien-cho-mot-xuong-che-bien-thuc-an-gia-suc-7456/)
Luận Văn Thiết kế cấp điện cho nhà máy luyện kim đen ( Mô hình Nhà máy Tại Thái Nguyên) (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-cap-dien-cho-nha-may-luyen-kim-den-mo-hinh-nha-may-tai-thai-nguyen-7452/)
Luận Văn Thiết kế cấp điện cho 1 xã nông nghiệp (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-cap-dien-cho-1-xa-nong-nghiep-7445/)
Luận Văn Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo máy bay ( Mô hình tại Sóc Sơn - HN) (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-he-thong-cung-cap-dien-cho-nha-may-che-tao-may-bay-mo-hinh-tai-soc-son-hn-7443/)
Luận Văn Thiết kế Hệ thống cung cấp điện cho nhà máy đồng hồ đo chính xác ( Đông anh- Hà nội) (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-he-thong-cung-cap-dien-cho-nha-may-dong-ho-do-chinh-xac-dong-anh-ha-noi-7437/)
Luận Văn Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy luyện kim đen (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-cung-cap-dien-cho-nha-may-luyen-kim-den-7435/)
Luận Văn Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy đường ( Phú Thọ) (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-he-thong-cung-cap-dien-cho-nha-may-duong-phu-tho-7434/)
Luận Văn Thiết kế cung cấp điện cho khu công nghiệp tại đồng nai (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-cung-cap-dien-cho-khu-cong-nghiep-tai-dong-nai-7433/)
Luận Văn Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy đồng hồ đo chính xác (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-he-thong-cung-cap-dien-cho-nha-may-dong-ho-do-chinh-xac-7432/)
Luận Văn Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho thị xã Uông Bí (Quảng Ninh) (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-he-thong-cung-cap-dien-cho-thi-xa-uong-bi-quang-ninh-7431/)
Luận Văn Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy chế tạo bơm nông nghiệp (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-cung-cap-dien-cho-nha-may-che-tao-bom-nong-nghiep-7430/)
Luận Văn Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo máy bay (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-he-thong-cung-cap-dien-cho-nha-may-che-tao-may-bay-7429/)
Luận Văn Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho quận Cầu Giấy (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-he-thong-cung-cap-dien-cho-quan-cau-giay-7428/)
Luận Văn Thiết kế cung cấp điện cho khu công nghiệp (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-cung-cap-dien-cho-khu-cong-nghiep-7423/)
Luận Văn Tìm hiểu Robot công nghiệp (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/tim-hieu-robot-cong-nghiep-7418/)
Luận Văn Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy cơ khí địa phương (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-he-thong-cung-cap-dien-cho-nha-may-co-khi-dia-phuong-7417/)
Luận Văn Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy cơ khí trung quy mô số 2 (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-he-thong-cung-cap-dien-cho-nha-may-co-khi-trung-quy-mo-so-2-a-7415/)
Luận Văn Phân tích động học robot song song 3 RPS (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/phan-tich-dong-hoc-robot-song-song-3-rps-7413/)
Luận Văn Tính toán chuyển động chương trình và thiết kế robot MMR (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/tinh-toan-chuyen-dong-chuong-trinh-va-thiet-ke-robot-mmr-7412/)
Luận Văn Sử dụng PLC điều khiển hệ thông truyền động trong robot công nghiệp (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/su-dung-plc-dieu-khien-he-thong-truyen-dong-trong-robot-cong-nghiep-7406/)
Luận Văn Sử dụng PLC điều khiển vị trí và hành trình trong robot cấp phôi tự động (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/su-dung-plc-dieu-khien-vi-tri-va-hanh-trinh-trong-robot-cap-phoi-tu-dong-7400/)
Luận Văn Thiết kế trạm biến áp phân phối 160kVA; 10/0,4kV (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-tram-bien-ap-phan-phoi-160kva-10-0-4kv-7394/)
Luận Văn Tính toán cung cấp điện cho khu cấp nước của Nhà máy xi măng (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/tinh-toan-cung-cap-dien-cho-khu-cap-nuoc-cua-nha-may-xi-mang-7393/)
Luận Văn Thiết kế lưới điện khu vực 2 (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-luoi-dien-khu-vuc-2-a-7383/)
Luận Văn Kết cấu lưới (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/ket-cau-luoi-7382/)
Luận Văn Đối xứng hoá lưới điện phân phối (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/doi-xung-hoa-luoi-dien-phan-phoi-7376/)
Luận Văn Thiết kế lưới điện khu vực gồm hai nhà máy nhiệt điện, cung cấp điện cho 9 phụ tải, tính toán thiết kế đường dây trung áp 22 kV (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-luoi-dien-khu-vuc-gom-hai-nha-may-nhiet-dien-cung-cap-dien-cho-9-phu-tai-tinh-toan-thiet-ke-duong-day-trung-ap-22-kv-7373/)
Luận Văn Thiết kế trạm biến áp kiểu treo 100 kVA, 22/0,4 kV (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-tram-bien-ap-kieu-treo-100-kva-22-0-4-kv-7366/)
Luận Văn Thiết kế mạng điện khu vực có 2 nguồn cung cấp và 9 phụ tải (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-mang-dien-khu-vuc-co-2-nguon-cung-cap-va-9-phu-tai-7361/)
Luận Văn Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến tham số đường dây siêu cao áp khi lựa chọn kết cấu phân pha (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/nghien-cuu-mot-so-yeu-to-anh-huong-den-tham-so-duong-day-sieu-cao-ap-khi-lua-chon-ket-cau-phan-pha-7342/)
Luận Văn Thiết kế về bảo vệ chống sét cho trạm biến áp 110/22/0,4KV và đường dây 110KV. (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-ve-bao-ve-chong-set-cho-tram-bien-ap-110-22-0-4kv-va-duong-day-110kv-7339/)
Luận Văn Bảo vệ chống sét cho trạm biến áp 110 / 35 kV. (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/bao-ve-chong-set-cho-tram-bien-ap-110-35-kv-7334/)
Luận Văn Tính toán chống sét cho ĐZ và TBA 110/35kV Châu Khê – Từ Sơn – Bắc Ninh (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/tinh-toan-chong-set-cho-dz-va-tba-110-35kv-chau-khe-a-tu-son-a-bac-ninh-7332/)
Luận Văn Bảo vệ chống sét đánh trực tiếp (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/bao-ve-chong-set-danh-truc-tiep-7328/)
Luận Văn Bảo vệ chống sét trạm biến áp và đường dây 110/220kV (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/bao-ve-chong-set-tram-bien-ap-va-duong-day-110-220kv-7326/)
Luận Văn Biến áp bảo vệ chống sét đánh trực tiếp trạm biến áp 110/22 KV (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/bien-ap-bao-ve-chong-set-danh-truc-tiep-tram-bien-ap-110-22-kv-7324/)
Luận Văn Thiết kế hệ thống Rơ le bảo vệ cho máy biến áp 110kV (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-he-thong-ro-le-bao-ve-cho-may-bien-ap-110kv-7321/)
Luận Văn Thiết kế mạch hiển thị dùng ma trận LED (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-mach-hien-thi-dung-ma-tran-led-7236/)
Luận Văn Thiết kế hệ thống hiển thị nhiệt độ, đồng thời kết hợp đều khiển một số thiết bị dân dụng (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-he-thong-hien-thi-nhiet-do-dong-thoi-ket-hop-deu-khien-mot-so-thiet-bi-dan-dung-7229/)
Luận Văn Nghiên cứu truyền hình độ phân giải cao (HDTV) (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/nghien-cuu-truyen-hinh-do-phan-giai-cao-hdtv-7227/)
Luận Văn Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho khu liên hiệp xí nghiệp (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-he-thong-cung-cap-dien-cho-khu-lien-hiep-xi-nghiep-7226/)
Luận Văn Mạch đếm xe ra vào (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/mach-dem-xe-ra-vao-7225/)
Luận Văn THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO BỘ NGUỒN NẠP ẮC QUY TỰ ĐỘNG CHO 10 ẮC QUY 12V DUNG LƯỢNG 60Ah (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-va-che-tao-bo-nguon-nap-ac-quy-tu-dong-cho-10-ac-quy-12v-dung-luong-60ah-7224/)
Luận Văn Mạch đồng hồ số dùng ic74ls90 (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/mach-dong-ho-so-dung-ic74ls90-7216/)
Luận Văn Thiết kế lưới điện (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-luoi-dien-7212/)
Luận Văn Phân tích các nguồn cung cấp cung cấp điện và các phụ tải điện (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/phan-tich-cac-nguon-cung-cap-cung-cap-dien-va-cac-phu-tai-dien-7211/)
Luận Văn Thiết kế máy biến áp điện lực (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-may-bien-ap-dien-luc-7210/)
Luận Văn Thiết kế mạch điều khiển cho hệ thống lọc bụi tĩnh điện (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-mach-dieu-khien-cho-he-thong-loc-bui-tinh-dien-7208/)
Luận Văn Thiết kế VILLA 3 tầng hệ thống chiếu sáng (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-villa-3-tang-he-thong-chieu-sang-7207/)
Luận Văn Điều khiển động cơ không đồng bộ dùng PSoc (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/dieu-khien-dong-co-khong-dong-bo-dung-psoc-7206/)
Luận Văn Cung cấp điện cho phân xưởng nhà máy Bia (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/cung-cap-dien-cho-phan-xuong-nha-may-bia-7205/)
Luận Văn Mạch ADC xấp xỉ (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/mach-adc-xap-xi-7195/)
Luận Văn Mạch Khuếch Đại Công Suất Âm Tần OCL – 100W (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/mach-khuech-dai-cong-suat-am-tan-ocl-a-100w-7194/)
Luận Văn Thiết kế mạch nguồn một chiều ổn áp có điện áp ra thay đổi (0 ¸ 15V) 3A (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-mach-nguon-mot-chieu-on-ap-co-dien-ap-ra-thay-doi-0-a-15v-3a-7193/)
Luận Văn Mạch báo trộm dùng tia hồng ngoại (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/mach-bao-trom-dung-tia-hong-ngoai-7192/)
Tiểu Luận Thiết kế động cơ không đồng bộ ba pha rotor ***g sóc (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-dong-co-khong-dong-bo-ba-pha-rotor-long-soc-7191/)
Báo Cáo Đồ án :Thiết Bị Tự Động (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/do-an-thiet-bi-tu-dong-7189/)
Luận Văn Đồ án truyền động điện (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/do-an-truyen-dong-dien-7182/)
Luận Văn ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH PLC: Lập trình điều khiển cho garage ôtô (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/dieu-khien-lap-trinh-plc-lap-trinh-dieu-khien-cho-garage-oto-7181/)
Luận Văn Phân tích sự hoạt động của mạch thiết kế (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/phan-tich-su-hoat-dong-cua-mach-thiet-ke-7179/)
Luận Văn Ứng dụng PLC vào hệ thống điều khiển Thang Máy (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/ung-dung-plc-vao-he-thong-dieu-khien-thang-may-7178/)
Luận Văn Thiết kế nhà máy điện (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-nha-may-dien-7177/)
Luận Văn Nghiên cứu Điện đèn giao thông (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/nghien-cuu-dien-den-giao-thong-7176/)
Luận Văn Thiết kế bảo vệ chống sét cho trạm biến áp 220/110kV và đường dây 220kV (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-bao-ve-chong-set-cho-tram-bien-ap-220-110kv-va-duong-day-220kv-7169/)
Luận Văn Thiết kế mạng lưới điện khu vực (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-mang-luoi-dien-khu-vuc-7166/)
Luận Văn Thiết kế và chế tạo hệ thống điều khiển tín hiệu giao thông cho ngã tư lập trình bằng vi điều khiển (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-va-che-tao-he-thong-dieu-khien-tin-hieu-giao-thong-cho-nga-tu-lap-trinh-bang-vi-dieu-khien-7161/)
Luận Văn Phân tích tính cấp thiết và chuyển động của hệ dẫn động (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/phan-tich-tinh-cap-thiet-va-chuyen-dong-cua-he-dan-dong-7160/)
Luận Văn Hệ thống truyền động cho máy sản xuất dung động cơ không đồng bộ ba pha rô to ***g sóc 2 cấp tốc độ có đảo chiều quay ,có hãm động năng khi dừng (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/he-thong-truyen-dong-cho-may-san-xuat-dung-dong-co-khong-dong-bo-ba-pha-ro-to-long-soc-2-cap-toc-do-co-dao-chieu-quay-co-ham-dong-nang-khi-dung-7159/)
Luận Văn Xác định phụ tải tính toán, thiết kế mạng điện cao áp, hạ áp (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/xac-dinh-phu-tai-tinh-toan-thiet-ke-mang-dien-cao-ap-ha-ap-7157/)
Luận Văn Tổng quan mạch chỉnh lưu cầu một pha (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/tong-quan-mach-chinh-luu-cau-mot-pha-7153/)
Luận Văn Thiết kế bộ băm xung một chiều (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-bo-bam-xung-mot-chieu-7143/)
Luận Văn Cân bằng công suất trong hệ thống điện (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/can-bang-cong-suat-trong-he-thong-dien-7140/)
Luận Văn Thiết kế bộ nguồn chỉnh lưu có điều khiển cho tải nạp ác quy (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-bo-nguon-chinh-luu-co-dieu-khien-cho-tai-nap-ac-quy-7139/)
Luận Văn Phân tích đặc điểm kết cấu và tính toán chu trình công tác và động lực học ở chế độ tốc độ 1500( v/p ) của động cơ DSC 50 (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/phan-tich-dac-diem-ket-cau-va-tinh-toan-chu-trinh-cong-tac-va-dong-luc-hoc-o-che-do-toc-do-1500-v-p-cua-dong-co-dsc-50-a-7131/)
Luận Văn Thiết kế khung ngang nhà công nghiệp (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-khung-ngang-nha-cong-nghiep-7117/)
Luận Văn Đồ án thiết kế máy tiện (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/do-an-thiet-ke-may-tien-7114/)
Luận Văn Thiết kế mạng điện 22kv (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-mang-dien-22kv-7109/)
Luận Văn Dùng PLC lập trình điều khiển gara ô tô (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/dung-plc-lap-trinh-dieu-khien-gara-o-to-7106/)
Luận Văn Xây dựng phương án cung cấp điện và tính toán bảo vệ rơle (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/xay-dung-phuong-an-cung-cap-dien-va-tinh-toan-bao-ve-role-7103/)
Luận Văn Đồ án công nghệ I: CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN SỮA BỘT (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/do-an-cong-nghe-i-cong-nghe-che-bien-sua-bot-7102/)
Luận Văn Thiết kế cung cấp điện cho một khu khai thác than hầm lò có khí bụi nổ hạng III (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-cung-cap-dien-cho-mot-khu-khai-thac-than-ham-lo-co-khi-bui-no-hang-iii-7101/)
Luận Văn Thiết kế quy trình công nghệ gia công bích đuôi (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-quy-trinh-cong-nghe-gia-cong-bich-duoi-7100/)
Luận Văn Thiết kế đồng hồ thời gian thực (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-dong-ho-thoi-gian-thuc-7099/)
Luận Văn Điều chỉnh động cơ điện một chiều (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/dieu-chinh-dong-co-dien-mot-chieu-7098/)
Luận Văn Điều chỉnh tốc độ động cơ roto dây quấn bằng phương pháp điện trở xung (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/dieu-chinh-toc-do-dong-co-roto-day-quan-bang-phuong-phap-dien-tro-xung-7097/)
Luận Văn Hệ thống phun xăng điện tử (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/he-thong-phun-xang-dien-tu-7096/)
Luận Văn đồ án bê tông cốt thép - thiết kế bản sàn (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/do-an-be-tong-cot-thep-thiet-ke-ban-san-7095/)
Luận Văn Kỹ thuật mạch điện tử : Mạch nhân Analog (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/ky-thuat-mach-dien-tu-mach-nhan-analog-7094/)
Luận Văn Thiết kế máy biến áp dầu 3 pha,chế độ làm việc liên tục ,đặt trong nhà hoặc ngoài trời (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-may-bien-ap-dau-3-pha-che-do-lam-viec-lien-tuc-dat-trong-nha-hoac-ngoai-troi-7093/)
Luận Văn động cơ không đồng bộ ba pha roto lống sóc (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/dong-co-khong-dong-bo-ba-pha-roto-long-soc-7092/)
Luận Văn Điều khiển từ xa (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/dieu-khien-tu-xa-7091/)
Luận Văn Thiết kế Chi tiết máy (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-chi-tiet-may-7090/)
Báo Cáo Thiết kế mạch đếm sản phẩm và điều khiển động cơ (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-mach-dem-san-pham-va-dieu-khien-dong-co-6934/)
Báo Cáo Đồng hồ cảm biến (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/dong-ho-cam-bien-6933/)
Báo Cáo Thiết kế bảng quảng cáo, hiển thị một dòng chữ chạy (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-bang-quang-cao-hien-thi-mot-dong-chu-chay-6927/)
Báo Cáo Điều khiển động cơ bước theo nhiệt độ (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/dieu-khien-dong-co-buoc-theo-nhiet-do-6919/)
Báo Cáo Đo nhiệt độ và điều chỉnh nhiệt độ (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/do-nhiet-do-va-dieu-chinh-nhiet-do-6917/)
Báo Cáo Thiết kế khóa điện tử (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-khoa-dien-tu-6911/)
Báo Cáo Thiết kế mạch Quang báo (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-mach-quang-bao-6908/)
Báo Cáo Thiết kế trạm đăng kiểm ôtô (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-tram-dang-kiem-oto-6890/)
Luận Văn Thiết kế nguồn mạ một chiều có các tham số (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-nguon-ma-mot-chieu-co-cac-tham-so-6659/)
Luận Văn Thiết kế bộ điều khiển Learning FeedForward cho cÁc hệ thống chuyển động điện cơ (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-bo-dieu-khien-learning-feedforward-cho-cac-he-thong-chuyen-dong-dien-co-6528/)
Luận Văn Đề tài "Công tơ điện" (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/de-tai-cong-to-dien-5937/)
Luận Văn Thiết kế hệ thống tưới nhỏ giọt cho rau an toàn (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-he-thong-tuoi-nho-giot-cho-rau-an-toan-5935/)
Luận Văn công nghệ chế tạo máy (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/cong-nghe-che-tao-may-5934/)
Luận Văn Thiết kế hệ thống dẫn động băng tải (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-he-thong-dan-dong-bang-tai-5932/)
Luận Văn QUANG BÁO HIỂN THỊ CHỮ TIẾNG VIỆT CÓ DẤU + Chương trình mo phỏng (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/quang-bao-hien-thi-chu-tieng-viet-co-dau-chuong-trinh-mo-phong-5929/)
Luận Văn Thiết kế lịch vạn niên điện tử (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-lich-van-nien-dien-tu-5762/)
Luận Văn Luận văn " Thiết kế và tính toán hộp số ô tô (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/luan-van-thiet-ke-va-tinh-toan-hop-so-o-to-5759/)
Luận Văn Thiết bị chuyển đổi Telecine FDL Quadra (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-bi-chuyen-doi-telecine-fdl-quadra-5755/)
Báo Cáo Tìm hiểu và so sánh các kỹ thuật chuyển mạch: chuyển mạch kênh, chuyển mạch tin, chuyển mạch gói (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/tim-hieu-va-so-sanh-cac-ky-thuat-chuyen-mach-chuyen-mach-kenh-chuyen-mach-tin-chuyen-mach-goi-5320/)
Báo Cáo Mạch chạy chữ hiển thị lên màn hình lcd (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/mach-chay-chu-hien-thi-len-man-hinh-lcd-5319/)
Luận Văn ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA THEO PHƯƠNG PHÁP SINPWM, SỬ DỤNG VI ĐIỀU KHIỂN dsPIC30F6010 (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/dieu-khien-dong-co-khong-dong-bo-ba-pha-theo-phuong-phap-sinpwm-su-dung-vi-dieu-khien-dspic30f6010-5262/)
Luận Văn đề tài luận văn & tiểu luận tốt nghiệp đại học (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/de-tai-luan-van-and-tieu-luan-tot-nghiep-dai-hoc-5115/)
Luận Văn Mạch Vi điều khiển đếm sản phẩm sử dụng 8951 (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/mach-vi-dieu-khien-dem-san-pham-su-dung-8951-a-4969/)
Luận Văn Bảo vệ trạm biến áp 35/6kV (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/bao-ve-tram-bien-ap-35-6kv-4464/)
Luận Văn Tính toán ngắn mạch bảo vệ máy biến áp (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/tinh-toan-ngan-mach-bao-ve-may-bien-ap-4463/)
Tiểu Luận Thiết kế qui trình công nghệ gia công chi tiết dạng càng (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-qui-trinh-cong-nghe-gia-cong-chi-tiet-dang-cang-4370/)
Luận Văn Thiết kế RơLe trung gian xoay chiều (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-role-trung-gian-xoay-chieu-4249/)
Luận Văn Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy luyện kim đen . (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-cung-cap-dien-cho-nha-may-luyen-kim-den-4248/)
Luận Văn Thiết kế , chế tạo mô hình thực hành cửa tự động (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-che-tao-mo-hinh-thuc-hanh-cua-tu-dong-4159/)
Báo Cáo Thiết kế nguồn mạ một chiều có đảo chiều dòng điện . (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-nguon-ma-mot-chieu-co-dao-chieu-dong-dien-4158/)
Báo Cáo Xây dựng hệ thống điều khiển nhiệt độ - bộ điều khiển với TCU - 12004 (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/xay-dung-he-thong-dieu-khien-nhiet-do-bo-dieu-khien-voi-tcu-12004-a-4157/)
Luận Văn Tìm hiểu dịch vụ tên miền trong hệ thống mạng máy tính (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/tim-hieu-dich-vu-ten-mien-trong-he-thong-mang-may-tinh-4040/)
Luận Văn Điều khiển công suất trong hệ thống CDMA (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/dieu-khien-cong-suat-trong-he-thong-cdma-4039/)
Luận Văn Bảo mật trong hệ thống di động WCDMA (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/bao-mat-trong-he-thong-di-dong-wcdma-4038/)
Báo Cáo thiết kế lưới điện khu vực (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-luoi-dien-khu-vuc-3952/)
Báo Cáo Mô hình hệ thống nhiên liệu (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/mo-hinh-he-thong-nhien-lieu-3944/)
Báo Cáo Thiết kế và thi công hệ thống chống trộm dùng tia Laser (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-va-thi-cong-he-thong-chong-trom-dung-tia-laser-3938/)
Luận Văn Thiết kế bãi đậu xe tự động (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-bai-dau-xe-tu-dong-3932/)
Luận Văn Thiết kế máy tinh cước cho mạng điện thoại (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-may-tinh-cuoc-cho-mang-dien-thoai-3925/)
Luận Văn Tập hợp và giới thiệu các thiết bị phục vụ hoạt động khoa học (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/tap-hop-va-gioi-thieu-cac-thiet-bi-phuc-vu-hoat-dong-khoa-hoc-2834/)
Luận Văn Thiết kế và thi công máy thu phát ký tự 8 bit (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-va-thi-cong-may-thu-phat-ky-tu-8-bit-2833/)
Luận Văn Thiết kế và thi công mô hình máy đo tần số hiển thị số dùng trong giảng dạy (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-va-thi-cong-mo-hinh-may-do-tan-so-hien-thi-so-dung-trong-giang-day-2832/)
Luận Văn Thiết kế và thi công một mô hình mạch kích Thyristor trong thiết bị chỉnh lưu có điều khiển (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-va-thi-cong-mot-mo-hinh-mach-kich-thyristor-trong-thiet-bi-chinh-luu-co-dieu-khien-2831/)
Luận Văn Phân tích hệ thống CD – VCD, ứng dụng khối MPEG Audio/Video decoder để chuyển máy CD thành VCD (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/phan-tich-he-thong-cd-a-vcd-ung-dung-khoi-mpeg-audio-video-decoder-de-chuyen-may-cd-thanh-vcd-2685/)
Luận Văn Thiết kế và thi công card giao tiếp máy tính ứng dụng điều khiển bộ nguồn (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-va-thi-cong-card-giao-tiep-may-tinh-ung-dung-dieu-khien-bo-nguon-2684/)
Luận Văn Thiết kế mạch quang báo giao tiếp máy tính qua cổng máy in (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-mach-quang-bao-giao-tiep-may-tinh-qua-cong-may-in-2683/)
Luận Văn Thiết kế thi công bộ thí nghiệm điện tử công suất (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-thi-cong-bo-thi-nghiem-dien-tu-cong-suat-2682/)
Luận Văn Giao tiếp máy tính với kit vi xử lý 8085 (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/giao-tiep-may-tinh-voi-kit-vi-xu-ly-8085-a-2681/)
Luận Văn Thiết kế mạch điều khiển mô hình cánh tay máy năm bậc tự do (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-mach-dieu-khien-mo-hinh-canh-tay-may-nam-bac-tu-do-2680/)
Luận Văn Khảo sát hệ thống ghép kênh, luồng 2 … 140mbit/s siemens (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/khao-sat-he-thong-ghep-kenh-luong-2-a-140mbit-s-siemens-2679/)
Luận Văn Khảo sát và ứng dụng vi điều khiển thiết kế thi công mạch khống chế nhiệt độ phòng (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/khao-sat-va-ung-dung-vi-dieu-khien-thiet-ke-thi-cong-mach-khong-che-nhiet-do-phong-2677/)
Luận Văn Thiết kế đồng hồ số báo giờ (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-dong-ho-so-bao-gio-2676/)
Luận Văn Thiết kế thiết bị thực tập vi xử lý 8085 (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-thiet-bi-thuc-tap-vi-xu-ly-8085-a-2675/)
Luận Văn Thiết bị báo cháy tự động qua điện thoại (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-bi-bao-chay-tu-dong-qua-dien-thoai-2674/)
Luận Văn Khảo sát Vi Điều Khiển 8951 (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/khao-sat-vi-dieu-khien-8951-a-2673/)
Luận Văn Khảo sát hệ thống thông tin vệ tinh và thiết kế hệ thống thu catv cho một khách sạn (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/khao-sat-he-thong-thong-tin-ve-tinh-va-thiet-ke-he-thong-thu-catv-cho-mot-khach-san-2672/)
Luận Văn Nghiên cứu về điện tử công suất và ứng dụng của điện tử công suất để điều chỉnh tốc độ động cơ một chiều kích từ độc lập (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/nghien-cuu-ve-dien-tu-cong-suat-va-ung-dung-cua-dien-tu-cong-suat-de-dieu-chinh-toc-do-dong-co-mot-chieu-kich-tu-doc-lap-2671/)
Luận Văn Ứng dụng vi mạch số lập trình (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/ung-dung-vi-mach-so-lap-trinh-2618/)
Luận Văn Mạch plc và cảm biến trong băng chuyền (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/mach-plc-va-cam-bien-trong-bang-chuyen-2617/)
Luận Văn Mô Phỏng Quá Trình Điều Chế Tín Hiệu Dùng Máy Tính (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/mo-phong-qua-trinh-dieu-che-tin-hieu-dung-may-tinh-2616/)
Luận Văn Mạng di động gsm (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/mang-di-dong-gsm-2615/)
Luận Văn Soạn đề cương thực tập điện - khí nén cho sinh viên ngành điện và thi công mô hình tay máy (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/soan-de-cuong-thuc-tap-dien-khi-nen-cho-sinh-vien-nganh-dien-va-thi-cong-mo-hinh-tay-may-2613/)
Luận Văn Soạn giáo trình môn kỹ thuật truyền thanh (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/soan-giao-trinh-mon-ky-thuat-truyen-thanh-2612/)
Luận Văn Ứng dụng cpu z80 vào hệ thống báo giờ tự động (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/ung-dung-cpu-z80-vao-he-thong-bao-gio-tu-dong-2611/)
Luận Văn Thiết kế và thi công card ghi- đọc eprom (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-va-thi-cong-card-ghi-doc-eprom-2610/)
Luận Văn Thiết Kế Thiết Bị Thực Tập Vi Xử Lí (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-thiet-bi-thuc-tap-vi-xu-li-2609/)
Luận Văn Thiết kế bộ bảo mật điện thoại (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-bo-bao-mat-dien-thoai-2608/)
Luận Văn Máy phát hình rf (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/may-phat-hinh-rf-2607/)
Luận Văn Thiết kế và thi công mô hình radio – cassette (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-va-thi-cong-mo-hinh-radio-a-cassette-2474/)
Báo Cáo Báo Cáo thực tập công ty samsung (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/baio-caio-thuic-taip-cong-ty-samsung-2462/)
Luận Văn Ghép kênh truyền hình (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/ghep-kenh-truyen-hinh-2289/)
Luận Văn Điều khiển các linh kiện điện tử (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/dieu-khien-cac-linh-kien-dien-tu-2287/)
Luận Văn Thiết kế và thi công mạch đồng hồ báo giờ (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-va-thi-cong-mach-dong-ho-bao-gio-2281/)
Luận Văn Thiết Bị Báo Cháy Và Điều Khiển Tự Động (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-bi-bao-chay-va-dieu-khien-tu-dong-2270/)
Luận Văn Thiết kế và thi công mô hình đánh pan ti vi màu (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-va-thi-cong-mo-hinh-danh-pan-ti-vi-mau-2267/)
Luận Văn Điện Năng Kế Điện Tử Giao Tiếp Máy Tính (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/dien-nang-ke-dien-tu-giao-tiep-may-tinh-2264/)
Máy tính giao tiếp teletype (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/may-tinh-giao-tiep-teletype-2262/)
Luận Văn Mạch tự động ghi và trả lời điện thoại (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/mach-tu-dong-ghi-va-tra-loi-dien-thoai-2259/)
Luận Văn Mạch đếm sản phẩm bằng phương pháp đếm xung (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/mach-dem-san-pham-bang-phuong-phap-dem-xung-2253/)
Luận Văn Truyền dẫn Quang (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/truyen-dan-quang-2247/)
Luận Văn Thiết kế và thi công mạch cảnh báo tốc độ và tính cước xe taxi (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-va-thi-cong-mach-canh-bao-toc-do-va-tinh-cuoc-xe-taxi-2246/)
Luận Văn Thiết kế và thi công đồng hồ báo giờ dùng eprom (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-va-thi-cong-dong-ho-bao-gio-dung-eprom-2245/)
Luận Văn Khảo sát bộ nguồn p46 và p52 - thiết kế máy biến áp bộ nguồn (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/khao-sat-bo-nguon-p46-va-p52-thiet-ke-may-bien-ap-bo-nguon-2244/)
Luận Văn Đo lực và ứng suất (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/do-luc-va-ung-suat-2243/)
Luận Văn Nghiên cứu điều khiển mờ – Mô phỏng hệ thống điều khiển mờ bằng MatLab (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/nghien-cuu-dieu-khien-mo-a-mo-phong-he-thong-dieu-khien-mo-bang-matlab-2242/)
Luận Văn Thiết kế và thi công mạch quang báo dùng EPROM (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-va-thi-cong-mach-quang-bao-dung-eprom-2241/)
Luận Văn Giao tiếp máy tính với kit vi xử lý 8086 (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/giao-tiep-may-tinh-voi-kit-vi-xu-ly-8086-a-2240/)
Luận Văn Giao tiếp giữa Kit Vi xử lý 8951 và máy tính (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/giao-tiep-giua-kit-vi-xu-ly-8951-va-may-tinh-2239/)
Luận Văn Nghiên cứu điện tử công suất và ứng dụng điện tử công suất để điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/nghien-cuu-dien-tu-cong-suat-va-ung-dung-dien-tu-cong-suat-de-dieu-chinh-toc-do-dong-co-khong-dong-bo-2238/)
Luận Văn Sử dụng MATLAB tạo ra hộp công cụ dùng để giải các bài toán trong tự động điều khiển (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/su-dung-matlab-tao-ra-hop-cong-cu-dung-de-giai-cac-bai-toan-trong-tu-dong-dieu-khien-2237/)
Luận Văn Thiết kế tuyến Viba số (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-tuyen-viba-so-2236/)
Luận Văn Thiết kế và thi công máy chấm điểm trắc nghiệm giao tiếp máy vi tính cá nhân (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-va-thi-cong-may-cham-diem-trac-nghiem-giao-tiep-may-vi-tinh-ca-nhan-2235/)
Luận Văn Ứng dụng kit 8051 dùng để chuyển đổi a/d & d/a (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/ung-dung-kit-8051-dung-de-chuyen-doi-a-d-and-d-a-2233/)
Luận Văn Thiết kế mạch điều khiển thiết bị bằng giọng nói (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-mach-dieu-khien-thiet-bi-bang-giong-noi-2074/)
Luận Văn Thiết kế máy tiện (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-may-tien-1980/)
Luận Văn Thông Tin Di Động GSM (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thong-tin-di-dong-gsm-1979/)
Luận Văn Thiết kế khuôn chế tạo bánh răng Cycloidăn khớp trong ứng dụng công nghệ gia công tia lửa điện (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-khuon-che-tao-banh-rang-cycloidan-khop-trong-ung-dung-cong-nghe-gia-cong-tia-lua-dien-1977/)
Luận Văn Tác tử-Công nghệ phần mềm hướng tác tử (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/tac-tu-cong-nghe-phan-mem-huong-tac-tu-1976/)
Luận Văn Thiết kế bộ lọc sóng hài cho biến tần 0.75 kW của Siemens (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-bo-loc-song-hai-cho-bien-tan-0-75-kw-cua-siemens-1975/)
Luận Văn Mạng máy tính cục bộ "LAN" (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/mang-may-tinh-cuc-bo-lan-1974/)
Luận Văn Thiết kế máy biến áp đầu máy một pha (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-may-bien-ap-dau-may-mot-pha-1973/)
Luận Văn Ứng dụng của điều chế OFDM trong kỹ thuật viễn thông (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/ung-dung-cua-dieu-che-ofdm-trong-ky-thuat-vien-thong-1972/)
Luận Văn Bảo vệ chống sét trạm biến áp (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/bao-ve-chong-set-tram-bien-ap-1971/)
Luận Văn Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý gis trong quản lý (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/ung-dung-he-thong-thong-tin-dia-ly-gis-trong-quan-ly-1870/)
Luận Văn Thiết kế và thi công bộ thí nghiệm điện tử công suất (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-va-thi-cong-bo-thi-nghiem-dien-tu-cong-suat-1869/)
Luận Văn điều khiển từ xa quạt bằng tia hồng ngoại (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/dieu-khien-tu-xa-quat-bang-tia-hong-ngoai-1868/)
Luận Văn Tính toán và thiết kế bộ nguồn ổn áp xung (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/tinh-toan-va-thiet-ke-bo-nguon-on-ap-xung-1867/)
Luận Văn Máy tính cước điện thoại được đặt ở các dịch vụ thuê bao công cộng (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/may-tinh-cuoc-dien-thoai-duoc-dat-o-cac-dich-vu-thue-bao-cong-cong-1866/)
Luận Văn Thiết kế hệ thống điều khiển xa các thiết bị điện có định thời bằng điện thoại hữu tuyến (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-he-thong-dieu-khien-xa-cac-thiet-bi-dien-co-dinh-thoi-bang-dien-thoai-huu-tuyen-1863/)
Luận Văn Thiết kế và thi công hệ thống Kit Vi Điều Khiển 8951 (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-va-thi-cong-he-thong-kit-vi-dieu-khien-8951-a-1862/)
Luận Văn Thiết kế – thi công kit vi xử lý 8086 (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-a-thi-cong-kit-vi-xu-ly-8086-a-1861/)
Luận Văn Thiết kế mô hình đo và điều khiển nhiệt độ giao tiếp module analog plc s7 - 200 (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-mo-hinh-do-va-dieu-khien-nhiet-do-giao-tiep-module-analog-plc-s7-200-a-1860/)
Luận Văn Dây chuyền sản xuất Vinyl clorua (PVC) bằng phương pháp Huyền mù (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/day-chuyen-san-xuat-vinyl-clorua-pvc-bang-phuong-phap-huyen-mu-1778/)
Luận Văn Thiết kế phân xưởng sản xuất PVC công suất 1000 tấn/năm (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-phan-xuong-san-xuat-pvc-cong-suat-1000-tan-nam-1777/)
Luận Văn Mô hình Diafram (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/mo-hinh-diafram-1776/)
Luận Văn Điều khiển bàn máy bào giường (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/dieu-khien-ban-may-bao-giuong-1775/)
Luận Văn Tự động hoá toà nhà trên cơ sở ứng dụng công nghệ tự động hoá của hãng ALC (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/tu-dong-hoa-toa-nha-tren-co-so-ung-dung-cong-nghe-tu-dong-hoa-cua-hang-alc-1774/)
Luận Văn Chuyển mạch gói Quang (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/chuyen-mach-goi-quang-1773/)
Luận Văn Công nghệ CDMA2000-1X (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/cong-nghe-cdma2000-1x-1772/)
Luận Văn Thiết kế cơ khí của hệ thống đóng bao (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-co-khi-cua-he-thong-dong-bao-1771/)
Luận Văn Thiết kế nhà máy chế biến sữa sử dụng nguyên liệu từ sữa bột (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-nha-may-che-bien-sua-su-dung-nguyen-lieu-tu-sua-bot-1770/)
Luận Văn Thiết kế MBA điện lực 400kVA 22/0.4kV Y/yo-12 (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-mba-dien-luc-400kva-22-0-4kv-y-yo-12-a-1769/)
Luận Văn Thiết kế phân xưởng sản xuất PVC công suất 40.000 tấn/năm (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-phan-xuong-san-xuat-pvc-cong-suat-40-000-tan-nam-1765/)
Luận Văn Mạch quét dòng trong máy thu hình màu JVC C1490M (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/mach-quet-dong-trong-may-thu-hinh-mau-jvc-c1490m-1764/)
Luận Văn Xử lý Nitơ trong nước thải (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/xu-ly-nito-trong-nuoc-thai-1763/)
Luận Văn Tính chiều dày cách nhiệt và kiểm tra đọng sương (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/tinh-chieu-day-cach-nhiet-va-kiem-tra-dong-suong-1762/)
Luận Văn Thiết kế mô phỏng báo hiệu số 7 trong mạng GSM (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-mo-phong-bao-hieu-so-7-trong-mang-gsm-1761/)
Luận Văn Các giải pháp tổ chức, kỹ thuật trong mạng điện thoại công cộng (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/cac-giai-phap-to-chuc-ky-thuat-trong-mang-dien-thoai-cong-cong-1760/)
Luận Văn Thiết kế lưới điện khu vực gồm một nhà máy nhiệt điện và hệ thống điện, cung cấp điện cho 9 phụ tải (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-luoi-dien-khu-vuc-gom-mot-nha-may-nhiet-dien-va-he-thong-dien-cung-cap-dien-cho-9-phu-tai-1759/)
Luận Văn Thiết kế bảo vệ rơle cho trạm biến áp 110 kV (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-bao-ve-role-cho-tram-bien-ap-110-kv-1754/)
Luận Văn Thiết kế lưới điện khu vực (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-luoi-dien-khu-vuc-1753/)
Luận Văn Thiết kế trạm trộn bê tông 30m3/h dùng PLC S7-200 (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-tram-tron-be-tong-30m3-h-dung-plc-s7-200-a-1752/)

hoangkyss
15-05-11, 01:57 AM
Luận Văn Cấu trúc hệ thống và trường chuyển mạch của tổng đài EWSD (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/cau-truc-he-thong-va-truong-chuyen-mach-cua-tong-dai-ewsd-1751/)
Luận Văn Công nghệ xử lý dịch đen (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/cong-nghe-xu-ly-dich-den-1749/)
Luận Văn Điều chỉnh mức nước bao hơi tại nhà máy điện Phả Lại (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/dieu-chinh-muc-nuoc-bao-hoi-tai-nha-may-dien-pha-lai-1748/)
Luận Văn Phương pháp tổng hợp bộ điều khiển nước bao hơi trong nhà máy nhiệt điện (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/phuong-phap-tong-hop-bo-dieu-khien-nuoc-bao-hoi-trong-nha-may-nhiet-dien-1746/)
Luận Văn Tổng quan về thông tin di động (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/tong-quan-ve-thong-tin-di-dong-1745/)
Luận Văn Nghiên cứu tổng hợp điều chỉnh mức nước bao hơi trong nhà máy Nhiệt điện Phả Lại (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/nghien-cuu-tong-hop-dieu-chinh-muc-nuoc-bao-hoi-trong-nha-may-nhiet-dien-pha-lai-1743/)
Luận Văn Ứng dụng công nghệ CDMA trong thông tin di động (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/ung-dung-cong-nghe-cdma-trong-thong-tin-di-dong-1742/)
Luận Văn Tìm hiểu kỹ thuật xây dựng giao diện người dùng với cơ chế phản hồi ngôn ngữ tự nhiên (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/tim-hieu-ky-thuat-xay-dung-giao-dien-nguoi-dung-voi-co-che-phan-hoi-ngon-ngu-tu-nhien-1741/)
Báo Cáo Hoạt động của Tổng đài SPC (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/hoat-dong-cua-tong-dai-spc-1740/)
Luận Văn Mobile Wireless và hệ thống dịch vụ giá trị gia tăng trên Web (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/mobile-wireless-va-he-thong-dich-vu-gia-tri-gia-tang-tren-web-1739/)
Tiểu Luận Điều khiển robot scara dùng moment tính (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/dieu-khien-robot-scara-dung-moment-tinh-1574/)
Luận Văn Thang máy chở người phục vụ cho nhà chung cư cao tầng (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thang-may-cho-nguoi-phuc-vu-cho-nha-chung-cu-cao-tang-1400/)
Luận Văn Cơ giới hóa công tác vận chuyển người và hàng hóa cho toà nhà chung cư, văn phòng cho thuê và siêu thị (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/co-gioi-hoa-cong-tac-van-chuyen-nguoi-va-hang-hoa-cho-toa-nha-chung-cu-van-phong-cho-thue-va-sieu-thi-1399/)
Báo Cáo Kỹ thuật điện cao áp (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/ky-thuat-dien-cao-ap-1397/)
Báo Cáo Bộ môn nhập môn Kĩ Thuật Điện Tử (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/bo-mon-nhap-mon-ki-thuat-dien-tu-907/)
Báo Cáo Mạch quét dòng trong máy thu hình màu JVC C1490M (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/mach-quet-dong-trong-may-thu-hinh-mau-jvc-c1490m-900/)
Báo Cáo Truyền hình số (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/truyen-hinh-so-895/)
Báo Cáo Thiết kế máy biến áp lò hồ quang (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-may-bien-ap-lo-ho-quang-894/)
Luận Văn ứng dụng vi mạch số lập trình (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/ung-dung-vi-mach-so-lap-trinh-888/)
Luận Văn Tìm hiểu SIMULINK trong MATLAB (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/tim-hieu-simulink-trong-matlab-886/)
Luận Văn Dùng máy vi tính thiết kế máy chấm thi trắc nghiệm (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/dung-may-vi-tinh-thiet-ke-may-cham-thi-trac-nghiem-881/)
Luận Văn Thiết kế mạch điều khiển mô hình cánh tay máy 5 bậc tự do dùng vi xử lý 8085 (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-mach-dieu-khien-mo-hinh-canh-tay-may-5-bac-tu-do-dung-vi-xu-ly-8085-a-879/)
Luận Văn Thiết kế, thi công và viết chương trình điều khiển mạch thực hành cho Z80 CPU. Giao tiếp với máy tính qua ngõ máy in (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-thi-cong-va-viet-chuong-trinh-dieu-khien-mach-thuc-hanh-cho-z80-cpu-giao-tiep-voi-may-tinh-qua-ngo-may-in-877/)
Luận Văn Thiết kế và thi công một mô hình mạch kích thyristor trong thiết bị chỉnh lưu có điều khiển (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-va-thi-cong-mot-mo-hinh-mach-kich-thyristor-trong-thiet-bi-chinh-luu-co-dieu-khien-843/)
Luận Văn Máy tính giao tiếp TELETYPE (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/may-tinh-giao-tiep-teletype-840/)
Luận Văn Khảo sát và thiết kế hệ thống điều khiển máy in hoa văn trên khăn dùng PLC tại công ty ASC Charwie (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/khao-sat-va-thiet-ke-he-thong-dieu-khien-may-in-hoa-van-tren-khan-dung-plc-tai-cong-ty-asc-charwie-807/)
Luận Văn Mạch vi điều khiển đếm sản phẩm (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/mach-vi-dieu-khien-dem-san-pham-806/)
Luận Văn Mạch ghi đọc EPROM cho vi điều khiển 8951 (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/mach-ghi-doc-eprom-cho-vi-dieu-khien-8951-a-803/)
Luận Văn Hệ thống điều khiển thiết bị điện từ xa và tư động quay số báo động thông qua mạng điện thoại (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/he-thong-dieu-khien-thiet-bi-dien-tu-xa-va-tu-dong-quay-so-bao-dong-thong-qua-mang-dien-thoai-802/)
Luận Văn Giao tiếp máy tính với KIT vi xử lý 8085 (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/giao-tiep-may-tinh-voi-kit-vi-xu-ly-8085-a-801/)
Luận Văn Đo lực và ứng suất (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/do-luc-va-ung-suat-800/)
Luận Văn Cơ Chế Dịch Số Trong Tổng Đài Alcatel 1000E10 (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/co-che-dich-so-trong-tong-dai-alcatel-1000e10-784/)
Luận Văn Tự Động Trả Lời Điện Thoại (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/tu-dong-tra-loi-dien-thoai-770/)
Hệ thống báo cháy tự động (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/he-thong-bao-chay-tu-dong-745/)
Luận Văn Mach_ghi_doc_eprom_cho_8951 (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/mach_ghi_doc_eprom_cho_8951-a-735/)
Luận Văn Khảo sát và ứng dụng vi điều khiển- thiết kế-thi công mạch khống chế nhiệt độ phòng (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/khao-sat-va-ung-dung-vi-dieu-khien-thiet-ke-thi-cong-mach-khong-che-nhiet-do-phong-733/)
Luận Văn Khảo sát tín hiệu điều chế dùng matlab (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/khao-sat-tin-hieu-dieu-che-dung-matlab-732/)
Luận Văn Tìm hiểu các phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ và ứng dụng trong công nghiệp (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/tim-hieu-cac-phuong-phap-dieu-chinh-toc-do-dong-co-khong-dong-bo-va-ung-dung-trong-cong-nghiep-667/)
Luận Văn Thiết kế máy biến áp một pha (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-may-bien-ap-mot-pha-666/)
Luận Văn Ứng dụng bộ điều khiển mờ lai và SCADA trong hệ thống thử bơm (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/ung-dung-bo-dieu-khien-mo-lai-va-scada-trong-he-thong-thu-bom-665/)
Luận Văn Thiết kế và thi công máy chấm công (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-va-thi-cong-may-cham-cong-664/)
Luận Văn Thiết kế ổn áp xoay chiều dùng vi xử lý (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-on-ap-xoay-chieu-dung-vi-xu-ly-663/)
Luận Văn Thiết Kế Kit Điều Khiển Nhiệt Độ (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-kit-dieu-khien-nhiet-do-662/)
Luận Văn Hệ thống thu thập dữ liệu và điều khiển (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/he-thong-thu-thap-du-lieu-va-dieu-khien-661/)
Luận Văn Thiết kế hệ SCADA dùng WinCC (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-he-scada-dung-wincc-660/)
Luận Văn Sử dụng CARD PCL-832 điều khiển máy CNC (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/su-dung-card-pcl-832-dieu-khien-may-cnc-627/)
Luận Văn Số hóa bài thí nghiệm mạch điện (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/so-hoa-bai-thi-nghiem-mach-dien-626/)
Luận Văn Mô hình thiết kế hệ thống chiết chai di động dùng PIC SIEMENS S7_200 (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/mo-hinh-thiet-ke-he-thong-chiet-chai-di-dong-dung-pic-siemens-s7_200-a-625/)
Luận Văn Ứng dụng mạng vi xử lý điều khiển dây chuyền sản xuất (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/ung-dung-mang-vi-xu-ly-dieu-khien-day-chuyen-san-xuat-624/)
Luận Văn Mạng Thu Thập Dữ Liệu Và Quang Báo (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/mang-thu-thap-du-lieu-va-quang-bao-623/)
Luận Văn Mạng Scada giám sát và thu thập số liệu điện năng (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/mang-scada-giam-sat-va-thu-thap-so-lieu-dien-nang-575/)
Luận Văn Thiết kế mạng giám sát và điều khiển MC68HC11 dùng RS485 (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-mang-giam-sat-va-dieu-khien-mc68hc11-dung-rs485-574/)
Luận Văn Thiết kế bộ thực hành ổn áp xoay chiều theo nguyên tắc biến áp (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-bo-thuc-hanh-on-ap-xoay-chieu-theo-nguyen-tac-bien-ap-572/)
Luận Văn Đồ án thiết kế động cơ đốt trong (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/do-an-thiet-ke-dong-co-dot-trong-570/)
Luận Văn Lập trình C cho họ vi điều khiển 8051 (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/lap-trinh-c-cho-ho-vi-dieu-khien-8051-a-558/)
Luận Văn Thiết kế hệ thống đo nhiệt độ chỉ thị số 5 kênh (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-he-thong-do-nhiet-do-chi-thi-so-5-kenh-557/)
Luận Văn Thiết kế bộ điều khiển động cơ một chiều kích từ độc lập (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-bo-dieu-khien-dong-co-mot-chieu-kich-tu-doc-lap-556/)
Luận Văn Nâng cấp hệ thống đo lường và điều khiển máy nén khí UK135/8T nhà máy xi măng Bỉm Sơn (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/nang-cap-he-thong-do-luong-va-dieu-khien-may-nen-khi-uk135-8t-nha-may-xi-mang-bim-son-555/)
Luận Văn Thiết kế máy phát điện ba pha và hệ thống ổn định điện áp cho máy phát (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-may-phat-dien-ba-pha-va-he-thong-on-dinh-dien-ap-cho-may-phat-554/)
Luận Văn Thiết kế động cơ không đồng bộ 3 pha rô to ***g sóc (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-dong-co-khong-dong-bo-3-pha-ro-to-long-soc-548/)
Luận Văn Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy sản xuất vòng bi (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-he-thong-cung-cap-dien-cho-nha-may-san-xuat-vong-bi-547/)
Luận Văn Thiết kế bộ Điều khiển trượt cho Robot 2 bậc tự do (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-bo-dieu-khien-truot-cho-robot-2-bac-tu-do-544/)
Luận Văn Thiết kế máy biến áp 400kVA ngâm dầu (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-may-bien-ap-400kva-ngam-dau-542/)
Tiểu Luận Thiết kế dẫn động băng tải (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-dan-dong-bang-tai-541/)
Luận Văn Đo điện năng từ xa qua mạng RS485 (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/do-dien-nang-tu-xa-qua-mang-rs485-537/)
Luận Văn Điều khiển và giám sát nhà cao tầng dùng vi xử lý 89c51 (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/dieu-khien-va-giam-sat-nha-cao-tang-dung-vi-xu-ly-89c51-536/)
Luận Văn Điều khiển và giám sát lò nhiệt (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/dieu-khien-va-giam-sat-lo-nhiet-535/)
Luận Văn Điều khiển Mobile Robot ứng dụng các mạng Neuron nhân tạo (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/dieu-khien-mobile-robot-ung-dung-cac-mang-neuron-nhan-tao-534/)
Luận Văn Điều khiển máy vẽ dùng vi xử lý (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/dieu-khien-may-ve-dung-vi-xu-ly-499/)
Luận Văn Điều khiển nhiệt độ dùng mờ thích nghi (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/dieu-khien-nhiet-do-dung-mo-thich-nghi-498/)
Luận Văn Điều khiển bản vẽ sử dụng vi xử lý 8951 (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/dieu-khien-ban-ve-su-dung-vi-xu-ly-8951-a-497/)
Luận Văn Bàn phím thu thập số liệu RS-485 (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/ban-phim-thu-thap-so-lieu-rs-485-a-496/)
Luận Văn Các phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ một chiều tụ độc lập (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/cac-phuong-phap-dieu-chinh-toc-do-dong-co-mot-chieu-tu-doc-lap-495/)
Luận Văn Điều khiển đo và cắt chiều dài dùng vi xử lý (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/dieu-khien-do-va-cat-chieu-dai-dung-vi-xu-ly-494/)
Luận Văn Thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng dệt-Full (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-cung-cap-dien-cho-phan-xuong-det-full-493/)
Luận Văn Giao tiếp giữa máy tính và vi xử lý trong hệ thông Scada (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/giao-tiep-giua-may-tinh-va-vi-xu-ly-trong-he-thong-scada-492/)
Luận Văn Mạch quang báo kết hợp với cơ khí (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/mach-quang-bao-ket-hop-voi-co-khi-491/)
Luận Văn Luận Văn Proteus 6.5 (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/luain-van-proteus-6-5-a-361/)
Luận Văn Đo nhiệt độ LM35 bằng vi điều khiển hiển thị trên Visual Basic (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/do-nhiet-do-lm35-bang-vi-dieu-khien-hien-thi-tren-visual-basic-354/)
Luận Văn Thiết kế bộ chuyển đổi DAC sử dụng bộ điều chế Delta Sigma. (http://updatebook.vn/dien-dien-tu-29/thiet-ke-bo-chuyen-doi-dac-su-dung-bo-dieu-che-delta-sigma-216/)

hoangkyss
15-05-11, 01:59 AM
Luận văn Xây dựng HOT:Luận Văn Tài liệu máy sản xuất vật liệu - CẤU KIỆN XÂY DỰNG (http://updatebook.vn/xay-dung-24/tai-lieu-may-san-xuat-vat-lieu-cau-kien-xay-dung-12353/)
Báo Cáo Thiết kế sàn quay sân thượng (http://updatebook.vn/xay-dung-24/thiet-ke-san-quay-san-thuong-11998/)
Luận Văn Lập giá dự thầu cho một gói thầu (http://updatebook.vn/xay-dung-24/lap-gia-du-thau-cho-mot-goi-thau-11664/)
Luận Văn Thiết kế mạng lưới tam giác phục vụ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2000 khu vực huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ (http://updatebook.vn/xay-dung-24/thiet-ke-mang-luoi-tam-giac-phuc-vu-thanh-lap-ban-do-dia-hinh-ty-le-1-2000-khu-vuc-huyen-doan-hung-tinh-phu-tho-11317/)
Tiểu Luận đánh giá hiện trạng công trình kiến trúc nút giao thông cát linh -văn miếu - tôn đức thắng (http://updatebook.vn/xay-dung-24/danh-gia-hien-trang-cong-trinh-kien-truc-nut-giao-thong-cat-linh-van-mieu-ton-duc-thang-11313/)
Luận Văn Kết Cấu Nhà Thép: Nhà nhịp 30m (http://updatebook.vn/xay-dung-24/ket-cau-nha-thep-nha-nhip-30m-7850/)
Luận Văn Kết Cấu Nhà Thép: Nhà nhịp 24m (http://updatebook.vn/xay-dung-24/ket-cau-nha-thep-nha-nhip-24m-7849/)
Luận Văn Nhà khung tầng hầm (http://updatebook.vn/xay-dung-24/nha-khung-tang-ham-7684/)
Luận Văn Nhà kho chứa nguyên vật liệu (http://updatebook.vn/xay-dung-24/nha-kho-chua-nguyen-vat-lieu-7677/)
Luận Văn Công trình xây dựng là nhà công nghiệp,nhà một nhịp một tầng (http://updatebook.vn/xay-dung-24/cong-trinh-xay-dung-la-nha-cong-nghiep-nha-mot-nhip-mot-tang-7671/)
Luận Văn Tải trọng tác động lên kết cấu chắn giữ (http://updatebook.vn/xay-dung-24/tai-trong-tac-dong-len-ket-cau-chan-giu-7667/)
Luận Văn Khung ngang nhà Công nghiệp 1 tầng, 1 nhịp (http://updatebook.vn/xay-dung-24/khung-ngang-nha-cong-nghiep-1-tang-1-nhip-7665/)
Luận Văn Sàn sườn toàn khối bản loại dầm (http://updatebook.vn/xay-dung-24/san-suon-toan-khoi-ban-loai-dam-7659/)
Luận Văn Thiết kế khung ngang nhà công nghiệp một tầng (http://updatebook.vn/xay-dung-24/thiet-ke-khung-ngang-nha-cong-nghiep-mot-tang-7652/)
Luận Văn Đồ án: Tổ chức xây dựng (http://updatebook.vn/xay-dung-24/do-an-to-chuc-xay-dung-7303/)
Luận Văn Thiết kế chung cư Linh Đông (http://updatebook.vn/xay-dung-24/thiet-ke-chung-cu-linh-dong-7290/)
Luận Văn Đồ án kỹ thuật thi công số 1 Thi công phần móng (http://updatebook.vn/xay-dung-24/do-an-ky-thuat-thi-cong-so-1-thi-cong-phan-mong-7184/)
Luận Văn Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng thiết kế tại công ty Tư Vấn và Xây Dựng Thuỷ Lợi 1 (http://updatebook.vn/xay-dung-24/mot-so-bien-phap-quan-ly-nham-nang-cao-chat-luong-thiet-ke-tai-cong-ty-tu-van-va-xay-dung-thuy-loi-1-a-5351/)
Luận Văn Viện Khoa Học Kỹ Thuật Nông Nghiệp miền nam ( bản vẽ + thuyết minh ) (http://updatebook.vn/xay-dung-24/vien-khoa-hoc-ky-thuat-nong-nghiep-mien-nam-ban-ve-thuyet-minh-3975/)
Báo Cáo Trung tâm giám định hàng hóa quận 3 tp.hcm (http://updatebook.vn/xay-dung-24/trung-tam-giam-dinh-hang-hoa-quan-3-tp-hcm-3969/)
Báo Cáo CHUNG CƯ SINH TIẾN 20 TẦNG ( TÍNH TOÁN ĐỘNG ĐÁT ) chi tiết + bản vẽ + thuyết minh (http://updatebook.vn/xay-dung-24/chung-cu-sinh-tien-20-tang-tinh-toan-dong-dat-chi-tiet-ban-ve-thuyet-minh-3965/)
Luận Văn Thiết kế và tổ chức thi công hầm Metro (http://updatebook.vn/xay-dung-24/thiet-ke-va-to-chuc-thi-cong-ham-metro-3924/)
Luận Văn Thiết kế công trình hầm xuyên núi (http://updatebook.vn/xay-dung-24/thiet-ke-cong-trinh-ham-xuyen-nui-3923/)
Luận Văn Thiết kế kỹ thuật cầu extradosed (http://updatebook.vn/xay-dung-24/thiet-ke-ky-thuat-cau-extradosed-3922/)
Luận Văn Thiết kế sơ bộ phương án cầu liên hợp (http://updatebook.vn/xay-dung-24/thiet-ke-so-bo-phuong-an-cau-lien-hop-3921/)
Luận Văn Thiết kế cầu vòm ống thép nhồi bêtông (http://updatebook.vn/xay-dung-24/thiet-ke-cau-vom-ong-thep-nhoi-betong-3920/)
Luận Văn Tính toán và thiết kế cầu treo dây văng (http://updatebook.vn/xay-dung-24/tinh-toan-va-thiet-ke-cau-treo-day-vang-3919/)
Luận Văn Thiết kế cầu dầm liên tục đúc hẫng cân bằng (http://updatebook.vn/xay-dung-24/thiet-ke-cau-dam-lien-tuc-duc-hang-can-bang-3918/)
Luận Văn Thiết kế sơ bộ phương án cầu đúc hẫng (http://updatebook.vn/xay-dung-24/thiet-ke-so-bo-phuong-an-cau-duc-hang-3917/)
Luận Văn Thiết kế một cầu vĩnh cửu vượt sông với mặt cắt sông cho trước và các thông số cơ bản về địa chất, khổ thông thuyền (http://updatebook.vn/xay-dung-24/thiet-ke-mot-cau-vinh-cuu-vuot-song-voi-mat-cat-song-cho-truoc-va-cac-thong-so-co-ban-ve-dia-chat-kho-thong-thuyen-3916/)
Luận Văn Thiết kế kết cấu thép nhà công nghiệp một tầng (http://updatebook.vn/xay-dung-24/thiet-ke-ket-cau-thep-nha-cong-nghiep-mot-tang-3915/)
Luận Văn Thiết kế cầu qua sông với phương án Cầu dầm bê tông cốt thép ƯST liên tục thi công theo phương pháp đúc hẫng cân bằng (http://updatebook.vn/xay-dung-24/thiet-ke-cau-qua-song-voi-phuong-an-cau-dam-be-tong-cot-thep-ust-lien-tuc-thi-cong-theo-phuong-phap-duc-hang-can-bang-3913/)
Luận Văn Thiết kế tuyến đường nối xã Dương Hoà với khu công nghiệp Phú Bài huyện Hương Thuỷ - TT Huế (http://updatebook.vn/xay-dung-24/thiet-ke-tuyen-duong-noi-xa-duong-hoa-voi-khu-cong-nghiep-phu-bai-huyen-huong-thuy-tt-hue-3908/)
Luận Văn Thiết kế tuyến đường qua 2 điểm A - B thuộc thị xã Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh (http://updatebook.vn/xay-dung-24/thiet-ke-tuyen-duong-qua-2-diem-a-b-thuoc-thi-xa-hong-linh-ha-tinh-3903/)
Luận Văn Thiết kế cầu qua sông B3 (http://updatebook.vn/xay-dung-24/thiet-ke-cau-qua-song-b3-3901/)
Luận Văn Thiết kế ngân hàng đầu tư và phát triển Nhơn Hội chi nhánh Bình Định (http://updatebook.vn/xay-dung-24/thiet-ke-ngan-hang-dau-tu-va-phat-trien-nhon-hoi-chi-nhanh-binh-dinh-3899/)
Luận Văn Thiết kế ngân hàng công thương thành phố Nha Trang (http://updatebook.vn/xay-dung-24/thiet-ke-ngan-hang-cong-thuong-thanh-pho-nha-trang-3898/)
Luận Văn Thiết kế ký túc xá trường dạy nghề Dung Quất-Quảng Ngãi (http://updatebook.vn/xay-dung-24/thiet-ke-ky-tuc-xa-truong-day-nghe-dung-quat-quang-ngai-3897/)
Luận Văn Vai trò quản lý nhà nước đối với sự hình thành và phát triển thị trường BĐS ở việt nam (http://updatebook.vn/xay-dung-24/vai-tro-quan-ly-nha-nuoc-doi-voi-su-hinh-thanh-va-phat-trien-thi-truong-bds-o-viet-nam-3624/)
Luận Văn Thực trạng và giải pháp phát triển nhà ở đô thị nước ta (http://updatebook.vn/xay-dung-24/thuc-trang-va-giai-phap-phat-trien-nha-o-do-thi-nuoc-ta-3604/)
Luận Văn Thiết kế nhà ở chung cư Lữ Gia-Phường Nhơn Hội-TP Quy Nhơn (http://updatebook.vn/xay-dung-24/thiet-ke-nha-o-chung-cu-lu-gia-phuong-nhon-hoi-tp-quy-nhon-3577/)
Luận Văn Thiết kế khách sạn Duyên Hải (http://updatebook.vn/xay-dung-24/thiet-ke-khach-san-duyen-hai-3575/)
Luận Văn Nghiên cứu ứng dụng phần mềm FB – Pier trong tính toán móng cọc (http://updatebook.vn/xay-dung-24/nghien-cuu-ung-dung-phan-mem-fb-a-pier-trong-tinh-toan-mong-coc-3383/)
Luận Văn Thiết kế cầu dây văng (http://updatebook.vn/xay-dung-24/thiet-ke-cau-day-vang-3382/)
Luận Văn Thiết kế trụ sở bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh (http://updatebook.vn/xay-dung-24/thiet-ke-tru-so-bao-hiem-xa-hoi-tinh-quang-ninh-3381/)
Luận Văn Thiết kế chung cư phan xích long (http://updatebook.vn/xay-dung-24/thiet-ke-chung-cu-phan-xich-long-3380/)
Luận Văn Thiết kế cao ốc văn phòng Tân Viễn Đông (http://updatebook.vn/xay-dung-24/thiet-ke-cao-oc-van-phong-tan-vien-dong-3379/)
Tiểu Luận Bài thuyết trình về hư hỏng cọc khoan nhồi,các phương pháp kiểm tra cọc (http://updatebook.vn/xay-dung-24/bai-thuyet-trinh-ve-hu-hong-coc-khoan-nhoi-cac-phuong-phap-kiem-tra-coc-1970/)
Luận Văn Nhà ở chung cư CT5 - khu đô thị mới Mỹ Đình (http://updatebook.vn/xay-dung-24/nha-o-chung-cu-ct5-khu-do-thi-moi-my-dinh-1928/)
Luận Văn Nhà ở và Văn phòng cho thuê (http://updatebook.vn/xay-dung-24/nha-o-va-van-phong-cho-thue-1927/)
Luận Văn Nhà ở căn hộ 15 tầng A5-Linh Đàm-Hoàng Mai –Hà Nội". Xây dựng tại khu đô thị Linh Đàm- Hoàng Mai- Hà Nội (http://updatebook.vn/xay-dung-24/nha-o-can-ho-15-tang-a5-linh-dam-hoang-mai-aha-noi-xay-dung-tai-khu-do-thi-linh-dam-hoang-mai-ha-noi-1926/)
Luận Văn Thiết kế chương trình điều khiển trạm trộn bê tông (http://updatebook.vn/xay-dung-24/thiet-ke-chuong-trinh-dieu-khien-tram-tron-be-tong-1924/)
Tiểu Luận giao trinh excel ki thuat _viet file excel chuyen nghiep (http://updatebook.vn/xay-dung-24/giao-trinh-excel-ki-thuat-_viet-file-excel-chuyen-nghiep-1651/)
Luận Văn Thiết kế tuyến đường qua hai điểm A - B thuộc huyện Lục Ngạn – tỉnh Bắc Giang (http://updatebook.vn/xay-dung-24/thiet-ke-tuyen-duong-qua-hai-diem-a-b-thuoc-huyen-luc-ngan-a-tinh-bac-giang-1402/)
Luận Văn Thi công công trình Trụ sở Tổng công ty XNK Xây dựng Việt Nam VINACONEX (http://updatebook.vn/xay-dung-24/thi-cong-cong-trinh-tru-so-tong-cong-ty-xnk-xay-dung-viet-nam-vinaconex-1361/)
Luận Văn Thiết kế trạm trộn bê tông thương phẩm, năng suất 45m3/h (http://updatebook.vn/xay-dung-24/thiet-ke-tram-tron-be-tong-thuong-pham-nang-suat-45m3-h-1360/)
Luận Văn Thiết kế trạm trộn bê tông nhựa (http://updatebook.vn/xay-dung-24/thiet-ke-tram-tron-be-tong-nhua-1359/)
Luận Văn Thiết kế máy nghiền má dùng nghiền sơ bộ clanhke (http://updatebook.vn/xay-dung-24/thiet-ke-may-nghien-ma-dung-nghien-so-bo-clanhke-1358/)
Luận Văn Thiết kế thiết bị ủi vạn năng và tổ chức thi công đất bằng máy ủi vạn năng (http://updatebook.vn/xay-dung-24/thiet-ke-thiet-bi-ui-van-nang-va-to-chuc-thi-cong-dat-bang-may-ui-van-nang-1357/)
Luận Văn Thiết kế cốp pha trượt đổ bê tông hầm điều áp nước nhà máy Thuỷ điện A Vương (http://updatebook.vn/xay-dung-24/thiet-ke-cop-pha-truot-do-be-tong-ham-dieu-ap-nuoc-nha-may-thuy-dien-a-vuong-1356/)
Luận Văn Nghiên cứu thiết kế máy cán tôn định hình (http://updatebook.vn/xay-dung-24/nghien-cuu-thiet-ke-may-can-ton-dinh-hinh-1355/)
Luận Văn Phân tích tài chính, kinh tế, xác định giá dự thầu khu biệt thự-khách sạn cho thuê WHITE NIGHT (http://updatebook.vn/xay-dung-24/phan-tich-tai-chinh-kinh-te-xac-dinh-gia-du-thau-khu-biet-thu-khach-san-cho-thue-white-night-1352/)
Luận Văn Kiến trúc công trình SOUTHERN CROSS SKY VIEW (http://updatebook.vn/xay-dung-24/kien-truc-cong-trinh-southern-cross-sky-view-1351/)
Luận Văn Thiết kế Nhà máy cơ khí Hòa Bình (http://updatebook.vn/xay-dung-24/thiet-ke-nha-may-co-khi-hoa-binh-1350/)
Luận Văn Thiết kế căn hộ cao cấp Thảo Điền RIVERVIEW 12 tầng (http://updatebook.vn/xay-dung-24/thiet-ke-can-ho-cao-cap-thao-dien-riverview-12-tang-1346/)
Luận Văn Thiết kế tuyến đường qua hai huyện Cam Lộ và Hướng Hóa thuộc tỉnh Quảng Trị (http://updatebook.vn/xay-dung-24/thiet-ke-tuyen-duong-qua-hai-huyen-cam-lo-va-huong-hoa-thuoc-tinh-quang-tri-1345/)
Luận Văn Thiết kế tuyến đường nối liền trung tâm kinh tế của Thị Trấn Phú Bài và Xã Thuỷ Phương (http://updatebook.vn/xay-dung-24/thiet-ke-tuyen-duong-noi-lien-trung-tam-kinh-te-cua-thi-tran-phu-bai-va-xa-thuy-phuong-1343/)
Luận Văn Thiết kế tuyến đường qua hai huyện Thăng Bình và Hiệp Đức thuộc tỉnh Quảng Nam (http://updatebook.vn/xay-dung-24/thiet-ke-tuyen-duong-qua-hai-huyen-thang-binh-va-hiep-duc-thuoc-tinh-quang-nam-1341/)
Luận Văn Chung cư lô C Phường 9 - Quận 3 (http://updatebook.vn/xay-dung-24/chung-cu-lo-c-phuong-9-quan-3-a-1339/)
Luận Văn Thiết kế cống lộ thiên (http://updatebook.vn/xay-dung-24/thiet-ke-cong-lo-thien-1337/)
Luận Văn Thiết Kế Cầu Thép Theo 22TCN272-05 (http://updatebook.vn/xay-dung-24/thiet-ke-cau-thep-theo-22tcn272-05-a-1334/)
Luận Văn Thiết kế cầu qua sông M3/07 (http://updatebook.vn/xay-dung-24/thiet-ke-cau-qua-song-m3-07-a-1332/)
Luận Văn Thiết Kế Cầu Thép (http://updatebook.vn/xay-dung-24/thiet-ke-cau-thep-1326/)
Luận Văn Thiết kế cầu Bà Lớn (http://updatebook.vn/xay-dung-24/thiet-ke-cau-ba-lon-1324/)
Luận Văn Thiết kế cầu bê tông cốt thép dự ứng lực (http://updatebook.vn/xay-dung-24/thiet-ke-cau-be-tong-cot-thep-du-ung-luc-1323/)
Luận Văn Nhà làm việc Công An Tỉnh ĐăkLăk (http://updatebook.vn/xay-dung-24/nha-lam-viec-cong-an-tinh-daklak-1322/)
Luận Văn Thiết kế khu nhà chung cư 127 Pasteur – TP Hồ Chí Minh (http://updatebook.vn/xay-dung-24/thiet-ke-khu-nha-chung-cu-127-pasteur-a-tp-ho-chi-minh-1152/)
Luận Văn Công trình nhà cao tầng-Tổ hợp nhà ở tiêu chuẩn cao (http://updatebook.vn/xay-dung-24/cong-trinh-nha-cao-tang-to-hop-nha-o-tieu-chuan-cao-1151/)
Luận Văn Thiết kế chung cư c16 - khu đô thị trung yên và lập chương trình dồn tải khung phẳng, tổ hợp nội lực dầm, cột (http://updatebook.vn/xay-dung-24/thiet-ke-chung-cu-c16-khu-do-thi-trung-yen-va-lap-chuong-trinh-don-tai-khung-phang-to-hop-noi-luc-dam-cot-1150/)
Luận Văn Tính toán thiết kế chung cư cao tầng bắc linh đàm và lập trình phát triển phần mềm lập tiến độ và quản lý dự án gantt project (http://updatebook.vn/xay-dung-24/tinh-toan-thiet-ke-chung-cu-cao-tang-bac-linh-dam-va-lap-trinh-phat-trien-phan-mem-lap-tien-do-va-quan-ly-du-an-gantt-project-1149/)
Báo Cáo Thiết kế khung ngang nhà công nghiệp một tầng , một nhịp (http://updatebook.vn/xay-dung-24/thiet-ke-khung-ngang-nha-cong-nghiep-mot-tang-mot-nhip-1147/)
Luận Văn Thiết kế tòa nhà 18 tầng (http://updatebook.vn/xay-dung-24/thiet-ke-toa-nha-18-tang-945/)
Luận Văn Đơn nguyên 1 – chung cư cao tầng NO9B1 khu đô thị Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội (http://updatebook.vn/xay-dung-24/don-nguyen-1-a-chung-cu-cao-tang-no9b1-khu-do-thi-dich-vong-cau-giay-ha-noi-944/)
Luận Văn Nhà ở cán bộ công nhân viên các ban thuộc trung ương Đảng (http://updatebook.vn/xay-dung-24/nha-o-can-bo-cong-nhan-vien-cac-ban-thuoc-trung-uong-dang-943/)
Luận Văn Chung cư cao tầng CT1A phục vụ di dân tái định cư (http://updatebook.vn/xay-dung-24/chung-cu-cao-tang-ct1a-phuc-vu-di-dan-tai-dinh-cu-942/)
Tiểu Luận Kiểm tra chất lượng, phát hiện khuyết tật cọc khoan nhồi- Nguyên nhân- Giải pháp khắc phục (http://updatebook.vn/xay-dung-24/kiem-tra-chat-luong-phat-hien-khuyet-tat-coc-khoan-nhoi-nguyen-nhan-giai-phap-khac-phuc-941/)
Luận Văn Thiết kế và tổ chức thi công cầu vượt sông T Huyện Hương Điền- Thừa Thiên Huế (http://updatebook.vn/xay-dung-24/thiet-ke-va-to-chuc-thi-cong-cau-vuot-song-t-huyen-huong-dien-thua-thien-hue-940/)
Báo Cáo Báo cáo thực tập bộ môn Cầu Hầm – Trường Đại Học Xây Dựng (http://updatebook.vn/xay-dung-24/bao-cao-thuc-tap-bo-mon-cau-ham-a-truong-dai-hoc-xay-dung-898/)
Báo Cáo Thiết kế hệ thống thoát nước khu đô thị Bắc Cổ Nhuế-Chèm ( Gồm 10TN ) (http://updatebook.vn/xay-dung-24/thiet-ke-he-thong-thoat-nuoc-khu-do-thi-bac-co-nhue-chem-gom-10tn-891/)
Báo Cáo Trung tâm điều hành thông tin viễn thông điện lực việt nam - evn (http://updatebook.vn/xay-dung-24/trung-tam-dieu-hanh-thong-tin-vien-thong-dien-luc-viet-nam-evn-889/)
Báo Cáo Thiết kế Cầu qua sông ( gồm 8 phần ) (http://updatebook.vn/xay-dung-24/thiet-ke-cau-qua-song-gom-8-phan-887/)
Tiểu Luận Sức bền vật liệu - Cơ học kết cấu (http://updatebook.vn/xay-dung-24/suc-ben-vat-lieu-co-hoc-ket-cau-549/)
Báo Cáo Đồ án tổ chức thiết kế thi công nền đường (http://updatebook.vn/xay-dung-24/do-an-to-chuc-thiet-ke-thi-cong-nen-duong-445/)
Tiểu Luận Đồ án thiết kế tổ chức thi công nền đường ô tô (http://updatebook.vn/xay-dung-24/do-an-thiet-ke-to-chuc-thi-cong-nen-duong-o-to-443/)
Luận Văn Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu tại Xí nghiệp thép và vật liệu xây dựng Hà Nội (http://updatebook.vn/xay-dung-24/hoach-dinh-nhu-cau-nguyen-vat-lieu-tai-xi-nghiep-thep-va-vat-lieu-xay-dung-ha-noi-110/)

hoangkyss
15-05-11, 01:59 AM
Luận văn Nhiệt lạnh HOT:Báo Cáo kỹ thuật điều hòa không khí (http://updatebook.vn/nhiet-lanh-30/ky-thuat-dieu-hoa-khong-khi-12183/)
Luận Văn Thiết kế hệ thống lạnh bảo quản rau quả năng suất 50 tấn (http://updatebook.vn/nhiet-lanh-30/thiet-ke-he-thong-lanh-bao-quan-rau-qua-nang-suat-50-tan-11825/)
Luận Văn Thiết kế dàn lạnh Ôtô (http://updatebook.vn/nhiet-lanh-30/thiet-ke-dan-lanh-oto-11824/)
Luận Văn Xây dựng và kiểm nghiệm thông điệp quảng cáo đối với sản phẩm Nệm Đá Tỏa Nhiệt (http://updatebook.vn/nhiet-lanh-30/xay-dung-va-kiem-nghiem-thong-diep-quang-cao-doi-voi-san-pham-nem-da-toa-nhiet-11039/)
Luận Văn Thiết bị lạnh ô tô (http://updatebook.vn/nhiet-lanh-30/thiet-bi-lanh-o-to-10279/)
Luận Văn Thiết kế trục, lựa chọn ổ lăn và khớp nối (http://updatebook.vn/nhiet-lanh-30/thiet-ke-truc-lua-chon-o-lan-va-khop-noi-9737/)
Luận Văn Chọn động cơ và Phân phối tỉ số truyền (http://updatebook.vn/nhiet-lanh-30/chon-dong-co-va-phan-phoi-ti-so-truyen-9732/)
Luận Văn Thiết kế phần điện trong nhà máy điện kiểu nhiệt điện ngưng hơi gồm 4 tổ máy, công suất mỗi tổ là 100 MW cấp điện cho phụ tải địa phương 10,5KV và phát vào hệ thống 220KV (http://updatebook.vn/nhiet-lanh-30/thiet-ke-phan-dien-trong-nha-may-dien-kieu-nhiet-dien-ngung-hoi-gom-4-to-may-cong-suat-moi-to-la-100-mw-cap-dien-cho-phu-tai-dia-phuong-10-5kv-va-phat-vao-he-thong-220kv-9435/)
Luận Văn thiết kế và số liệu ban đầu của nhà máy nhiệt điện ngưng hơi gồm 4 tổ máy mỗi tổ máy có công suất P = 100 MW, điện áp định mức 10,5kV (http://updatebook.vn/nhiet-lanh-30/thiet-ke-va-so-lieu-ban-dau-cua-nha-may-nhiet-dien-ngung-hoi-gom-4-to-may-moi-to-may-co-cong-suat-p-100-mw-dien-ap-dinh-muc-10-5kv-9434/)
Luận Văn Thiết kế Nhà máy nhiệt điện gồm 4 tổ máy, công suất mỗi máy là 100 MW (http://updatebook.vn/nhiet-lanh-30/thiet-ke-nha-may-nhiet-dien-gom-4-to-may-cong-suat-moi-may-la-100-mw-9433/)
Luận Văn vụ thiết kế nhà máy điện thuỷ điện có tổng công suất đặt là 400 MW gồm có 4 máy phát điện kiểu thủy điện cung cấp cho phụ tải ở 3 cấp điện áp máy phát, 110 KV và nối với hệ thống ở (http://updatebook.vn/nhiet-lanh-30/vu-thiet-ke-nha-may-dien-thuy-dien-co-tong-cong-suat-dat-la-400-mw-gom-co-4-may-phat-dien-kieu-thuy-dien-cung-cap-cho-phu-tai-o-3-cap-dien-ap-may-phat-110-kv-va-noi-voi-he-thong-o-9432/)
Luận Văn Thiết kế phần điện của nhà máy thuỷ điện 4 tổ máy x100 MW (http://updatebook.vn/nhiet-lanh-30/thiet-ke-phan-dien-cua-nha-may-thuy-dien-4-to-may-x100-mw-9431/)
Luận Văn Thiết kế nhà máy nhiệt điện có công suất 400MW (http://updatebook.vn/nhiet-lanh-30/thiet-ke-nha-may-nhiet-dien-co-cong-suat-400mw-9430/)
Luận Văn Môi chất sử dụng là NH3 (http://updatebook.vn/nhiet-lanh-30/moi-chat-su-dung-la-nh3-9429/)
Luận Văn Thiết kế hệ thống lạnh (http://updatebook.vn/nhiet-lanh-30/thiet-ke-he-thong-lanh-9428/)
Luận Văn Thiết kế hệ thống cấp đông , trữ đông sản phẩm thịt Heo (http://updatebook.vn/nhiet-lanh-30/thiet-ke-he-thong-cap-dong-tru-dong-san-pham-thit-heo-9427/)
Luận Văn Nhà mấy nhiệt điện Quảng Ninh II 600MW (http://updatebook.vn/nhiet-lanh-30/nha-may-nhiet-dien-quang-ninh-ii-600mw-9426/)
Luận Văn Thiết kế nhà máy chế biên bột cá và thức ăn cho cá tra (http://updatebook.vn/nhiet-lanh-30/thiet-ke-nha-may-che-bien-bot-ca-va-thuc-an-cho-ca-tra-9425/)
Luận Văn Thiết kế hệ thống thông gió tính chọn máy điều hoà Water Chiller cho xưởng sản xuất của nhà máy thuốc tiêm (http://updatebook.vn/nhiet-lanh-30/thiet-ke-he-thong-thong-gio-tinh-chon-may-dieu-hoa-water-chiller-cho-xuong-san-xuat-cua-nha-may-thuoc-tiem-9424/)
Luận Văn Tính Toán Kiểm Tra Nhiệt Nhà Máy Nhiệt Điện Chu Trình Hỗn Hợp (http://updatebook.vn/nhiet-lanh-30/tinh-toan-kiem-tra-nhiet-nha-may-nhiet-dien-chu-trinh-hon-hop-9423/)
Luận Văn Thiết kế hệ dẫn động băng tải gồm có hộp giảm tốc côn - trụ và bộ truyền xích (http://updatebook.vn/nhiet-lanh-30/thiet-ke-he-dan-dong-bang-tai-gom-co-hop-giam-toc-con-tru-va-bo-truyen-xich-9420/)
Luận Văn Đồ án chi tiết máy (http://updatebook.vn/nhiet-lanh-30/do-an-chi-tiet-may-9418/)
Luận Văn Chuyên đề sấy gỗ (http://updatebook.vn/nhiet-lanh-30/chuyen-de-say-go-9417/)
Luận Văn Thiết kế máy sản xuất bánh đa liên tục (http://updatebook.vn/nhiet-lanh-30/thiet-ke-may-san-xuat-banh-da-lien-tuc-9416/)
Luận Văn Thiết kế hầm sấy dùng sấy mực tươi năng suất 500kg/mẻ (http://updatebook.vn/nhiet-lanh-30/thiet-ke-ham-say-dung-say-muc-tuoi-nang-suat-500kg-me-9415/)
Luận Văn Tính toán thiết kế hệ thống điều hoà không khí cho “ Khoa Ung Bướu –Bệnh Viện Đa Khoa Đà Nẵng” (http://updatebook.vn/nhiet-lanh-30/tinh-toan-thiet-ke-he-thong-dieu-hoa-khong-khi-cho-aoe-khoa-ung-buou-abenh-vien-da-khoa-da-nanga-9408/)
Luận Văn Thiết kế hộp giảm tốc hai cấp, có cấp nhanh phân đôi (http://updatebook.vn/nhiet-lanh-30/thiet-ke-hop-giam-toc-hai-cap-co-cap-nhanh-phan-doi-9407/)
Luận Văn Hệ thống điều hoà không khí cho Trung tâm ẩm thực Nam Châu Hội Quán (http://updatebook.vn/nhiet-lanh-30/he-thong-dieu-hoa-khong-khi-cho-trung-tam-am-thuc-nam-chau-hoi-quan-9403/)
Luận Văn Tính kiểm tra hệ thống điều hoà không khí Trung tâm Học liệu Đà Nẵng (http://updatebook.vn/nhiet-lanh-30/tinh-kiem-tra-he-thong-dieu-hoa-khong-khi-trung-tam-hoc-lieu-da-nang-9401/)
Luận Văn Thiết kế hộp giảm tốc đồng trục bánh răng trụ răng thẳng (http://updatebook.vn/nhiet-lanh-30/thiet-ke-hop-giam-toc-dong-truc-banh-rang-tru-rang-thang-9398/)
Báo Cáo Hệ thống máy và thiết bị lạnh (http://updatebook.vn/nhiet-lanh-30/he-thong-may-va-thiet-bi-lanh-9131/)
Luận Văn ĐO DÒNG DC 0-20Ma (http://updatebook.vn/nhiet-lanh-30/do-dong-dc-0-20ma-7238/)
Luận Văn Thiết kế máy lạnh hấp thụ để điều hòa không khí văn phòng làm việc (http://updatebook.vn/nhiet-lanh-30/thiet-ke-may-lanh-hap-thu-de-dieu-hoa-khong-khi-van-phong-lam-viec-7223/)
Luận Văn Xây dựng định mức tiêu hao nguyên liệu cho mặt hàng cá tra fillet đông lạnh (http://updatebook.vn/nhiet-lanh-30/xay-dung-dinh-muc-tieu-hao-nguyen-lieu-cho-mat-hang-ca-tra-fillet-dong-lanh-7221/)
Luận Văn Thiết kế, lắp đặt và khai thác mô hình điện lạnh trên ô tô (http://updatebook.vn/nhiet-lanh-30/thiet-ke-lap-dat-va-khai-thac-mo-hinh-dien-lanh-tren-o-to-7188/)
Tiểu Luận Thiết kế kho làm đông với nhiệt độ theo yêu cầu (http://updatebook.vn/nhiet-lanh-30/thiet-ke-kho-lam-dong-voi-nhiet-do-theo-yeu-cau-1157/)

hoangkyss
15-05-11, 02:00 AM
Luận văn Y khoa HOT:Báo Cáo Cấu trúc của virus (http://updatebook.vn/y-khoa-y-duoc-21/cau-truc-cua-virus-12419/)
Luận Văn Các phương pháp điều trị sỏi ống mật chủ kèm sỏi túi mật (http://updatebook.vn/y-khoa-y-duoc-21/cac-phuong-phap-dieu-tri-soi-ong-mat-chu-kem-soi-tui-mat-12286/)
Luận Văn Hóa - xạ đồng thời ung thư cổ tử cung giai đoạn iib và iiib (http://updatebook.vn/y-khoa-y-duoc-21/hoa-xa-dong-thoi-ung-thu-co-tu-cung-giai-doan-iib-va-iiib-12285/)
Luận Văn điều trị carcinôm dạ dày giai đoạn tiến xa (http://updatebook.vn/y-khoa-y-duoc-21/dieu-tri-carcinom-da-day-giai-doan-tien-xa-12284/)
Luận Văn Ung thư cổ tử cung giai đoạn ia-iia - tái phát và di căn sau phẫu trị khởi đầu (http://updatebook.vn/y-khoa-y-duoc-21/ung-thu-co-tu-cung-giai-doan-ia-iia-tai-phat-va-di-can-sau-phau-tri-khoi-dau-12283/)
Tiểu Luận Phẫu thuật u mô đệm đường tiêu hoá (http://updatebook.vn/y-khoa-y-duoc-21/phau-thuat-u-mo-dem-duong-tieu-hoa-12282/)
Luận Văn Luận văn virus paramyxo (http://updatebook.vn/y-khoa-y-duoc-21/luan-van-virus-paramyxo-12225/)
Luận Văn Đánh giá kết quả sớm trong điều trị thủng ổ loét dạ dày tá tràng bằng phẫu thuật nội soi (http://updatebook.vn/y-khoa-y-duoc-21/danh-gia-ket-qua-som-trong-dieu-tri-thung-o-loet-da-day-ta-trang-bang-phau-thuat-noi-soi-12100/)
Luận Văn Phẫu thuật đục thủy tinh thể nâu đen bằng phương pháp phaco “chop” cải biên (http://updatebook.vn/y-khoa-y-duoc-21/phau-thuat-duc-thuy-tinh-the-nau-den-bang-phuong-phap-phaco-aoechopa-cai-bien-11925/)
Luận Văn Dinh dưỡng cho bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường (http://updatebook.vn/y-khoa-y-duoc-21/dinh-duong-cho-benh-nhan-mac-benh-tieu-duong-11763/)
Luận Văn Hoạt động chuyển giao công nghệ thiết bị y tế tại bệnh viện tai mũi họng trung ương (http://updatebook.vn/y-khoa-y-duoc-21/hoat-dong-chuyen-giao-cong-nghe-thiet-bi-y-te-tai-benh-vien-tai-mui-hong-trung-uong-11703/)
Luận Văn Khả năng nhiễm trùng bào tử sarcocystistrong thịt lợn (http://updatebook.vn/y-khoa-y-duoc-21/kha-nang-nhiem-trung-bao-tu-sarcocystistrong-thit-lon-11416/)
Luận Văn Thực trạng môi trường y tế khu vực miền trung tây nguyên qua kết quả quan trắc (http://updatebook.vn/y-khoa-y-duoc-21/thuc-trang-moi-truong-y-te-khu-vuc-mien-trung-tay-nguyen-qua-ket-qua-quan-trac-11409/)
Luận Văn Yếu tố nguy cơ dinh dưỡng của biến chứng nhiễm trùng (http://updatebook.vn/y-khoa-y-duoc-21/yeu-to-nguy-co-dinh-duong-cua-bien-chung-nhiem-trung-11408/)
Luận Văn đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng và các yếu tố liên quan tử vong của sơ sinh (http://updatebook.vn/y-khoa-y-duoc-21/dac-diem-dich-te-hoc-lam-sang-va-cac-yeu-to-lien-quan-tu-vong-cua-so-sinh-11406/)
Luận Văn đặc điểm các yếu tố nguy cơ tử vong (http://updatebook.vn/y-khoa-y-duoc-21/dac-diem-cac-yeu-to-nguy-co-tu-vong-11405/)
Luận Văn Các yếu tố nguy cơ của phá thai to tuổi vị thành niên (http://updatebook.vn/y-khoa-y-duoc-21/cac-yeu-to-nguy-co-cua-pha-thai-to-tuoi-vi-thanh-nien-11403/)
Luận Văn đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, các yếu tố nguy cơ của tai biến mạch máu não trong thai kỳ và hậu sản (http://updatebook.vn/y-khoa-y-duoc-21/dac-diem-lam-sang-can-lam-sang-cac-yeu-to-nguy-co-cua-tai-bien-mach-mau-nao-trong-thai-ky-va-hau-san-11401/)
Luận Văn đánh giá kết quả phẫu thuật gắn cơ vào implant hốc mắt chất liệu (http://updatebook.vn/y-khoa-y-duoc-21/danh-gia-ket-qua-phau-thuat-gan-co-vao-implant-hoc-mat-chat-lieu-11400/)
Luận Văn đánh giá kết quả phẫu thuật lấy thể thủy tinh trong bao cố đinh kính nội (http://updatebook.vn/y-khoa-y-duoc-21/danh-gia-ket-qua-phau-thuat-lay-the-thuy-tinh-trong-bao-co-dinh-kinh-noi-11399/)
Luận Văn Vai trò siêu âm doppler trong chẩn đoán bệnh lý rò động mạch cảnh xoang hang (http://updatebook.vn/y-khoa-y-duoc-21/vai-tro-sieu-am-doppler-trong-chan-doan-benh-ly-ro-dong-mach-canh-xoang-hang-11397/)
Luận Văn Chẩn đoán và điều trị tinh hoàn ẩn (http://updatebook.vn/y-khoa-y-duoc-21/chan-doan-va-dieu-tri-tinh-hoan-an-11395/)
Luận Văn Phản ứng lao tố idr trong chẩn đoán và điều trị bệnh lao (http://updatebook.vn/y-khoa-y-duoc-21/phan-ung-lao-to-idr-trong-chan-doan-va-dieu-tri-benh-lao-11393/)
Luận Văn Vai trò của phẫu thuật trong chẩn đoán và điều trị sarcôm cơ vân ở trẻ (http://updatebook.vn/y-khoa-y-duoc-21/vai-tro-cua-phau-thuat-trong-chan-doan-va-dieu-tri-sarcom-co-van-o-tre-11391/)
Báo Cáo đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi ***g ngực trong chẩn đoán và điều trị u trung thất (http://updatebook.vn/y-khoa-y-duoc-21/danh-gia-ket-qua-phau-thuat-noi-soi-long-nguc-trong-chan-doan-va-dieu-tri-u-trung-that-11389/)
Báo Cáo Những yếu tố ảnh hưởng xấu đến kết quả của phẫu thuật nội soi mũi xoang (http://updatebook.vn/y-khoa-y-duoc-21/nhung-yeu-to-anh-huong-xau-den-ket-qua-cua-phau-thuat-noi-soi-mui-xoang-11387/)
Luận Văn Nghiên cứu bệnh chứng các yếu tố nguy cơ thừa cân, béo phì của học sinh mẫu giáo từ 4-6 tuổi (http://updatebook.vn/y-khoa-y-duoc-21/nghien-cuu-benh-chung-cac-yeu-to-nguy-co-thua-can-beo-phi-cua-hoc-sinh-mau-giao-tu-4-6-tuoi-11385/)
Luận Văn Các yếu tố nguy cơ của các bệnh không lây (http://updatebook.vn/y-khoa-y-duoc-21/cac-yeu-to-nguy-co-cua-cac-benh-khong-lay-11384/)
Thạc Sỹ Thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành về vệ sinh môi trường của người dân ở hai xã vùng sâu huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên (http://updatebook.vn/y-khoa-y-duoc-21/thuc-trang-kien-thuc-thai-do-thuc-hanh-ve-ve-sinh-moi-truong-cua-nguoi-dan-o-hai-xa-vung-sau-huyen-dong-hy-tinh-thai-nguyen-11010/)
Thạc Sỹ Thực trạng và một số yếu tố nguy cơ về nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính của trẻ dưới 5 tuổi tại một số xã miền núi tỉnh bắc kạn (http://updatebook.vn/y-khoa-y-duoc-21/thuc-trang-va-mot-so-yeu-to-nguy-co-ve-nhiem-khuan-ho-hap-cap-tinh-cua-tre-duoi-5-tuoi-tai-mot-so-xa-mien-nui-tinh-bac-kan-11007/)
Thạc Sỹ Thực trạng một số bệnh và yếu tố liên quan ở người chăn nuôi lợn quy mô nhỏ tại xã kha sơn - phú bình - thái nguyên (http://updatebook.vn/y-khoa-y-duoc-21/thuc-trang-mot-so-benh-va-yeu-to-lien-quan-o-nguoi-chan-nuoi-lon-quy-mo-nho-tai-xa-kha-son-phu-binh-thai-nguyen-11005/)
Thạc Sỹ Nghiên cứu thực trạng một số yếu tố môi trường ở các hộ gia đình chăn nuôi lợn quy mô nhỏ tại xã kha sơn – huyện phú bình tỉnh thái nguyên (http://updatebook.vn/y-khoa-y-duoc-21/nghien-cuu-thuc-trang-mot-so-yeu-to-moi-truong-o-cac-ho-gia-dinh-chan-nuoi-lon-quy-mo-nho-tai-xa-kha-son-a-huyen-phu-binh-tinh-thai-nguyen-11002/)
Thạc Sỹ Nghiên cứu thực trạng ô nhiễm vi khuẩn thức ăn đường phố và một số yếu tố liên quan tại thành phố thanh hoá năm 2007 (http://updatebook.vn/y-khoa-y-duoc-21/nghien-cuu-thuc-trang-o-nhiem-vi-khuan-thuc-an-duong-pho-va-mot-so-yeu-to-lien-quan-tai-thanh-pho-thanh-hoa-nam-2007-a-11000/)
Thạc Sỹ Nghiên cứu thực trạng bệnh tăng huyết áp và rối loạn chuyển hoá ở nguời tăng huyết áp tại xã hoá thượng huyện đồng hỷ - tỉnh thái nguyên (http://updatebook.vn/y-khoa-y-duoc-21/nghien-cuu-thuc-trang-benh-tang-huyet-ap-va-roi-loan-chuyen-hoa-o-nguoi-tang-huyet-ap-tai-xa-hoa-thuong-huyen-dong-hy-tinh-thai-nguyen-10997/)
Thạc Sỹ Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của tràn dịch màng phổi do lao tại bệnh viện lao và bệnh phổi thái nguyên (http://updatebook.vn/y-khoa-y-duoc-21/nghien-cuu-mot-so-dac-diem-lam-sang-va-can-lam-sang-cua-tran-dich-mang-phoi-do-lao-tai-benh-vien-lao-va-benh-phoi-thai-nguyen-10996/)
Thạc Sỹ Nghiên cứu nồng độ protein phản ứng c, lactatedehydrogenase và hematocrit của bệnh nhân viêm tụy cấp (http://updatebook.vn/y-khoa-y-duoc-21/nghien-cuu-nong-do-protein-phan-ung-c-lactatedehydrogenase-va-hematocrit-cua-benh-nhan-viem-tuy-cap-10995/)
Thạc Sỹ Nghiên cứu những biến đổi hình ảnh điện tâm đồ và microalbumin niệu ở những người tăng huyết áp tại ban bảo vệ sức khoẻ huyện đại từ tỉnh thái nguyên (http://updatebook.vn/y-khoa-y-duoc-21/nghien-cuu-nhung-bien-doi-hinh-anh-dien-tam-do-va-microalbumin-nieu-o-nhung-nguoi-tang-huyet-ap-tai-ban-bao-ve-suc-khoe-huyen-dai-tu-tinh-thai-nguyen-10994/)
Thạc Sỹ Nghiên cứu một số yếu tố rối loạn đông cầm máu ở bệnh nhân xơ gan tại bệnh viện đa khoa trung ƣơng thái nguyên (http://updatebook.vn/y-khoa-y-duoc-21/nghien-cuu-mot-so-yeu-to-roi-loan-dong-cam-mau-o-benh-nhan-xo-gan-tai-benh-vien-da-khoa-trung-aeong-thai-nguyen-10992/)
Luận Văn Nghiên cứu thực trạng suy dinh dưỡng thiếu protein, năng lượng ở trẻ em dưới 5 tuổi tại hai xã của huyện phú lương tỉnh thái nguyên. (http://updatebook.vn/y-khoa-y-duoc-21/nghien-cuu-thuc-trang-suy-dinh-duong-thieu-protein-nang-luong-o-tre-em-duoi-5-tuoi-tai-hai-xa-cua-huyen-phu-luong-tinh-thai-nguyen-10991/)
Luận Văn NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH TRƢỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA VI KHUẨN Lactobacillus sporogenes (http://updatebook.vn/y-khoa-y-duoc-21/nghien-cuu-dac-diem-sinh-traeong-va-phat-trien-cua-vi-khuan-lactobacillus-sporogenes-10793/)
Luận Văn ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH ĐỐI VỚI PROTEIN TÁI TỔ HỢP MBP-VT2eB TRÊN HEO (http://updatebook.vn/y-khoa-y-duoc-21/danh-gia-kha-nang-dap-ung-mien-dich-doi-voi-protein-tai-to-hop-mbp-vt2eb-tren-heo-10773/)
Luận Văn “Đánh giá khả năng bắt aflatoxin G1 của cột ái lực miễn dịch do Viện Pasteur Tp.HCM sản xuất” (http://updatebook.vn/y-khoa-y-duoc-21/aoedanh-gia-kha-nang-bat-aflatoxin-g1-cua-cot-ai-luc-mien-dich-do-vien-pasteur-tp-hcm-san-xuata-10772/)
Luận Văn NGHIÊN CỨU ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH ĐỐI VỚI PROTEIN TÁI TỔHỢP MBP-VT2eB TRÊN THỎ (http://updatebook.vn/y-khoa-y-duoc-21/nghien-cuu-dap-ung-mien-dich-doi-voi-protein-tai-tohop-mbp-vt2eb-tren-tho-10771/)
Luận Văn Xác định giới tính bằng kỹ thuật multiplex pcr trên ba giống bò (http://updatebook.vn/y-khoa-y-duoc-21/xac-dinh-gioi-tinh-bang-ky-thuat-multiplex-pcr-tren-ba-giong-bo-10770/)
Luận Văn THỬ NGHIỆM SẢN XUẤT KHÁNG HUYẾT THANH KHÁNG VI KHUẨN E. coli (http://updatebook.vn/y-khoa-y-duoc-21/thu-nghiem-san-xuat-khang-huyet-thanh-khang-vi-khuan-e-coli-10769/)
Luận Văn Ứng dụng kỹ thuật PCR - RFLP xác định các kiểu gen thụ thể prolactin trên giống heo Yorkshire (http://updatebook.vn/y-khoa-y-duoc-21/ung-dung-ky-thuat-pcr-rflp-xac-dinh-cac-kieu-gen-thu-the-prolactin-tren-giong-heo-yorkshire-10768/)
Luận Văn “thu thập dịch tiết từ fasciola gigantica và sử dụng làm kháng nguyên trong chẩn đoán”. (http://updatebook.vn/y-khoa-y-duoc-21/aoethu-thap-dich-tiet-tu-fasciola-gigantica-va-su-dung-lam-khang-nguyen-trong-chan-doana-10767/)
Luận Văn Khóa luận tốt nghiệp ứng dụng kỹ thuật rt - pcr để phát hiện virus gây hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn (http://updatebook.vn/y-khoa-y-duoc-21/khoa-luan-tot-nghiep-ung-dung-ky-thuat-rt-pcr-de-phat-hien-virus-gay-hoi-chung-roi-loan-sinh-san-va-ho-hap-o-lon-10766/)
Luận Văn Xác định môi trường tối ưu để thu sinh khối và enzyme của vi khuẩn bacillus subtilis, lactobacillus acidophilus. Thử nghiệm sản xuất chế phẩm sinh học (http://updatebook.vn/y-khoa-y-duoc-21/xac-dinh-moi-truong-toi-uu-de-thu-sinh-khoi-va-enzyme-cua-vi-khuan-bacillus-subtilis-lactobacillus-acidophilus-thu-nghiem-san-xuat-che-pham-sinh-hoc-10765/)
Luận Văn “áp dụng qui trình nuôi chín noãn in vitro trên heo và chó”. (http://updatebook.vn/y-khoa-y-duoc-21/aoeap-dung-qui-trinh-nuoi-chin-noan-in-vitro-tren-heo-va-choa-10764/)
Luận Văn ứng dụng kỹ thuật multiplex - pcr để phát hiện các gen độc lực của vi khuẩn escherichia coli phân lập từ phân bò, phân heo tiêu chảy và thịt bò (http://updatebook.vn/y-khoa-y-duoc-21/ung-dung-ky-thuat-multiplex-pcr-de-phat-hien-cac-gen-doc-luc-cua-vi-khuan-escherichia-coli-phan-lap-tu-phan-bo-phan-heo-tieu-chay-va-thit-bo-10763/)
Tiểu Luận Những nghiên cứu về: Hình thái cung hàm mất răng toàn bộ hàm trên (http://updatebook.vn/y-khoa-y-duoc-21/nhung-nghien-cuu-ve-hinh-thai-cung-ham-mat-rang-toan-bo-ham-tren-10431/)
Báo Cáo Haemophilus influenzae tiết men beta-lactamase - kết quả nghiên cứu đa trung tâm trên 248 chủng phân lập được tại Việt Nam (http://updatebook.vn/y-khoa-y-duoc-21/haemophilus-influenzae-tiet-men-beta-lactamase-ket-qua-nghien-cuu-da-trung-tam-tren-248-chung-phan-lap-duoc-tai-viet-nam-10430/)
Tiểu Luận Chính sách của Nhà nước về lĩnh vực dược (http://updatebook.vn/y-khoa-y-duoc-21/chinh-sach-cua-nha-nuoc-ve-linh-vuc-duoc-9738/)
Luận Văn Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng rối loạn cơ thể hóa (http://updatebook.vn/y-khoa-y-duoc-21/nghien-cuu-dac-diem-lam-sang-roi-loan-co-the-hoa-9543/)
Thạc Sỹ Tỷ lệ trâu bò tiêu chảy và thiếu máu, vai trò của sán lá fasciola trong hội chứng tiêu chảy và thiếu máu của trâu bò ở huyện yên sơn - tỉnh tuyên quang, biện pháp phòng trị (http://updatebook.vn/y-khoa-y-duoc-21/ty-le-trau-bo-tieu-chay-va-thieu-mau-vai-tro-cua-san-la-fasciola-trong-hoi-chung-tieu-chay-va-thieu-mau-cua-trau-bo-o-huyen-yen-son-tinh-tuyen-quang-bien-phap-phong-tri-9137/)
Báo Cáo 140 VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN KINH NGUYỆT PHỤ NỮ ( cực hót ) (http://updatebook.vn/y-khoa-y-duoc-21/140-van-de-lien-quan-den-kinh-nguyet-phu-nu-cuc-hot-7663/)
Luận Văn Xác định các đột biến trên gen katG liên quan đên tính kháng thuốc isoniazid của một số chủng vi khuẩn lao tại Việt Nam (http://updatebook.vn/y-khoa-y-duoc-21/xac-dinh-cac-dot-bien-tren-gen-katg-lien-quan-den-tinh-khang-thuoc-isoniazid-cua-mot-so-chung-vi-khuan-lao-tai-viet-nam-6920/)
Thạc Sỹ đánh giá kết quả điều trị suy hô hấp cấp ở trẻ sơ sinh non tháng bằng thở áp lực dƣơng tục qua mũi tại khoa nhi bệnh viện đa khoa trung ương tn (http://updatebook.vn/y-khoa-y-duoc-21/danh-gia-ket-qua-dieu-tri-suy-ho-hap-cap-o-tre-so-sinh-non-thang-bang-tho-ap-luc-daeong-tuc-qua-mui-tai-khoa-nhi-benh-vien-da-khoa-trung-uong-tn-5978/)
Thạc Sỹ đánh giá kết quả điều trị vàng da tăng bilirubin tự do ở trẻ sơ sinh bằng liệu pháp ánh sáng tại khoa nhi bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên (http://updatebook.vn/y-khoa-y-duoc-21/danh-gia-ket-qua-dieu-tri-vang-da-tang-bilirubin-tu-do-o-tre-so-sinh-bang-lieu-phap-anh-sang-tai-khoa-nhi-benh-vien-da-khoa-trung-uong-thai-nguyen-5947/)
Thạc Sỹ Nghiên cứu thực trạng nhiễm giun truyền qua đất ở học sinh hai trường mầm non tại thái nguyên và kết quả tầy giun bằng thuốc albendazol (http://updatebook.vn/y-khoa-y-duoc-21/nghien-cuu-thuc-trang-nhiem-giun-truyen-qua-dat-o-hoc-sinh-hai-truong-mam-non-tai-thai-nguyen-va-ket-qua-tay-giun-bang-thuoc-albendazol-5914/)
Thạc Sỹ Đánh giá kết quả điều trị PHCN vận động cho bệnh nhân TBMMN tại Bệnh viện Điều Dưỡng và PHCN tỉnh Thái Nguyên (http://updatebook.vn/y-khoa-y-duoc-21/danh-gia-ket-qua-dieu-tri-phcn-van-dong-cho-benh-nhan-tbmmn-tai-benh-vien-dieu-duong-va-phcn-tinh-thai-nguyen-5888/)
Tiến Sỹ NGHIÊN CỨU Pha loãng máu đẳng thể tích trên bệnh nhân phẫu thuật thay khớp háng toàn phần (http://updatebook.vn/y-khoa-y-duoc-21/nghien-cuu-pha-loang-mau-dang-the-tich-tren-benh-nhan-phau-thuat-thay-khop-hang-toan-phan-5850/)
Thạc Sỹ Nghiên cứu vi khuẩn sinh beta-lactamase hoạt phổ rộng gây nhiễm khuẩn hô hấpở bệnh nhân thở máy (http://updatebook.vn/y-khoa-y-duoc-21/nghien-cuu-vi-khuan-sinh-beta-lactamase-hoat-pho-rong-gay-nhiem-khuan-ho-hapo-benh-nhan-tho-may-5848/)
Thạc Sỹ Đánh giá tác dụng gây tê tuỷ sống bằng Bupivacain kết hợp với Morphin và Bupivacain kết hợp với Fentanyl trong mổ chi dưới (http://updatebook.vn/y-khoa-y-duoc-21/danh-gia-tac-dung-gay-te-tuy-song-bang-bupivacain-ket-hop-voi-morphin-va-bupivacain-ket-hop-voi-fentanyl-trong-mo-chi-duoi-5847/)
Thạc Sỹ Đánh giá tác dụng gây tê tuỷ sống bằng Bupivacain liều thấp kết hợp Fentanyl liều thấp trong mổ lấy thai (http://updatebook.vn/y-khoa-y-duoc-21/danh-gia-tac-dung-gay-te-tuy-song-bang-bupivacain-lieu-thap-ket-hop-fentanyl-lieu-thap-trong-mo-lay-thai-5842/)
Thạc Sỹ So sánh tác dụng gây tê tuỷ sống bằng Bupivacain kết hợp Clonidin với Bupivacain đơn thuần trong phẫu thuật lấy thai (http://updatebook.vn/y-khoa-y-duoc-21/so-sanh-tac-dung-gay-te-tuy-song-bang-bupivacain-ket-hop-clonidin-voi-bupivacain-don-thuan-trong-phau-thuat-lay-thai-5841/)
Thạc Sỹ đánh giá gây tê tuỷ sống bằng bupivacain kết hợp morphin trong phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng (http://updatebook.vn/y-khoa-y-duoc-21/danh-gia-gay-te-tuy-song-bang-bupivacain-ket-hop-morphin-trong-phau-thuat-thoat-vi-dia-dem-cot-song-that-lung-5840/)
Thạc Sỹ So sánh tác dụng gây tê khoang cùng bằng Lidocain kết hợp Ketamin với Lidocain đơn thuần trong phẫu thuật vùng đáy chậu (http://updatebook.vn/y-khoa-y-duoc-21/so-sanh-tac-dung-gay-te-khoang-cung-bang-lidocain-ket-hop-ketamin-voi-lidocain-don-thuan-trong-phau-thuat-vung-day-chau-5839/)
Thạc Sỹ Gây mê vòng kín lưu lượng thấp sevoflurane trong phẫu thuật sỏi tiết liệu (http://updatebook.vn/y-khoa-y-duoc-21/gay-me-vong-kin-luu-luong-thap-sevoflurane-trong-phau-thuat-soi-tiet-lieu-5836/)
Luận Văn ảnh hưởng của huyết áp động mạch dến vấn đề tiên lượng bệnh nhân bị chấn thương sọ não nặng (http://updatebook.vn/y-khoa-y-duoc-21/anh-huong-cua-huyet-ap-dong-mach-den-van-de-tien-luong-benh-nhan-bi-chan-thuong-so-nao-nang-5834/)
Thạc Sỹ So sánh tác dụng có hay không kết hợp fentanyl với marcain 0,5% tăng tỷ trọng gây têdưới màng nhện trong phẫu thuật lấy sỏi thận (http://updatebook.vn/y-khoa-y-duoc-21/so-sanh-tac-dung-co-hay-khong-ket-hop-fentanyl-voi-marcain-0-5-tang-ty-trong-gay-teduoi-mang-nhen-trong-phau-thuat-lay-soi-than-5832/)
Thạc Sỹ Gây tê đám rối thần kinh cổ sâu bằng marcain 0,5% trong phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cột sống cổ theo đường trước (http://updatebook.vn/y-khoa-y-duoc-21/gay-te-dam-roi-than-kinh-co-sau-bang-marcain-0-5-trong-phau-thuat-thoat-vi-dia-dem-cot-song-co-theo-duong-truoc-5830/)
Thạc Sỹ So sánh tác dụng gây tê tuỷ sống bằng bupivacain kết hợp ketamin với bupivacain đơn thuần trong phẫu thuật chi dUới (http://updatebook.vn/y-khoa-y-duoc-21/so-sanh-tac-dung-gay-te-tuy-song-bang-bupivacain-ket-hop-ketamin-voi-bupivacain-don-thuan-trong-phau-thuat-chi-duoi-5827/)
Thạc Sỹ Nghiên cứu điều chỉnh tần số và thể tích khí lưu thông trong gây mê nội khí quản có dùng ống Carlen (http://updatebook.vn/y-khoa-y-duoc-21/nghien-cuu-dieu-chinh-tan-so-va-the-tich-khi-luu-thong-trong-gay-me-noi-khi-quan-co-dung-ong-carlen-5824/)
Luận Văn Xác định diễn biến một số hormone sinh sản nhằm ứng dụng trong chẩn đoán, phòng, trị hiện tượng chậm thành thục tính và chậm động dục lại sau đẻ ở bò (http://updatebook.vn/y-khoa-y-duoc-21/xac-dinh-dien-bien-mot-so-hormone-sinh-san-nham-ung-dung-trong-chan-doan-phong-tri-hien-tuong-cham-thanh-thuc-tinh-va-cham-dong-duc-lai-sau-de-o-bo-4462/)
Luận Văn Nghiên cứu một số đặc điểm bệnh lý của bệnh viêm phổi ở lợn do Mycoplasma tại một số vùng phụ cận Hà Nội và biện pháp phòng trị (http://updatebook.vn/y-khoa-y-duoc-21/nghien-cuu-mot-so-dac-diem-benh-ly-cua-benh-viem-phoi-o-lon-do-mycoplasma-tai-mot-so-vung-phu-can-ha-noi-va-bien-phap-phong-tri-4461/)
Tiểu Luận Sinh thiết và kỹ thuật giải phẫu bệnh – tế bào học (http://updatebook.vn/y-khoa-y-duoc-21/sinh-thiet-va-ky-thuat-giai-phau-benh-a-te-bao-hoc-3288/)
Luận Văn Phát triển dịch vụ y tế trên địa bàn tỉnh Hải Dương (http://updatebook.vn/y-khoa-y-duoc-21/phat-trien-dich-vu-y-te-tren-dia-ban-tinh-hai-duong-1044/)
Luận Văn Phân tích protein huyết thanh bền nhiệt bằng kỹ thuật điện di hai chiều (http://updatebook.vn/y-khoa-y-duoc-21/phan-tich-protein-huyet-thanh-ben-nhiet-bang-ky-thuat-dien-di-hai-chieu-1036/)
Báo Cáo Một số bệnh nhiễm khuẩn lây truyền qua Quan hệ tình dục (http://updatebook.vn/y-khoa-y-duoc-21/mot-so-benh-nhiem-khuan-lay-truyen-qua-quan-he-tinh-duc-878/)
Luận Văn Tất cả về Điện tâm đồ (http://updatebook.vn/y-khoa-y-duoc-21/tat-ca-ve-dien-tam-do-876/)
Luận Văn Khám chấn thương sọ não kín (http://updatebook.vn/y-khoa-y-duoc-21/kham-chan-thuong-so-nao-kin-865/)
Luận Văn Atlas giải phẫu người - Gồm Phần 7 (http://updatebook.vn/y-khoa-y-duoc-21/atlas-giai-phau-nguoi-gom-phan-7-a-845/)
Luận Văn Nghiên cứu thích ứng chủng virút Cúm mùa trên các dòng tế bào khác nhau (http://updatebook.vn/y-khoa-y-duoc-21/nghien-cuu-thich-ung-chung-virut-cum-mua-tren-cac-dong-te-bao-khac-nhau-728/)

hoangkyss
15-05-11, 02:01 AM
Luận văn Nông lâm ngư HOT:Báo Cáo Bảo quản lâm sản bằng phương pháp ngâm thường để bảo quản gỗ (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/bao-quan-lam-san-bang-phuong-phap-ngam-thuong-de-bao-quan-go-12573/)
Tiểu Luận Phân tích hệ thống tổ chức khuyến nông Việt Nam (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/phan-tich-he-thong-to-chuc-khuyen-nong-viet-nam-12421/)
Tiểu Luận Đánh giá mức độ nguy hại môi trường của công ty VEDAN (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/danh-gia-muc-do-nguy-hai-moi-truong-cua-cong-ty-vedan-12333/)
Báo Cáo Bước đầu nghiên cứu xây dựng Bộ chỉ thị đánh giá các hình thức nuôi tôm ở xã Quảng Công, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/buoc-dau-nghien-cuu-xay-dung-bo-chi-thi-danh-gia-cac-hinh-thuc-nuoi-tom-o-xa-quang-cong-huyen-quang-dien-tinh-thua-thien-hue-12311/)
Luận Văn Tìm hiểu kỹ thuật ương giống cá chim vây vàng (Trachinotus blochii Lacepede, 1801) tại Trại Thực nghiệm sản xuất Hải sản - Vĩnh Hòa - Nha Trang (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/tim-hieu-ky-thuat-uong-giong-ca-chim-vay-vang-trachinotus-blochii-lacepede-1801-tai-trai-thuc-nghiem-san-xuat-hai-san-vinh-hoa-nha-trang-12224/)
Tiểu Luận Kỹ thuật nuôi cá rô phi đơn tính (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/ky-thuat-nuoi-ca-ro-phi-don-tinh-12213/)
Luận Văn Nghiên cứu khả năng phát chuyển đổi từ nuôi thủy sản truyền thống sang nuôi thủy sản hữu cơ (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/nghien-cuu-kha-nang-phat-chuyen-doi-tu-nuoi-thuy-san-truyen-thong-sang-nuoi-thuy-san-huu-co-12212/)
Tiểu Luận Giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/giai-quyet-van-de-o-nhiem-moi-truong-trong-chan-nuoi-12211/)
Tiểu Luận Hiện trạng khai thác và quản lý nguồn lợi cá kèo giống (Pseudapocryptes elongatus) ở hai tỉnh Bạc Liêu và Sóc Trăng (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/hien-trang-khai-thac-va-quan-ly-nguon-loi-ca-keo-giong-pseudapocryptes-elongatus-o-hai-tinh-bac-lieu-va-soc-trang-12181/)
Báo Cáo Chương trình phát triển đánh bắt hải sản xa bờ (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/chuong-trinh-phat-trien-danh-bat-hai-san-xa-bo-12174/)
Luận Văn Khảo sát một số mô hình nhà kính, nhà màng tại thành phố Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/khao-sat-mot-so-mo-hinh-nha-kinh-nha-mang-tai-thanh-pho-da-lat-tinh-lam-dong-12165/)
Tiểu Luận Thực tiễn thâm canh tại việt nam (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/thuc-tien-tham-canh-tai-viet-nam-12163/)
Tiểu Luận Thâm canh là con đường cơ bản để phát triển nông nghiệp (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/tham-canh-la-con-duong-co-ban-de-phat-trien-nong-nghiep-12161/)
Tiểu Luận điều tra quá trình canh tác lúa đông xuân 2009 - 2010 tại mỹ hội đông, chợ mới, an giang (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/dieu-tra-qua-trinh-canh-tac-lua-dong-xuan-2009-2010-tai-my-hoi-dong-cho-moi-an-giang-12159/)
Luận Văn Khảo sát một số mô hình nhà kính, nhà màng tại thành phố Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/khao-sat-mot-so-mo-hinh-nha-kinh-nha-mang-tai-thanh-pho-da-lat-tinh-lam-dong-12153/)
Luận Văn Khảo sát tình hình nhiễm Ascaris suum trên lợn chăn nuôi gia đình tại huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk và biện pháp phòng, trị (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/khao-sat-tinh-hinh-nhiem-ascaris-suum-tren-lon-chan-nuoi-gia-dinh-tai-huyen-krong-bong-tinh-dak-lak-va-bien-phap-phong-tri-12151/)
Tiểu Luận Thiết lập mô hình quản lý bền vững tài nguyên rừng cho đồng bào dân tộc thiểu số (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/thiet-lap-mo-hinh-quan-ly-ben-vung-tai-nguyen-rung-cho-dong-bao-dan-toc-thieu-so-12147/)
Luận Văn Nghiên cứu quy trình nhân giống hoa Đồng Tiền bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/nghien-cuu-quy-trinh-nhan-giong-hoa-dong-tien-bang-phuong-phap-nuoi-cay-mo-te-bao-12097/)
Luận Văn Đánh giá tác động môi trường Dự án Lò giết mổ gia súc tập trung thành phố Đà Nẵng (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-lo-giet-mo-gia-suc-tap-trung-thanh-pho-da-nang-12096/)
Luận Văn đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư chăn nuôi heo nái sinh sản và heo thịt theo mô hình trại lạnh (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-dau-tu-chan-nuoi-heo-nai-sinh-san-va-heo-thit-theo-mo-hinh-trai-lanh-12094/)
Luận Văn Đánh giá tác động môi trường Dự án Thuỷ điện La Trọng (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-thuy-dien-la-trong-12082/)
Luận Văn Đầu tư xây dựng Nhà xưởng cán kéo thép công suất 50 tấn/ca (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/dau-tu-xay-dung-nha-xuong-can-keo-thep-cong-suat-50-tan-ca-12081/)
Luận Văn Đánh giá tác động môi trường dự án Nhà Máy Sấy Hải Sản Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-nha-may-say-hai-san-tinh-ba-ria-vung-tau-12080/)
Luận Văn Tính thiệt hại kinh tế do tác động môi trường ở kcn (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/tinh-thiet-hai-kinh-te-do-tac-dong-moi-truong-o-kcn-12071/)
Luận Văn Báo cáo đánh giá tác động môi trường " chợ nông, hải sản, chợ chạp phô rạch sỏi (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cho-nong-hai-san-cho-chap-pho-rach-soi-12070/)
Tiểu Luận Đa dạng sinh học ở Vườn Quốc Gia U Minh Thượng (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/da-dang-sinh-hoc-o-vuon-quoc-gia-u-minh-thuong-11870/)
Luận Văn Nghiên cứu, sản xuất phân bón hữu cơ từ phế thải thuỷ sản (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/nghien-cuu-san-xuat-phan-bon-huu-co-tu-phe-thai-thuy-san-11858/)
Luận Văn Nghiên cứu quá trình sản xuất chất kháng sinh penicillin từ vi sinh vật (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/nghien-cuu-qua-trinh-san-xuat-chat-khang-sinh-penicillin-tu-vi-sinh-vat-11856/)
Luận Văn Quy trình CNSX sữa đặc có đường và sữa chua (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/quy-trinh-cnsx-sua-dac-co-duong-va-sua-chua-11846/)
Luận Văn Quy trình chế biến tương (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/quy-trinh-che-bien-tuong-11845/)
Luận Văn Nguồn nhiệt và các phương pháp đun nóng ( SLIDE) (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/nguon-nhiet-va-cac-phuong-phap-dun-nong-slide-11828/)
Tiểu Luận Cơ hội và thách thức về nông sản của VN khi ra nhập asean (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/co-hoii-vai-thaich-thuic-vei-nong-sain-cuia-vn-khi-ra-nhaip-asean-11793/)
Tiểu Luận Cay va ni va huong va ni (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/cay-va-ni-va-huong-va-ni-11791/)
Luận Văn Dự án xây dựng mới Khu thương mại và nhà ở cao cấp Blooming Tower (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/du-an-xay-dung-moi-khu-thuong-mai-va-nha-o-cao-cap-blooming-tower-11776/)
Luận Văn Tìm hiểu công nghệ sản xuất rau sạch ở Việt Nam (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/tim-hieu-cong-nghe-san-xuat-rau-sach-o-viet-nam-11702/)
Luận Văn Chuyển giao công nghệ trong sản xuất nông nghiệp ở việt nam (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/chuyen-giao-cong-nghe-trong-san-xuat-nong-nghiep-o-viet-nam-11698/)
Luận Văn Nghiên cứu thành phần vật chất xói mòn ở rừng cao su tại Hương Khê – Hà Tĩnh (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/nghien-cuu-thanh-phan-vat-chat-xoi-mon-o-rung-cao-su-tai-huong-khe-a-ha-tinh-11659/)
Tiểu Luận Đại cương chiết pha rắn và ứng dụng của chiết pha rắn (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/dai-cuong-chiet-pha-ran-va-ung-dung-cua-chiet-pha-ran-11640/)
Luận Văn Nghiên cứu đa dạng thành phần loài, dạng sống thực vật ở một số quần xã tại xã Xuân Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/nghien-cuu-da-dang-thanh-phan-loai-dang-song-thuc-vat-o-mot-so-quan-xa-tai-xa-xuan-son-huyen-tan-son-tinh-phu-tho-11631/)
Luận Văn Nghiên cứu và bổ xung Vitamin C, Vitamin PP, Xylitol vào sản phẩm Chocopie – Orion (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/nghien-cuu-va-bo-xung-vitamin-c-vitamin-pp-xylitol-vao-san-pham-chocopie-a-orion-11629/)
Báo Cáo Nghiên cứu sản xuất tinh bột bắp từ giống bắp dk – 888 (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/nghien-cuu-san-xuat-tinh-bot-bap-tu-giong-bap-dk-a-888-a-11628/)
Tiểu Luận Các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu của nghề câu cá ngừ tỉnh phú yên (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/cac-nhan-to-anh-huong-den-doanh-thu-cua-nghe-cau-ca-ngu-tinh-phu-yen-11599/)
Luận Văn Vấn đề tràn dầu ở bờ biển miền Trung (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/van-de-tran-dau-o-bo-bien-mien-trung-11506/)
Tiểu Luận Môn Phân Loại Thực Vật: CÁCH ĐỌC TÊN LATIN (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/mon-phan-loai-thuc-vat-cach-doc-ten-latin-11491/)
Luận Văn Thực trạng môi trường tại tàu chứa dầu ngoài khơi vùng biển phía nam việt nam (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/thuc-trang-moi-truong-tai-tau-chua-dau-ngoai-khoi-vung-bien-phia-nam-viet-nam-11411/)
Luận Văn Bước đầu khảo sát quá trình phát sinh bệnh (pathogenesis) của virus đốm trắng (White Spot Syndrome Virus – WSSV) trên tôm sú (Penaeus mondon) sử dụng mô hình gây nhiễm thực nghiệm chuẩn (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/buoc-dau-khao-sat-qua-trinh-phat-sinh-benh-pathogenesis-cua-virus-dom-trang-white-spot-syndrome-virus-a-wssv-tren-tom-su-penaeus-mondon-su-dung-mo-hinh-gay-nhiem-thuc-nghiem-chuan-11335/)
Luận Văn Khảo sát tình hình nuôi rong sụn tại khánh hòa Kappaphycus alvarezii và tiến hành nuôi thực nghiệm ở các điệu kiện khác nhau (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/khao-sat-tinh-hinh-nuoi-rong-sun-tai-khanh-hoa-kappaphycus-alvarezii-va-tien-hanh-nuoi-thuc-nghiem-o-cac-dieu-kien-khac-nhau-11333/)
Luận Văn Khảo sát một số phương pháp tăng sinh khối giống tảo Spirulina platensis qui mô phòng thí nghiệmXác định thành phần Protein của virus gây bệnh Hội chứng đốm trắng (White Spot Syndr (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/khao-sat-mot-so-phuong-phap-tang-sinh-khoi-giong-tao-spirulina-platensis-qui-mo-phong-thi-nghiemxac-dinh-thanh-phan-protein-cua-virus-gay-benh-hoi-chung-dom-trang-white-spot-syndr-11332/)
Luận Văn Khảo sát một số phương pháp tăng sinh khối giống tảo Spirulina platensis qui mô phòng thí nghiệm (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/khao-sat-mot-so-phuong-phap-tang-sinh-khoi-giong-tao-spirulina-platensis-qui-mo-phong-thi-nghiem-11330/)
Luận Văn Nghiên cứu đặc trưng protein của virus gây hội chứng đỏ đuôi ở tôm sú (Penaeus monodon) và tôm thẻ chân trắng (Penaeus vannamei) (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/nghien-cuu-dac-trung-protein-cua-virus-gay-hoi-chung-do-duoi-o-tom-su-penaeus-monodon-va-tom-the-chan-trang-penaeus-vannamei-11327/)
Luận Văn Ứng dụng mô hình gây nhiễm thực nghiệm chuẩn đánh giá ảnh hưởng của các phương thức quản lý khác nhau lên độ mẫn cảm đối với virus gây hội chứng đốm trắng (White spot syndro (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/ung-dung-mo-hinh-gay-nhiem-thuc-nghiem-chuan-danh-gia-anh-huong-cua-cac-phuong-thuc-quan-ly-khac-nhau-len-do-man-cam-doi-voi-virus-gay-hoi-chung-dom-trang-white-spot-syndro-11324/)
Tiểu Luận Giới thiệu về phụ gia Chitofood- chất thay thế hàn the (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/gioi-thieu-ve-phu-gia-chitofood-chat-thay-the-han-the-11312/)
Luận Văn Tìm hiểu Surimi-Surimi seafood (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/tim-hieu-surimi-surimi-seafood-11310/)
Luận Văn Phụ gia giò lụa (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/phu-gia-gio-lua-11308/)
Tiểu Luận Tìm hiểu tình hình sản xuất cây đậu tương ở xã Tân Hòa – Hưng Hà – Thái Bình (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/tim-hieu-tinh-hinh-san-xuat-cay-dau-tuong-o-xa-tan-hoa-a-hung-ha-a-thai-binh-11298/)
Luận Văn Khảo sát tình hình nhiễm giun đũa lợn (Ascaris suum) tại huyện M’Đrăk và biện pháp phòng trị (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/khao-sat-tinh-hinh-nhiem-giun-dua-lon-ascaris-suum-tai-huyen-madrak-va-bien-phap-phong-tri-11296/)
Luận Văn Khảo sát, đánh giá hiện trạng khai thác và quản lý nguồn nước trên lưu vực sộng Đồng Nai chảy qua huyện Vĩnh Cửu (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/khao-sat-danh-gia-hien-trang-khai-thac-va-quan-ly-nguon-nuoc-tren-luu-vuc-song-dong-nai-chay-qua-huyen-vinh-cuu-11294/)
Tiểu Luận Khảo sát, đánh giá hiện trạng khai thác và quản lý nguồn nước trên lưu vực sộng Đồng Nai chảy qua huyện Vĩnh Cửu (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/khao-sat-danh-gia-hien-trang-khai-thac-va-quan-ly-nguon-nuoc-tren-luu-vuc-song-dong-nai-chay-qua-huyen-vinh-cuu-11259/)
Luận Văn Thiết kế phân xưởng sản xuất bột chanh dây hòa tan (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/thiet-ke-phan-xuong-san-xuat-bot-chanh-day-hoa-tan-10879/)
Luận Văn Tổng quan về thực phẩm bán rắn (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/tong-quan-ve-thuc-pham-ban-ran-10878/)
Luận Văn Phương pháp bảo quản cá (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/phuong-phap-bao-quan-ca-10877/)
Luận Văn Công nghệ sản xuất maltodextrin (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/cong-nghe-san-xuat-maltodextrin-10876/)
Luận Văn ứng dụng kỹ thuật multiplex – pcr để phát hiện một số gen độc lực của nhóm escherichia caoli sản sinh độc tố shiga (stec) phân lập được từ phân bò, heo và thịt bò (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/ung-dung-ky-thuat-multiplex-a-pcr-de-phat-hien-mot-so-gen-doc-luc-cua-nhom-escherichia-caoli-san-sinh-doc-to-shiga-stec-phan-lap-duoc-tu-phan-bo-heo-va-thit-bo-10762/)
Luận Văn Nghiên cứu một số virus trên khoai tây (pvx, pvy, plrv) tại đà lạt bằng kỹ thuật elisa, rt-pcr và giải trình tự (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/nghien-cuu-mot-so-virus-tren-khoai-tay-pvx-pvy-plrv-tai-da-lat-bang-ky-thuat-elisa-rt-pcr-va-giai-trinh-tu-10760/)
Luận Văn “Xác định trình tự vùng ITS - rDNA của nấm Beauveria bassiana Vuille. ký sinh trên côn trùng gây hại” (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/aoexac-dinh-trinh-tu-vung-its-rdna-cua-nam-beauveria-bassiana-vuille-ky-sinh-tren-con-trung-gay-haia-10759/)
Luận Văn PHÂN TÍCH ĐA DẠNG DI TRUYỀN MỘT SỐ MẪU NẤM Corynespora cassiicola (Berk. & Curt.) Wei GÂY BỆNH TRÊN CÂY CAO SU (Hevea brasiliensis Muell. Arg.) BẰNG PHƯƠNG PHÁP RFLP – PCR (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/phan-tich-da-dang-di-truyen-mot-so-mau-nam-corynespora-cassiicola-berk-and-curt-wei-gay-benh-tren-cay-cao-su-hevea-brasiliensis-muell-arg-bang-phuong-phap-rflp-a-pcr-10757/)
Luận Văn CHIẾT XUẤT, KHẢO SÁT MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH HOÁ VÀ ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ PHẨM PHỐI TRỘN GIỮA DỊCH CHIẾT TỪ NHÂN HẠT XOAN CHỊU HẠN (Azadirachtin indica A.Juss) TRỒNG TẠI VIỆT NAM VÀ CYPERMETHR (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/chiet-xuat-khao-sat-mot-so-chi-tieu-sinh-hoa-va-danh-gia-anh-huong-cua-che-pham-phoi-tron-giua-dich-chiet-tu-nhan-hat-xoan-chiu-han-azadirachtin-indica-a-juss-trong-tai-viet-nam-va-cypermethr-10756/)
Luận Văn SỬ DỤNG KỸ THUẬT RFLP KHẢO SÁT SỰ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA NẤM Rhizoctonia solani PHÂN LẬP TỪ NHIỀU CÂY KÝ CHỦ KHÁC NHAU (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/su-dung-ky-thuat-rflp-khao-sat-su-da-dang-di-truyen-cua-nam-rhizoctonia-solani-phan-lap-tu-nhieu-cay-ky-chu-khac-nhau-10755/)
Luận Văn SỬ DỤNG KỸ THUẬT DAS-ELISA VÀ RT-PCR ĐỂ PHÁT HIỆN VIRUS GÂY BỆNH ĐỐM VÕNG TRÊN CÂY ĐU ĐỦ (Papaya ringspot virus) TẠI HAI TỈNH ĐỒNG NAI VÀ ĐỒNG THÁP (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/su-dung-ky-thuat-das-elisa-va-rt-pcr-de-phat-hien-virus-gay-benh-dom-vong-tren-cay-du-du-papaya-ringspot-virus-tai-hai-tinh-dong-nai-va-dong-thap-10754/)
Luận Văn KHẢO SÁT ĐỘC TÍNH CỦA NẤM Metarhizium anisopliae TRÊN SÙNG TRẮNG (Phyllophaga crinita) (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/khao-sat-doc-tinh-cua-nam-metarhizium-anisopliae-tren-sung-trang-phyllophaga-crinita-10753/)
Luận Văn BƯỚC ĐẦU KHẢO SÁT MỐI LIÊN HỆ GIỮA SỰ HIỆN DIỆN Trichoderma VÀ CÁC YẾU TỐ CỦA ĐẤT (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/buoc-dau-khao-sat-moi-lien-he-giua-su-hien-dien-trichoderma-va-cac-yeu-to-cua-dat-10752/)
Luận Văn Đánh giá sự tham gia của người dân trong các hoạt động khuyến nông trên địa bàn huyện Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ ( slide) (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/danh-gia-su-tham-gia-cua-nguoi-dan-trong-cac-hoat-dong-khuyen-nong-tren-dia-ban-huyen-ha-hoa-tinh-phu-tho-slide-10743/)
Luận Văn NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG NHIỄM BỆNH TSWV (Tomato spotted wilt virus) TRÊN CÂY ỚT BẰNG KỸ THUẬT ELISA VÀ BƯỚC ĐẦU XÂY DỰNG PHưƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN BẰNG KỸ THUẬT RT - PCR (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/nghien-cuu-hien-trang-nhiem-benh-tswv-tomato-spotted-wilt-virus-tren-cay-ot-bang-ky-thuat-elisa-va-buoc-dau-xay-dung-phuong-phap-chan-doan-bang-ky-thuat-rt-pcr-10731/)
Luận Văn Công nghệ sản xuất phomai tăng năng suất 3,5 tấn sản phẩm/năm từ sữa bột nguyên cream (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/cong-nghe-san-xuat-phomai-tang-nang-suat-3-5-tan-san-pham-nam-tu-sua-bot-nguyen-cream-10712/)
Luận Văn Một số công nghệ sản xuất xúc xích phổ biến (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/mot-so-cong-nghe-san-xuat-xuc-xich-pho-bien-10711/)
Luận Văn Công nghệ sản xuất dầu ô liu (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/cong-nghe-san-xuat-dau-o-liu-10710/)
Luận Văn “BƯỚC ĐẦU ĐỌC TRÌNH TỰ VÙNG rDNA-ITS CỦA NẤM Rhizoctonia solani KUHN”. (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/aoebuoc-dau-doc-trinh-tu-vung-rdna-its-cua-nam-rhizoctonia-solani-kuhna-10703/)
Luận Văn Thiết lập qui trình southern blot (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/thiet-lap-qui-trinh-southern-blot-10702/)
Luận Văn Xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên đất phục vụ công tác quản lý đất đai huyện Tam Nông - tỉnh Phú Thọ (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/xay-dung-co-so-du-lieu-tai-nguyen-dat-phuc-vu-cong-tac-quan-ly-dat-dai-huyen-tam-nong-tinh-phu-tho-10701/)
Luận Văn Thiết lập hệ thống đánh giá tính kháng bệnh héo xanh của cây cà chua trồng trong dung dịch (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/thiet-lap-he-thong-danh-gia-tinh-khang-benh-heo-xanh-cua-cay-ca-chua-trong-trong-dung-dich-10700/)
Luận Văn ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG NHIỄM BỆNH VIRUS (CUCUMBER MOSAIC VIRUS, TOBACCO MOSAIC VIRUS VÀ TOMATO SPOTTED WILT VIRUS) TRÊN CÀ CHUA (Solanum lycopersicum) Ở TỈNH LÂM ĐỒNG BẰNG KỸ THUẬT ELISA VÀ BƢỚC ĐẦ (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/danh-gia-tinh-trang-nhiem-benh-virus-cucumber-mosaic-virus-tobacco-mosaic-virus-va-tomato-spotted-wilt-virus-tren-ca-chua-solanum-lycopersicum-o-tinh-lam-dong-bang-ky-thuat-elisa-va-baeoc-da-10698/)
Luận Văn XÁC ĐỊNH GEN GÂY ĐỘC VÀ TÍNH ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA NẤM Metarrhizium anisopliae KÝ SINH TRÊN CÔN TRÙNG (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/xac-dinh-gen-gay-doc-va-tinh-da-dang-di-truyen-cua-nam-metarrhizium-anisopliae-ky-sinh-tren-con-trung-10692/)
Luận Văn NUÔI TRỒNG VÀ XÁC ĐỊNH THÀNH PHẨN AMINO ACID CỦA MỘT SỐ LOÀI NẤM BÀO NGƯ (Pleurotus spp.) BẰNG KỸ THUẬT SẮC KÝ LỎNG CAO ÁP (High performance liquid chromatography - HPLC) (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/nuoi-trong-va-xac-dinh-thanh-phan-amino-acid-cua-mot-so-loai-nam-bao-ngu-pleurotus-spp-bang-ky-thuat-sac-ky-long-cao-ap-high-performance-liquid-chromatography-hplc-10690/)
Luận Văn Khảo sát một số đặc điểm sinh học, sinh thái của hai loài rầy phấn trắng Aleurodicus dispersus Russell và Bemisia tabaci Gennadius" (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/khao-sat-mot-so-dac-diem-sinh-hoc-sinh-thai-cua-hai-loai-ray-phan-trang-aleurodicus-dispersus-russell-va-bemisia-tabaci-gennadius-10689/)
Luận Văn Tổng kết và theo dõi mô hình trồng bắp kết hợp chăn nuôi bò tại huyện Châu Thành, tỉnh An Giang năm 2004 (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/tong-ket-va-theo-doi-mo-hinh-trong-bap-ket-hop-chan-nuoi-bo-tai-huyen-chau-thanh-tinh-an-giang-nam-2004-a-10688/)
Luận Văn So Sánh Khả Năng Tái Sinh và Năng Suất của 9 Giống/Dòng Cao Lương Trồng Trong Chậu (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/so-sanh-kha-nang-tai-sinh-va-nang-suat-cua-9-giong-dong-cao-luong-trong-trong-chau-10687/)
Luận Văn Khảo sát một số yếu tố môi trường nước, phân loại và đánh giá nồng độc của tảo tuyến sông hậu, tỉnh an giang năm 2005 -2006 (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/khao-sat-mot-so-yeu-to-moi-truong-nuoc-phan-loai-va-danh-gia-nong-doc-cua-tao-tuyen-song-hau-tinh-an-giang-nam-2005-2006-a-10686/)
Luận Văn Điều Tra Hiện Trạng Sản Xuất Rau An Toàn Năm 2004 Tại Thành Phố Long Xuyên Tỉnh An Giang (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/dieu-tra-hien-trang-san-xuat-rau-an-toan-nam-2004-tai-thanh-pho-long-xuyen-tinh-an-giang-10685/)
Luận Văn Khảo Sát Đặc Tính Nông Học, Năng Suất Và Một Số Đặc Tính Phẩm Chất Hạt Của 13 Giống/Dòng Nếp Tại Trại Giống Bình Đức Vụ Đông Xuân Năm 2004 - 2005 (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/khao-sat-dac-tinh-nong-hoc-nang-suat-va-mot-so-dac-tinh-pham-chat-hat-cua-13-giong-dong-nep-tai-trai-giong-binh-duc-vu-dong-xuan-nam-2004-2005-a-10684/)
Luận Văn Khảo nghiệm đặc tính nông học, năng suất, phẩm chất cưú 15 giống lúa quốc gia a2 tại trại giống bình đức -a n gia ng vụ đông xuân 2004 -2005 (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/khao-nghiem-dac-tinh-nong-hoc-nang-suat-pham-chat-cuu-15-giong-lua-quoc-gia-a2-tai-trai-giong-binh-duc-a-n-gia-ng-vu-dong-xuan-2004-2005-a-10683/)
Luận Văn Một số phương pháp xử lý nước ô nhiễm (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/mot-so-phuong-phap-xu-ly-nuoc-o-nhiem-10682/)
Luận Văn So sánh năng suất và khả năng chịu ngập của tám giống/dòng cao lương (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/so-sanh-nang-suat-va-kha-nang-chiu-ngap-cua-tam-giong-dong-cao-luong-10681/)
Luận Văn So sánh năng suất và khả năng chịu ngập của tám giống/dòng cao lương trồng trong chậu (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/so-sanh-nang-suat-va-kha-nang-chiu-ngap-cua-tam-giong-dong-cao-luong-trong-trong-chau-10661/)
Luận Văn Nghiên Cứu Bệnh Xuất Huyết Trên Vi, Xoang Miệng Cá Basa (Pangasius Bocourti) Nuôi Bè Tại An Giang (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/nghien-cuu-benh-xuat-huyet-tren-vi-xoang-mieng-ca-basa-pangasius-bocourti-nuoi-be-tai-an-giang-10660/)
Luận Văn So sánh tốc độ tăng trưởng tỷ lệ sống tỷ lệ chuyển đổi giới tính (toàn đực) cá điêu hồng giữa hai phương pháp cho ăn và ngâm trong hormone 17a METHYLTESTOSTERONE tại trại giống thủy sản Bình Th� (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/so-sanh-toc-do-tang-truong-ty-le-song-ty-le-chuyen-doi-gioi-tinh-toan-duc-ca-dieu-hong-giua-hai-phuong-phap-cho-an-va-ngam-trong-hormone-17a-methyltestosterone-tai-trai-giong-thuy-san-binh-tha-10659/)
Luận Văn Tác động của dịch cúm gia cầm đến tình hình chăn nuôi gia xúc, gia cầm ở huyện Châu Thành An Giang (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/tac-dong-cua-dich-cum-gia-cam-den-tinh-hinh-chan-nuoi-gia-xuc-gia-cam-o-huyen-chau-thanh-an-giang-10658/)
Luận Văn Hiện trạng sản xuất giống tôm sú ở một số xã thuộc huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/hien-trang-san-xuat-giong-tom-su-o-mot-so-xa-thuoc-huyen-ninh-hai-tinh-ninh-thuan-10657/)
Luận Văn So sánh đặc tính nông học, năng suất và phẩm chất 20giống/dònglúa a1tại trung tâm nghiên cứu &sản xuất giống bình đức angiang vụ đông xuân 2005-2006 (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/so-sanh-dac-tinh-nong-hoc-nang-suat-va-pham-chat-20giong-donglua-a1tai-trung-tam-nghien-cuu-and-san-xuat-giong-binh-duc-angiang-vu-dong-xuan-2005-2006-a-10654/)
Luận Văn Nghiên cứu về phân bố, sinh thái, sinh học và tình trạng bảo tồn tự nhiên (In-situ)của loài Bách vàng (Xanthocyparis vietnamensis Farjon & Hiep) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bát Đại Sơn (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/nghien-cuu-ve-phan-bo-sinh-thai-sinh-hoc-va-tinh-trang-bao-ton-tu-nhien-in-situ-cua-loai-bach-vang-xanthocyparis-vietnamensis-farjon-and-hiep-tai-khu-bao-ton-thien-nhien-bat-dai-son-10649/)
Luận Văn Xử lý phụ phế phẩm từ tôm bằng phương pháp vi sinh (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/xu-ly-phu-phe-pham-tu-tom-bang-phuong-phap-vi-sinh-10644/)
Luận Văn Phát hiện một số gen độc lực của E. coli phân lập được từ phân và thịt bò, heo bằng kỹ thuật multiplex - PCR (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/phat-hien-mot-so-gen-doc-luc-cua-e-coli-phan-lap-duoc-tu-phan-va-thit-bo-heo-bang-ky-thuat-multiplex-pcr-10643/)
Luận Văn Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng củ cải trắng muối chua (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/khao-sat-cac-yeu-to-anh-huong-den-chat-luong-cu-cai-trang-muoi-chua-10639/)
Luận Văn Sử dụng vi sinh vật trong phân hủy dầu và các hợp chất có nguồn gốc dầu (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/su-dung-vi-sinh-vat-trong-phan-huy-dau-va-cac-hop-chat-co-nguon-goc-dau-10637/)
Luận Văn Đánh giá sinh tr-ởng loài cây keo lai ( Acacia mangium x Acacia auriculiformis), keo tai t-ợng (Acacia mangium ) trồng thuần loài tại lâm tr-ờng Hữu Lũng và lâm tr-ờng Phúc Tân (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/danh-gia-sinh-tr-ong-loai-cay-keo-lai-acacia-mangium-x-acacia-auriculiformis-keo-tai-t-ong-acacia-mangium-trong-thuan-loai-tai-lam-tr-ong-huu-lung-va-lam-tr-ong-phuc-tan-10636/)
Luận Văn Thực trạng tình hình kinh doanh của các trang trại (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/thuc-trang-tinh-hinh-kinh-doanh-cua-cac-trang-trai-10628/)
Luận Văn Nghiên cứu một số đặc điểm sinh vật học, sinh thái học của nấm Cổ ngựa vỏ cứng (Scleroderma lycoperdoides Schw.) và khả năng cộng sinh với cây bạch đàn −ơm (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/nghien-cuu-mot-so-dac-diem-sinh-vat-hoc-sinh-thai-hoc-cua-nam-co-ngua-vo-cung-scleroderma-lycoperdoides-schw-va-kha-nang-cong-sinh-voi-cay-bach-dan-aom-10626/)
Luận Văn Nghiên cứu một số giải pháp kinh tế - kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất sau khi giao (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/nghien-cuu-mot-so-giai-phap-kinh-te-ky-thuat-nham-nang-cao-hieu-qua-su-dung-dat-sau-khi-giao-10625/)
Luận Văn Nghiên cứu về bọ dừa (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/nghien-cuu-ve-bo-dua-10624/)
Luận Văn Đánh giá tác động của Dự án trồng rừng nguyên liệu ván dăm tại Công ty lâm nghiệp Thái Nguyên (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/danh-gia-tac-dong-cua-du-an-trong-rung-nguyen-lieu-van-dam-tai-cong-ty-lam-nghiep-thai-nguyen-10623/)
Luận Văn Điều tra tình hình sản xuất xương rồng và kỹ thuật bảo dưỡng mai trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/dieu-tra-tinh-hinh-san-xuat-xuong-rong-va-ky-thuat-bao-duong-mai-tren-dia-ban-thanh-pho-ho-chi-minh-10622/)
Tiểu Luận Khảo sát hệ thống quản lý chất lượng theo haccp cho mặt hàng cá tra-cá basa fillet đông lạnh của công ty agifish (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/khao-sat-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-haccp-cho-mat-hang-ca-tra-ca-basa-fillet-dong-lanh-cua-cong-ty-agifish-10621/)
Luận Văn khảo sát ảnh hưởng việc bổ sung chế phẩm magie trên heo thịt một tuần trước khi xuất chuồng (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/khao-sat-anh-huong-viec-bo-sung-che-pham-magie-tren-heo-thit-mot-tuan-truoc-khi-xuat-chuong-10620/)
Luận Văn Thử Nghiệm Qui Trình Chế Biến Sản Phẩm Sữa Tươi Đóng Chai Tiệt Trùng Có Bổ Sung Sữa Bột Tại Nhà Máy Nước Giải Khát Festi (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/thu-nghiem-qui-trinh-che-bien-san-pham-sua-tuoi-dong-chai-tiet-trung-co-bo-sung-sua-bot-tai-nha-may-nuoc-giai-khat-festi-10618/)
Luận Văn Nghiên cứu hiệu quả của một số mô hình rừng trồng phổ biến ở xã Hương Phú, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/nghien-cuu-hieu-qua-cua-mot-so-mo-hinh-rung-trong-pho-bien-o-xa-huong-phu-huyen-nam-dong-tinh-thua-thien-hue-10617/)
Luận Văn Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố hoàn cảnh tới sinh trưởng thảo quả (Amomumaromaticum Roxb.) tại xã San Sả Hồ huyện Sa Pa tỉnh Lào Cai (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/nghien-cuu-anh-huong-cua-mot-so-yeu-to-hoan-canh-toi-sinh-truong-thao-qua-amomumaromaticum-roxb-tai-xa-san-sa-ho-huyen-sa-pa-tinh-lao-cai-10616/)
Luận Văn Luận Văn Khảo Sát Chất Lượng Sữa Tươi Nguyên Liệu Tại Huyện Châu Thành và Sữa Đóng Chai Trên Địa Bàn Thành Phố Long Xuyên Theo Thời Gian Bảo Quản (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/luan-van-khao-sat-chat-luong-sua-tuoi-nguyen-lieu-tai-huyen-chau-thanh-va-sua-dong-chai-tren-dia-ban-thanh-pho-long-xuyen-theo-thoi-gian-bao-quan-10615/)
Luận Văn Tìm hiểu ảnh hưởng của một số yếu tố môi trường lên sự tạo protocorm và sự sinh trưởng phát triển của Vanda in vitro (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/tim-hieu-anh-huong-cua-mot-so-yeu-to-moi-truong-len-su-tao-protocorm-va-su-sinh-truong-phat-trien-cua-vanda-in-vitro-10614/)
Luận Văn Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn làm căn cứ xây dựng quy hoạch phát triển vùng trồng hồi (Illicium verum Hook) thuộc huyện văn quan - tỉnh lạng sơn (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/nghien-cuu-co-so-ly-luan-va-thuc-tien-lam-can-cu-xay-dung-quy-hoach-phat-trien-vung-trong-hoi-illicium-verum-hook-thuoc-huyen-van-quan-tinh-lang-son-10612/)
Luận Văn Nghiên cứu các giải pháp bảo tồn tài nguyên thú có sự tham gia của ng-ời dân ở KBTTN Hoàng Liên - Văn Bàn, tỉnh Lào Cai (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/nghien-cuu-cac-giai-phap-bao-ton-tai-nguyen-thu-co-su-tham-gia-cua-ng-oi-dan-o-kbttn-hoang-lien-van-ban-tinh-lao-cai-10610/)
Luận Văn Nghiên cứu ảnh h-ởng của một số nhân tố hoàn cảnh đến tái sinh loài cây trám trắng (Canarium album Lour. Raeusch) tại Lâm trường Sơn Động II huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/nghien-cuu-anh-h-ong-cua-mot-so-nhan-to-hoan-canh-den-tai-sinh-loai-cay-tram-trang-canarium-album-lour-raeusch-tai-lam-truong-son-dong-ii-huyen-son-dong-tinh-bac-giang-10606/)
Luận Văn Khảo sát ảnh hưởng của việc bổ sung chế phẩm vitamin e - selenium đến màu sắc và khả năng giữ nước của quầy thịt heo (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/khao-sat-anh-huong-cua-viec-bo-sung-che-pham-vitamin-e-selenium-den-mau-sac-va-kha-nang-giu-nuoc-cua-quay-thit-heo-10603/)
Luận Văn Chọn lọc và nhân sinh khối nấm Trichodema đối kháng với nấm gây hại cây trồng (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/chon-loc-va-nhan-sinh-khoi-nam-trichodema-doi-khang-voi-nam-gay-hai-cay-trong-10601/)
Luận Văn Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn cho quy hoạch sử dụng đất sản xuất lâm nông nghiệp xã Huyền Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/nghien-cuu-co-so-ly-luan-va-thuc-tien-cho-quy-hoach-su-dung-dat-san-xuat-lam-nong-nghiep-xa-huyen-son-huyen-luc-nam-tinh-bac-giang-10599/)
Luận Văn Nghiên cứu đề xuất một số nguyên tắc và giải pháp đồng quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh, tỉnh Quảng Nam (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/nghien-cuu-de-xuat-mot-so-nguyen-tac-va-giai-phap-dong-quan-ly-khu-bao-ton-thien-nhien-song-thanh-tinh-quang-nam-10598/)
Luận Văn Nghiên Cứu Chế Biến Sản Phẩm Gan Cá Tra Sốt Cà Chua Đóng Hộp (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/nghien-cuu-che-bien-san-pham-gan-ca-tra-sot-ca-chua-dong-hop-10597/)
Luận Văn Khảo Sát Ảnh Hưởng Của Nhiệt Độ Và Thời Gian Sơ Chế, Xử Lý Đến Chất Lượng Cá Tra Phi Lê Cấp Đông Tại Xí Nghiệp Chế Biến Thủy Sản Xuất Khẩu (XNCBTSXK) CATACO (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/khao-sat-anh-huong-cua-nhiet-do-va-thoi-gian-so-che-xu-ly-den-chat-luong-ca-tra-phi-le-cap-dong-tai-xi-nghiep-che-bien-thuy-san-xuat-khau-xncbtsxk-cataco-10596/)
Luận Văn Khảo Sát Ảnh Hưởng Của Việc Bổ Sung Tinh Bột, Trứng, Sữa Bột Đến Chất Lượng Sản Phẩm Tàu Hủ Mềm (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/khao-sat-anh-huong-cua-viec-bo-sung-tinh-bot-trung-sua-bot-den-chat-luong-san-pham-tau-hu-mem-10595/)
Luận Văn Nghiên Cứu Chế Biến Vỏ Bưởi Tẩm Đường (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/nghien-cuu-che-bien-vo-buoi-tam-duong-10594/)
Luận Văn Khảo Sát Qui Trình Sản Xuất Đồ Hộp Khóm Rẽ Quạt Và Bước Đầu Thiết Lập HACCP Cho Qui Trình (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/khao-sat-qui-trinh-san-xuat-do-hop-khom-re-quat-va-buoc-dau-thiet-lap-haccp-cho-qui-trinh-10593/)
Luận Văn ứng dụng công nghệ gis trong hỗ trợ quy hoạch nuôi trồng thủy sản xã xuân lâm - tĩnh gia - thanh hóa (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/ung-dung-cong-nghe-gis-trong-ho-tro-quy-hoach-nuoi-trong-thuy-san-xa-xuan-lam-tinh-gia-thanh-hoa-10592/)
Luận Văn Khảo sát ảnh hưởng của việc bổ sung chế phẩm vitamin e - selenium đến màu sắc và khả năng giữ nước của quầy thịt heo (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/khao-sat-anh-huong-cua-viec-bo-sung-che-pham-vitamin-e-selenium-den-mau-sac-va-kha-nang-giu-nuoc-cua-quay-thit-heo-10591/)
Luận Văn Điều tra hiện trạng bệnh Tristeza, bệnh vàng lá Greening và bệnh vàng lá thối rễ trên cây có múi ở Đồng Bằng Sơng Cửu Long (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/dieu-tra-hien-trang-benh-tristeza-benh-vang-la-greening-va-benh-vang-la-thoi-re-tren-cay-co-mui-o-dong-bang-song-cuu-long-10590/)
Luận Văn “Nghiên cứu đặc điểm sinh học của côn trùng thuộc Bộ Cánh cứng hại lá keo và những phương pháp phòng trừ chúng tại huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên” (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/aoenghien-cuu-dac-diem-sinh-hoc-cua-con-trung-thuoc-bo-canh-cung-hai-la-keo-va-nhung-phuong-phap-phong-tru-chung-tai-huyen-phu-luong-tinh-thai-nguyena-10589/)
Luận Văn Chọn lọc và nhân sinh khối nấm Trichodema đối kháng với nấm gây hại cây trồng (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/chon-loc-va-nhan-sinh-khoi-nam-trichodema-doi-khang-voi-nam-gay-hai-cay-trong-10588/)
Luận Văn Sử dụng các dòng vi khuẩn Pseudomonas fluorescens phòng trừ vi khuẩn Ralstonia solanacearum gây bệnh héo xanh trên cây cà chua (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/su-dung-cac-dong-vi-khuan-pseudomonas-fluorescens-phong-tru-vi-khuan-ralstonia-solanacearum-gay-benh-heo-xanh-tren-cay-ca-chua-10587/)
Luận Văn Nghiên cứu bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) hại một số cây trồng cạn vụ hè thu năm 2007 tại vùng Gia Lâm - Hà Nội và thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/nghien-cuu-benh-heo-vang-fusarium-oxysporum-hai-mot-so-cay-trong-can-vu-he-thu-nam-2007-tai-vung-gia-lam-ha-noi-va-thu-nghiem-che-pham-sinh-hoc-phong-tru-benh-10586/)
Luận Văn Khảo sát ảnh hưởng của phụ gia đến chất lượng của bánh tráng rế (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/khao-sat-anh-huong-cua-phu-gia-den-chat-luong-cua-banh-trang-re-10584/)
Luận Văn Thử nghiệm nuôi tôm đăng quầng - rau nhút và nuôi tôm đăng quầng - chất chà tại xã Bình Thạnh Đông, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, mùa lũ 2005” (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/thu-nghiem-nuoi-tom-dang-quang-rau-nhut-va-nuoi-tom-dang-quang-chat-cha-tai-xa-binh-thanh-dong-huyen-phu-tan-tinh-an-giang-mua-lu-2005a-10583/)
Luận Văn Quy trình kinh tế kĩ thuật trồng cây đậu tương (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/quy-trinh-kinh-te-ki-thuat-trong-cay-dau-tuong-10523/)
Báo Cáo Phương pháp nghiên cứu ước tính trữ lượng carbon của rừng (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/phuong-phap-nghien-cuu-uoc-tinh-tru-luong-carbon-cua-rung-10425/)
Luận Văn Công nghệ sản xuất maltodextrin (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/cong-nghe-san-xuat-maltodextrin-10069/)
Luận Văn Thi ết kế hệ thống xử lý nước thải công ty CPCN Masan đạt tái sử dụng cho sản xuất. Công suất 300 m /ng.đ (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/thi-et-ke-he-thong-xu-ly-nuoc-thai-cong-ty-cpcn-masan-dat-tai-su-dung-cho-san-xuat-cong-suat-300-m-ng-d-9845/)
Luận Văn Thử nghiệm ảnh hưởng của Zeolite đến khả năng tăng trọng, tỷ lệ tiêu chảy của lợn con sau cai sữa (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/thu-nghiem-anh-huong-cua-zeolite-den-kha-nang-tang-trong-ty-le-tieu-chay-cua-lon-con-sau-cai-sua-9610/)
Luận Văn Kỹ thuật bắt và nuôi ong mật (Apis cerena) (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/ky-thuat-bat-va-nuoi-ong-mat-apis-cerena-9607/)
Luận Văn Xử Lý Nước Thải – Nước Cấp (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/xu-ly-nuoc-thai-a-nuoc-cap-9603/)
Luận Văn Tri thức bản địa và bảo vệ nguồn tài nguyên rừng (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/tri-thuc-ban-dia-va-bao-ve-nguon-tai-nguyen-rung-9488/)
Luận Văn Xử lý ô nhiễm ngành thuộc da (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/xu-ly-o-nhiem-nganh-thuoc-da-9056/)
Luận Văn Thiết kế công nghệ xử lý nước cấp ứng với các thành phần, tính chất nước nguồn giếng khoan, công suất trạm 1.000 m3/ngày đêmkhu dân cư Bà Điểm – Hóc Môn (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/thiet-ke-cong-nghe-xu-ly-nuoc-cap-ung-voi-cac-thanh-phan-tinh-chat-nuoc-nguon-gieng-khoan-cong-suat-tram-1-000-m3-ngay-demkhu-dan-cu-ba-diem-a-hoc-mon-9054/)
Luận Văn Nghiên cứu xử lý nước thải tại nhà máy giấy Xuân Mai (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/nghien-cuu-xu-ly-nuoc-thai-tai-nha-may-giay-xuan-mai-9051/)
Luận Văn Kiểm soát ô nhiễm môi trường theo quan điểm iso 14000 tại công ty xi măng hà tiên 1 (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/kiem-soat-o-nhiem-moi-truong-theo-quan-diem-iso-14000-tai-cong-ty-xi-mang-ha-tien-1-a-9044/)
Luận Văn Phân tích nội dung của bộ tiêu chuẩn ISO 14000 và tình hình áp dụng ISO 14000 trong nước để đánh giá những thuận lợi và khó khăn trong quá trình xây dựng hệ thống quản lí môi trường theo IS14000 (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/phan-tich-noi-dung-cua-bo-tieu-chuan-iso-14000-va-tinh-hinh-ap-dung-iso-14000-trong-nuoc-de-danh-gia-nhung-thuan-loi-va-kho-khan-trong-qua-trinh-xay-dung-he-thong-quan-li-moi-truong-theo-is14000-9041/)
Luận Văn Phân tích chi phí lợi ích của việc thực hiện tiêu chuẩn ISO 14001 trong một số doanh nghiệp (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/phan-tich-chi-phi-loi-ich-cua-viec-thuc-hien-tieu-chuan-iso-14001-trong-mot-so-doanh-nghiep-9037/)
Tiểu Luận ô nhiễm không khí từ công nghệp dệt nhuộm (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/o-nhiem-khong-khi-tu-cong-nghep-det-nhuom-9029/)
Luận Văn Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải của Nhà máy bia Việt Nam với công suất thực tế 2000m3/ngđ đạt tiêu chuẩn loại B xả ra kênh (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/tinh-toan-thiet-ke-he-thong-xu-ly-nuoc-thai-cua-nha-may-bia-viet-nam-voi-cong-suat-thuc-te-2000m3-ngd-dat-tieu-chuan-loai-b-xa-ra-kenh-9028/)
Luận Văn Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải công nghiệp sản xuất Giấy - Bột Giấy, công suất 7000m3/ngày đêm (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/tinh-toan-thiet-ke-he-thong-xu-ly-nuoc-thai-cong-nghiep-san-xuat-giay-bot-giay-cong-suat-7000m3-ngay-dem-9024/)
Luận Văn Thiết kế hệ thống sử lý nước thải của nhà máy sản xuất tinh bột (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/thiet-ke-he-thong-su-ly-nuoc-thai-cua-nha-may-san-xuat-tinh-bot-9023/)
Luận Văn Thiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện với công suất 500m3/ngđ (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/thiet-ke-he-thong-xu-ly-nuoc-thai-benh-vien-voi-cong-suat-500m3-ngd-9022/)
Luận Văn Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải ngành dệt nhuộm công suất 500m3/ngày đêm (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/tinh-toan-thiet-ke-he-thong-xu-ly-nuoc-thai-nganh-det-nhuom-cong-suat-500m3-ngay-dem-9018/)
Luận Văn Hệ thống xử lý nước thải nhà máy thủy hải sản (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/he-thong-xu-ly-nuoc-thai-nha-may-thuy-hai-san-9016/)
Luận Văn Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước chua phèn khu vực đồng bằng sông Cửu Long với công suất 1000 m3/ngàyđêm (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/tinh-toan-thiet-ke-he-thong-xu-ly-nuoc-chua-phen-khu-vuc-dong-bang-song-cuu-long-voi-cong-suat-1000-m3-ngaydem-9013/)
Luận Văn Nghiên cứu hiện trạng nước nhiễm dầu từ các tổng kho xăng dầu và đề xuất phương pháp xử lý nước nhiễm dầu từ các kho xăng dầu ở thành phố hồ chí minh (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/nghien-cuu-hien-trang-nuoc-nhiem-dau-tu-cac-tong-kho-xang-dau-va-de-xuat-phuong-phap-xu-ly-nuoc-nhiem-dau-tu-cac-kho-xang-dau-o-thanh-pho-ho-chi-minh-9010/)
Luận Văn Tính Toán Và Thiết Kế Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Công Ty TNHH Cerubo Việt Nam (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/tinh-toan-va-thiet-ke-he-thong-xu-ly-nuoc-thai-cong-ty-tnhh-cerubo-viet-nam-9009/)
Luận Văn Thiết kế bể SBR công suất thiết kế : Q = 60 m3/ngđ (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/thiet-ke-be-sbr-cong-suat-thiet-ke-q-60-m3-ngd-9006/)
Luận Văn ính tốn thiết kế bể tự hoại 3 ngăn (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/inh-ton-thiet-ke-be-tu-hoai-3-ngan-9003/)
Luận Văn Nghiên cứu quy trình và thiết kế xử lý chất thải để đạt tiêu chuẩn ngành đối với trại chăn nuôi (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/nghien-cuu-quy-trinh-va-thiet-ke-xu-ly-chat-thai-de-dat-tieu-chuan-nganh-doi-voi-trai-chan-nuoi-9002/)
Luận Văn Hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp Gạch ngói Cẩm Trướng - xã Định Công - huyện Yên Định - tỉnh Thanh Hóa (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/hoat-dong-san-xuat-kinh-doanh-cua-xi-nghiep-gach-ngoi-cam-truong-xa-dinh-cong-huyen-yen-dinh-tinh-thanh-hoa-9000/)
Luận Văn Tính toán thiết kế xử lý nước thải chăn nuôi heo công suất 500m3/ngđ (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/tinh-toan-thiet-ke-xu-ly-nuoc-thai-chan-nuoi-heo-cong-suat-500m3-ngd-8999/)
Luận Văn Xử lý nước thải trong chăn nuôi heo (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/xu-ly-nuoc-thai-trong-chan-nuoi-heo-8998/)
Luận Văn Xử lý nước thải SH 72000 dân (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/xu-ly-nuoc-thai-sh-72000-dan-8997/)
Luận Văn Xử lý nước thải SH 130000 dân (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/xu-ly-nuoc-thai-sh-130000-dan-8996/)
Luận Văn Xử lý nước thải SH 500000 dân (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/xu-ly-nuoc-thai-sh-500000-dan-8995/)
Luận Văn Xử lý nước thải sinh hoạt 860000 dân (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/xu-ly-nuoc-thai-sinh-hoat-860000-dan-8994/)
Luận Văn Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải đô thị 1200000 dân (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/tinh-toan-thiet-ke-he-thong-xu-ly-nuoc-thai-do-thi-1200000-dan-8992/)
Luận Văn Thiết kế hệ thống xử lý nước thải mì ăn liền cho nhà máy Gosaco (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/thiet-ke-he-thong-xu-ly-nuoc-thai-mi-an-lien-cho-nha-may-gosaco-8989/)
Luận Văn Xử lý nước thải Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Thiên Mã (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/xu-ly-nuoc-thai-cong-ty-trach-nhiem-huu-han-xuat-nhap-khau-thuy-san-thien-ma-8988/)
Luận Văn Xử lý nước thải nhà máy tôn Phương Nam & tôn Hoa Sen (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/xu-ly-nuoc-thai-nha-may-ton-phuong-nam-and-ton-hoa-sen-8987/)
Luận Văn Thiết kế hệ thống xử lý nước thải xi mạ công suất 30m3/ngày (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/thiet-ke-he-thong-xu-ly-nuoc-thai-xi-ma-cong-suat-30m3-ngay-8985/)
Luận Văn Thiết kế bể Aerotank xử lý nước thải cao su(kèm bản vẽ) (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/thiet-ke-be-aerotank-xu-ly-nuoc-thai-cao-su-kem-ban-ve-8983/)
Luận Văn Xử lý nước thải các nhà máy bia theo mô hình lọc ngược kị khí – aeroten hoạt động gián đoạn (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/xu-ly-nuoc-thai-cac-nha-may-bia-theo-mo-hinh-loc-nguoc-ki-khi-a-aeroten-hoat-dong-gian-doan-8982/)
Luận Văn Thiết kế bể aeroten với nước thải của ngành sản xuất giấy (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/thiet-ke-be-aeroten-voi-nuoc-thai-cua-nganh-san-xuat-giay-8980/)
Luận Văn Đánh giá hiệu quả xử lý kỵ khí, hiếu khí dính bám màng vi sinh vật trong giai đoạn xử lý sinh học của nước thải mỹ phẩm P&G (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/danh-gia-hieu-qua-xu-ly-ky-khi-hieu-khi-dinh-bam-mang-vi-sinh-vat-trong-giai-doan-xu-ly-sinh-hoc-cua-nuoc-thai-my-pham-p-and-g-8978/)
Luận Văn Xử lý nước thải dầu gội, xà bông (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/xu-ly-nuoc-thai-dau-goi-xa-bong-8976/)
Luận Văn Xử lý nước thải ngành mực in 1. đặc trưng của nước thải mực in (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/xu-ly-nuoc-thai-nganh-muc-in-1-dac-trung-cua-nuoc-thai-muc-in-8974/)
Luận Văn Khảo sát và thiết kế hệ thống xử lý nước thải Công Ty TNHH Mía Đường BOURBON Gia Lai (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/khao-sat-va-thiet-ke-he-thong-xu-ly-nuoc-thai-cong-ty-tnhh-mia-duong-bourbon-gia-lai-8970/)
Luận Văn Khảo sát, thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy tinh bột mì - Ninh Thuận (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/khao-sat-thiet-ke-he-thong-xu-ly-nuoc-thai-nha-may-tinh-bot-mi-ninh-thuan-8967/)
Luận Văn Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ muối đến hiệu quả xử lý nước thải từ quy trình sản xuất nước tương bằng công nghệ uasb (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/nghien-cuu-anh-huong-cua-nong-do-muoi-den-hieu-qua-xu-ly-nuoc-thai-tu-quy-trinh-san-xuat-nuoc-tuong-bang-cong-nghe-uasb-8966/)
Luận Văn Xử lý nước thải giết mỗ dùng phương pháp bùn hạt (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/xu-ly-nuoc-thai-giet-mo-dung-phuong-phap-bun-hat-8964/)
Luận Văn Xử lý nước thải dệt nhuộm (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/xu-ly-nuoc-thai-det-nhuom-8959/)
Luận Văn Nghiên cứu bể USBF để xử lý nước thải chợ Đầu mối Thủ Đức giai đoạn 2 (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/nghien-cuu-be-usbf-de-xu-ly-nuoc-thai-cho-dau-moi-thu-duc-giai-doan-2-a-8958/)
Luận Văn Nghiên cứu và ứng dụng bể lắng xoáy để xử lý nước thải giặt tẩy (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/nghien-cuu-va-ung-dung-be-lang-xoay-de-xu-ly-nuoc-thai-giat-tay-8956/)
Luận Văn Cải tiến hệ thống xử lý nước thải XNDPTW25, công suất 12 m3/ngày (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/cai-tien-he-thong-xu-ly-nuoc-thai-xndptw25-cong-suat-12-m3-ngay-8954/)
Luận Văn Chế biến sản phẩm xúc xích cá tra có bổ sung thịt heo (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/che-bien-san-pham-xuc-xich-ca-tra-co-bo-sung-thit-heo-8884/)
Tiểu Luận Kỹ thuật chế biến nước nha đam (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/ky-thuat-che-bien-nuoc-nha-dam-8883/)
Luận Văn Nghiên cứu chế biến lạp xưởng bò (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/nghien-cuu-che-bien-lap-xuong-bo-8882/)
Luận Văn Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bánh mì ngọt (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/khao-sat-cac-yeu-to-anh-huong-den-chat-luong-banh-mi-ngot-8881/)
Tiểu Luận Công nghệ lên men truyền thống tôm chua (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/cong-nghe-len-men-truyen-thong-tom-chua-8880/)
Tiểu Luận Bảo quản au quả lên men (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/bao-quan-au-qua-len-men-8879/)
Luận Văn Khảo sát ảnh hưởng của phụ gia đến chất lượng của bánh tráng rế (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/khao-sat-anh-huong-cua-phu-gia-den-chat-luong-cua-banh-trang-re-8878/)
Luận Văn Ceramide - Chìa khóa của quá trình Apotosis ở thực vật (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/ceramide-chia-khoa-cua-qua-trinh-apotosis-o-thuc-vat-8459/)
Luận Văn Tổng quan về cà chua (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/tong-quan-ve-ca-chua-8452/)
Luận Văn Đánh giá tính trạng hình thái cây khoai lang (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/danh-gia-tinh-trang-hinh-thai-cay-khoai-lang-8449/)
Luận Văn Ảnh hưởng của nhiệt độ đến sự sinh trưởng và sự phát dục của đậu tương (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/anh-huong-cua-nhiet-do-den-su-sinh-truong-va-su-phat-duc-cua-dau-tuong-8438/)
Luận Văn Nghiên cứu các giải pháp quản lý côn trùng trong khu bảo tồn thiên nhiên rừng Sến - Tam Quy - Hà Trung - Thanh Hóa (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/nghien-cuu-cac-giai-phap-quan-ly-con-trung-trong-khu-bao-ton-thien-nhien-rung-sen-tam-quy-ha-trung-thanh-hoa-8385/)
Luận Văn Nghiên cứu cở sở lý luận và thực tiễn làm căn cứ xây dựng quy hoạch phát triển vùng trồng hồi thuộc huyện Văn Quang - Tỉnh Lạng Sơn (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/nghien-cuu-co-so-ly-luan-va-thuc-tien-lam-can-cu-xay-dung-quy-hoach-phat-trien-vung-trong-hoi-thuoc-huyen-van-quang-tinh-lang-son-8383/)
Luận Văn Bước đầu nghiên cứu sâu đục quả Maruca vitata G. và thiên địch của chúng trên cây dậu trắng (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/buoc-dau-nghien-cuu-sau-duc-qua-maruca-vitata-g-va-thien-dich-cua-chung-tren-cay-dau-trang-8379/)
Luận Văn Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học của loài bọ lá ăn hại lá keo tai tượng thuộc Bộ cánh cứng và đề xuất các biện pháp phòng trừ chúng tại huyện Phú Lương - Tỉnh Thái Nguyên (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/nghien-cuu-dac-diem-sinh-vat-hoc-cua-loai-bo-la-an-hai-la-keo-tai-tuong-thuoc-bo-canh-cung-va-de-xuat-cac-bien-phap-phong-tru-chung-tai-huyen-phu-luong-tinh-thai-nguyen-8378/)
Luận Văn Sử dụng các dòng vi khuẩn Pseudomonas fluorescens phòng trừ vi khuẩn Ralstonia solanacearum gây bệnh héo xanh trên cây cà chua (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/su-dung-cac-dong-vi-khuan-pseudomonas-fluorescens-phong-tru-vi-khuan-ralstonia-solanacearum-gay-benh-heo-xanh-tren-cay-ca-chua-8374/)
Luận Văn Nhân giống Lan Dedrobium bằng phương pháp gieo hạt in-vitro (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/nhan-giong-lan-dedrobium-bang-phuong-phap-gieo-hat-in-vitro-8371/)
Luận Văn Điều tra hiện trạng bệnh Tristeza, bệnh vàng lá Greening và bệnh vàng lá thối rễ trên cây có múi ở Đồng Bằng Sơng Cửu Long (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/dieu-tra-hien-trang-benh-tristeza-benh-vang-la-greening-va-benh-vang-la-thoi-re-tren-cay-co-mui-o-dong-bang-song-cuu-long-8367/)
Luận Văn Nghiên cứu bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) hại một số cây trồng cạn vụ hè thu năm 2007 tại vùng Gia Lâm - Hà Nội và thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/nghien-cuu-benh-heo-vang-fusarium-oxysporum-hai-mot-so-cay-trong-can-vu-he-thu-nam-2007-tai-vung-gia-lam-ha-noi-va-thu-nghiem-che-pham-sinh-hoc-phong-tru-benh-8366/)
Luận Văn Ảnh hưởng của một số chế phẩm dinh dưỡng qua lá đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và chất lượng của đậu tương DT8, DT12 vụ thu đông và xuân hè trên đất Chươmg Mỹ, Hà Tây (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/anh-huong-cua-mot-so-che-pham-dinh-duong-qua-la-den-sinh-truong-phat-trien-nang-suat-va-chat-luong-cua-dau-tuong-dt8-dt12-vu-thu-dong-va-xuan-he-tren-dat-chuomg-my-ha-tay-8362/)
Luận Văn Điều tra tình hình sản xuất hạt giống lúa và giống đậu tương tại Viện cây lương thực và cây thực phẩm - Gia Lộc - Hải Dương (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/dieu-tra-tinh-hinh-san-xuat-hat-giong-lua-va-giong-dau-tuong-tai-vien-cay-luong-thuc-va-cay-thuc-pham-gia-loc-hai-duong-8358/)
Luận Văn Ảnh hưởng của nhiệt độ và ánh sáng đến ưu thế lai về các đặc tính quang hợp của lúa lai F1 ở các vụ trồng khác nhau (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/anh-huong-cua-nhiet-do-va-anh-sang-den-uu-the-lai-ve-cac-dac-tinh-quang-hop-cua-lua-lai-f1-o-cac-vu-trong-khac-nhau-8357/)
Luận Văn Điều tra và nghiên cứu bảo tồn nguồn gien các giống hoa Cúc và hoa Lan cắt cành hiện đang sản xuất tại Đà Lạt (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/dieu-tra-va-nghien-cuu-bao-ton-nguon-gien-cac-giong-hoa-cuc-va-hoa-lan-cat-canh-hien-dang-san-xuat-tai-da-lat-8355/)
Luận Văn Chọn lọc và nhân sinh khối nấm Trichodema đối kháng với nấm gây hại cây trồng (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/chon-loc-va-nhan-sinh-khoi-nam-trichodema-doi-khang-voi-nam-gay-hai-cay-trong-8352/)
Luận Văn Tìm hiểu hệ thống chọn tạo và sản xuất hạt giống lúa thuần (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/tim-hieu-he-thong-chon-tao-va-san-xuat-hat-giong-lua-thuan-8343/)
Luận Văn Nghiên cứu cải tiến hệ thống cây trồng cạn tại một số vùng đồng bào dân tộc tỉnh Đồng Nai( Slide) (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/nghien-cuu-cai-tien-he-thong-cay-trong-can-tai-mot-so-vung-dong-bao-dan-toc-tinh-dong-nai-slide-8342/)
Luận Văn Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố hoàn cảnh đến sinh trưởng của thảo quả (Amomum aromaticum Roxb.) tại Xã San Sả Hồ - Huyện Sapa -Tỉnh Lào Cai (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/nghien-cuu-anh-huong-cua-mot-so-yeu-to-hoan-canh-den-sinh-truong-cua-thao-qua-amomum-aromaticum-roxb-tai-xa-san-sa-ho-huyen-sapa-tinh-lao-cai-8339/)
Luận Văn Nghiên cứu tạo vật liệu khởi đầu phục vụ chọn tạo giống bằng kỹ thuật nuôi cấy bao phấn ở cây lúa (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/nghien-cuiu-taio-vait-lieiu-khoii-daiu-phuic-vui-choin-taio-gioing-baing-kyi-thuait-nuoi-caiy-bao-phain-oi-cay-luia-8333/)
Luận Văn Chọn tạo giống lúa kháng bạc lá trong hệ thống lúa lai hai dòng (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/chon-tao-giong-lua-khang-bac-la-trong-he-thong-lua-lai-hai-dong-8331/)
Báo Cáo Hiện trạng hoạt động sản xuất trang trại thuỷ sản nông nghiệp tư nhân thôn Sở Thượng - xã Yên Sở - Thanh Trì - Hà Nội (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/hien-trang-hoat-dong-san-xuat-trang-trai-thuy-san-nong-nghiep-tu-nhan-thon-so-thuong-xa-yen-so-thanh-tri-ha-noi-8328/)
Luận Văn Tổ chức lưu thông phân bón vô cơ theo cơ chế thị trường ở Việt Nam (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/to-chuc-luu-thong-phan-bon-vo-co-theo-co-che-thi-truong-o-viet-nam-8323/)
Luận Văn Giải pháp nâng cao hiệu quả Quản lý nhà nước về ĐTXDCB tại Bộ Thương mại (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/giai-phap-nang-cao-hieu-qua-quan-ly-nha-nuoc-ve-dtxdcb-tai-bo-thuong-mai-8322/)
Luận Văn Quy hoạch sử dụng đất xã Xuân Lam – huyện Thọ Xuân – tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2008 - 2015 (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/quy-hoach-su-dung-dat-xa-xuan-lam-a-huyen-tho-xuan-a-tinh-thanh-hoa-giai-doan-2008-2015-a-8320/)
Luận Văn Tìm hiểu công tác ĐKĐĐ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính tại huyện Nam Sách - tỉnh Hải Dương (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/tim-hieu-cong-tac-dkdd-cap-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-lap-ho-so-dia-chinh-tai-huyen-nam-sach-tinh-hai-duong-8312/)
Luận Văn Ảnh hưởng của việc sử dụng phân đạm đến khả năng tích lũy hàm lượng NO3-, NH4+ trong nước mặt và nước ngầm tại xã Đặng Xá - huyện Gia Lâm – thành phố Hà Nội (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/anh-huong-cua-viec-su-dung-phan-dam-den-kha-nang-tich-luy-ham-luong-no3-nh4-trong-nuoc-mat-va-nuoc-ngam-tai-xa-dang-xa-huyen-gia-lam-a-thanh-pho-ha-noi-8309/)
Luận Văn Đánh giá hàm lượng kim loại nặng (As, Cd, Pb, Cu, Zn) trong môi trường đất tại làng nghề đúc nhôm, chì Văn Môn – Yên Phong - Bắc Ninh (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/danh-gia-ham-luong-kim-loai-nang-as-cd-pb-cu-zn-trong-moi-truong-dat-tai-lang-nghe-duc-nhom-chi-van-mon-a-yen-phong-bac-ninh-8307/)
Tiểu Luận (Slide) Quy trình lập và luân chuyển chứng từ trong chu trình doanh thu tại công ty văn phòng phẩm Viễn Đông (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/slide-quy-trinh-lap-va-luan-chuyen-chung-tu-trong-chu-trinh-doanh-thu-tai-cong-ty-van-phong-pham-vien-dong-8306/)
Luận Văn Nghiên cứu sự tích luỹ kim loại nặng trong đất nông nghiệp và nước mặt xung quang khu công nghiệp Đình Trám tỉnh Bắc Giang (http://updatebook.vn/nong-lam-ngu-186/nghien-cuu-su-tich-luy-kim-loai-nang-trong-dat-nong-nghiep-va-nuoc-mat-xung-quang-khu-cong-nghiep-dinh-tram-tinh-bac-giang-8301/)

hoangkyss
15-05-11, 02:02 AM
Luận Văn Thiết kế ván khuôn gỗ cho các chi tiết dầm ,sàn,cột, móng (http://updatebook.vn/kien-truc-22/thiet-ke-van-khuon-go-cho-cac-chi-tiet-dam-san-cot-mong-12580/)
Luận Văn Quy hoạch mạng lưới giao thông Thành Phố Quy Nhơn Tỉnh Bình Định (http://updatebook.vn/kien-truc-22/quy-hoach-mang-luoi-giao-thong-thanh-pho-quy-nhon-tinh-binh-dinh-9413/)
Luận Văn Thiết kế nhà máy bia (http://updatebook.vn/kien-truc-22/thiet-ke-nha-may-bia-9412/)
Luận Văn Thiết kế quy hoạch mạng lưới giao thông Thành Phố Nam Định Tỉnh Nam Định (http://updatebook.vn/kien-truc-22/thiet-ke-quy-hoach-mang-luoi-giao-thong-thanh-pho-nam-dinh-tinh-nam-dinh-9411/)
Luận Văn Chuẩn bị kỹ thuật thành phố Bắc Giang – Tỉnh Bắc Giang (http://updatebook.vn/kien-truc-22/chuan-bi-ky-thuat-thanh-pho-bac-giang-a-tinh-bac-giang-9400/)
Báo Cáo Quy hoạch Thành Phố Sầm Sơn Tỉnh Thanh Hóa (http://updatebook.vn/kien-truc-22/quy-hoach-thanh-pho-sam-son-tinh-thanh-hoa-9310/)
Báo Cáo Quy hoạch chung Thành Phố Bắc Ninh Tỉnh Bắc Ninh (http://updatebook.vn/kien-truc-22/quy-hoach-chung-thanh-pho-bac-ninh-tinh-bac-ninh-9307/)
Báo Cáo Quy hoạch chung Thành Phố Thái Bình Tỉnh Thái Bình (http://updatebook.vn/kien-truc-22/quy-hoach-chung-thanh-pho-thai-binh-tinh-thai-binh-9300/)
Báo Cáo Quy hoạch giao thông Thị Xã Lạng Sơn Tỉnh Lạng Sơn (http://updatebook.vn/kien-truc-22/quy-hoach-giao-thong-thi-xa-lang-son-tinh-lang-son-9292/)
Luận Văn Quy hoạch mạng lưới giao thông Thị trấn Quán Hành - Huyện Nghi Lộc - Tỉnh Nghệ An (http://updatebook.vn/kien-truc-22/quy-hoach-mang-luoi-giao-thong-thi-tran-quan-hanh-huyen-nghi-loc-tinh-nghe-an-9291/)
Luận Văn Quy hoạch mạng lưới giao thông Thị Xã Phủ Lý Tỉnh Hà Nam (http://updatebook.vn/kien-truc-22/quy-hoach-mang-luoi-giao-thong-thi-xa-phu-ly-tinh-ha-nam-9287/)
Luận Văn Quy hoạch đô thị - Thị Xã Hòa Bình Tỉnh Hòa Bình (http://updatebook.vn/kien-truc-22/quy-hoach-do-thi-thi-xa-hoa-binh-tinh-hoa-binh-9285/)
Báo Cáo Mạng điện thành phố - khu đô thị mới mễ trì hạ - quận thanh xuân - hà nội tỷ lệ 1/1000 (http://updatebook.vn/kien-truc-22/mang-dien-thanh-pho-khu-do-thi-moi-me-tri-ha-quan-thanh-xuan-ha-noi-ty-le-1-1000-a-9276/)
Báo Cáo Cấp nước Thị Xã Móng Cái (http://updatebook.vn/kien-truc-22/cap-nuoc-thi-xa-mong-cai-9267/)
Luận Văn Đánh giá kiến trúc Hà Nội (http://updatebook.vn/kien-truc-22/danh-gia-kien-truc-ha-noi-6694/)
Luận Văn Đánh giá nghệ thuật kiến trúc Ấn độ (http://updatebook.vn/kien-truc-22/danh-gia-nghe-thuat-kien-truc-an-do-6650/)
Luận Văn đánh giá điều kiện địa chất công trình hồ chứa số 06 (khu vực đại học quốc gia thành phố hồ chí minh) (http://updatebook.vn/kien-truc-22/danh-gia-dieu-kien-dia-chat-cong-trinh-ho-chua-so-06-khu-vuc-dai-hoc-quoc-gia-thanh-pho-ho-chi-minh-5112/)
Luận Văn Tổng hợp các đồ án xử lý nước thải sinh hoạt 5000,10000,130000,860000,72000 dân (http://updatebook.vn/kien-truc-22/tong-hop-cac-do-an-xu-ly-nuoc-thai-sinh-hoat-5000-10000-130000-860000-72000-dan-2670/)
Luận Văn Tính toán, thiết kế hệ thống xử lý nước thải chăn nuôi heo công suất 500 m3/ngày đêm (http://updatebook.vn/kien-truc-22/tinh-toan-thiet-ke-he-thong-xu-ly-nuoc-thai-chan-nuoi-heo-cong-suat-500-m3-ngay-dem-2669/)
Luận Văn Nghiên cứu ứng dụng công nghệ bùn hạt hiếu khí trong xử lý nước thải giết mổ gia súc (http://updatebook.vn/kien-truc-22/nghien-cuu-ung-dung-cong-nghe-bun-hat-hieu-khi-trong-xu-ly-nuoc-thai-giet-mo-gia-suc-2668/)
Luận Văn Xử Lý Nước Thải Nhà Máy Chế Biến Thủy Hải Sản Thiên Mã (http://updatebook.vn/kien-truc-22/xu-ly-nuoc-thai-nha-may-che-bien-thuy-hai-san-thien-ma-2667/)
Luận Văn Hệ thống xử lý nước thải Công ty liên doanh Tôn Phương Nam (http://updatebook.vn/kien-truc-22/he-thong-xu-ly-nuoc-thai-cong-ty-lien-doanh-ton-phuong-nam-2666/)
Luận Văn Thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy mì ăn liền gosaco (http://updatebook.vn/kien-truc-22/thiet-ke-he-thong-xu-ly-nuoc-thai-nha-may-mi-an-lien-gosaco-2665/)
Luận Văn Khảo sát, thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy tinh bột mì - Ninh Thuận (http://updatebook.vn/kien-truc-22/khao-sat-thiet-ke-he-thong-xu-ly-nuoc-thai-nha-may-tinh-bot-mi-ninh-thuan-2664/)
Luận Văn Thiết kế hệ thống xử lý nước thải công ty Colgate-Palmolive công suất 200m3/ngày đêm (http://updatebook.vn/kien-truc-22/thiet-ke-he-thong-xu-ly-nuoc-thai-cong-ty-colgate-palmolive-cong-suat-200m3-ngay-dem-2663/)
Tiểu Luận Nghiên cứu hiện trạng nước nhiễm dầu từ các tổng kho xăng dầu (http://updatebook.vn/kien-truc-22/nghien-cuu-hien-trang-nuoc-nhiem-dau-tu-cac-tong-kho-xang-dau-2662/)
Luận Văn Thiết kế xử lý nước thải cho nhà máy hóa mỹ phẩm (http://updatebook.vn/kien-truc-22/thiet-ke-xu-ly-nuoc-thai-cho-nha-may-hoa-my-pham-2661/)
Báo Cáo Xử lý nước thải bằng biện pháp sinh học (http://updatebook.vn/kien-truc-22/xu-ly-nuoc-thai-bang-bien-phap-sinh-hoc-2660/)
Luận Văn Cải tiến hệ thống xử lý nước thải Xí nghiệp dược phẩm trung ương 25 công suất 12m3/ngày đêm (http://updatebook.vn/kien-truc-22/cai-tien-he-thong-xu-ly-nuoc-thai-xi-nghiep-duoc-pham-trung-uong-25-cong-suat-12m3-ngay-dem-2659/)
Luận Văn ảnh hưởng của nồng độ muối đến hiệu quả xử lý nước thải từ quy trình sản xuất nước tương bằng công nghệ uasb (http://updatebook.vn/kien-truc-22/anh-huong-cua-nong-do-muoi-den-hieu-qua-xu-ly-nuoc-thai-tu-quy-trinh-san-xuat-nuoc-tuong-bang-cong-nghe-uasb-2658/)
Luận Văn Đánh giá ảnh hưởng của pH và tải trọng đến tính chất lắng của bùn hoạt tính (http://updatebook.vn/kien-truc-22/danh-gia-anh-huong-cua-ph-va-tai-trong-den-tinh-chat-lang-cua-bun-hoat-tinh-2657/)
Luận Văn Nghiên cứu bể USBF để xử lý nước thải chợ Đầu mối Thủ Đức giai đoạn 2 (http://updatebook.vn/kien-truc-22/nghien-cuu-be-usbf-de-xu-ly-nuoc-thai-cho-dau-moi-thu-duc-giai-doan-2-a-2656/)
Báo Cáo Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải đô thị 1200000 dân (http://updatebook.vn/kien-truc-22/tinh-toan-thiet-ke-he-thong-xu-ly-nuoc-thai-do-thi-1200000-dan-2655/)
Luận Văn Mô hình phản ánh nghệ thuật khái quát nhất của H.Balzac và của F.Kafka (http://updatebook.vn/kien-truc-22/mo-hinh-phan-anh-nghe-thuat-khai-quat-nhat-cua-h-balzac-va-cua-f-kafka-2565/)
Luận Văn Khảo sát và thiết kế hệ thống xử lý nước thải Công Ty TNHH Mía Đường BOURBON Gia Lai (http://updatebook.vn/kien-truc-22/khao-sat-va-thiet-ke-he-thong-xu-ly-nuoc-thai-cong-ty-tnhh-mia-duong-bourbon-gia-lai-2295/)
Luận Văn Thiết kế bể Aerotank xử lý nước thải nhà máy giấy công suất 1000m3/ngày đêm (http://updatebook.vn/kien-truc-22/thiet-ke-be-aerotank-xu-ly-nuoc-thai-nha-may-giay-cong-suat-1000m3-ngay-dem-2294/)
Luận Văn Nghiên cứu và thiết kế hệ thống xử lý nước thải công ty giấy tân mai (http://updatebook.vn/kien-truc-22/nghien-cuu-va-thiet-ke-he-thong-xu-ly-nuoc-thai-cong-ty-giay-tan-mai-2293/)
Báo Cáo Thiết kế hệ thống xử lý nước thải xi mạ công suất 30m3/ngày (http://updatebook.vn/kien-truc-22/thiet-ke-he-thong-xu-ly-nuoc-thai-xi-ma-cong-suat-30m3-ngay-2292/)
Luận Văn Nghiên Cứu, Ứng Dụng Bể Lắng Xoáy Để Xử Lý Nước Thải Giặt Tẩy (http://updatebook.vn/kien-truc-22/nghien-cuu-ung-dung-be-lang-xoay-de-xu-ly-nuoc-thai-giat-tay-2188/)
Luận Văn Nghiên cứu mô hình xử lý nước thải giặt tẩy Ứng dụng thiết kế hệ thống xử lý nước thải công suất 300m3/ngày đêm công ty TNHH giặt ủi hấp tẩy Nơ Xanh (http://updatebook.vn/kien-truc-22/nghien-cuu-mo-hinh-xu-ly-nuoc-thai-giat-tay-ung-dung-thiet-ke-he-thong-xu-ly-nuoc-thai-cong-suat-300m3-ngay-dem-cong-ty-tnhh-giat-ui-hap-tay-no-xanh-2187/)
Luận Văn Thiết kế hệ thống xử lý nước thải chế biến mủ cao su (http://updatebook.vn/kien-truc-22/thiet-ke-he-thong-xu-ly-nuoc-thai-che-bien-mu-cao-su-2186/)
Báo Cáo kỹ thuật chuyển mạch số, ghép kênh số, tổng đài số (http://updatebook.vn/kien-truc-22/ky-thuat-chuyen-mach-so-ghep-kenh-so-tong-dai-so-1768/)
Luận Văn Thiết kế nhà máy bánh kẹo liên hợp (http://updatebook.vn/kien-truc-22/thiet-ke-nha-may-banh-keo-lien-hop-1767/)
Luận Văn Thiết kế xí nghiệp nhuộm- hoàn tất vải dệt kim từ sợi Pe/Co 67/33 với công suất 2000 tấn/năm (http://updatebook.vn/kien-truc-22/thiet-ke-xi-nghiep-nhuom-hoan-tat-vai-det-kim-tu-soi-pe-co-67-33-voi-cong-suat-2000-tan-nam-1766/)
Báo Cáo Thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy Tole lạnh (http://updatebook.vn/kien-truc-22/thiet-ke-he-thong-xu-ly-nuoc-thai-nha-may-tole-lanh-1757/)
Báo Cáo Khảo sát, đánh giá hiệu quả các công trình xử lý nước thải bệnh viện tại TPHCM-Áp dụng mẫu vào bệnh viện ĐH Y Dược (http://updatebook.vn/kien-truc-22/khao-sat-danh-gia-hieu-qua-cac-cong-trinh-xu-ly-nuoc-thai-benh-vien-tai-tphcm-ap-dung-mau-vao-benh-vien-dh-y-duoc-1756/)
Báo Cáo Xử lý nước thải nhà máy bia (http://updatebook.vn/kien-truc-22/xu-ly-nuoc-thai-nha-may-bia-1755/)
Luận Văn Xử lý nước thải nhà máy mực in Tân Đông Dương (http://updatebook.vn/kien-truc-22/xu-ly-nuoc-thai-nha-may-muc-in-tan-dong-duong-1747/)
Luận Văn Thiết kế bảo vệ rơle cho trạm biến áp 220 kV Xuân Mai (http://updatebook.vn/kien-truc-22/thiet-ke-bao-ve-role-cho-tram-bien-ap-220-kv-xuan-mai-1738/)
Báo Cáo Quy hoạch mạng lưới thoát nước thị xã Phú Thọ - Tỉnh Phú Thọ (http://updatebook.vn/kien-truc-22/quy-hoach-mang-luoi-thoat-nuoc-thi-xa-phu-tho-tinh-phu-tho-1401/)
Luận Văn Cấp nước khu công nghiệp Lê Minh Xuân (http://updatebook.vn/kien-truc-22/cap-nuoc-khu-cong-nghiep-le-minh-xuan-1321/)
Luận Văn Thiết kế hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu đô thị Thạch Phúc - Hà Nội (http://updatebook.vn/kien-truc-22/thiet-ke-he-thong-thoat-nuoc-va-xu-ly-nuoc-thai-khu-do-thi-thach-phuc-ha-noi-1156/)
Luận Văn Thiết kế hệ thống cấp nước thị xã châu đốc – tỉnh an giang (http://updatebook.vn/kien-truc-22/thiet-ke-he-thong-cap-nuoc-thi-xa-chau-doc-a-tinh-an-giang-1155/)
Luận Văn Thiết kế hệ thống xử lý nước thải mía đường (http://updatebook.vn/kien-truc-22/thiet-ke-he-thong-xu-ly-nuoc-thai-mia-duong-1154/)

hoangkyss
15-05-11, 02:05 AM
www.updatebook.vn còn nhiều luận văn luận án... welcome các bạn ghé thăm

hoangkyss
15-05-11, 02:07 AM
Tiểu Luận Tìm hiểu về tình hình kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/tim-hieu-ve-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-cua-thanh-pho-ha-noi-12470/)
Tiểu Luận Tiểu luận: Tài nguyên nước vùng Nam Bộ (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/tieu-luan-tai-nguyen-nuoc-vung-nam-bo-12409/)
Tiểu Luận Phát triển kinh tế theo hướng bền vững thực trạng và giải pháp (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/phat-trien-kinh-te-theo-huong-ben-vung-thuc-trang-va-giai-phap-12399/)
Tiểu Luận Thực trạng ô nhiễm môi trường tại các Khu công nghiệp - Khu chế xuất ở Việt Nam nhìn từ lý thuyết trò chơi (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/thuc-trang-o-nhiem-moi-truong-tai-cac-khu-cong-nghiep-khu-che-xuat-o-viet-nam-nhin-tu-ly-thuyet-tro-choi-12334/)
Tiểu Luận Vấn đề cạnh tranh và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trong điều kiện toàn cầu hóa (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/van-de-canh-tranh-va-nang-cao-nang-luc-canh-tranh-cua-doanh-nghiep-viet-nam-trong-dieu-kien-toan-cau-hoa-12331/)
Luận Văn Thực trạng và một số biện pháp giải quyết việc làm cho lao động nông thôn tại huyện Khánh Vĩnh - Khánh Hòa (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/thuc-trang-va-mot-so-bien-phap-giai-quyet-viec-lam-cho-lao-dong-nong-thon-tai-huyen-khanh-vinh-khanh-hoa-12271/)
Luận Văn Đánh giá việc đảm bảo các nhu cầu cơ bản của Việt Nam thời gian qua ( từ 1993 đến nay ) theo các chí HDI qua đó đánh giá trình độ phát triển con người Việt Nam hiện nay (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/danh-gia-viec-dam-bao-cac-nhu-cau-co-ban-cua-viet-nam-thoi-gian-qua-tu-1993-den-nay-theo-cac-chi-hdi-qua-do-danh-gia-trinh-do-phat-trien-con-nguoi-viet-nam-hien-nay-11525/)
Luận Văn Vấn đề xóa đói giảm nghèo trong chính sách xã hội thời kỳ đổi mới và nguyên nhân căn bản dẫn tới tình trạng tái nghèo hiện nay (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/van-de-xoa-doi-giam-ngheo-trong-chinh-sach-xa-hoi-thoi-ky-doi-moi-va-nguyen-nhan-can-ban-dan-toi-tinh-trang-tai-ngheo-hien-nay-11261/)
Báo Cáo Thâm hụt kép hay biến động trái chiều kép. Chính sách tài khóa, tài khoản vãng lai và tỷ giá hối đoái thực ở việt nam (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/tham-hut-kep-hay-bien-dong-trai-chieu-kep-chinh-sach-tai-khoa-tai-khoan-vang-lai-va-ty-gia-hoi-doai-thuc-o-viet-nam-10911/)
Luận Văn đánh giá thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và giải pháp phát triển trên địa bàn tỉnh sóc trăng (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/danh-gia-thuc-trang-chuyen-dich-co-cau-kinh-te-nong-nghiep-va-giai-phap-phat-trien-tren-dia-ban-tinh-soc-trang-10467/)
Báo Cáo Chuyển đổi nghề nghiệp, đào tạo việc làm cho dân cư các vùng nhà nước thu hồi đất ở bắc ninh (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/chuyen-doi-nghe-nghiep-dao-tao-viec-lam-cho-dan-cu-cac-vung-nha-nuoc-thu-hoi-dat-o-bac-ninh-10462/)
Tiểu Luận Nghiên cứu sự hài lòng của sinh viên kinh tế tại kí túc xá 43-45 nguyễn chí thanh (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/nghien-cuu-su-hai-long-cua-sinh-vien-kinh-te-tai-ki-tuc-xa-43-45-nguyen-chi-thanh-10428/)
Luận Văn Công tác chuẩn bị thi công xây dựng dự án nhà ở (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/cong-tac-chuan-bi-thi-cong-xay-dung-du-an-nha-o-10422/)
Luận Văn Cổ phần hoá doanh nghiệp thương mại Nhà nước (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/co-phan-hoa-doanh-nghiep-thuong-mai-nha-nuoc-10419/)
Luận Văn Quy hoạch mạng lưới đô thị (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/quy-hoach-mang-luoi-do-thi-10418/)
Luận Văn Lý luận xây dựng chiến lược kinh tế chính trị của doanh nghiệp nhà nước (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/ly-luan-xay-dung-chien-luoc-kinh-te-chinh-tri-cua-doanh-nghiep-nha-nuoc-10394/)
Luận Văn Phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh: Thực trạng và giải pháp (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/phat-trien-cac-khu-cong-nghiep-tren-dia-ban-tinh-bac-ninh-thuc-trang-va-giai-phap-10392/)
Luận Văn Phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường sinh thái (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/phat-trien-kinh-te-voi-bao-ve-moi-truong-sinh-thai-10298/)
Luận Văn Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ tại Công ty TNHH Tiếp vận Đại Dương (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/mot-so-giai-phap-nham-nang-cao-chat-luong-dich-vu-tai-cong-ty-tnhh-tiep-van-dai-duong-10148/)
Luận Văn Thực trạng về tổ chức giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty In và Sản xuất bao bì Hà Nội- một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác trên (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/thuc-trang-ve-to-chuc-giao-duc-dao-tao-va-phat-trien-nguon-nhan-luc-tai-cong-ty-in-va-san-xuat-bao-bi-ha-noi-mot-so-giai-phap-nham-hoan-thien-cong-tac-tren-10145/)
Tiểu Luận Thực trạng và một số giải pháp cần được đẩy mạnh trong việc Cổ phầnh hóa doanh nghiệp nhà nước trong thời gian tới (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/thuc-trang-va-mot-so-giai-phap-can-duoc-day-manh-trong-viec-co-phanh-hoa-doanh-nghiep-nha-nuoc-trong-thoi-gian-toi-10102/)
Tiểu Luận Nâng cao sức cạnh tranh (về chất lượng và giá cả) của nền kinh tế Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/nang-cao-suc-canh-tranh-ve-chat-luong-va-gia-ca-cua-nen-kinh-te-viet-nam-trong-qua-trinh-hoi-nhap-kinh-te-quoc-te-10099/)
Báo Cáo Vai trò của Tiểu thương trong hoạt động thương mại ở Việt Nam hiện nay (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/vai-tro-cua-tieu-thuong-trong-hoat-dong-thuong-mai-o-viet-nam-hien-nay-10097/)
Tiểu Luận Huy động vốn trong quá trình công nghiệp hoá nông nghiệp. (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/huy-dong-von-trong-qua-trinh-cong-nghiep-hoa-nong-nghiep-10092/)
Tiểu Luận Cơ sở tồn tại của nền kinh tế thị trường và giải pháp phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/co-so-ton-tai-cua-nen-kinh-te-thi-truong-va-giai-phap-phat-trien-kinh-te-thi-truong-dinh-huong-xhcn-o-nuoc-ta-10090/)
Tiểu Luận Kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/kinh-te-tu-nhan-trong-nen-kinh-te-thi-truong-dinh-huong-chu-nghia-xa-hoi-o-viet-nam-10089/)
Tiểu Luận Phát triển nền kinh tế nông thôn nước ta hiện nay (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/phat-trien-nen-kinh-te-nong-thon-nuoc-ta-hien-nay-10088/)
Tiểu Luận Mối liên hệ giữa lượng giá trị hàng hoá với năng suất lao động và cường độ lao động và liên hệ thực tế tại công ty supe phốt phát và hoá chất Lâm Thao (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/moi-lien-he-giua-luong-gia-tri-hang-hoa-voi-nang-suat-lao-dong-va-cuong-do-lao-dong-va-lien-he-thuc-te-tai-cong-ty-supe-phot-phat-va-hoa-chat-lam-thao-9970/)
Tiểu Luận Phương pháp tổ chức sản xuất theo dây chuyền, những ưu điểm và điều kiện áp dụng (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/phuong-phap-to-chuc-san-xuat-theo-day-chuyen-nhung-uu-diem-va-dieu-kien-ap-dung-9929/)
Tiểu Luận Vai trò quan trọng của công nghệ trong phát triển-xã hội nước ta (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/vai-tro-quan-trong-cua-cong-nghe-trong-phat-trien-xa-hoi-nuoc-ta-9927/)
Tiểu Luận Thực trạng nguồn lao động ở nước ta hiện nay (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/thuc-trang-nguon-lao-dong-o-nuoc-ta-hien-nay-9918/)
Báo Cáo Kế hoạch hóa ở Việt Nam (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/ke-hoach-hoa-o-viet-nam-9825/)
Báo Cáo Thực trạng và giải pháp cho môi trường kinh doanh tại Việt Nam (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/thuc-trang-va-giai-phap-cho-moi-truong-kinh-doanh-tai-viet-nam-9810/)
Tiểu Luận quản lý nhà nước về kinh tế. (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/quan-ly-nha-nuoc-ve-kinh-te-9766/)
Tiểu Luận Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí ở Hà Nội (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/cac-bien-phap-giam-thieu-o-nhiem-khong-khi-o-ha-noi-9731/)
Tiểu Luận Thực trạng ô nhiễm không khí, những thiệt hại và biện pháp hạn chế ô nhiễm ở Hà Nội hiện nay (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/thuc-trang-o-nhiem-khong-khi-nhung-thiet-hai-va-bien-phap-han-che-o-nhiem-o-ha-noi-hien-nay-9730/)
Luận Văn Các biện pháp cơ bản xóa đói nghèo (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/cac-bien-phap-co-ban-xoa-doi-ngheo-9726/)
Tiểu Luận Văn hóa doanh nghiệp tại công ty café Trung Nguyên (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/van-hoa-doanh-nghiep-tai-cong-ty-cafe-trung-nguyen-9725/)
Luận Văn Thực trạng huy động và sử dụng vốn trong các doanh nghiệp nhà nước hiện nay (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/thuc-trang-huy-dong-va-su-dung-von-trong-cac-doanh-nghiep-nha-nuoc-hien-nay-9722/)
Báo Cáo Lý thuyết bộ ba bất khả thi – Con đường nào cho chính sách kinh tế của Việt Nam (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/ly-thuyet-bo-ba-bat-kha-thi-a-con-duong-nao-cho-chinh-sach-kinh-te-cua-viet-nam-9486/)
Luận Văn Nghiên cứu các loại thang đo sử dụng trong đánh giá thị hiếu người tiêu dùng (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/nghien-cuu-cac-loai-thang-do-su-dung-trong-danh-gia-thi-hieu-nguoi-tieu-dung-9220/)
Tiểu Luận Các quan điểm đánh giá họat động thương mại của các nước đang phát triển Các chỉ tiêu kinh tế đánh giá họat động mậu dịch. Xu hướng biến động các chỉ số mậu dịch. So sánh các chỉ s� (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/cac-quan-diem-danh-gia-hoat-dong-thuong-mai-cua-cac-nuoc-dang-phat-trien-cac-chi-tieu-kinh-te-danh-gia-hoat-dong-mau-dich-xu-huong-bien-dong-cac-chi-so-mau-dich-so-sanh-cac-chi-si-9218/)
Báo Cáo Thực trạng và giải pháp phát triển một số ngành nghề thủ công nghiệp ở huyện Từ Sơn, tỉnh bắc ninh (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/thuc-trang-va-giai-phap-phat-trien-mot-so-nganh-nghe-thu-cong-nghiep-o-huyen-tu-son-tinh-bac-ninh-9212/)
Tiểu Luận Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/moi-quan-he-giua-tang-truong-kinh-te-cong-bang-xa-hoi-va-bao-ve-moi-truong-9154/)
Luận Văn ứng dụng thang đo servperf đánh giá chất lượng dịch vụ viễn thông di động tại khu vực thành phố đà nẵng (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/ung-dung-thang-do-servperf-danh-gia-chat-luong-dich-vu-vien-thong-di-dong-tai-khu-vuc-thanh-pho-da-nang-9092/)
Báo Cáo Một số giải pháp nâng cao hiệu quả việc ứng dụng KH-KT và CN vào SX nông nghiệp ở Tây Ninh (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/mot-so-giai-phap-nang-cao-hieu-qua-viec-ung-dung-kh-kt-va-cn-vao-sx-nong-nghiep-o-tay-ninh-9070/)
Luận Văn Vấn đề khai thác và sử dụng hợp lý nguồn lực con người (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/van-de-khai-thac-va-su-dung-hop-ly-nguon-luc-con-nguoi-9065/)
Luận Văn Phát triển bền vững nông nghiệp đà nẵng (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/phat-trien-ben-vung-nong-nghiep-da-nang-9059/)
Luận Văn Cải cách kinh tế của Nhật Bản và mối quan hệ kinh tế Việt Nam – Nhật Bản (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/cai-cach-kinh-te-cua-nhat-ban-va-moi-quan-he-kinh-te-viet-nam-a-nhat-ban-8479/)
Luận Văn Thực trạng và một số biện pháp thúc đẩy thị trường Bất động sản – nhà đất ở Hà Nội (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/thuc-trang-va-mot-so-bien-phap-thuc-day-thi-truong-bat-dong-san-a-nha-dat-o-ha-noi-8477/)
Luận Văn Phương pháp đánh giá hiệu quả tài chính, kinh tế xã hội của dự án xây dựng: ứng dụng dự án xây dựng tổ hợp nhà cao tầng của Công ty Xây dựng Công trình Văn hoá (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/phuong-phap-danh-gia-hieu-qua-tai-chinh-kinh-te-xa-hoi-cua-du-an-xay-dung-ung-dung-du-an-xay-dung-to-hop-nha-cao-tang-cua-cong-ty-xay-dung-cong-trinh-van-hoa-8275/)
Luận Văn Hoàn thiện phương pháp xác định chỉ tiêu suất vốn đầu tư xây dựng khu chung cư, nhà cao tầng (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/hoan-thien-phuong-phap-xac-dinh-chi-tieu-suat-von-dau-tu-xay-dung-khu-chung-cu-nha-cao-tang-8262/)
Luận Văn Một số giải pháp thúc đẩy đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn Việt Nam (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/mot-so-giai-phap-thuc-day-dau-tu-phat-trien-co-so-ha-tang-giao-thong-nong-thon-viet-nam-8258/)
Luận Văn Vốn lưu động và một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty thương mại và Đầu tư phát triển miền núi Thanh Hoá (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/von-luu-dong-va-mot-so-bien-phap-nham-nang-cao-hieu-qua-su-dung-von-luu-dong-tai-cong-ty-thuong-mai-va-dau-tu-phat-trien-mien-nui-thanh-hoa-7936/)
Luận Văn Một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm tại HTX Công nghiệp Long Biên (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/mot-so-giai-phap-nham-tang-cuong-quan-ly-chi-phi-san-xuat-va-ha-gia-thanh-san-pham-tai-htx-cong-nghiep-long-bien-7934/)
Luận Văn Vốn cố định và một số biện pbáp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại công ty Cổ phần may Thăng Long (36 trang) (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/von-co-dinh-va-mot-so-bien-pbap-nham-nang-cao-hieu-qua-su-dung-von-co-dinh-tai-cong-ty-co-phan-may-thang-long-36-trang-7931/)
Luận Văn Những giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH An Dân (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/nhung-giai-phap-co-ban-nham-nang-cao-hieu-qua-hoat-dong-kinh-doanh-cua-cong-ty-tnhh-an-dan-7927/)
Luận Văn Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại công ty xây dựng và đầu tư Việt Nam (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/nang-cao-hieu-qua-su-dung-von-co-dinh-tai-cong-ty-xay-dung-va-dau-tu-viet-nam-7921/)
Luận Văn Một số giải pháp nhằm giảm tổn thất điện năng ở Điện lực Thanh Xuân (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/mot-so-giai-phap-nham-giam-ton-that-dien-nang-o-dien-luc-thanh-xuan-7908/)
Luận Văn Thực trạng tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại Xí nghiệp Than 917 (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/thuc-trang-to-chuc-cong-tac-ke-toan-nguyen-vat-lieu-tai-xi-nghiep-than-917-a-7906/)
Luận Văn Ngành công nghiệp Hoá dầu của Việt Nam trong tiến trình hội nhập (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/nganh-cong-nghiep-hoa-dau-cua-viet-nam-trong-tien-trinh-hoi-nhap-7641/)
Luận Văn Tổng quan về các Khu kinh tế tự do (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/tong-quan-ve-cac-khu-kinh-te-tu-do-7639/)
Luận Văn Đồ án tốt nghiệp quản lý khách sạn (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/do-an-tot-nghiep-quan-ly-khach-san-7543/)
Luận Văn Vai trò của kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp trong nền KTTT và những nội dung đổi mới trong kế hoạch kinh doanh ở các doanh nghiệp Việt Nam (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/vai-tro-cua-ke-hoach-kinh-doanh-cua-doanh-nghiep-trong-nen-kttt-va-nhung-noi-dung-doi-moi-trong-ke-hoach-kinh-doanh-o-cac-doanh-nghiep-viet-nam-7241/)
Báo Cáo Phân tích thực trạng công tác đào tạo và phát triển cho công nhân sản xuất tại công ty lắp máy số 1 hà nội (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/phan-tich-thuc-trang-cong-tac-dao-tao-va-phat-trien-cho-cong-nhan-san-xuat-tai-cong-ty-lap-may-so-1-ha-noi-7158/)
Luận Văn Một số vấn đề về khấu hao TSCĐ trong doanh nghiệp (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/mot-so-van-de-ve-khau-hao-tscd-trong-doanh-nghiep-7147/)
Báo Cáo Thực trạng và ảnh hưởng của Đổi Mới Công Nghệ tới nâng cao Năng Lực Sản Xuất (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/thuc-trang-va-anh-huong-cua-doi-moi-cong-nghe-toi-nang-cao-nang-luc-san-xuat-7141/)
Báo Cáo Nhiệm vụ và các giải pháp giải quyết việc làm trong kế hoạch 5 năm 2001-2005 ở Việt Nam (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/nhiem-vu-va-cac-giai-phap-giai-quyet-viec-lam-trong-ke-hoach-5-nam-2001-2005-o-viet-nam-7137/)
Tiểu Luận Tăng cường quan hệ liên kết giữa khoa học và sản xuất của hộ gia đình nông dân nước ta (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/tang-cuong-quan-he-lien-ket-giua-khoa-hoc-va-san-xuat-cua-ho-gia-dinh-nong-dan-nuoc-ta-7127/)
Luận Văn Thực trạng đầu tư vào các KCN Hà Nội (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/thuc-trang-dau-tu-vao-cac-kcn-ha-noi-7125/)
Luận Văn chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Việt Nam trong tiến trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế (46 trang) (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/chinh-sach-dao-tao-va-phat-trien-nguon-nhan-luc-viet-nam-trong-tien-trinh-chuyen-dich-co-cau-kinh-te-46-trang-7115/)
Luận Văn Thực trạng của việc huy động vốn cho sự phát triển kinh tế hiện nay (46trang) (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/thuc-trang-cua-viec-huy-dong-von-cho-su-phat-trien-kinh-te-hien-nay-46trang-7110/)
Tiểu Luận Chất lượng nhõn lực của Doanh nghiệp (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/chat-luong-nhon-luc-cua-doanh-nghiep-7033/)
Luận Văn Thực trang công tác tuyển dụng tại các doanh nghiệp ở một số địa phương (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/thuc-trang-cong-tac-tuyen-dung-tai-cac-doanh-nghiep-o-mot-so-dia-phuong-7017/)
Luận Văn Những đổi trong công tác Kế Hhoạch Hóa ở Việt Nam trong thời gian qua (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/nhung-doi-trong-cong-tac-ke-hhoach-hoa-o-viet-nam-trong-thoi-gian-qua-7005/)
Luận Văn Nghiên cứu các giải pháp nhằm phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty Dệt may Huy Hoàng (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/nghien-cuu-cac-giai-phap-nham-phat-trien-thi-truong-tieu-thu-san-pham-cua-cong-ty-det-may-huy-hoang-6999/)
Luận Văn lạm phát và các biện pháp khắc phục nhằm giảm lạm phát trong thời kỳ kinh tế mở và phát triển một cách đồng bộ ở Việt Nam (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/lam-phat-va-cac-bien-phap-khac-phuc-nham-giam-lam-phat-trong-thoi-ky-kinh-te-mo-va-phat-trien-mot-cach-dong-bo-o-viet-nam-6994/)
Luận Văn Lạm phát và các giải pháp chống lạm phát ở nước ta hiện nay (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/lam-phat-va-cac-giai-phap-chong-lam-phat-o-nuoc-ta-hien-nay-6992/)
Luận Văn Đào tạo phát triển nguồn nhân lực việt nam trong tiến trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/dao-tao-phat-trien-nguon-nhan-luc-viet-nam-trong-tien-trinh-chuyen-dich-co-cau-kinh-te-6988/)
Luận Văn Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành từ nay đến 2020 (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/moi-quan-he-giua-tang-truong-kinh-te-va-chuyen-dich-co-cau-kinh-te-nganh-tu-nay-den-2020-a-6985/)
Luận Văn Vận dụng phương pháp dãy số thời gian đánh giá năng suất Lúa tỉnh Hải Dương giai đoạn 1995-2004 và dự đoán đến năm 2007 (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/van-dung-phuong-phap-day-so-thoi-gian-danh-gia-nang-suat-lua-tinh-hai-duong-giai-doan-1995-2004-va-du-doan-den-nam-2007-a-6976/)
Báo Cáo áp dụng một số phương pháp thống kê phân tích sự biến động trong sản xuất của ngành công nghiệp ở Việt Nam (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/ap-dung-mot-so-phuong-phap-thong-ke-phan-tich-su-bien-dong-trong-san-xuat-cua-nganh-cong-nghiep-o-viet-nam-6921/)
Luận Văn Hiệu quả đầu tư phát triển của Tổng Công ty Điện Lực Việt Nam (EVN)”. (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/hieu-qua-dau-tu-phat-trien-cua-tong-cong-ty-dien-luc-viet-nam-evn-a-6910/)
Luận Văn Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong tổ chức ở nước ta hiện nay (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/cong-tac-dao-tao-va-phat-trien-nguon-nhan-luc-trong-to-chuc-o-nuoc-ta-hien-nay-6907/)
Luận Văn Mối quan hệ của tăng trưởng kinh tế đến xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/moi-quan-he-cua-tang-truong-kinh-te-den-xoa-doi-giam-ngheo-o-viet-nam-6901/)
Luận Văn Phát triển nguồn nhân lực thông qua công tác đào tạo nghề xây dựng tại địa bàn tỉnh Nam Định (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/phat-trien-nguon-nhan-luc-thong-qua-cong-tac-dao-tao-nghe-xay-dung-tai-dia-ban-tinh-nam-dinh-6897/)
Luận Văn Phát triển và đào tạo nguồn nhân lực Việt Nam trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/phat-trien-va-dao-tao-nguon-nhan-luc-viet-nam-trong-qua-trinh-chuyen-dich-co-cau-kinh-te-6895/)
Luận Văn Cầu lao động trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Việt Nam hiện nay (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/cau-lao-dong-trong-chuyen-dich-co-cau-kinh-te-o-viet-nam-hien-nay-6894/)
Báo Cáo Vai trò của Doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam và những biên pháp tạo điều kiện phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ. (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/vai-tro-cua-doanh-nghiep-vua-va-nho-o-viet-nam-va-nhung-bien-phap-tao-dieu-kien-phat-trien-doanh-nghiep-vua-va-nho-6892/)
Luận Văn Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động PR (Public Relations_Quan hệ cộng đồng) cho công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/mot-so-giai-phap-nham-nang-cao-hieu-qua-hoat-dong-pr-public-relations_quan-he-cong-dong-cho-cong-ty-bao-hiem-nhan-tho-prudential-6889/)
Luận Văn Sử dụng nguồn lao động ở nông thôn (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/su-dung-nguon-lao-dong-o-nong-thon-6873/)
Báo Cáo Dự báo cung lao động Việt Nam (số lượng và cơ cấu) giai đoạn đến năm 2010 (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/du-bao-cung-lao-dong-viet-nam-so-luong-va-co-cau-giai-doan-den-nam-2010-a-6859/)
Luận Văn Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội huyện vụ bản thời kỳ đến năm 2010 (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/quy-hoach-tong-the-phat-trien-kinh-te-a-xa-hoi-huyen-vu-ban-thoi-ky-den-nam-2010-a-6856/)
Báo Cáo Các biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức lao động tại Bưu điện huyện Tuần Giáo (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/cac-bien-phap-hoan-thien-cong-tac-to-chuc-lao-dong-tai-buu-dien-huyen-tuan-giao-6474/)
Báo Cáo Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực ở Công ty xây dựng số 9 (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/mot-so-bien-phap-hoan-thien-cong-tac-quan-tri-nhan-luc-o-cong-ty-xay-dung-so-9-a-6461/)
Luận Văn Các giải pháp cạnh tranh nhằm nâng cao hiệu quả SXKD vận tải ở Công ty Cổ phần xe khách Thái Bình (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/cac-giai-phap-canh-tranh-nham-nang-cao-hieu-qua-sxkd-van-tai-o-cong-ty-co-phan-xe-khach-thai-binh-6458/)
Luận Văn Tìm hiểu chính sách đền bù thiệt hại, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trong thời gian qua ở Việt Nam (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/tim-hieu-chinh-sach-den-bu-thiet-hai-tai-dinh-cu-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat-trong-thoi-gian-qua-o-viet-nam-6439/)
Tiểu Luận Đào tạo nghề với chuyển dịch cơ cấu lao động ở việt nam hiện nay (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/dao-tao-nghe-voi-chuyen-dich-co-cau-lao-dong-o-viet-nam-hien-nay-6432/)
Tiểu Luận Phân tích chi phí – lợi ích của Dự án cấp nước sinh hoạt cho các xã còn lại thuộc huyện Thanh Trì, Hà Nội (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/phan-tich-chi-phi-a-loi-ich-cua-du-an-cap-nuoc-sinh-hoat-cho-cac-xa-con-lai-thuoc-huyen-thanh-tri-ha-noi-6431/)
Tiểu Luận Nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế ở nước ta hiện nay (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/nang-cao-chat-luong-dao-tao-va-boi-duong-can-bo-quan-ly-kinh-te-o-nuoc-ta-hien-nay-6421/)
Tiểu Luận Tác Động Của Tiến Bộ Khoa Học Công Nghệ Tới Phát Triển Ngành Than ở Quảng Ninh (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/tac-dong-cua-tien-bo-khoa-hoc-cong-nghe-toi-phat-trien-nganh-than-o-quang-ninh-6393/)
Báo Cáo Thực trạng về vấn đề thực hành tiết kiệm ở Việt Nam trong thời gian qua (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/thuc-trang-ve-van-de-thuc-hanh-tiet-kiem-o-viet-nam-trong-thoi-gian-qua-6390/)
Tiểu Luận Thực trạng phát triển công nghiệp chế biến nông sản xuất khẩu và một số giải pháp chủ yếu (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/thuc-trang-phat-trien-cong-nghiep-che-bien-nong-san-xuat-khau-va-mot-so-giai-phap-chu-yeu-6376/)
Tiểu Luận Tăng trưởng của ngành sản xuất công nghiệp ở nước ta trong những năm qua. Thực trạng và giải pháp (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/tang-truong-cua-nganh-san-xuat-cong-nghiep-o-nuoc-ta-trong-nhung-nam-qua-thuc-trang-va-giai-phap-6371/)
Báo Cáo Phát triển và đào tạo nguồn nhân lực Việt Nam trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/phat-trien-va-dao-tao-nguon-nhan-luc-viet-nam-trong-qua-trinh-chuyen-dich-co-cau-kinh-te-6364/)
Báo Cáo Cổ phần hóa và cổ phần hóa Doanh Nnghiệp Nhà Nước (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/co-phan-hoa-va-co-phan-hoa-doanh-nnghiep-nha-nuoc-6338/)
Luận Văn Chính sách xoá đói giảm nghèo đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở nước ta trong giai đoạn hiện nay, thực trạng và giải pháp (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/chinh-sach-xoa-doi-giam-ngheo-doi-voi-dong-bao-cac-dan-toc-thieu-so-o-nuoc-ta-trong-giai-doan-hien-nay-thuc-trang-va-giai-phap-6239/)
Luận Văn Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển cho công nhân sản xuất tại công ty Lắp máy và Xây dựng số 1 Hà Nội (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/hoan-thien-cong-tac-dao-tao-va-phat-trien-cho-cong-nhan-san-xuat-tai-cong-ty-lap-may-va-xay-dung-so-1-ha-noi-6237/)
Báo Cáo Lý luận tuần hoàn và chu chuyển tư bản với việc sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn trong doanh nghiệp của nhà nước (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/ly-luan-tuan-hoan-va-chu-chuyen-tu-ban-voi-viec-su-dung-co-hieu-qua-cac-nguon-von-trong-doanh-nghiep-cua-nha-nuoc-6233/)
Báo Cáo Nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế ở nước ta hiện nay (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/nang-cao-chat-luong-dao-tao-va-boi-duong-can-bo-quan-ly-kinh-te-o-nuoc-ta-hien-nay-6232/)
Luận Văn Hệ thống Quản Lý Chất Lượng theo tiêu chuẩn ISO - 9000 và việc áp dụng nó vào trong các doanh nghiệp Việt Nam (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-iso-9000-va-viec-ap-dung-no-vao-trong-cac-doanh-nghiep-viet-nam-6230/)
Luận Văn Vai trò của khoa học công nghệ đối với sự phát triển công nghiệp việt nam (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/vai-tro-cua-khoa-hoc-cong-nghe-doi-voi-su-phat-trien-cong-nghiep-viet-nam-6228/)
Báo Cáo Những hoạt động huy động vốn và các giải pháp huy động vốn cho các doanh nghiệp Nhà nước ở nước ta hiện nay (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/nhung-hoat-dong-huy-dong-von-va-cac-giai-phap-huy-dong-von-cho-cac-doanh-nghiep-nha-nuoc-o-nuoc-ta-hien-nay-6219/)
Báo Cáo Tổng quan về nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/tong-quan-ve-nguon-von-ho-tro-phat-trien-chinh-thuc-oda-6217/)
Báo Cáo Một số vấn đề quản lý chung cư ở HÀ NỘI trong giai đoạn hiên nay (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/mot-so-van-de-quan-ly-chung-cu-o-ha-noi-trong-giai-doan-hien-nay-6209/)
Báo Cáo Thúc đẩy đầu tư vào các khu công nghiệp ở Hà Nội (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/thuc-day-dau-tu-vao-cac-khu-cong-nghiep-o-ha-noi-6208/)
Báo Cáo Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các khu công nghiệp tập trung Hà Nội (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/nang-cao-hieu-qua-hoat-dong-san-xuat-kinh-doanh-cua-cac-khu-cong-nghiep-tap-trung-ha-noi-6200/)
Báo Cáo Kinh nghiệm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở một số nước và vận dụng vào Việt Nam (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/kinh-nghiem-thu-hut-von-dau-tu-truc-tiep-nuoc-ngoai-o-mot-so-nuoc-va-van-dung-vao-viet-nam-6198/)
Luận Văn Thực trạng quan hệ phân phối ở nước ta hiện nay và những giải pháp hoàn thiện quan hệ phân phối ở nước ta hiện nay (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/thuc-trang-quan-he-phan-phoi-o-nuoc-ta-hien-nay-va-nhung-giai-phap-hoan-thien-quan-he-phan-phoi-o-nuoc-ta-hien-nay-6176/)
Luận Văn Thực trạng về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp Việt Nam (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/thuc-trang-ve-chuyen-dich-co-cau-kinh-te-nong-nghiep-viet-nam-6174/)
Luận Văn Một số vấn đề lý luận về kinh tế hợp tác xã (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/mot-so-van-de-ly-luan-ve-kinh-te-hop-tac-xa-6172/)
Luận Văn Công nghiệp hoá ,hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn ở Việt Nam". (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/cong-nghiep-hoa-hien-dai-hoa-nong-nghiep-nong-thon-o-viet-nam-6164/)
Luận Văn Một số vấn đề cơ bản về thuế giá trị gia tăng và sự vận dụng thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/mot-so-van-de-co-ban-ve-thue-gia-tri-gia-tang-va-su-van-dung-thue-gia-tri-gia-tang-o-viet-nam-6162/)
Luận Văn Lạm phát và biện pháp khắc phục ở Việt Nam (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/lam-phat-va-bien-phap-khac-phuc-o-viet-nam-6159/)
Luận Văn Đánh giá thực trạng chính sách quản lý ngoại hối ở Việt Nam trong thời gian qua và những giải pháp kiến nghị (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/danh-gia-thuc-trang-chinh-sach-quan-ly-ngoai-hoi-o-viet-nam-trong-thoi-gian-qua-va-nhung-giai-phap-kien-nghi-6094/)
Luận Văn Thị trường Bảo hiểm nhân thọ Việt Nam – cơ hội và thách thức (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/thi-truong-bao-hiem-nhan-tho-viet-nam-a-co-hoi-va-thach-thuc-6091/)
Tiểu Luận Vai trò của ODA đối với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/vai-tro-cua-oda-doi-voi-su-phat-trien-cua-nen-kinh-te-viet-nam-6089/)
Luận Văn Một số giải pháp tạo vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho các DNNN ở Việt Nam hiện nay (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/mot-so-giai-phap-tao-von-va-nang-cao-hieu-qua-su-dung-von-cho-cac-dnnn-o-viet-nam-hien-nay-6086/)
Luận Văn Quá trình hình thành và phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/qua-trinh-hinh-thanh-va-phat-trien-cac-doanh-nghiep-vua-va-nho-tai-viet-nam-6083/)
Luận Văn Sự ra đời và phát triển của các công ty tài chính ở Việt Nam hiện nay (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/su-ra-doi-va-phat-trien-cua-cac-cong-ty-tai-chinh-o-viet-nam-hien-nay-6077/)
Luận Văn Thực trạng và giải pháp thúc đẩy quá trình cổ phần hoá ở Việt Nam (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/thuc-trang-va-giai-phap-thuc-day-qua-trinh-co-phan-hoa-o-viet-nam-6075/)
Tiểu Luận Một số vấn đề về quản lý chất lượng trong các doanh nghiệp công nghiệp (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/mot-so-van-de-ve-quan-ly-chat-luong-trong-cac-doanh-nghiep-cong-nghiep-6072/)
Luận Văn Một số giải pháp nhằm tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp của EU vào Việt Nam (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/mot-so-giai-phap-nham-tang-cuong-thu-hut-dau-tu-truc-tiep-cua-eu-vao-viet-nam-6070/)
Luận Văn Tỷ giá hối đoái và quản lý tỷ giá hối đoái ở Việt Nam hiện nay (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/ty-gia-hoi-doai-va-quan-ly-ty-gia-hoi-doai-o-viet-nam-hien-nay-6069/)
Tiểu Luận Thực trạng thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/thuc-trang-thi-truong-chung-khoan-viet-nam-hien-nay-6066/)
Luận Văn Thách thức đối với Việt Nam về vấn đề xuất khẩu khi Trung Quốc gia nhập WTO (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/thach-thuc-doi-voi-viet-nam-ve-van-de-xuat-khau-khi-trung-quoc-gia-nhap-wto-6064/)
Luận Văn Những giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng thủy sản của Việt Nam sang thị trường EU trong những năm tới (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/nhung-giai-phap-day-manh-xuat-khau-mat-hang-thuy-san-cua-viet-nam-sang-thi-truong-eu-trong-nhung-nam-toi-6061/)
Luận Văn Thị trường mở và Thực trạng hoạt động TTM ở Việt Nam hiện nay (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/thi-truong-mo-va-thuc-trang-hoat-dong-ttm-o-viet-nam-hien-nay-6058/)
Tiểu Luận Quỹ bảo hiểm xã hội Việt Nam thực trạng và giải pháp (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/quy-bao-hiem-xa-hoi-viet-nam-thuc-trang-va-giai-phap-6056/)
Báo Cáo Thực trạng chống lạm phát của chính phủ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/thuc-trang-chong-lam-phat-cua-chinh-phu-viet-nam-trong-giai-doan-hien-nay-6028/)
Luận Văn Thực trạng sản xuất, chế biến và tiêu thụ dưa chuột bao tử ở tỉnh Bắc Giang ( 36 trang) (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/thuc-trang-san-xuat-che-bien-va-tieu-thu-dua-chuot-bao-tu-o-tinh-bac-giang-36-trang-5968/)
Luận Văn Luận văn: " Đói nghèo- Một điểm tối ở Nigeria" (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/luan-van-doi-ngheo-mot-diem-toi-o-nigeria-5763/)
Tiểu Luận Cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước ở Việt Nam (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/co-phan-hoa-doanh-nghiep-nha-nuoc-o-viet-nam-5751/)
Luận Văn Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng thiết kế tại công ty Tư Vấn và Xây Dựng Thuỷ Lợi 1 (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/mot-so-bien-phap-quan-ly-nham-nang-cao-chat-luong-thiet-ke-tai-cong-ty-tu-van-va-xay-dung-thuy-loi-1-a-5750/)
Luận Văn Những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng lao động ở công ty Sản xuất – xuất nhập khẩu đầu tư thanh niên Hà Nội (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/nhung-bien-phap-nham-nang-cao-hieu-qua-su-dung-lao-dong-o-cong-ty-san-xuat-a-xuat-nhap-khau-dau-tu-thanh-nien-ha-noi-5743/)
Luận Văn Đầu tư phát triển khu công nghiệp trên địa bàn Hà Nội (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/dau-tu-phat-trien-khu-cong-nghiep-tren-dia-ban-ha-noi-5742/)
Luận Văn "Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại nhà khách Tổng liên đoàn lao động Việt Nam" (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/mot-so-bien-phap-nham-nang-cao-hieu-qua-su-dung-von-co-dinh-tai-nha-khach-tong-lien-doan-lao-dong-viet-nam-5741/)
Luận Văn Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty công trình giao thông 208 thuộc tổng giao thông 4 - Bộ Giao Thông Vận tải (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/mot-so-giai-phap-nham-nang-cao-hieu-qua-su-dung-von-tai-cong-ty-cong-trinh-giao-thong-208-thuoc-tong-giao-thong-4-bo-giao-thong-van-tai-5740/)
Luận Văn Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh Gaz và Bếp ga ở Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ngọc Toản (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/giai-phap-nang-cao-kha-nang-canh-tranh-trong-linh-vuc-kinh-doanh-gaz-va-bep-ga-o-cong-ty-tnhh-thuong-mai-va-dich-vu-ngoc-toan-5739/)
Luận Văn Tiêu thụ Sản Phẩm trong Doanh Nghiệp Công Nghiệp (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/tieu-thu-san-pham-trong-doanh-nghiep-cong-nghiep-5714/)
Luận Văn Công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta thực trạng và giải pháp (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/cong-nghiep-hoa-hien-dai-hoa-nong-nghiep-nong-thon-o-nuoc-ta-thuc-trang-va-giai-phap-5701/)
Luận Văn Sử dụng phương pháp thống kê trong việc đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/su-dung-phuong-phap-thong-ke-trong-viec-danh-gia-hieu-qua-san-xuat-kinh-doanh-cua-doanh-nghiep-5518/)
Luận Văn Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu chè ở Công ty AGREXPORT - Hà Nội (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/mot-so-giai-phap-day-manh-xuat-khau-che-o-cong-ty-agrexport-ha-noi-5511/)
Luận Văn Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh của trung tâm kinh doanh thương mại dịch vụ mía đường I (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/mot-so-giai-phap-thuc-day-hoat-dong-kinh-doanh-cua-trung-tam-kinh-doanh-thuong-mai-dich-vu-mia-duong-i-5507/)
Luận Văn Giải quyết các tranh chấp trong thương mại Quốc tế ở Việt Nam hiện nay (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/giai-quyet-cac-tranh-chap-trong-thuong-mai-quoc-te-o-viet-nam-hien-nay-5500/)
Luận Văn Thị trường Mỹ và cơ hội của các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản việt nam (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/thi-truong-my-va-co-hoi-cua-cac-doanh-nghiep-xuat-khau-nong-san-viet-nam-5495/)
Luận Văn Một Số Biện Pháp Thúc Đẩy Xuất Khẩu Hàng Thủ Công Mỹ Nghệ ở Công Ty ARTEXPORT (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/mot-so-bien-phap-thuc-day-xuat-khau-hang-thu-cong-my-nghe-o-cong-ty-artexport-5492/)
Luận Văn Hoàn thiện quy trình nhập khẩu nguyên liệu và thành phẩm tân dược tại Công ty dược liệu TWI-Hà Nội (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/hoan-thien-quy-trinh-nhap-khau-nguyen-lieu-va-thanh-pham-tan-duoc-tai-cong-ty-duoc-lieu-twi-ha-noi-5488/)
Luận Văn Thực trạng và những giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh xuất khẩu gia vị của của Việt Nam (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/thuc-trang-va-nhung-giai-phap-chu-yeu-nham-day-manh-xuat-khau-gia-vi-cua-cua-viet-nam-5486/)
Luận Văn Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm ở xí nghiệp 22 (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/mot-so-bien-phap-nham-day-manh-cong-tac-tieu-thu-san-pham-o-xi-nghiep-22-a-5482/)
Luận Văn Phương hướng và một số biện pháp nâng cao hiệu quả của công tác quản lý vốn sản xuất kinh doanh Công ty 20 - Tổng cục hậu cần (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/phuong-huong-va-mot-so-bien-phap-nang-cao-hieu-qua-cua-cong-tac-quan-ly-von-san-xuat-kinh-doanh-cong-ty-20-tong-cuc-hau-can-5479/)
Luận Văn Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục TEHCĐBKK( 88 trang) (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/tang-cuong-cong-tac-quan-ly-nha-nuoc-ve-bao-ve-cham-soc-va-giao-duc-tehcdbkk-88-trang-5400/)
Luận Văn Tăng cường quản lý của nhà nước về tiêu chuẩn hoá trong lĩnh vực Nông sản - Thực phẩm ( 60 trang) (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/tang-cuong-quan-ly-cua-nha-nuoc-ve-tieu-chuan-hoa-trong-linh-vuc-nong-san-thuc-pham-60-trang-5399/)
Luận Văn Nghiên cứu tình hình tiêu thụ sản phẩm gà giống thương phẩm tại Công ty giống gia cầm Lương Mỹ- Chương mỹ - Hà Tây (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/nghien-cuu-tinh-hinh-tieu-thu-san-pham-ga-giong-thuong-pham-tai-cong-ty-giong-gia-cam-luong-my-chuong-my-ha-tay-5344/)
Luận Văn Kiểm soát lạm phát tại Việt Nam thông qua chính sách tiền tệ (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/kiem-soat-lam-phat-tai-viet-nam-thong-qua-chinh-sach-tien-te-5290/)
Luận Văn Giá thành sản phẩm tại Công ty in và quảng cáo PRINTAD (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/gia-thanh-san-pham-tai-cong-ty-in-va-quang-cao-printad-5047/)
Luận Văn Phân tích khái quát tình hình xuất khẩu thủy sản Việt nam (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/phan-tich-khai-quat-tinh-hinh-xuat-khau-thuy-san-viet-nam-5045/)
Luận Văn Thực trạng và một số giải pháp hoàn thiện hoạt động nhập khẩu ở Công ty XNK và kỹ thuật bao bì (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/thuc-trang-va-mot-so-giai-phap-hoan-thien-hoat-dong-nhap-khau-o-cong-ty-xnk-va-ky-thuat-bao-bi-5043/)
Luận Văn Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu ở công ty VIMEDIMEX (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/mot-so-bien-phap-nham-nang-cao-hieu-qua-kinh-doanh-xuat-nhap-khau-o-cong-ty-vimedimex-5042/)
Luận Văn Một số giải pháp nhằm thúc đẩy xuất khẩu của Tổng công ty thuỷ tinh và gốm xây dựng (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/mot-so-giai-phap-nham-thuc-day-xuat-khau-cua-tong-cong-ty-thuy-tinh-va-gom-xay-dung-5040/)
Luận Văn Thực trạng và giải pháp cho hoạt động xuất khẩu giầy dép của công ty giầy Thuỵ Khuê (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/thuc-trang-va-giai-phap-cho-hoat-dong-xuat-khau-giay-dep-cua-cong-ty-giay-thuy-khue-5038/)
Luận Văn Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động Marketing xuất khẩu tại Công ty Giầy Thụy Khuê (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/mot-so-giai-phap-nham-hoan-thien-hoat-dong-marketing-xuat-khau-tai-cong-ty-giay-thuy-khue-5037/)
Luận Văn Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác xuất khẩu tại Công Ty Dệt Hải Phòng (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/mot-so-giai-phap-nham-nang-cao-hieu-qua-trong-cong-tac-xuat-khau-tai-cong-ty-det-hai-phong-5035/)
Luận Văn Những vấn đề lý luận về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/nhung-van-de-ly-luan-ve-chuyen-dich-co-cau-kinh-te-nong-nghiep-4987/)
Tiểu Luận Phát triển bền vững ngành cà phê ở tây nguyên (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/phat-trien-ben-vung-nganh-ca-phe-o-tay-nguyen-4707/)
Tiểu Luận Nâng cao chất lượng cà phê xuất khẩu của việt nam (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/nang-cao-chat-luong-ca-phe-xuat-khau-cua-viet-nam-4706/)
Luận Văn Thực trạng quản lý nhà nước về đất đô thị (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/thuc-trang-quan-ly-nha-nuoc-ve-dat-do-thi-4465/)
Luận Văn . Việc làm và kế hoạch giải quyết việc làm trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/viec-lam-va-ke-hoach-giai-quyet-viec-lam-trong-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-4444/)
Luận Văn Thực trạng của sự phân hoá giàu nghèo ở nước ta hiện nay (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/thuc-trang-cua-su-phan-hoa-giau-ngheo-o-nuoc-ta-hien-nay-4279/)
Luận Văn Sử dụng chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/su-dung-chinh-sach-tien-te-nham-kiem-soat-lam-phat-4277/)
Luận Văn các biện pháp phòng chống về tham nhũng và vấn đề tụt hậu xa hơn về kinh tế (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/cac-bien-phap-phong-chong-ve-tham-nhung-va-van-de-tut-hau-xa-hon-ve-kinh-te-4273/)
Luận Văn Thực trạng và nhưng giải pháp cho công tác quy hoạch sử dụng đất (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/thuc-trang-va-nhung-giai-phap-cho-cong-tac-quy-hoach-su-dung-dat-4272/)
Luận Văn Tăng cường quan hệ liên kết giữa khoa học và sản xuất của hộ gia đình nông dân nước ta (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/tang-cuong-quan-he-lien-ket-giua-khoa-hoc-va-san-xuat-cua-ho-gia-dinh-nong-dan-nuoc-ta-4191/)
Luận Văn sự phát triển “thần kỳ” của Nhật Bản và áp dụng vào việt nam (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/su-phat-trien-aoethan-kya-cua-nhat-ban-va-ap-dung-vao-viet-nam-4145/)
Luận Văn Nghiên cứu ảnh hưởng của dịch vụ bảo hành tới quyết định mua xe máy của sinh viên đại học Kinh tế Quốc dân (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/nghien-cuu-anh-huong-cua-dich-vu-bao-hanh-toi-quyet-dinh-mua-xe-may-cua-sinh-vien-dai-hoc-kinh-te-quoc-dan-4138/)
Luận Văn Vận dụng phương pháp dãy số thời gian đánh giá năng suất Lúa tỉnh Hải Dương giai đoạn 1995-2004 và dự đoán đến năm 2007 (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/van-dung-phuong-phap-day-so-thoi-gian-danh-gia-nang-suat-lua-tinh-hai-duong-giai-doan-1995-2004-va-du-doan-den-nam-2007-a-4091/)
Luận Văn Những nhân tố ảnh hưởng đến giá quyền sử dụng đất. Liên hệ với thị trường bất động sản ở Việt Nam (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/nhung-nhan-to-anh-huong-den-gia-quyen-su-dung-dat-lien-he-voi-thi-truong-bat-dong-san-o-viet-nam-4088/)
Luận Văn Thị trường lao động và thị trường việc làm ở Việt Nam (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/thi-truong-lao-dong-va-thi-truong-viec-lam-o-viet-nam-4072/)
Luận Văn Phương hướng và giải pháp cho mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và xóa đói giảm nghèo (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/phuong-huong-va-giai-phap-cho-moi-quan-he-giua-tang-truong-kinh-te-va-xoa-doi-giam-ngheo-4069/)
Luận Văn Sử dụng nguồn lao động ở nông thôn (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/su-dung-nguon-lao-dong-o-nong-thon-4000/)
Luận Văn Kế hoạch chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp Việt Nam thời kỳ 2001-2005 (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/ke-hoach-chuyen-dich-co-cau-nganh-nong-nghiep-viet-nam-thoi-ky-2001-2005-a-3998/)
Tiểu Luận Thực trạng và nguyên nhân thâm hụt cán cân thương mại của việt nam hiện nay (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/thuc-trang-va-nguyen-nhan-tham-hut-can-can-thuong-mai-cua-viet-nam-hien-nay-3895/)
Luận Văn Chất lượng thực phẩm và thực trạng nước ta hiện nay (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/chat-luong-thuc-pham-va-thuc-trang-nuoc-ta-hien-nay-3833/)
Tiểu Luận Chính sách tài khóa và vấn đề nợ công của Việt Nam từ năm 2009 đến nay (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/chinh-sach-tai-khoa-va-van-de-no-cong-cua-viet-nam-tu-nam-2009-den-nay-3803/)
Luận Văn Nghiên cứu thị trường với sự phát triển của doanh nghiệp công nghiệp (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/nghien-cuu-thi-truong-voi-su-phat-trien-cua-doanh-nghiep-cong-nghiep-3637/)
Luận Văn Một số giải pháp marketing nhằm thu hút khách hàng tại các siêu thị ở Hà Nội (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/mot-so-giai-phap-marketing-nham-thu-hut-khach-hang-tai-cac-sieu-thi-o-ha-noi-3636/)
Luận Văn quan hệ phân phối ở việt nam hiện nay (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/quan-he-phan-phoi-o-viet-nam-hien-nay-3633/)
Luận Văn vấn đề lý luận về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông ngiệp,Thực trạng về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp Việt Nam (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/van-de-ly-luan-ve-chuyen-dich-co-cau-kinh-te-nong-ngiep-thuc-trang-ve-chuyen-dich-co-cau-kinh-te-nong-nghiep-viet-nam-3630/)
Luận Văn Đánh giá thực trạng chính sách quản lý ngoại hối ở Việt Nam trong thời gian qua và những giải pháp kiến nghị (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/danh-gia-thuc-trang-chinh-sach-quan-ly-ngoai-hoi-o-viet-nam-trong-thoi-gian-qua-va-nhung-giai-phap-kien-nghi-3614/)
Luận Văn Kế toán TSCĐ hữu hình tại Công ty Truyền tải Điện 1 (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/ke-toan-tscd-huu-hinh-tai-cong-ty-truyen-tai-dien-1-a-3289/)
Luận Văn hoạt động kinh doanh khách sạn ở Việt Nam trước seagame 22 thực trạng và giải pháp (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/hoat-dong-kinh-doanh-khach-san-o-viet-nam-truoc-seagame-22-thuc-trang-va-giai-phap-3078/)
Luận Văn chiến lược giá khách sạn NIKKO - thực trạng và giải pháp (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/chien-luoc-gia-khach-san-nikko-thuc-trang-va-giai-phap-3077/)
Tiểu Luận Phát triển nguồn lao động việt nam đáp ứng yêu cầu tăng trưởng và phát triển kinh tế (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/phat-trien-nguon-lao-dong-viet-nam-dap-ung-yeu-cau-tang-truong-va-phat-trien-kinh-te-2956/)
Báo Cáo Phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/phuong-phap-xac-dinh-gia-tri-doanh-nghiep-2765/)
Tiểu Luận Chính sách tài khóa Việt Nam giai đoạn 2006 đến nay (http://updatebook.vn/kinh-te-phat-trien-181/chinh-sach-tai-khoa-viet-nam-giai-doan-2006-den-nay-2620/)

hoangkyss
15-05-11, 02:07 AM
Tiểu Luận Tiểu luận Quản trị quốc tế (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/tieu-luan-quan-tri-quoc-te-12323/)
Luận Văn Những vấn đề lý luận cơ bản về xuất khẩu và đôi nét xuất khẩu hàng việt nam sang mỹ (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/nhung-van-de-ly-luan-co-ban-ve-xuat-khau-va-doi-net-xuat-khau-hang-viet-nam-sang-my-12313/)
Luận Văn Quan hệ hợp tác nhiều mặt EU -ASEAN (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/quan-he-hop-tac-nhieu-mat-eu-asean-11671/)
Luận Văn Thuận lợi và thách thức của ASEAN khi gia nhập khu vực mậu dịch tự do CAFTA với Trung Quốc (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/thuan-loi-va-thach-thuc-cua-asean-khi-gia-nhap-khu-vuc-mau-dich-tu-do-cafta-voi-trung-quoc-11646/)
Luận Văn Xây dựng và bảo vệ thương hiệu hàng xuất khẩu Việt Nam. (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/xay-dung-va-bao-ve-thuong-hieu-hang-xuat-khau-viet-nam-11608/)
Luận Văn Triển vọng xuất khẩu sang thị trường Anh Quốc của các doanh nghiệp Việt Nam (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/trien-vong-xuat-khau-sang-thi-truong-anh-quoc-cua-cac-doanh-nghiep-viet-nam-11607/)
Luận Văn Luận Văn Thực trạng xuất khẩu lao động của việt nam sang các nước đông và đông nam á cùng một số kiến nghị (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/luan-van-thuc-trang-xuat-khau-lao-dong-cua-viet-nam-sang-cac-nuoc-dong-va-dong-nam-a-cung-mot-so-kien-nghi-11605/)
Luận Văn Năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/nang-luc-canh-tranh-cua-cong-ty-co-phan-sua-viet-nam-vinamilk-trong-boi-canh-hoi-nhap-kinh-te-quoc-te-11604/)
Luận Văn Khả năng thống nhất tiền tệ khu vực Đông Nam Á thông qua việc nghiên cứu quá trình thống nhất tiền tệ của Châu Âu (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/kha-nang-thong-nhat-tien-te-khu-vuc-dong-nam-a-thong-qua-viec-nghien-cuu-qua-trinh-thong-nhat-tien-te-cua-chau-au-11356/)
Luận Văn Điều chỉnh chính sách Thương mại quốc tế của Việt Nam sau khi gia nhập WTO (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/dieu-chinh-chinh-sach-thuong-mai-quoc-te-cua-viet-nam-sau-khi-gia-nhap-wto-11329/)
Luận Văn Thực trạng và một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả nhập khẩu nguyên vật liệu của công ty TNHH kỹ thuật công nghiệp Việt Nam (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/thuc-trang-va-mot-so-bien-phap-nham-nang-cao-hieu-qua-nhap-khau-nguyen-vat-lieu-cua-cong-ty-tnhh-ky-thuat-cong-nghiep-viet-nam-10455/)
Luận Văn Nâng cao hiêu quả xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp hoạt động trong cơ chế thị trường (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/nang-cao-hieu-qua-xuat-nhap-khau-cua-cac-doanh-nghiep-hoat-dong-trong-co-che-thi-truong-10452/)
Tiểu Luận Thanh toán quốc tế trong ngoại thương và những rủi ro thường gặp (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/thanh-toan-quoc-te-trong-ngoai-thuong-va-nhung-rui-ro-thuong-gap-9971/)
Luận Văn Phân tích đăc khu kinh tế, bài học cac đặc khu kinh tế Trung quốc áp dụng ở VN (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/phan-tich-dac-khu-kinh-te-bai-hoc-cac-dac-khu-kinh-te-trung-quoc-ap-dung-o-vn-9343/)
Luận Văn Thực trạng và triển vọng xuất khẩu phần mềm tại Việt Nam (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/thuc-trang-va-trien-vong-xuat-khau-phan-mem-tai-viet-nam-9340/)
Luận Văn Mô hình Đặc khu kinh tế của Trung Quốc và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/mo-hinh-dac-khu-kinh-te-cua-trung-quoc-va-bai-hoc-kinh-nghiem-doi-voi-viet-nam-9338/)
Luận Văn Tác động của đổi mới chính sách thương mại đến ngoại thương Việt Nam trong những năm gần đây (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/tac-dong-cua-doi-moi-chinh-sach-thuong-mai-den-ngoai-thuong-viet-nam-trong-nhung-nam-gan-day-9337/)
Luận Văn Hoạt động xuất khẩu rau quả của Tổng công ty Rau quả, Nông sản Việt Nam - Thực trạng và giải pháp (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/hoat-dong-xuat-khau-rau-qua-cua-tong-cong-ty-rau-qua-nong-san-viet-nam-thuc-trang-va-giai-phap-9335/)
Luận Văn Thu hút và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ chính thức trong phát triển Nông nghiệp Việt Nam (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/thu-hut-va-su-dung-nguon-von-ho-tro-chinh-thuc-trong-phat-trien-nong-nghiep-viet-nam-9333/)
Luận Văn Quan hệ thương mại Việt Nam - Indonesia: thực trạng và giải pháp phát triển (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/quan-he-thuong-mai-viet-nam-indonesia-thuc-trang-va-giai-phap-phat-trien-9329/)
Luận Văn Những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu rau quả ở Việt Nam (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/nhung-nhan-to-chu-yeu-anh-huong-den-hoat-dong-xuat-khau-rau-qua-o-viet-nam-9328/)
Luận Văn Kinh doanh ngoại hối tại các ngân hàng thương mại Việt Nam- Thực trạng và giải pháp (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/kinh-doanh-ngoai-hoi-tai-cac-ngan-hang-thuong-mai-viet-nam-thuc-trang-va-giai-phap-9325/)
Luận Văn EU, thị trường tiềm năng cho xuất khẩu thủy sản Việt nam trong những năm tớiEU, thị trường tiềm năng cho xuất khẩu thủy sản Việt nam trong những năm tới (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/eu-thi-truong-tiem-nang-cho-xuat-khau-thuy-san-viet-nam-trong-nhung-nam-toieu-thi-truong-tiem-nang-cho-xuat-khau-thuy-san-viet-nam-trong-nhung-nam-toi-9323/)
Luận Văn Chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập của Nhật Bản đối với hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/che-do-uu-dai-thue-quan-pho-cap-cua-nhat-ban-doi-voi-hang-hoa-xuat-khau-cua-viet-nam-9320/)
Luận Văn hiến lược xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam nhằm đáp ứng tốt nhất những quy định hiện nay của thị trường EU trong xu thế hội nhập (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/hien-luoc-xuat-khau-thuy-san-cua-viet-nam-nham-dap-ung-tot-nhat-nhung-quy-dinh-hien-nay-cua-thi-truong-eu-trong-xu-the-hoi-nhap-9318/)
Luận Văn Một số biện pháp chủ yếu nhằm khai thác và bảo vệ quyền SHCN liên quan đến thương mại Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/mot-so-bien-phap-chu-yeu-nham-khai-thac-va-bao-ve-quyen-shcn-lien-quan-den-thuong-mai-viet-nam-trong-qua-trinh-hoi-nhap-quoc-te-9313/)
Luận Văn Thực trạng và một số giải pháp nhằm đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu quế của Việt Nam (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/thuc-trang-va-mot-so-giai-phap-nham-day-manh-san-xuat-va-xuat-khau-que-cua-viet-nam-9309/)
Luận Văn Chính sách bảo hộ nông nghiệp của EU và họat động xuất khẩu của các nước (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/chinh-sach-bao-ho-nong-nghiep-cua-eu-va-hoat-dong-xuat-khau-cua-cac-nuoc-9304/)
Luận Văn Khu vực mậu dịch tự do ASEAN - Trung Quốc và một số giải pháp thúc đẩy hội nhập của Việt Nam (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/khu-vuc-mau-dich-tu-do-asean-trung-quoc-va-mot-so-giai-phap-thuc-day-hoi-nhap-cua-viet-nam-9302/)
Luận Văn Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường Mỹ - Thực trạng và giải pháp thúc đẩy tăng trưởng (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/xuat-khau-thuy-san-cua-viet-nam-sang-thi-truong-my-thuc-trang-va-giai-phap-thuc-day-tang-truong-9299/)
Luận Văn Rào cản kỹ thuật trong thương mại của một số nước công nghiệp phát triển và các biện pháp để Việt Nam vượt rào cản (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/rao-can-ky-thuat-trong-thuong-mai-cua-mot-so-nuoc-cong-nghiep-phat-trien-va-cac-bien-phap-de-viet-nam-vuot-rao-can-9294/)
Luận Văn Thực trạng và giải pháp thu hút đầu tư trưc tiếp nước ngoài vào ngành du lịch Việt Nam (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/thuc-trang-va-giai-phap-thu-hut-dau-tu-truc-tiep-nuoc-ngoai-vao-nganh-du-lich-viet-nam-9293/)
Luận Văn một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh hàng nông sản Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Mỹ (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/mot-so-giai-phap-nham-nang-cao-nang-luc-canh-tranh-hang-nong-san-viet-nam-xuat-khau-sang-thi-truong-my-9290/)
Luận Văn Thực trạng và các giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu thịt lợn của Việt Nam (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/thuc-trang-va-cac-giai-phap-day-manh-hoat-dong-xuat-khau-thit-lon-cua-viet-nam-9289/)
Luận Văn Giải pháp mở rộng xuất khẩu rau quả của Việt nam vào thị trường Mỹ (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/giai-phap-mo-rong-xuat-khau-rau-qua-cua-viet-nam-vao-thi-truong-my-9288/)
Luận Văn Sản phầm phần mềm – lĩnh vực xuất khẩu đầy triển vọng của ngành công nghệ thông tin Việt Nam (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/san-pham-phan-mem-a-linh-vuc-xuat-khau-day-trien-vong-cua-nganh-cong-nghe-thong-tin-viet-nam-9286/)
Luận Văn Thực trạng thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ sau khi Hiệp định thương mại có hiệu lực (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/thuc-trang-thuong-mai-viet-nam-a-hoa-ky-sau-khi-hiep-dinh-thuong-mai-co-hieu-luc-9284/)
Luận Văn Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá tại thị trường Hoa Kỳ (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/dang-ky-bao-ho-nhan-hieu-hang-hoa-tai-thi-truong-hoa-ky-9282/)
Luận Văn Thực trạng, định hướng và giải pháp phát triển ngành dệt may xuất khẩu Việt Nam (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/thuc-trang-dinh-huong-va-giai-phap-phat-trien-nganh-det-may-xuat-khau-viet-nam-9280/)
Luận Văn những cơ hội và thách thức đối với vấn đề phát triển thương mại điện tử ở các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam, đồng thời kiến nghị một số những giải pháp nhằm phát triển (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/nhung-co-hoi-va-thach-thuc-doi-voi-van-de-phat-trien-thuong-mai-dien-tu-o-cac-nuoc-dang-phat-trien-trong-do-co-viet-nam-dong-thoi-kien-nghi-mot-so-nhung-giai-phap-nham-phat-trien-9275/)
Luận Văn Một số biện pháp tài chính khuyến khích xuất khẩu hàng hóa của các DNN&V (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/mot-so-bien-phap-tai-chinh-khuyen-khich-xuat-khau-hang-hoa-cua-cac-dnn-and-v-9274/)
Luận Văn Ngành giấy Việt Nam trước những thách thức hội nhập kinh tế khu vực châu Á (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/nganh-giay-viet-nam-truoc-nhung-thach-thuc-hoi-nhap-kinh-te-khu-vuc-chau-a-9273/)
Luận Văn Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu cà phê Việt Nam giai đoạn 2003-2010 (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/mot-so-giai-phap-day-manh-xuat-khau-ca-phe-viet-nam-giai-doan-2003-2010-a-9272/)
Luận Văn Hoạt động của đội tàu vận tải container Việt Nam - Thực trạng và giải pháp (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/hoat-dong-cua-doi-tau-van-tai-container-viet-nam-thuc-trang-va-giai-phap-9271/)
Luận Văn Khai thác và xuất khẩu dầu khí ở Việt Nam: Thực trạng và các giải pháp phát triển (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/khai-thac-va-xuat-khau-dau-khi-o-viet-nam-thuc-trang-va-cac-giai-phap-phat-trien-9270/)
Luận Văn Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành giấy Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/mot-so-giai-phap-nham-nang-cao-nang-luc-canh-tranh-cua-nganh-giay-viet-nam-trong-dieu-kien-hoi-nhap-kinh-te-9269/)
Luận Văn Kinh doanh xuất nhập khẩu và thực trạng qui trình thu thập và lập chứng từ thanh toán hàng dệt may xuất khẩu tại công ty vinatex đà nẵng (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/kinh-doanh-xuat-nhap-khau-va-thuc-trang-qui-trinh-thu-thap-va-lap-chung-tu-thanh-toan-hang-det-may-xuat-khau-tai-cong-ty-vinatex-da-nang-9111/)
Luận Văn Hoàn thiện công tác giao nhận hàng nhập khẩu bằng đường biển theo phương thức fcl/fcl ở công ty cổ phần giao nhận vận tải miền trung (vinatrans đà nẵng) (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/hoan-thien-cong-tac-giao-nhan-hang-nhap-khau-bang-duong-bien-theo-phuong-thuc-fcl-fcl-o-cong-ty-co-phan-giao-nhan-van-tai-mien-trung-vinatrans-da-nang-9107/)
Luận Văn Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả xuất khẩu thuỷ sản thành phố đà nẵng (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/mot-so-giai-phap-chu-yeu-nham-nang-cao-hieu-qua-xuat-khau-thuy-san-thanh-pho-da-nang-9101/)
Luận Văn Việc áp dụng UCP 500, ICC trong Phương thức tín dụng chứng từ – Thực trạng và biện pháp (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/viec-ap-dung-ucp-500-icc-trong-phuong-thuc-tin-dung-chung-tu-a-thuc-trang-va-bien-phap-8951/)
Luận Văn Tình trạng thương mại với Hoa Kỳ sau khi hiệp định thương mại có hiệu lực (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/tinh-trang-thuong-mai-voi-hoa-ky-sau-khi-hiep-dinh-thuong-mai-co-hieu-luc-8948/)
Luận Văn Các biện pháp phi thuế quan và lộ trình cắt giảm của Việt Nam trong quá trình gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) tới năm 2010 (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/cac-bien-phap-phi-thue-quan-va-lo-trinh-cat-giam-cua-viet-nam-trong-qua-trinh-gia-nhap-to-chuc-thuong-mai-the-gioi-wto-toi-nam-2010-a-8946/)
Luận Văn Thực trạng và những giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động liên doanh tại Công ty Dầu khí Đài Hải (DHP) (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/thuc-trang-va-nhung-giai-phap-nham-tang-cuong-hieu-qua-hoat-dong-lien-doanh-tai-cong-ty-dau-khi-dai-hai-dhp-8944/)
Luận Văn Thực trạng và những giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động liên doanh tại Công ty Dầu khí Đài Hải (DHP) (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/thuc-trang-va-nhung-giai-phap-nham-tang-cuong-hieu-qua-hoat-dong-lien-doanh-tai-cong-ty-dau-khi-dai-hai-dhp-8943/)
Luận Văn Phương hướng và biện pháp mở rộng thị trường tiêu thụ ô tô của Công ty liên doanh sản xuất ô tô Mercedes-Benz Việt Nam (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/phuong-huong-va-bien-phap-mo-rong-thi-truong-tieu-thu-o-to-cua-cong-ty-lien-doanh-san-xuat-o-to-mercedes-benz-viet-nam-8940/)
Luận Văn Hội nhập kinh t ế quốc tế và những thách thức đối với Việt Nam (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/hoi-nhap-kinh-t-e-quoc-te-va-nhung-thach-thuc-doi-voi-viet-nam-8909/)
Luận Văn Giải pháp Marketing cho việc phát triển xuất khẩu thuỷ sản của các doanh nghiệp Việt Nam những năm tới (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/giai-phap-marketing-cho-viec-phat-trien-xuat-khau-thuy-san-cua-cac-doanh-nghiep-viet-nam-nhung-nam-toi-8808/)
Luận Văn Vấn đề tiêu chuẩn chất lượng, môi trường và xã hội đối với hàng hoá xuất khẩu sang EU (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/van-de-tieu-chuan-chat-luong-moi-truong-va-xa-hoi-doi-voi-hang-hoa-xuat-khau-sang-eu-8802/)
Luận Văn Thị trường tài chính Mỹ và bài học kinh nghiệm cho việc phát triển thị trường tài chính Việt Nam (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/thi-truong-tai-chinh-my-va-bai-hoc-kinh-nghiem-cho-viec-phat-trien-thi-truong-tai-chinh-viet-nam-8797/)
Luận Văn Thực trạng và giải pháp huy động và sử dụng vốn ODA tại thành phố Hà Nội (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/thuc-trang-va-giai-phap-huy-dong-va-su-dung-von-oda-tai-thanh-pho-ha-noi-8792/)
Luận Văn Một số đối sách của Trung Quốc khi bị kiện bán phá giá từ phía nước ngoài. Bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/mot-so-doi-sach-cua-trung-quoc-khi-bi-kien-ban-pha-gia-tu-phia-nuoc-ngoai-bai-hoc-kinh-nghiem-doi-voi-viet-nam-8786/)
Luận Văn Thâm nhập thị trường Mỹ - Cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/tham-nhap-thi-truong-my-co-hoi-va-thach-thuc-doi-voi-cac-doanh-nghiep-viet-nam-hien-nay-8782/)
Luận Văn Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh và hoạch định chiến lược phát triển cho công ty cổ phần Dược Phẩm An Giang (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/phan-tich-hieu-qua-hoat-dong-kinh-doanh-va-hoach-dinh-chien-luoc-phat-trien-cho-cong-ty-co-phan-duoc-pham-an-giang-8780/)
Luận Văn Quản trị rủi ro trong các dự án BOT tại Việt Nam (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/quan-tri-rui-ro-trong-cac-du-an-bot-tai-viet-nam-8779/)
Luận Văn Đồng yên nhật bản hiện nay và ảnh hưởng của nó đến thị trường tiền tệ Châu Á (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/dong-yen-nhat-ban-hien-nay-va-anh-huong-cua-no-den-thi-truong-tien-te-chau-a-8776/)
Luận Văn Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Song Phú-huyện Tam Bình-tỉnh Vĩnh Long (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/phan-tich-hoat-dong-tin-dung-ngan-han-tai-ngan-hang-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-chi-nhanh-song-phu-huyen-tam-binh-tinh-vinh-long-8775/)
Luận Văn Phân tích hiệu quả Hiệu quả kinh doanh loại hình Viễn thông công cộng của Điện lực Thành phố Cần Thơ (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/phan-tich-hieu-qua-hieu-qua-kinh-doanh-loai-hinh-vien-thong-cong-cong-cua-dien-luc-thanh-pho-can-tho-8774/)
Luận Văn Một số bài học kinh nghiệm trong phát triển ngoại thương của Trung Quốc và gợi ý đối với Việt Nam (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/mot-so-bai-hoc-kinh-nghiem-trong-phat-trien-ngoai-thuong-cua-trung-quoc-va-goi-y-doi-voi-viet-nam-8771/)
Luận Văn Nghiệp vụ bảo lãnh xuất nhập khẩu của các Ngân hàng thương mại Việt Nam - Thực trạng và giải pháp phát triển (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/nghiep-vu-bao-lanh-xuat-nhap-khau-cua-cac-ngan-hang-thuong-mai-viet-nam-thuc-trang-va-giai-phap-phat-trien-8760/)
Luận Văn Thương mại điện tử và thực trạng ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/thuong-mai-dien-tu-va-thuc-trang-ung-dung-thuong-mai-dien-tu-trong-doanh-nghiep-vua-va-nho-o-viet-nam-8757/)
Luận Văn hội nhập kinh tế quốc tế và những yêu cầu đặt ra đối với hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/hoi-nhap-kinh-te-quoc-te-va-nhung-yeu-cau-dat-ra-doi-voi-hoat-dong-xuat-nhap-khau-cua-cac-doanh-nghiep-viet-nam-8754/)
Luận Văn Những bài học kinh nghiệm rút ra từ vụ kiện bán phá giá cá tra và cá basa vào thị trường Mỹ (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/nhung-bai-hoc-kinh-nghiem-rut-ra-tu-vu-kien-ban-pha-gia-ca-tra-va-ca-basa-vao-thi-truong-my-8136/)
Luận Văn Chiến lược xuất khẩu sản phẩm gạo nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu của Việt Nam (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/chien-luoc-xuat-khau-san-pham-gao-nham-nang-cao-nang-luc-canh-tranh-xuat-khau-cua-viet-nam-8131/)
Luận Văn Xuất khẩu lao động Việt Nam- Thực trạng và triển vọn đến 2010. (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/xuat-khau-lao-dong-viet-nam-thuc-trang-va-trien-von-den-2010-a-8108/)
Luận Văn Hoạt động xúc tiến thương mại hỗ trợ xuất khẩu hàng hoá của Việt nam: thực trạng và giải pháp (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/hoat-dong-xuc-tien-thuong-mai-ho-tro-xuat-khau-hang-hoa-cua-viet-nam-thuc-trang-va-giai-phap-8090/)
Luận Văn Đẩy mạnh Hoạt đông xuất khẩu hàng hoá của Việt nam vào thị trường EU giai đoạn 2001 - 2010. Thực trạng và giải pháp (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/day-manh-hoat-dong-xuat-khau-hang-hoa-cua-viet-nam-vao-thi-truong-eu-giai-doan-2001-2010-thuc-trang-va-giai-phap-8088/)
Luận Văn Lợi ích của các nước đang phát triển khi gia nhập tổ chức WTO (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/loi-ich-cua-cac-nuoc-dang-phat-trien-khi-gia-nhap-to-chuc-wto-8082/)
Luận Văn Hoạt động kinh doanh xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam thực trạng và giải pháp (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/hoat-dong-kinh-doanh-xuat-khau-hang-det-may-viet-nam-thuc-trang-va-giai-phap-8077/)
Luận Văn Những thách thức, cơ hội và giải pháp trong việc đẩy mạnh xuất khẩu sức lao động của Việt nam sang thị trường Châu á (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/nhung-thach-thuc-co-hoi-va-giai-phap-trong-viec-day-manh-xuat-khau-suc-lao-dong-cua-viet-nam-sang-thi-truong-chau-a-8070/)
Luận Văn Xu hướng liên kết kinh tế quốc tế của các nước Đông và Đông Nam á (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/xu-huong-lien-ket-kinh-te-quoc-te-cua-cac-nuoc-dong-va-dong-nam-a-8059/)
Luận Văn Hàng rào kỹ thuật trong Thương mại của Nhật Bản và giải pháp vượt qua của hàng xuất khẩu Việt Nam (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/hang-rao-ky-thuat-trong-thuong-mai-cua-nhat-ban-va-giai-phap-vuot-qua-cua-hang-xuat-khau-viet-nam-8055/)
Luận Văn Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại các liên doanh ô tô trong bối cảnh toàn cầu hoá (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/mot-so-giai-phap-nham-thuc-day-hoat-dong-tieu-thu-san-pham-tai-cac-lien-doanh-o-to-trong-boi-canh-toan-cau-hoa-7564/)
Luận Văn Những vấn đề lý luận chung về thanh toán xuất nhập khẩu. (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/nhung-van-de-ly-luan-chung-ve-thanh-toan-xuat-nhap-khau-7308/)
Luận Văn Thực trạng xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam vào thị trường Mỹ thời gian qua (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/thuc-trang-xuat-khau-thuy-san-cua-viet-nam-vao-thi-truong-my-thoi-gian-qua-6583/)
Luận Văn Quan hệ quốc tế của Việt Nam thời kỳ đổi mới (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/quan-he-quoc-te-cua-viet-nam-thoi-ky-doi-moi-6581/)
Luận Văn Thực trạng thị trường XNK ,mở rộng thị trường XNK của công ty mimexco ( Hà Nội ) (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/thuc-trang-thi-truong-xnk-mo-rong-thi-truong-xnk-cua-cong-ty-mimexco-ha-noi-6577/)
Luận Văn Một số giải pháp nhằm mở rộng thị trường xuất khẩu của Công Ty Que Hàn Điện Việt -Đức ( Hà Nội) (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/mot-so-giai-phap-nham-mo-rong-thi-truong-xuat-khau-cua-cong-ty-que-han-dien-viet-duc-ha-noi-6562/)
Luận Văn Nghiên cứu thực trạng cạnh tranh ở công ty dệt may Hà Nội (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/nghien-cuu-thuc-trang-canh-tranh-o-cong-ty-det-may-ha-noi-6561/)
Luận Văn Hoạt động nhập khẩu thép của Công ty Cổ phần Tổng Bách hoá - Bộ Thương mại:Thực trạng và giải pháp (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/hoat-dong-nhap-khau-thep-cua-cong-ty-co-phan-tong-bach-hoa-bo-thuong-mai-thuc-trang-va-giai-phap-6508/)
Luận Văn quan hệ thương mại giữa Việt Nam và EU trong 10 năm qua và đề ra triển vọng và những giải pháp (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/quan-he-thuong-mai-giua-viet-nam-va-eu-trong-10-nam-qua-va-de-ra-trien-vong-va-nhung-giai-phap-6500/)
Luận Văn Giá thành sản phẩm tại Công ty in và quảng cáo PRINTAD ( HN) (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/gia-thanh-san-pham-tai-cong-ty-in-va-quang-cao-printad-hn-6499/)
Luận Văn Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty liên doanh Thép VSC - POSCO ( Hải Phòng) (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/mot-so-giai-phap-nang-cao-hieu-qua-kinh-doanh-tai-cong-ty-lien-doanh-thep-vsc-posco-hai-phong-6498/)
Luận Văn Thực trạng và một số giải pháp hoàn thiện hoạt động nhập khẩu ở Công ty XNK và kỹ thuật bao bì Công ty PACKEXPORT ( HN) (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/thuc-trang-va-mot-so-giai-phap-hoan-thien-hoat-dong-nhap-khau-o-cong-ty-xnk-va-ky-thuat-bao-bi-cong-ty-packexport-hn-6497/)
Luận Văn Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu ở công ty VIMEDIMEX ( Hà Nội) (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/mot-so-bien-phap-nham-nang-cao-hieu-qua-kinh-doanh-xuat-nhap-khau-o-cong-ty-vimedimex-ha-noi-6496/)
Luận Văn Một số giải pháp nhằm thúc đẩy xuất khẩu của Tổng công ty thuỷ tinh và gốm xây dựng( HN) (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/mot-so-giai-phap-nham-thuc-day-xuat-khau-cua-tong-cong-ty-thuy-tinh-va-gom-xay-dung-hn-6494/)
Luận Văn Đánh giá khả năng cạnh tranh của công ty giầy Thụỵ Khê trong điều kiện hội nhập AFTA (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/danh-gia-kha-nang-canh-tranh-cua-cong-ty-giay-thuy-khe-trong-dieu-kien-hoi-nhap-afta-6493/)
Luận Văn Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác xuất khẩu tại Công Ty Dệt Hải Phòng (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/mot-so-giai-phap-nham-nang-cao-hieu-qua-trong-cong-tac-xuat-khau-tai-cong-ty-det-hai-phong-6303/)
Luận Văn Thực trạng và một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh du lịch quốc tế tại công ty du lịch và tư vấn đầu tư quốc tế (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/thuc-trang-va-mot-so-giai-phap-chu-yeu-nham-nang-cao-hieu-qua-kinh-doanh-du-lich-quoc-te-tai-cong-ty-du-lich-va-tu-van-dau-tu-quoc-te-6299/)
Luận Văn Triển vọng và những giải pháp thúc đẩy thương mại Việt Nam-EU (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/trien-vong-va-nhung-giai-phap-thuc-day-thuong-mai-viet-nam-eu-6297/)
Luận Văn Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động gia công xuất khẩu hàng may mặc tại công ty may ChiếnThắng -Hà Nội (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/mot-so-giai-phap-nham-thuc-day-hoat-dong-gia-cong-xuat-khau-hang-may-mac-tai-cong-ty-may-chienthang-ha-noi-6294/)
Luận Văn Những giải pháp nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/nhung-giai-phap-nham-thuc-day-quan-he-thuong-mai-viet-nam-hoa-ky-6293/)
Luận Văn Một số giải pháp phát triển hoạt động bán hàng bằng hình thức thương mại điện tử ở Việt Nam (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/mot-so-giai-phap-phat-trien-hoat-dong-ban-hang-bang-hinh-thuc-thuong-mai-dien-tu-o-viet-nam-6292/)
Luận Văn Một số biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng may mặc ở Tổng Công ty Dệt May Việt Nam (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/mot-so-bien-phap-day-manh-xuat-khau-hang-may-mac-o-tong-cong-ty-det-may-viet-nam-6291/)
Luận Văn Một số giải pháp chủ yếu để đẩy mạnh xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam vào các thị trường phi hạn ngạch (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/mot-so-giai-phap-chu-yeu-de-day-manh-xuat-khau-hang-det-may-viet-nam-vao-cac-thi-truong-phi-han-ngach-6290/)
Luận Văn Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu cà phê vào thị trường EU của Tổng công ty cà phê Việt Nam (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/mot-so-giai-phap-day-manh-xuat-khau-ca-phe-vao-thi-truong-eu-cua-tong-cong-ty-ca-phe-viet-nam-6289/)
Luận Văn Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động nhập khẩu của Công ty MESCO( Thanh Xuân - Hà Nội) (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/mot-so-giai-phap-nham-hoan-thien-hoat-dong-nhap-khau-cua-cong-ty-mesco-thanh-xuan-ha-noi-6288/)
Luận Văn Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình thực hiện hợp đồng xuất khẩu hàng gốm sứ mỹ nghệ tại Công ty xuất nhập khẩu tạp phẩm-TOCONTAP HANOI (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/mot-so-giai-phap-nham-hoan-thien-quy-trinh-thuc-hien-hop-dong-xuat-khau-hang-gom-su-my-nghe-tai-cong-ty-xuat-nhap-khau-tap-pham-tocontap-hanoi-6287/)
Luận Văn Hoàn thiện quyết định Marketing sản phẩm nông sản xuất khẩu của công ty xuất nhập khẩu INTIMEX ( TP HCM)sang thị trường các nước ASEA (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/hoan-thien-quyet-dinh-marketing-san-pham-nong-san-xuat-khau-cua-cong-ty-xuat-nhap-khau-intimex-tp-hcm-sang-thi-truong-cac-nuoc-asea-6286/)
Luận Văn Một số giải pháp hỗ trợ và thúc đẩy xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của công ty xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ ARTEXPORT sang thị trường Nhật Bản (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/mot-so-giai-phap-ho-tro-va-thuc-day-xuat-khau-hang-thu-cong-my-nghe-cua-cong-ty-xuat-nhap-khau-thu-cong-my-nghe-artexport-sang-thi-truong-nhat-ban-6285/)
Luận Văn Hoàn thiện chính sách xuất khẩu mặt hàng chè của Công ty TNHH TM Đại lợi ( TP HCM) (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/hoan-thien-chinh-sach-xuat-khau-mat-hang-che-cua-cong-ty-tnhh-tm-dai-loi-tp-hcm-6284/)
Luận Văn Chính sách quản lý giá mặt hàng xăng dầu nhập khẩu ở Việt Nam hiện nay: Thực trạng và giải pháp (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/chinh-sach-quan-ly-gia-mat-hang-xang-dau-nhap-khau-o-viet-nam-hien-nay-thuc-trang-va-giai-phap-6282/)
Luận Văn thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quy trình sản xuất và xuất khẩu tại công ty sản xuất và xuất khẩu prosimex ( Hà Nội) (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/thuc-trang-va-giai-phap-nham-nang-cao-hieu-qua-quy-trinh-san-xuat-va-xuat-khau-tai-cong-ty-san-xuat-va-xuat-khau-prosimex-ha-noi-6281/)
Luận Văn Một số vấn đề về chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam trong thời gian tới (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/mot-so-van-de-ve-chuyen-dich-co-cau-xuat-khau-cua-viet-nam-trong-thoi-gian-toi-6280/)
Luận Văn một số giải pháp hoàn thiện hoạt động nhập khẩu và nâng cao sức cạnh tranh hàng hoá tại công ty Thanh Bình htc ( Hà Nội) (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/mot-so-giai-phap-hoan-thien-hoat-dong-nhap-khau-va-nang-cao-suc-canh-tranh-hang-hoa-tai-cong-ty-thanh-binh-htc-ha-noi-6279/)
Luận Văn Dự báo về tác động của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO đối với các doanh nghiệp xuất khẩu vừa và nhỏ Việt Nam – Những giải pháp đề xuất (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/du-bao-ve-tac-dong-cua-to-chuc-thuong-mai-the-gioi-wto-doi-voi-cac-doanh-nghiep-xuat-khau-vua-va-nho-viet-nam-a-nhung-giai-phap-de-xuat-6278/)
Luận Văn Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Điện tử Đống Đa (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/mot-so-giai-phap-nham-thuc-day-hoat-dong-tieu-thu-san-pham-tai-cong-ty-dien-tu-dong-da-5567/)
Luận Văn Hoàn thiện nội dung phân tích tình hình và hiệu quả xuất khẩu (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/hoan-thien-noi-dung-phan-tich-tinh-hinh-va-hieu-qua-xuat-khau-5559/)
Luận Văn Tạo nguồn và mua hàng nông sản xuất khẩu tại Công ty Sản xuất-Dịch vụ &Xuất nhập khẩu Nam Hà Nội (HAPRO) – Thực trạng và giải pháp (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/tao-nguon-va-mua-hang-nong-san-xuat-khau-tai-cong-ty-san-xuat-dich-vu-and-xuat-nhap-khau-nam-ha-noi-hapro-a-thuc-trang-va-giai-phap-5553/)
Luận Văn Một số biện pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm dịch vụ mạ kẽm nhúng nóng ở công ty cổ phần thép Việt Tiến (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/mot-so-bien-phap-thuc-day-tieu-thu-san-pham-dich-vu-ma-kem-nhung-nong-o-cong-ty-co-phan-thep-viet-tien-5550/)
Luận Văn Một số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở Công ty TNHH Thái Dương (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/mot-so-bien-phap-chu-yeu-nham-nang-cao-hieu-qua-san-xuat-kinh-doanh-o-cong-ty-tnhh-thai-duong-5546/)
Luận Văn những lý luận cơ bản về hoạt động bán hàng trong kinh doanh thương mại (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/nhung-ly-luan-co-ban-ve-hoat-dong-ban-hang-trong-kinh-doanh-thuong-mai-5544/)
Luận Văn Một số ý kiến về hoàn thiện chính sách thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm rau quả ở Việt Nam (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/mot-so-y-kien-ve-hoan-thien-chinh-sach-thuc-day-xuat-khau-cac-san-pham-rau-qua-o-viet-nam-5542/)
Luận Văn một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng hoá qua biên giới tỉnh điện biên của sở thương mại du lịch điện biên (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/mot-so-giai-phap-nham-day-manh-hoat-dong-xuat-khau-hang-hoa-qua-bien-gioi-tinh-dien-bien-cua-so-thuong-mai-du-lich-dien-bien-5540/)
Luận Văn Một số giải pháp phát triển thị trường hàng hoá của tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2010 (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/mot-so-giai-phap-phat-trien-thi-truong-hang-hoa-cua-tinh-vinh-phuc-den-nam-2010-a-5538/)
Luận Văn Một số giải pháp cơ bản nhằm từng bước triển khai áp dụng TQM ở công ty Dệt 19. 5 Hà Nội (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/mot-so-giai-phap-co-ban-nham-tung-buoc-trien-khai-ap-dung-tqm-o-cong-ty-det-19-5-ha-noi-5536/)
Luận Văn Duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ là nhân tố cơ bản tạo điều kiện cho doanh nghiệp tồn tại và phát triển trong cơ chế thị trường (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/duy-tri-va-mo-rong-thi-truong-tieu-thu-la-nhan-to-co-ban-tao-dieu-kien-cho-doanh-nghiep-ton-tai-va-phat-trien-trong-co-che-thi-truong-5534/)
Luận Văn Một số giải pháp nhằm mở rộng thị trường xuất khẩu và thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của Tổng công ty Rau quả Việt Nam (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/mot-so-giai-phap-nham-mo-rong-thi-truong-xuat-khau-va-thuc-day-hoat-dong-xuat-khau-cua-tong-cong-ty-rau-qua-viet-nam-5530/)
Luận Văn Một số giải pháp xây dựng và phát triển thương hiệu cho Công ty Cổ phần Hương Sen” (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/mot-so-giai-phap-xay-dung-va-phat-trien-thuong-hieu-cho-cong-ty-co-phan-huong-sena-5529/)
Luận Văn Tổ chức thương mại thế giới WTO và tác động của nó đối với các nước đang phát triển (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/to-chuc-thuong-mai-the-gioi-wto-va-tac-dong-cua-no-doi-voi-cac-nuoc-dang-phat-trien-5525/)
Luận Văn Đầu tư xây dựng cơ bản và cơ sở để tổ chức thực hiện quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản đối với ngành thuỷ lợi (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/dau-tu-xay-dung-co-ban-va-co-so-de-to-chuc-thuc-hien-quan-ly-chi-dau-tu-xay-dung-co-ban-doi-voi-nganh-thuy-loi-5522/)
Luận Văn Xuất khẩu của Việt Nam sang các nước Bắc Phi, thực trạng và giải pháp (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/xuat-khau-cua-viet-nam-sang-cac-nuoc-bac-phi-thuc-trang-va-giai-phap-5382/)
Luận Văn Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu cà phê vào thị trường EU của Tổng công ty cà phê Việt Nam (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/mot-so-giai-phap-day-manh-xuat-khau-ca-phe-vao-thi-truong-eu-cua-tong-cong-ty-ca-phe-viet-nam-5376/)
Luận Văn Hàng dệt may thị trường Nhật Bản và khả năng xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam sang thị trường này. (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/hang-det-may-thi-truong-nhat-ban-va-kha-nang-xuat-khau-cua-cac-doanh-nghiep-viet-nam-sang-thi-truong-nay-5373/)
Luận Văn Xuất khẩu và sự cần thiết phải tăng cường xuất khẩu hàng dệt may của doanh nghiệp Việt Nam vào thị trường Mỹ (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/xuat-khau-va-su-can-thiet-phai-tang-cuong-xuat-khau-hang-det-may-cua-doanh-nghiep-viet-nam-vao-thi-truong-my-5370/)
Luận Văn Một số giải pháp nhằm mở rộng thị trường xuất khẩu của Công Ty Que Hàn Điện Việt -Đức (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/mot-so-giai-phap-nham-mo-rong-thi-truong-xuat-khau-cua-cong-ty-que-han-dien-viet-duc-5366/)
Luận Văn Phân tích hợp tác thương mại Việt Nam – Liên minh Châu Âu trong lĩnh vực dệt may (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/phan-tich-hop-tac-thuong-mai-viet-nam-a-lien-minh-chau-au-trong-linh-vuc-det-may-5363/)
Luận Văn Luận văn tốt nghiệp "hoạt động xuất nhập khẩu ủy thác (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/luan-van-tot-nghiep-hoat-dong-xuat-nhap-khau-uy-thac-5361/)
Luận Văn Thực trạng và giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng hoá của công ty TNHH Volex Việt Nam trong tiến trình hội nhập Kinh tế Quốc tế (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/thuc-trang-va-giai-phap-nham-day-manh-hoat-dong-xuat-khau-hang-hoa-cua-cong-ty-tnhh-volex-viet-nam-trong-tien-trinh-hoi-nhap-kinh-te-quoc-te-5358/)
Luận Văn hoạt động xuất khẩu và phân tích hoạt Động xuất khẩu tại công ty xuất nhập khẩu hà nội (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/hoat-dong-xuat-khau-va-phan-tich-hoat-dong-xuat-khau-tai-cong-ty-xuat-nhap-khau-ha-noi-5355/)
Luận Văn Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu tại Công ty cơ điện Trần Phú (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/mot-so-giai-phap-nham-nang-cao-hieu-qua-kinh-doanh-xuat-nhap-khau-tai-cong-ty-co-dien-tran-phu-5178/)
Luận Văn Các giải phâp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Điện tử Sao Ma (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/cac-giai-phap-nang-cao-hieu-qua-san-xuat-kinh-doanh-cua-cong-ty-dien-tu-sao-ma-5175/)
Tiểu Luận Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm vật liệu nổ tại Công ty Vật liệu nổ Công nghiệp (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/mot-so-bien-phap-nham-day-manh-hoat-dong-tieu-thu-san-pham-vat-lieu-no-tai-cong-ty-vat-lieu-no-cong-nghiep-5170/)
Luận Văn Thúc đẩy xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ sang thị trường Nhật Bản của Trung tâm thương mại Hồ Gươm” (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/thuc-day-xuat-khau-hang-thu-cong-my-nghe-sang-thi-truong-nhat-ban-cua-trung-tam-thuong-mai-ho-guoma-5050/)
Luận Văn Quan hệ thương mại giữa Việt Nam và EU trong 10 năm qua (2000 - 2010) (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/quan-he-thuong-mai-giua-viet-nam-va-eu-trong-10-nam-qua-2000-2010-a-5046/)
Luận Văn Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty liên doanh Thép VSC - POSCO (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/mot-so-giai-phap-nang-cao-hieu-qua-kinh-doanh-tai-cong-ty-lien-doanh-thep-vsc-posco-5044/)
Luận Văn Đánh giá khả năng cạnh tranh của công ty giầy Thụỵ Khê trong điều kiện hội nhập AFTA (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/danh-gia-kha-nang-canh-tranh-cua-cong-ty-giay-thuy-khe-trong-dieu-kien-hoi-nhap-afta-5039/)
Luận Văn Thực trạng và một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh du lịch quốc tế tại công ty du lịch và tư vấn đầu tư quốc tế” (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/thuc-trang-va-mot-so-giai-phap-chu-yeu-nham-nang-cao-hieu-qua-kinh-doanh-du-lich-quoc-te-tai-cong-ty-du-lich-va-tu-van-dau-tu-quoc-tea-5036/)
Luận Văn Những giải pháp nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại Việt Nam  Hoa Kỳ (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/nhung-giai-phap-nham-thuc-day-quan-he-thuong-mai-viet-nam-i-hoa-ky-5034/)
Luận Văn Quan hệ thương mại Việt Nam – EU và triển vọng hợp tác phat triển (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/quan-he-thuong-mai-viet-nam-a-eu-va-trien-vong-hop-tac-phat-trien-4684/)
Luận Văn Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động gia công xuất khẩu hàng may mặc tại công ty may ChiếnThắng. (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/mot-so-giai-phap-nham-thuc-day-hoat-dong-gia-cong-xuat-khau-hang-may-mac-tai-cong-ty-may-chienthang-4683/)
Luận Văn Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Cămpuchia; thực trạng và giải pháp (75 trang) (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/dau-tu-truc-tiep-nuoc-ngoai-fdi-vao-campuchia-thuc-trang-va-giai-phap-75-trang-4682/)
Luận Văn Một số giải pháp phát triển hoạt động bán hàng bằng hình thức thương mại điện tử ở Việt Nam (50 trang) (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/mot-so-giai-phap-phat-trien-hoat-dong-ban-hang-bang-hinh-thuc-thuong-mai-dien-tu-o-viet-nam-50-trang-4681/)
Luận Văn Một số biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng may mặc ở Tổng Công ty Dệt May Việt Nam(89 trang) (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/mot-so-bien-phap-day-manh-xuat-khau-hang-may-mac-o-tong-cong-ty-det-may-viet-nam-89-trang-4680/)
Luận Văn Một số giải pháp chủ yếu để đẩy mạnh xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam vào các thị trường phi hạn ngạch (75 trang) (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/mot-so-giai-phap-chu-yeu-de-day-manh-xuat-khau-hang-det-may-viet-nam-vao-cac-thi-truong-phi-han-ngach-75-trang-4679/)
Luận Văn Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động nhập khẩu của Công ty MESCO (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/mot-so-giai-phap-nham-hoan-thien-hoat-dong-nhap-khau-cua-cong-ty-mesco-4678/)
Luận Văn Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu cà phê vào thị trường EU của Tổng công ty cà phê Việt Nam(99 trang) (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/mot-so-giai-phap-day-manh-xuat-khau-ca-phe-vao-thi-truong-eu-cua-tong-cong-ty-ca-phe-viet-nam-99-trang-4677/)
Luận Văn Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình thực hiện hợp đồng xuất khẩu hàng gốm sứ mỹ nghệ tại Công ty xuất nhập khẩu tạp phẩm-TOCONTAP HANOI (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/mot-so-giai-phap-nham-hoan-thien-quy-trinh-thuc-hien-hop-dong-xuat-khau-hang-gom-su-my-nghe-tai-cong-ty-xuat-nhap-khau-tap-pham-tocontap-hanoi-4676/)
Luận Văn Hoàn thiện quyết định Marketing sản phẩm nông sản xuất khẩu của công ty xuất nhập khẩu INTIMEX sang thị trường các nước ASEAN (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/hoan-thien-quyet-dinh-marketing-san-pham-nong-san-xuat-khau-cua-cong-ty-xuat-nhap-khau-intimex-sang-thi-truong-cac-nuoc-asean-4675/)
Luận Văn Một số giải pháp hỗ trợ và thúc đẩy xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của công ty xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ sang thị trường NB( 91 trang) (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/mot-so-giai-phap-ho-tro-va-thuc-day-xuat-khau-hang-thu-cong-my-nghe-cua-cong-ty-xuat-nhap-khau-thu-cong-my-nghe-sang-thi-truong-nb-91-trang-4673/)
Luận Văn Hoàn thiện chính sách xuất khẩu mặt hàng chè của Công ty TNHH TM Đại lợi (57 trang) (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/hoan-thien-chinh-sach-xuat-khau-mat-hang-che-cua-cong-ty-tnhh-tm-dai-loi-57-trang-4671/)
Luận Văn Khu kinh tế cửa khẩu và tác động của nó đối với việc phát triển vùng Đông Bắc (89 trang) (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/khu-kinh-te-cua-khau-va-tac-dong-cua-no-doi-voi-viec-phat-trien-vung-dong-bac-89-trang-4670/)
Luận Văn Chính sách quản lý giá mặt hàng xăng dầu nhập khẩu ở Việt Nam hiện nay: Thực trạng và giải pháp (79 trang) (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/chinh-sach-quan-ly-gia-mat-hang-xang-dau-nhap-khau-o-viet-nam-hien-nay-thuc-trang-va-giai-phap-79-trang-4668/)
Luận Văn Vai trò của ngành công nghiệp trong phát triển kinh tế thủ đô và các nguồn vốn phát triển công nghiệp hà nội (86 trang) (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/vai-tro-cua-nganh-cong-nghiep-trong-phat-trien-kinh-te-thu-do-va-cac-nguon-von-phat-trien-cong-nghiep-ha-noi-86-trang-4662/)
Luận Văn một số giải pháp hoàn thiện hoạt động nhập khẩu và nâng cao sức cạnh tranh hàng hoá tại công ty thanh bình(60 trang) (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/mot-so-giai-phap-hoan-thien-hoat-dong-nhap-khau-va-nang-cao-suc-canh-tranh-hang-hoa-tai-cong-ty-thanh-binh-60-trang-4659/)
Luận Văn Dự báo về tác động của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO đối với các doanh nghiệp xuất khẩu vừa và nhỏ Việt Nam(73 trang) (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/du-bao-ve-tac-dong-cua-to-chuc-thuong-mai-the-gioi-wto-doi-voi-cac-doanh-nghiep-xuat-khau-vua-va-nho-viet-nam-73-trang-4656/)
Luận Văn Dự báo về tác động của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO đối với các doanh nghiệp xuất khẩu vừa và nhỏ Việt Nam – Những giải pháp đề xuất (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/du-bao-ve-tac-dong-cua-to-chuc-thuong-mai-the-gioi-wto-doi-voi-cac-doanh-nghiep-xuat-khau-vua-va-nho-viet-nam-a-nhung-giai-phap-de-xuat-4377/)
Luận Văn Xuất khẩu của Việt Nam sang các nước Bắc Phi, thực trạng và giải pháp (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/xuat-khau-cua-viet-nam-sang-cac-nuoc-bac-phi-thuc-trang-va-giai-phap-4366/)
Luận Văn Cơ sở lý luận về hoạt động xuất nhập khẩu (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/co-so-ly-luan-ve-hoat-dong-xuat-nhap-khau-4365/)
Luận Văn Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2003 của ngành thuỷ sản (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/cac-chi-tieu-ke-hoach-chu-yeu-nam-2003-cua-nganh-thuy-san-4360/)
Báo Cáo xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ sang thị trường Nhật Bản (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/xuat-khau-hang-thu-cong-my-nghe-sang-thi-truong-nhat-ban-3020/)
Báo Cáo Hoàn chỉnh chính sách xuất khẩu mặt hàng chè của công ty TNHH TM Đạt Lợi (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/hoan-chinh-chinh-sach-xuat-khau-mat-hang-che-cua-cong-ty-tnhh-tm-dat-loi-3019/)
Báo Cáo Khu kinh tế cửa khẩu và tác động của nó đối với vùng Đông Bắc (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/khu-kinh-te-cua-khau-va-tac-dong-cua-no-doi-voi-vung-dong-bac-3018/)
Báo Cáo thị trường cà phê thế giới và các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu cà phê tại công ty sản xuất và xuất khẩu (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/thi-truong-ca-phe-the-gioi-va-cac-giai-phap-nang-cao-hieu-qua-kinh-doanh-xuat-khau-ca-phe-tai-cong-ty-san-xuat-va-xuat-khau-3017/)
Báo Cáo Dự báo về tác động của tổ chức thương mại thế giới WTO đối với các doanh nghiệp xuất khẩu vừa và nhỏ Việt Nam- những giải pháp đề xuất (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/du-bao-ve-tac-dong-cua-to-chuc-thuong-mai-the-gioi-wto-doi-voi-cac-doanh-nghiep-xuat-khau-vua-va-nho-viet-nam-nhung-giai-phap-de-xuat-3016/)
Luận Văn vai trò của ngành công nghiệp trong phát triển kinh tế thủ đô và các nguồn phát triển công nghiệp Hà Nội (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/vai-tro-cua-nganh-cong-nghiep-trong-phat-trien-kinh-te-thu-do-va-cac-nguon-phat-trien-cong-nghiep-ha-noi-3015/)
Báo Cáo KQ01 ”Dự báo về tác động của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO đối với các doanh nghiệp xuất khẩu vừa và nhỏ Việt Nam – Những giải pháp đề xuất (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/kq01-adu-bao-ve-tac-dong-cua-to-chuc-thuong-mai-the-gioi-wto-doi-voi-cac-doanh-nghiep-xuat-khau-vua-va-nho-viet-nam-a-nhung-giai-phap-de-xuat-2778/)
Báo Cáo TM015 Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hoá qua biên giới Điện Biên của sở thương mại và du lịch Điện Biên (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/tm015-mot-so-giai-phap-nham-day-manh-xuat-khau-hoa-qua-bien-gioi-dien-bien-cua-so-thuong-mai-va-du-lich-dien-bien-2775/)
Luận Văn Nâng cao chất lượng đội ngũ lao động ở Công ty đầu tư phát triển điện lực và hạ tầng – PIDI (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/nang-cao-chat-luong-doi-ngu-lao-dong-o-cong-ty-dau-tu-phat-trien-dien-luc-va-ha-tang-a-pidi-2035/)
Luận Văn Hoạch định chiến lược kinh doanh nhằm đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm của Công ty May Thăng Long sang thị trường Hoa Kỳ (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/hoach-dinh-chien-luoc-kinh-doanh-nham-day-manh-xuat-khau-san-pham-cua-cong-ty-may-thang-long-sang-thi-truong-hoa-ky-2034/)
Luận Văn Hoàn thiện công tác thanh toán bằng phương thức tín dụng chứng từ trong hoạt động nhập khẩu tại Trung tâm XNK - Tổng công ty cơ khí xây dựng (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/hoan-thien-cong-tac-thanh-toan-bang-phuong-thuc-tin-dung-chung-tu-trong-hoat-dong-nhap-khau-tai-trung-tam-xnk-tong-cong-ty-co-khi-xay-dung-2033/)
Báo Cáo Báo cáo thực tập tại Công ty xuất nhập khẩu và hợp tác đầu tư Giao thông vận tải (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/bao-cao-thuc-tap-tai-cong-ty-xuat-nhap-khau-va-hop-tac-dau-tu-giao-thong-van-tai-2032/)
Luận Văn Giải pháp nâng cao khả năng áp dụng thuế chống bán phá giá tại Việt Nam trong điều kiện hội nhập WTO (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/giai-phap-nang-cao-kha-nang-ap-dung-thue-chong-ban-pha-gia-tai-viet-nam-trong-dieu-kien-hoi-nhap-wto-2031/)
Luận Văn Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/giai-phap-thuc-day-xuat-khau-hang-hoa-cua-viet-nam-sang-thi-truong-hoa-ky-trong-dieu-kien-hoi-nhap-kinh-te-quoc-te-2030/)
Luận Văn Một số giải pháp tăng cường hiệu quả kinh doanh thép nhập khẩu của Công ty cổ phần Kim Khí Hà Nội (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/mot-so-giai-phap-tang-cuong-hieu-qua-kinh-doanh-thep-nhap-khau-cua-cong-ty-co-phan-kim-khi-ha-noi-2029/)
Luận Văn Tình hình xuất khẩu mây tre đan của công ty Cổ Phần XNK mây tre Việt Nam sang thị trường EU (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/tinh-hinh-xuat-khau-may-tre-dan-cua-cong-ty-co-phan-xnk-may-tre-viet-nam-sang-thi-truong-eu-2028/)
Luận Văn Một số giải pháp tăng mức lợi nhuận từ hoạt động nhập khẩu tại công ty cổ phần hỗ trợ và phát triển công nghệ Detech (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/mot-so-giai-phap-tang-muc-loi-nhuan-tu-hoat-dong-nhap-khau-tai-cong-ty-co-phan-ho-tro-va-phat-trien-cong-nghe-detech-2027/)
Luận Văn Giải pháp mở rộng thị trường xuất khẩu dây và cáp điện của Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Cơ Điện Trần Phú (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/giai-phap-mo-rong-thi-truong-xuat-khau-day-va-cap-dien-cua-cong-ty-tnhh-nha-nuoc-mot-thanh-vien-co-dien-tran-phu-2026/)
Luận Văn Hoàn thiện quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu ở Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Viglacera (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/hoan-thien-quy-trinh-to-chuc-thuc-hien-hop-dong-nhap-khau-o-cong-ty-co-phan-xuat-nhap-khau-viglacera-2025/)
Luận Văn Thực trạng và giải pháp nâng cao sức cạnh tranh ngành công nghiệp điện tử Việt Nam sau khi gia nhập WTO (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/thuc-trang-va-giai-phap-nang-cao-suc-canh-tranh-nganh-cong-nghiep-dien-tu-viet-nam-sau-khi-gia-nhap-wto-2022/)
Luận Văn Giao dịch thương mại điện tử tại Việt Nam – Thực trạng và định hướng (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/giao-dich-thuong-mai-dien-tu-tai-viet-nam-a-thuc-trang-va-dinh-huong-2020/)
Luận Văn Hoàn thiện nghiệp vụ nhập khẩu hàng hoá ở chi nhánh Tracimexco Hà nội (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/hoan-thien-nghiep-vu-nhap-khau-hang-hoa-o-chi-nhanh-tracimexco-ha-noi-2019/)
Luận Văn Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu chè ở Công ty TNHH VN Phương Đông (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/mot-so-giai-phap-day-manh-xuat-khau-che-o-cong-ty-tnhh-vn-phuong-dong-2018/)
Luận Văn Một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện môi trường đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/mot-so-giai-phap-nham-gop-phan-hoan-thien-moi-truong-dau-tu-nuoc-ngoai-tai-viet-nam-trong-boi-canh-hoi-nhap-kinh-te-quoc-te-2017/)
Luận Văn Đầu tư trực tiếp của Nhật Bản vào các nước ASEAN và một số bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam trong việc thu hút FDI của Nhật Bản (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/dau-tu-truc-tiep-cua-nhat-ban-vao-cac-nuoc-asean-va-mot-so-bai-hoc-kinh-nghiem-doi-voi-viet-nam-trong-viec-thu-hut-fdi-cua-nhat-ban-2016/)
Luận Văn Đầu tư trực tiếp nước ngoài với tăng trưởng và phát triển Kinh tế Việt Nam (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/dau-tu-truc-tiep-nuoc-ngoai-voi-tang-truong-va-phat-trien-kinh-te-viet-nam-2015/)
Luận Văn Biện pháp thúc đẩy xuất khẩu mặt hàng gốm xây dựng của Công ty Kinh doanh và Xuất nhập khẩu thuộc Tổng công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng – Viglacera (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/bien-phap-thuc-day-xuat-khau-mat-hang-gom-xay-dung-cua-cong-ty-kinh-doanh-va-xuat-nhap-khau-thuoc-tong-cong-ty-thuy-tinh-va-gom-xay-dung-a-viglacera-2014/)
Luận Văn Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quá trình thực hiện hợp đồng nhập khẩu uỷ thác tại Tổng công ty giấy Việt Nam (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/mot-so-giai-phap-nham-hoan-thien-qua-trinh-thuc-hien-hop-dong-nhap-khau-uy-thac-tai-tong-cong-ty-giay-viet-nam-2013/)
Luận Văn Một số vấn đề về xuất khẩu gạo của Việt Nam (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/mot-so-van-de-ve-xuat-khau-gao-cua-viet-nam-2012/)
Luận Văn Những thách thức của Việt Nam trong tiến trình hội nhập AFTA (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/nhung-thach-thuc-cua-viet-nam-trong-tien-trinh-hoi-nhap-afta-2011/)
Luận Văn Hoàn thiện Công tác xuất nhập khẩu ở công ty cổ phần hoá chất nhựa ( PLASCHEM) (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/hoan-thien-cong-tac-xuat-nhap-khau-o-cong-ty-co-phan-hoa-chat-nhua-plaschem-2010/)
Luận Văn Một số phương hướng và giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu của công ty Ban Mai (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/mot-so-phuong-huong-va-giai-phap-day-manh-hoat-dong-xuat-khau-cua-cong-ty-ban-mai-2009/)
Luận Văn Quản lý nhà nước Về thị trường chứng khoán (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/quan-ly-nha-nuoc-ve-thi-truong-chung-khoan-2008/)
Luận Văn Rủi ro trong giao kết hợp đồng điện tử và biện pháp phòng tránh (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/rui-ro-trong-giao-ket-hop-dong-dien-tu-va-bien-phap-phong-tranh-2007/)
Luận Văn Hoạt động xuất khẩu Than khoáng sản Việt Nam giai đoạn 2001-2007 (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/hoat-dong-xuat-khau-than-khoang-san-viet-nam-giai-doan-2001-2007-a-2006/)
Luận Văn Giải pháp marketing nhằm phát triển khách hàng của Mỹ cho mặt hàng may mặc sẵn của công ty cổ phần may Xuất nhập khẩu Sông Đà (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/giai-phap-marketing-nham-phat-trien-khach-hang-cua-my-cho-mat-hang-may-mac-san-cua-cong-ty-co-phan-may-xuat-nhap-khau-song-da-2005/)
Luận Văn Một số giải pháp nâng cao hiệu quả xuất khẩu café và nhập khẩu ủy thác xe máy tại công ty TNHH Unimex Hà Nội (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/mot-so-giai-phap-nang-cao-hieu-qua-xuat-khau-cafe-va-nhap-khau-uy-thac-xe-may-tai-cong-ty-tnhh-unimex-ha-noi-2004/)
Luận Văn Nghiên cứu một số các quy định và tiêu chuẩn môi trường của EU ảnh hưởng đến việc xuất khẩu hàng nông sản của Việt Nam (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/nghien-cuu-mot-so-cac-quy-dinh-va-tieu-chuan-moi-truong-cua-eu-anh-huong-den-viec-xuat-khau-hang-nong-san-cua-viet-nam-2003/)
Luận Văn Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của công ty TNHH TM & ĐT Tuấn Linh (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/giai-phap-nang-cao-hieu-qua-hoat-dong-nhap-khau-cua-cong-ty-tnhh-tm-and-dt-tuan-linh-2002/)
Luận Văn Nghiên cứu thị trường Nhật Bản để nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm đồ gỗ xuất khẩu sang Nhật Bản (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/nghien-cuu-thi-truong-nhat-ban-de-nang-cao-nang-luc-canh-tranh-cua-san-pham-do-go-xuat-khau-sang-nhat-ban-2001/)
Luận Văn Giao kết và thực hiện hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế tại Công ty TNHH Vật tư khoa học kỹ thuật Đông Dương- Indochina (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/giao-ket-va-thuc-hien-hop-dong-mua-ban-hang-hoa-quoc-te-tai-cong-ty-tnhh-vat-tu-khoa-hoc-ky-thuat-dong-duong-indochina-2000/)
Luận Văn Một số giải pháp nhằm mở rộng thị trường xuất khẩu của Công Ty Que Hàn Điện Việt -Đức (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/mot-so-giai-phap-nham-mo-rong-thi-truong-xuat-khau-cua-cong-ty-que-han-dien-viet-duc-1703/)
Luận Văn Một số biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng may mặc ở Tổng Công ty Dệt May Việt Nam (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/mot-so-bien-phap-day-manh-xuat-khau-hang-may-mac-o-tong-cong-ty-det-may-viet-nam-1702/)
Luận Văn Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác xuất khẩu tại Công Ty Dệt Hải Phòng (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/mot-so-giai-phap-nham-nang-cao-hieu-qua-trong-cong-tac-xuat-khau-tai-cong-ty-det-hai-phong-1701/)
Luận Văn Một số giải pháp chủ yếu để đẩy mạnh xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam vào các thị trường phi hạn ngạch (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/mot-so-giai-phap-chu-yeu-de-day-manh-xuat-khau-hang-det-may-viet-nam-vao-cac-thi-truong-phi-han-ngach-1700/)
Luận Văn Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu cà phê vào thị trường EU của Tổng công ty cà phê Việt Nam (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/mot-so-giai-phap-day-manh-xuat-khau-ca-phe-vao-thi-truong-eu-cua-tong-cong-ty-ca-phe-viet-nam-1699/)
Luận Văn Hoàn thiện quyết định Marketing sản phẩm nông sản xuất khẩu của công ty xuất nhập khẩu INTIMEX sang thị trường các nước ASEAN (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/hoan-thien-quyet-dinh-marketing-san-pham-nong-san-xuat-khau-cua-cong-ty-xuat-nhap-khau-intimex-sang-thi-truong-cac-nuoc-asean-1694/)
Hoàn thiện chính sách xuất khẩu mặt hàng chè của Công ty TNHH TM Đại lợi (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/hoan-thien-chinh-sach-xuat-khau-mat-hang-che-cua-cong-ty-tnhh-tm-dai-loi-1687/)
Luận Văn Giá thành sản phẩm tại Công ty in và quảng cáo PRINTAD (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/gia-thanh-san-pham-tai-cong-ty-in-va-quang-cao-printad-1684/)
Luận Văn Hoàn thiện qui trình nhập khẩu xe máy tại công ty QHQT-ĐTSX (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/hoan-thien-qui-trinh-nhap-khau-xe-may-tai-cong-ty-qhqt-dtsx-1672/)
Luận Văn Hoạt động nhập khẩu thép của Công ty Cổ phần Tổng Bách hoá - Bộ Thương mại:Thực trạng và giải pháp (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/hoat-dong-nhap-khau-thep-cua-cong-ty-co-phan-tong-bach-hoa-bo-thuong-mai-thuc-trang-va-giai-phap-1669/)
Luận Văn Thực trạng và giải pháp thúc đẩy xuất khẩu của công ty dệt Minh Khai (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/thuc-trang-va-giai-phap-thuc-day-xuat-khau-cua-cong-ty-det-minh-khai-1102/)
Luận Văn Một số giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ tại công ty Xuất nhập khẩu Mỹ nghệ Thăng Long (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/mot-so-giai-phap-thuc-day-xuat-khau-hang-thu-cong-my-nghe-tai-cong-ty-xuat-nhap-khau-my-nghe-thang-long-1101/)
Luận Văn Những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến khả năng xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam sang thị trường Mỹ (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/nhung-van-de-ly-luan-va-thuc-tien-lien-quan-den-kha-nang-xuat-khau-thuy-san-viet-nam-sang-thi-truong-my-1100/)
Luận Văn Quan hệ quốc tế của Việt Nam thời kỳ đổi mới (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/quan-he-quoc-te-cua-viet-nam-thoi-ky-doi-moi-1098/)
Luận Văn Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả xuất khẩu lao động Việt Nam trong những năm tới (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/mot-so-bien-phap-nham-day-manh-va-nang-cao-hieu-qua-xuat-khau-lao-dong-viet-nam-trong-nhung-nam-toi-1094/)
Luận Văn Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội. (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/mot-so-giai-phap-hoan-thien-hoat-dong-thanh-toan-xuat-nhap-khau-tai-ngan-hang-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-ha-noi-1092/)
Luận Văn Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu hàng hoá tại Công ty Sản xuất Kinh doanh xuất nhập khẩu (PROSIMEX) – Bộ TM (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/mot-so-giai-phap-nham-nang-cao-hieu-qua-hoat-dong-kinh-doanh-nhap-khau-hang-hoa-tai-cong-ty-san-xuat-kinh-doanh-xuat-nhap-khau-prosimex-a-bo-tm-1089/)
Luận Văn Tìm hiểu xuất nhập khẩu trong Công ty XNK khoáng sản MIMEXCO (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/tim-hieu-xuat-nhap-khau-trong-cong-ty-xnk-khoang-san-mimexco-1087/)
Luận Văn Xuất khẩu của Việt Nam sang các nước Bắc Phi, thực trạng và giải pháp (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/xuat-khau-cua-viet-nam-sang-cac-nuoc-bac-phi-thuc-trang-va-giai-phap-1082/)
Luận Văn Giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu chè việt nam sang thị trường nga (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/giai-phap-thuc-day-hoat-dong-xuat-khau-che-viet-nam-sang-thi-truong-nga-1078/)
Luận Văn Quan hệ Thương mại giữa Việt Nam và Nhật Bản thực trạng và giải pháp (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/quan-he-thuong-mai-giua-viet-nam-va-nhat-ban-thuc-trang-va-giai-phap-1076/)
Luận Văn Một số giải pháp về chính sách tài chính nhằm thúc đẩy xuất khẩu cà phê Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/mot-so-giai-phap-ve-chinh-sach-tai-chinh-nham-thuc-day-xuat-khau-ca-phe-viet-nam-sang-thi-truong-hoa-ky-1074/)
Luận Văn Thúc đẩy xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường Hoa Kỳ khi Việt Nam chưa gia nhập W.T.O và còn áp dụng hạn ngạch (quota) (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/thuc-day-xuat-khau-hang-det-may-vao-thi-truong-hoa-ky-khi-viet-nam-chua-gia-nhap-w-t-o-va-con-ap-dung-han-ngach-quota-1073/)
Luận Văn Thực trạng và giải pháp thúc đẩy xuất khẩu lao động sang Đài Loan của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/thuc-trang-va-giai-phap-thuc-day-xuat-khau-lao-dong-sang-dai-loan-cua-cong-ty-co-phan-dau-tu-va-thuong-mai-1072/)
Luận Văn Quan điểm và giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam trong tiến trình tự do hóa thương mại trong ASEAN (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/quan-diem-va-giai-phap-thu-hut-dau-tu-truc-tiep-nuoc-ngoai-vao-viet-nam-trong-tien-trinh-tu-do-hoa-thuong-mai-trong-asean-1070/)
Luận Văn Các biện pháp đẩy mạnh chăn nuôi và xuất khẩu thịt lợn ở Tổng công ty chăn nuôi Việt Nam (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/cac-bien-phap-day-manh-chan-nuoi-va-xuat-khau-thit-lon-o-tong-cong-ty-chan-nuoi-viet-nam-1069/)
Luận Văn Xuất khẩu hàng dệt may VN sang thị trường Nhật (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/xuat-khau-hang-det-may-vn-sang-thi-truong-nhat-1067/)
Luận Văn Hoàn thiện quy trình nhập khẩu tại công ty Phát Triển Kỹ Thuật và Đầu Tư ( ITD) (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/hoan-thien-quy-trinh-nhap-khau-tai-cong-ty-phat-trien-ky-thuat-va-dau-tu-itd-1064/)
Luận Văn Sự biến động đồng EURO và một số vấn đề đặt ra đối với Việt Nam (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/su-bien-dong-dong-euro-va-mot-so-van-de-dat-ra-doi-voi-viet-nam-1062/)
Luận Văn Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng dệt may của Công ty Xuất nhập khẩu dệt may sang thị trường Mỹ (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/giai-phap-day-manh-xuat-khau-hang-det-may-cua-cong-ty-xuat-nhap-khau-det-may-sang-thi-truong-my-1060/)
Luận Văn Hiệp định thương mại việt- mỹ với vấn đề xuất khẩu hàng hoá của việt nam sang mỹ (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/hiep-dinh-thuong-mai-viet-my-voi-van-de-xuat-khau-hang-hoa-cua-viet-nam-sang-my-1058/)
Luận Văn Nhập khẩu linh kiện lắp ráp xe máy của công ty Quan Hệ Quốc Tế Đầu Tư Sản Xuất Thuận lợi , khó khăn và giải pháp (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/nhap-khau-linh-kien-lap-rap-xe-may-cua-cong-ty-quan-he-quoc-te-dau-tu-san-xuat-thuan-loi-kho-khan-va-giai-phap-1055/)
Luận Văn Một số giải pháp tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp (FDI ) nhằm hình thành và phát triển các KCN tập trung trên địa bàn tỉnh Hưng Yên (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/mot-so-giai-phap-tang-cuong-thu-hut-dau-tu-truc-tiep-fdi-nham-hinh-thanh-va-phat-trien-cac-kcn-tap-trung-tren-dia-ban-tinh-hung-yen-1054/)
Tiểu Luận Một số giải pháp nhằm mở rộng thị trường xuất khẩu của Công Ty Que Hàn Điện Việt -Đức (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/mot-so-giai-phap-nham-mo-rong-thi-truong-xuat-khau-cua-cong-ty-que-han-dien-viet-duc-1053/)
Tiểu Luận Một số giải pháp nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm xuất khẩu ở công ty HANOSIMEX (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/mot-so-giai-phap-nang-cao-suc-canh-tranh-cua-san-pham-xuat-khau-o-cong-ty-hanosimex-1052/)
Luận Văn những giải pháp nhằm đẩy nhanh việc thực hiện các cam kết của Việt Nam trong khuôn khổ AFTA. (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/nhung-giai-phap-nham-day-nhanh-viec-thuc-hien-cac-cam-ket-cua-viet-nam-trong-khuon-kho-afta-1050/)
Luận Văn Phân tích hợp tác thương mại Việt Nam – Liên minh Châu Âu (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/phan-tich-hop-tac-thuong-mai-viet-nam-a-lien-minh-chau-au-1048/)
Luận Văn Hoàn thiện qui trình nhập khẩu xe máy tại công ty QHQT-ĐTSX (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/hoan-thien-qui-trinh-nhap-khau-xe-may-tai-cong-ty-qhqt-dtsx-1047/)
Luận Văn Xuất khẩu uỷ thác ở Công ty TOCONTAP (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/xuat-khau-uy-thac-o-cong-ty-tocontap-1046/)
Luận Văn Một số biện pháp mở rộng thị trường xuất khẩu tổng hợp của công ty cung ứng tàu biển Quảng Ninh (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/mot-so-bien-phap-mo-rong-thi-truong-xuat-khau-tong-hop-cua-cong-ty-cung-ung-tau-bien-quang-ninh-1041/)

hoangkyss
15-05-11, 02:08 AM
Luận Văn Thực trạng và giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng hoá của công ty TNHH Volex Việt Nam trong tiến trình hội nhập Kinh tế Quốc tế (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/thuc-trang-va-giai-phap-nham-day-manh-hoat-dong-xuat-khau-hang-hoa-cua-cong-ty-tnhh-volex-viet-nam-trong-tien-trinh-hoi-nhap-kinh-te-quoc-te-1037/)
Luận Văn Hoạt động nhập khẩu thép của Công ty Cổ phần Tổng Bách hoá - Bộ Thương mại:Thực trạng và giải pháp (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/hoat-dong-nhap-khau-thep-cua-cong-ty-co-phan-tong-bach-hoa-bo-thuong-mai-thuc-trang-va-giai-phap-1031/)
Luận Văn Tình hình nhập khẩu thép phế liệu và các biện pháp nâng cao hiệu quả nhập khẩu thép phế liệu của Công ty công nghiệp tàu thuỷ Ngô Quyền (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/tinh-hinh-nhap-khau-thep-phe-lieu-va-cac-bien-phap-nang-cao-hieu-qua-nhap-khau-thep-phe-lieu-cua-cong-ty-cong-nghiep-tau-thuy-ngo-quyen-935/)
Luận Văn Hoạt động sản xuất và xuất nhập khẩu của Công ty cổ phần que hàn điện Việt Đức (ViWelCo), thực trạng và giải pháp (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/hoat-dong-san-xuat-va-xuat-nhap-khau-cua-cong-ty-co-phan-que-han-dien-viet-duc-viwelco-thuc-trang-va-giai-phap-934/)
Luận Văn Thực trạng và giải pháp trong hoạt động xuất khẩu hàng TCMN tại công ty Artex –Hà Nội (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/thuc-trang-va-giai-phap-trong-hoat-dong-xuat-khau-hang-tcmn-tai-cong-ty-artex-aha-noi-933/)
Luận Văn Thực trạng và một số kiến nghị đẩy mạnh ứng dụng thanh toán diện tử ở Trung tâm Thông tin Thương mại (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/thuc-trang-va-mot-so-kien-nghi-day-manh-ung-dung-thanh-toan-dien-tu-o-trung-tam-thong-tin-thuong-mai-932/)
Luận Văn Thúc đẩy xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ sang thị trường Nhật Bản của Trung tâm thương mại Hồ Gươm (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/thuc-day-xuat-khau-hang-thu-cong-my-nghe-sang-thi-truong-nhat-ban-cua-trung-tam-thuong-mai-ho-guom-931/)
Luận Văn Cải cách kinh tế của Nhật Bản và mối quan hệ kinh tế Việt Nam – Nhật Bản (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/cai-cach-kinh-te-cua-nhat-ban-va-moi-quan-he-kinh-te-viet-nam-a-nhat-ban-930/)
Luận Văn Phương hướng và giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu chè tại Tổng Công Ty chè Việt Nam (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/phuong-huong-va-giai-phap-nham-day-manh-hoat-dong-xuat-khau-che-tai-tong-cong-ty-che-viet-nam-929/)
Luận Văn Giá thành sản phẩm tại Công ty in và quảng cáo PRINTAD (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/gia-thanh-san-pham-tai-cong-ty-in-va-quang-cao-printad-928/)
Luận Văn quan hệ thương mại giữa Việt Nam và EU trong 10 năm qua (1990 - 2000) và đề ra triển vọng và những giải pháp (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/quan-he-thuong-mai-giua-viet-nam-va-eu-trong-10-nam-qua-1990-2000-va-de-ra-trien-vong-va-nhung-giai-phap-927/)
Luận Văn Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty liên doanh Thép VSC - POSCO (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/mot-so-giai-phap-nang-cao-hieu-qua-kinh-doanh-tai-cong-ty-lien-doanh-thep-vsc-posco-926/)
Luận Văn Thực trạng và một số giải pháp hoàn thiện hoạt động nhập khẩu ở Công ty XNK và kỹ thuật bao bì (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/thuc-trang-va-mot-so-giai-phap-hoan-thien-hoat-dong-nhap-khau-o-cong-ty-xnk-va-ky-thuat-bao-bi-925/)
Luận Văn Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu ở công ty VIMEDIMEX (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/mot-so-bien-phap-nham-nang-cao-hieu-qua-kinh-doanh-xuat-nhap-khau-o-cong-ty-vimedimex-924/)
Luận Văn Biện pháp hoàn thiện hoạt động nhập khẩu vật tư, máy móc, thiết bị giao thông vận tải ở Công ty xuất nhập khẩu và hợp tác đầu tư GTVT Hà Nội (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/bien-phap-hoan-thien-hoat-dong-nhap-khau-vat-tu-may-moc-thiet-bi-giao-thong-van-tai-o-cong-ty-xuat-nhap-khau-va-hop-tac-dau-tu-gtvt-ha-noi-923/)
Luận Văn Một số giải pháp nhằm thúc đẩy xuất khẩu của Tổng công ty thuỷ tinh và gốm xây dựng (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/mot-so-giai-phap-nham-thuc-day-xuat-khau-cua-tong-cong-ty-thuy-tinh-va-gom-xay-dung-922/)
Luận Văn Thực trạng và giải pháp cho hoạt động xuất khẩu giầy dép của công ty giầy Thuỵ Khuê (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/thuc-trang-va-giai-phap-cho-hoat-dong-xuat-khau-giay-dep-cua-cong-ty-giay-thuy-khue-921/)
Luận Văn Đánh giá khả năng cạnh tranh của công ty giầy Thụỵ Khê trong điều kiện hội nhập AFTA (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/danh-gia-kha-nang-canh-tranh-cua-cong-ty-giay-thuy-khe-trong-dieu-kien-hoi-nhap-afta-920/)
Luận Văn Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động Marketing xuất khẩu tại Công ty Giầy Thụy Khuê (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/mot-so-giai-phap-nham-hoan-thien-hoat-dong-marketing-xuat-khau-tai-cong-ty-giay-thuy-khue-919/)
Luận Văn Thực trạng và một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh du lịch quốc tế tại công ty du lịch và tư vấn đầu tư quốc tế (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/thuc-trang-va-mot-so-giai-phap-chu-yeu-nham-nang-cao-hieu-qua-kinh-doanh-du-lich-quoc-te-tai-cong-ty-du-lich-va-tu-van-dau-tu-quoc-te-727/)
Luận Văn Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác xuất khẩu tại Công Ty Dệt Hải Phòng (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/mot-so-giai-phap-nham-nang-cao-hieu-qua-trong-cong-tac-xuat-khau-tai-cong-ty-det-hai-phong-726/)
Luận Văn Những giải pháp nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/nhung-giai-phap-nham-thuc-day-quan-he-thuong-mai-viet-nam-hoa-ky-724/)
Luận Văn Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động gia công xuất khẩu hàng may mặc tại công ty may ChiếnThắng (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/mot-so-giai-phap-nham-thuc-day-hoat-dong-gia-cong-xuat-khau-hang-may-mac-tai-cong-ty-may-chienthang-723/)
Luận Văn Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Campuchia: thực trạng và giải pháp (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/dau-tu-truc-tiep-nuoc-ngoai-fdi-vao-campuchia-thuc-trang-va-giai-phap-722/)
Luận Văn Một số giải pháp phát triển hoạt động bán hàng bằng hìnnh thức thương mại điện tử ở Việt Nam (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/mot-so-giai-phap-phat-trien-hoat-dong-ban-hang-bang-hinnh-thuc-thuong-mai-dien-tu-o-viet-nam-721/)
Luận Văn Một số biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng may mặc ở Tổng Công ty Dệt May Việt Nam (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/mot-so-bien-phap-day-manh-xuat-khau-hang-may-mac-o-tong-cong-ty-det-may-viet-nam-720/)
Luận Văn Một số giải pháp chủ yếu để đẩy mạnh xuất khẩu hàng dệt may việt nam vào các thị trường phi hạn ngạch (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/mot-so-giai-phap-chu-yeu-de-day-manh-xuat-khau-hang-det-may-viet-nam-vao-cac-thi-truong-phi-han-ngach-719/)
Luận Văn Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu cà phê vào thị trường EU của Tổng công ty cà phê Việt Nam (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/mot-so-giai-phap-day-manh-xuat-khau-ca-phe-vao-thi-truong-eu-cua-tong-cong-ty-ca-phe-viet-nam-718/)
Luận Văn Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động nhập khẩu của Công ty MESCO (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/mot-so-giai-phap-nham-hoan-thien-hoat-dong-nhap-khau-cua-cong-ty-mesco-716/)
Luận Văn Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình thực hiện hợp đồng xuất khẩu hàng gốm sứ mỹ nghệ tại Công ty xuất nhập khẩu tạp phẩm-TOCONTAP HANOI (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/mot-so-giai-phap-nham-hoan-thien-quy-trinh-thuc-hien-hop-dong-xuat-khau-hang-gom-su-my-nghe-tai-cong-ty-xuat-nhap-khau-tap-pham-tocontap-hanoi-715/)
Luận Văn Hoàn thiện quyết định Marketing sản phẩm nông sản xuất khẩu của công ty xuất nhập khẩu INTIMEX sang thị trường các nước ASEAN (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/hoan-thien-quyet-dinh-marketing-san-pham-nong-san-xuat-khau-cua-cong-ty-xuat-nhap-khau-intimex-sang-thi-truong-cac-nuoc-asean-712/)
Luận Văn Một số giải pháp hỗ trợ và thúc đẩy xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của công ty xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ ARTEXPORT sang thị trường Nhật Bản (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/mot-so-giai-phap-ho-tro-va-thuc-day-xuat-khau-hang-thu-cong-my-nghe-cua-cong-ty-xuat-nhap-khau-thu-cong-my-nghe-artexport-sang-thi-truong-nhat-ban-711/)
Luận Văn Hoàn thiện chính sách xuất khẩu mặt hàng chè của Công ty TNHH TM Đại lợi (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/hoan-thien-chinh-sach-xuat-khau-mat-hang-che-cua-cong-ty-tnhh-tm-dai-loi-709/)
Luận Văn Chính sách quản lý giá mặt hàng xăng dầu nhập khẩu ở Việt Nam hiện nay: Thực trạng và giải pháp (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/chinh-sach-quan-ly-gia-mat-hang-xang-dau-nhap-khau-o-viet-nam-hien-nay-thuc-trang-va-giai-phap-708/)
Luận Văn thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quy trình sản xuất và xuất khẩu tại công ty sản xuất và xuất khẩu PROSIMEX (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/thuc-trang-va-giai-phap-nham-nang-cao-hieu-qua-quy-trinh-san-xuat-va-xuat-khau-tai-cong-ty-san-xuat-va-xuat-khau-prosimex-705/)
Luận Văn Tự do hóa trong EU và khả năng thâm nhập thị trường EU của hàng hoá Việt Nam (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/tu-do-hoa-trong-eu-va-kha-nang-tham-nhap-thi-truong-eu-cua-hang-hoa-viet-nam-704/)
Luận Văn Một số vấn đề về chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam trong thời gian tới (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/mot-so-van-de-ve-chuyen-dich-co-cau-xuat-khau-cua-viet-nam-trong-thoi-gian-toi-703/)
Luận Văn Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động nhập khẩu và nâng cao sức cạnh tranh hàng hoá tại công ty thanh bình htc (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/mot-so-giai-phap-hoan-thien-hoat-dong-nhap-khau-va-nang-cao-suc-canh-tranh-hang-hoa-tai-cong-ty-thanh-binh-htc-671/)
Luận Văn Dự báo về tác động của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO đối với các doanh nghiệp xuất khẩu vừa và nhỏ Việt Nam – Những giải pháp đề xuất (http://updatebook.vn/kinh-doanh-quoc-te-10/du-bao-ve-tac-dong-cua-to-chuc-thuong-mai-the-gioi-wto-doi-voi-cac-doanh-nghiep-xuat-khau-vua-va-nho-viet-nam-a-nhung-giai-phap-de-xuat-670/)

hoangkyss
15-05-11, 02:09 AM
Luận văn Toán Học HOT:Luận Văn Về một phương pháp số giải phương trình vi phân cấp một và cấp hai (http://updatebook.vn/toan-hoc-32/ve-mot-phuong-phap-so-giai-phuong-trinh-vi-phan-cap-mot-va-cap-hai-12278/)
Luận Văn Xây dựng không gian LP cho đại số toán tử (http://updatebook.vn/toan-hoc-32/xay-dung-khong-gian-lp-cho-dai-so-toan-tu-12277/)
Luận Văn Xử lý câu truy vấn bằng phép toán đại số kết hợp thời gian (http://updatebook.vn/toan-hoc-32/xu-ly-cau-truy-van-bang-phep-toan-dai-so-ket-hop-thoi-gian-12137/)
Thạc Sỹ Về điều kiện chính quy cấp hai và điều kiện tối ưu cấp hai (http://updatebook.vn/toan-hoc-32/ve-dieu-kien-chinh-quy-cap-hai-va-dieu-kien-toi-uu-cap-hai-12048/)
Thạc Sỹ Kiểu đa thức của môđun trên vành noether địa phương (http://updatebook.vn/toan-hoc-32/kieu-da-thuc-cua-modun-tren-vanh-noether-dia-phuong-12015/)
Thạc Sỹ định lí điểm cân bằng blum-oettli và một số mở rộng (http://updatebook.vn/toan-hoc-32/dinh-li-diem-can-bang-blum-oettli-va-mot-so-mo-rong-12013/)
Thạc Sỹ Phép chiếu vuông góc và một số ứng dụng (http://updatebook.vn/toan-hoc-32/phep-chieu-vuong-goc-va-mot-so-ung-dung-12012/)
Thạc Sỹ Một số tính chất chọn lọc về hệ động lực rời rạc (http://updatebook.vn/toan-hoc-32/mot-so-tinh-chat-chon-loc-ve-he-dong-luc-roi-rac-12010/)
Luận Văn Các ứng dụng của các định lý Rôn, Lagrăng, Bôxanô-côsi (http://updatebook.vn/toan-hoc-32/cac-ung-dung-cua-cac-dinh-ly-ron-lagrang-boxano-cosi-11771/)
Luận Văn Ứng dụng véc tơ vào giải toán hình học (http://updatebook.vn/toan-hoc-32/ung-dung-vec-to-vao-giai-toan-hinh-hoc-11658/)
Thạc Sỹ đặc trưng của các tính chất ( d n d z ) và ( wd z ) trong lớp các không gian frechet (http://updatebook.vn/toan-hoc-32/dac-trung-cua-cac-tinh-chat-d-n-d-z-va-wd-z-trong-lop-cac-khong-gian-frechet-11282/)
Thạc Sỹ Lý thuyết nevanlinna và ứng dụng (http://updatebook.vn/toan-hoc-32/ly-thuyet-nevanlinna-va-ung-dung-11280/)
Thạc Sỹ Xây dựng đường cong chỉnh hình với một tập vô hạn số khuyết (http://updatebook.vn/toan-hoc-32/xay-dung-duong-cong-chinh-hinh-voi-mot-tap-vo-han-so-khuyet-11176/)
Thạc Sỹ đặc trưng của môđun cohen–macaulay dãy qua tính chất phân tích tham số (http://updatebook.vn/toan-hoc-32/dac-trung-cua-modun-cohenamacaulay-day-qua-tinh-chat-phan-tich-tham-so-11171/)
Thạc Sỹ Tính điều khiển được hệ phương trình vi phân đại số tuyến tính (http://updatebook.vn/toan-hoc-32/tinh-dieu-khien-duoc-he-phuong-trinh-vi-phan-dai-so-tuyen-tinh-11072/)
Tiểu Luận Phân tích các số nguyên có dạng 2n-1 ra thừa số nguyên tố (sline) (http://updatebook.vn/toan-hoc-32/phan-tich-cac-so-nguyen-co-dang-2n-1-ra-thua-so-nguyen-to-sline-11053/)
Luận Văn Phương pháp toán tử cho bài toán exciton hai chiều (http://updatebook.vn/toan-hoc-32/phuong-phap-toan-tu-cho-bai-toan-exciton-hai-chieu-9585/)
Luận Văn đặc trưng môđun tựa nội xạ bởi tính chất (1-C1) (http://updatebook.vn/toan-hoc-32/dac-trung-modun-tua-noi-xa-boi-tinh-chat-1-c1-9537/)
Thạc Sỹ Phương trình, đường lối chung để giải một phương trình (http://updatebook.vn/toan-hoc-32/phuong-trinh-duong-loi-chung-de-giai-mot-phuong-trinh-9120/)
Thạc Sỹ Dưới vi phân của hàm lồi và một số ứng dụng trong tối ưu (http://updatebook.vn/toan-hoc-32/duoi-vi-phan-cua-ham-loi-va-mot-so-ung-dung-trong-toi-uu-9058/)
Thạc Sỹ định lý thác triển hartogs đối với các ánh xạ chỉnh hình tách biến (http://updatebook.vn/toan-hoc-32/dinh-ly-thac-trien-hartogs-doi-voi-cac-anh-xa-chinh-hinh-tach-bien-9049/)
Thạc Sỹ Hệ đếm và ứng dụng trong toán phổ thông (http://updatebook.vn/toan-hoc-32/he-dem-va-ung-dung-trong-toan-pho-thong-8991/)
Thạc Sỹ Toán tử owa trong một số bài toán tối ưu (http://updatebook.vn/toan-hoc-32/toan-tu-owa-trong-mot-so-bai-toan-toi-uu-8962/)
Thạc Sỹ Ánh xạ đơn điệu và áp dụng vào các bài toán cân bằng kinh tế (http://updatebook.vn/toan-hoc-32/anh-xa-don-dieu-va-ap-dung-vao-cac-bai-toan-can-bang-kinh-te-8906/)
Luận Văn Lý thuyết đồng dư và ứng dụng trong mã sửa sai (http://updatebook.vn/toan-hoc-32/ly-thuyet-dong-du-va-ung-dung-trong-ma-sua-sai-8830/)
Luận Văn Thiết kế một số phương tiện dạy học hình chóp và hình lăng trụ (http://updatebook.vn/toan-hoc-32/thiet-ke-mot-so-phuong-tien-day-hoc-hinh-chop-va-hinh-lang-tru-7990/)
Luận Văn Bài soạn điện tử theo xu hướng kích thích hoạt động của học sinh (http://updatebook.vn/toan-hoc-32/bai-soan-dien-tu-theo-xu-huong-kich-thich-hoat-dong-cua-hoc-sinh-7989/)
Luận Văn Thiết kế và sử dụng các tình huống dạy học kiền tạo kiến thức trong dạy học toán ở trường phổ thông (http://updatebook.vn/toan-hoc-32/thiet-ke-va-su-dung-cac-tinh-huong-day-hoc-kien-tao-kien-thuc-trong-day-hoc-toan-o-truong-pho-thong-7988/)
Luận Văn Một số sai lầm thường gặp của học sinh khi giải toán phương trình ở trường THPT (http://updatebook.vn/toan-hoc-32/moit-soi-sai-laim-thuoing-gaip-cuia-hoic-sinh-khi-giaii-toain-phuong-triinh-oi-truoing-thpt-7987/)
Luận Văn Thông qua giải toán phương trình bồi dưỡng tư duy hàm cho học sinh THPT (http://updatebook.vn/toan-hoc-32/thong-qua-giaii-toain-phuong-triinh-boii-duoing-tu-duy-haim-cho-hoic-sinh-thpt-7986/)
Tiểu Luận Bài tiểu luận toán cao cấp C2 (http://updatebook.vn/toan-hoc-32/bai-tieu-luan-toan-cao-cap-c2-7894/)
Luận Văn Một số tính chất của hàm tựa lồi (http://updatebook.vn/toan-hoc-32/mot-so-tinh-chat-cua-ham-tua-loi-7653/)
Luận Văn Về nhóm con của nhóm so(3) (http://updatebook.vn/toan-hoc-32/ve-nhom-con-cua-nhom-so-3-a-7335/)
Luận Văn Thuật toán tìm đường đi ngắn nhất trong lý thuyết đồ thị (http://updatebook.vn/toan-hoc-32/thuat-toan-tim-duong-di-ngan-nhat-trong-ly-thuyet-do-thi-7300/)
Luận Văn Nguyên lí biến phân ekeland và một số ứng dụng (http://updatebook.vn/toan-hoc-32/nguyen-li-bien-phan-ekeland-va-mot-so-ung-dung-7128/)
Luận Văn Về các dãy hồi quy tuyến tính (http://updatebook.vn/toan-hoc-32/ve-cac-day-hoi-quy-tuyen-tinh-7126/)
Luận Văn Hàm green đa phức và xấp xỉ các hàm chỉnh hình (http://updatebook.vn/toan-hoc-32/ham-green-da-phuc-va-xap-xi-cac-ham-chinh-hinh-7011/)
Luận Văn Các bài toán hình học tổ hợp (http://updatebook.vn/toan-hoc-32/cac-bai-toan-hinh-hoc-to-hop-7002/)
Luận Văn Phân phối giá trị của hàm phân hình và đạo hàm của nó (http://updatebook.vn/toan-hoc-32/phan-phoi-gia-tri-cua-ham-phan-hinh-va-dao-ham-cua-no-7000/)
Luận Văn Nguyên lí ánh xạ kkm và bài toán cân bằng vectơ trong không gian vectơ tôpô (http://updatebook.vn/toan-hoc-32/nguyen-li-anh-xa-kkm-va-bai-toan-can-bang-vecto-trong-khong-gian-vecto-topo-6993/)
Luận Văn Về định lí dubovitstkii-milyutin và điều kiện tối ưu (http://updatebook.vn/toan-hoc-32/ve-dinh-li-dubovitstkii-milyutin-va-dieu-kien-toi-uu-6982/)
Luận Văn Họ s- chuẩn tắc các ánh xạ chỉnh hình và tính hyperbolic của các không gian phức (http://updatebook.vn/toan-hoc-32/ho-s-chuan-tac-cac-anh-xa-chinh-hinh-va-tinh-hyperbolic-cua-cac-khong-gian-phuc-6977/)
Luận Văn Về dạng định lý cơ bản thứ hai kiểu cartan cho các đường cong chỉnh hình (http://updatebook.vn/toan-hoc-32/ve-dang-dinh-ly-co-ban-thu-hai-kieu-cartan-cho-cac-duong-cong-chinh-hinh-6971/)
Luận Văn Sử dụng phương pháp graph trong dạy học toán ở trường thpt nhằm tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh (http://updatebook.vn/toan-hoc-32/su-dung-phuong-phap-graph-trong-day-hoc-toan-o-truong-thpt-nham-tich-cuc-hoa-hoat-dong-hoc-tap-cua-hoc-sinh-6970/)
Luận Văn Chiều noether của môđun artin (http://updatebook.vn/toan-hoc-32/chieu-noether-cua-modun-artin-6969/)
Luận Văn Phương trình schrodinger phi tuyến (http://updatebook.vn/toan-hoc-32/phuong-trinh-schrodinger-phi-tuyen-6966/)
Luận Văn Phép chiếu vuông góc và một số ứng dụng (http://updatebook.vn/toan-hoc-32/phep-chieu-vuong-goc-va-mot-so-ung-dung-6965/)
Luận Văn Mặt cực hạn và dãy lặp của ánh xạ chỉnh hình (http://updatebook.vn/toan-hoc-32/mat-cuc-han-va-day-lap-cua-anh-xa-chinh-hinh-6964/)
Luận Văn Thuật toán tìm đường đi ngắn nhất trong lý thuyết đồ thị (http://updatebook.vn/toan-hoc-32/thuat-toan-tim-duong-di-ngan-nhat-trong-ly-thuyet-do-thi-6954/)
Luận Văn Rèn luyện kỹ năng vận dụng lý thuyết đồ thị vào giải toán cho học sinh chuyên tin (http://updatebook.vn/toan-hoc-32/ren-luyen-ky-nang-van-dung-ly-thuyet-do-thi-vao-giai-toan-cho-hoc-sinh-chuyen-tin-6914/)
Luận Văn Về nguyên lý nhân tử lagrange (http://updatebook.vn/toan-hoc-32/ve-nguyen-ly-nhan-tu-lagrange-6839/)
Luận Văn Tính ổn định tiệm cận của tập IĐÊAN nguyên tố liên kết của mô đun đối đồng đều địa phương (http://updatebook.vn/toan-hoc-32/tinh-on-dinh-tiem-can-cua-tap-idean-nguyen-to-lien-ket-cua-mo-dun-doi-dong-deu-dia-phuong-6829/)
Luận Văn Môđun cohen - macaulay dãy (http://updatebook.vn/toan-hoc-32/modun-cohen-macaulay-day-6822/)
Luận Văn Thuật toán frame – stewart giải bài toán tháp hà nội tổng quát (http://updatebook.vn/toan-hoc-32/thuat-toan-frame-a-stewart-giai-bai-toan-thap-ha-noi-tong-quat-6817/)
Luận Văn Một số định lý cổ điển và họ chuẩn tắc các ánh xạ chỉnh hình trong giải tích phức nhiều biến (http://updatebook.vn/toan-hoc-32/mot-so-dinh-ly-co-dien-va-ho-chuan-tac-cac-anh-xa-chinh-hinh-trong-giai-tich-phuc-nhieu-bien-6806/)
Luận Văn Nghiệm toàn cục của một số lớp phương trình vi phân phức (http://updatebook.vn/toan-hoc-32/nghiem-toan-cuc-cua-mot-so-lop-phuong-trinh-vi-phan-phuc-6787/)
Luận Văn Một số kết quả nghiên cứu gần đây về các ánh xạ chỉnh hình tách biến (http://updatebook.vn/toan-hoc-32/mot-so-ket-qua-nghien-cuu-gan-day-ve-cac-anh-xa-chinh-hinh-tach-bien-6677/)
Luận Văn Phân phối giá trị của hàm phân hình và đạo hàm của nó (http://updatebook.vn/toan-hoc-32/phan-phoi-gia-tri-cua-ham-phan-hinh-va-dao-ham-cua-no-6670/)
Luận Văn Một kết quả hữu hạn cho tập idean nguyên tố gắn kết của modun Tor (http://updatebook.vn/toan-hoc-32/mot-ket-qua-huu-han-cho-tap-idean-nguyen-to-gan-ket-cua-modun-tor-6664/)
Luận Văn Nguyên lý bài toán phụ giải bất đẳng thức biến phân (http://updatebook.vn/toan-hoc-32/nguyen-ly-bai-toan-phu-giai-bat-dang-thuc-bien-phan-6661/)
Luận Văn Phương pháp chia miền đối với phương trình song điều hòa (http://updatebook.vn/toan-hoc-32/phuong-phap-chia-mien-doi-voi-phuong-trinh-song-dieu-hoa-6660/)

hoangkyss
15-05-11, 02:09 AM
Luận văn Vật lý HOT:Luận Văn Phân bố liều hấp thụ trong Phantom theo bề dày và khoảng cách đến trục của chùm photon năng lượng 6 MV và 15 MV dùng trong xạ trị (http://updatebook.vn/vat-ly-33/phan-bo-lieu-hap-thu-trong-phantom-theo-be-day-va-khoang-cach-den-truc-cua-chum-photon-nang-luong-6-mv-va-15-mv-dung-trong-xa-tri-12276/)
Tiểu Luận Tiến trình khoa học xây dựng kiến thức Sự xuất hiện suất điện động cảm ứng trong dây dẫn chuyển động (http://updatebook.vn/vat-ly-33/tiein-triinh-khoa-hoic-xay-duing-kiein-thuic-su-xuat-hien-suat-dien-dong-cam-ung-trong-day-dan-chuyen-dong-11761/)
Tiểu Luận Tiến trình khoa học xây dựng kiến thức Điều kiện cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của 3 lực không song song (http://updatebook.vn/vat-ly-33/tiein-triinh-khoa-hoic-xay-duing-kiein-thuic-dieu-kien-can-bang-cua-vat-ran-duoi-tac-dung-cua-3-luc-khong-song-song-11759/)
Tiểu Luận Tìm hiểu hiệu ứng Zeeman (http://updatebook.vn/vat-ly-33/tim-hieu-hieu-ung-zeeman-11756/)
Luận Văn Nghiên cứu chế tạo và một số tính chất quang của vật liệu nano bột và màng ZnS:Ni (http://updatebook.vn/vat-ly-33/nghien-cuu-che-tao-va-mot-so-tinh-chat-quang-cua-vat-lieu-nano-bot-va-mang-zns-ni-11754/)
Luận Văn Một số ứng dụng phổ biến của vật lý trong y học (http://updatebook.vn/vat-ly-33/mot-so-ung-dung-pho-bien-cua-vat-ly-trong-y-hoc-11753/)
Luận Văn Biến đổi Laplace (http://updatebook.vn/vat-ly-33/bien-doi-laplace-11752/)
Luận Văn Phổ hấp thụ và huỳnh quang của các nano tinh thể bán dẫn CdS và CdS/ZnS chế tạo trong AOT (http://updatebook.vn/vat-ly-33/pho-hap-thu-va-huynh-quang-cua-cac-nano-tinh-the-ban-dan-cds-va-cds-zns-che-tao-trong-aot-11751/)
Tiểu Luận Ứng dụng kỹ thuật laser trong y học (http://updatebook.vn/vat-ly-33/ung-dung-ky-thuat-laser-trong-y-hoc-11750/)
Luận Văn Phương pháp phân tích quang phổ (http://updatebook.vn/vat-ly-33/phuong-phap-phan-tich-quang-pho-11749/)
Luận Văn Vận dụng quan điểm duy vật biện chứng trong quá trình nhận thức hệ mặt trời qua các thời kỳ (http://updatebook.vn/vat-ly-33/van-dung-quan-diem-duy-vat-bien-chung-trong-qua-trinh-nhan-thuc-he-mat-troi-qua-cac-thoi-ky-11746/)
Luận Văn Tương tác giữa các hạt cơ bản và các định luật bảo toàn (http://updatebook.vn/vat-ly-33/tuong-tac-giua-cac-hat-co-ban-va-cac-dinh-luat-bao-toan-11744/)
Tiểu Luận Cấu trúc vật chất từ nucleon đến quark (sline) (http://updatebook.vn/vat-ly-33/cau-truc-vat-chat-tu-nucleon-den-quark-sline-11743/)
Luận Văn Chuyển động liên kết(sline) (http://updatebook.vn/vat-ly-33/chuyen-dong-lien-ket-sline-11742/)
Tiểu Luận Ba định luật Newton (http://updatebook.vn/vat-ly-33/ba-dinh-luat-newton-11741/)
Luận Văn Bão từ và những ảnh hưởng đến Trái đất (http://updatebook.vn/vat-ly-33/bao-tu-va-nhung-anh-huong-den-trai-dat-11740/)
Luận Văn Đơn cực từ (http://updatebook.vn/vat-ly-33/don-cuc-tu-11739/)
Luận Văn Điện tích nhỏ nhất xưa và nay (http://updatebook.vn/vat-ly-33/dien-tich-nho-nhat-xua-va-nay-11738/)
Luận Văn Hiện tượng siêu dẫn và những ứng dụng trong khoa học – đời sống (http://updatebook.vn/vat-ly-33/hien-tuong-sieu-dan-va-nhung-ung-dung-trong-khoa-hoc-a-doi-song-11736/)
Luận Văn Sóng điện từ và Ứng dụng (http://updatebook.vn/vat-ly-33/song-dien-tu-va-ung-dung-11734/)
Luận Văn Thiết Kế Bộ Thí Nghiệm Phương Pháp Giảng Dạy Vật Lý Phổ Thông (http://updatebook.vn/vat-ly-33/thiet-ke-bo-thi-nghiem-phuong-phap-giang-day-vat-ly-pho-thong-11730/)
Luận Văn Phân loại và phương pháp giải bài tập Điện động lực vĩ mô (http://updatebook.vn/vat-ly-33/phan-loai-va-phuong-phap-giai-bai-tap-dien-dong-luc-vi-mo-11728/)
Luận Văn Sử dụng hàm Green để giải một số bài toán truyền nhiệt (http://updatebook.vn/vat-ly-33/su-dung-ham-green-de-giai-mot-so-bai-toan-truyen-nhiet-11726/)
Luận Văn Năng lượng xanh (http://updatebook.vn/vat-ly-33/nang-luong-xanh-11724/)
Luận Văn Xác định điểm đặt tương đương của lực từ (http://updatebook.vn/vat-ly-33/xac-dinh-diem-dat-tuong-duong-cua-luc-tu-11722/)
Luận Văn Sử dụng Mapple để giải phương trình truyền nhiệt (http://updatebook.vn/vat-ly-33/su-dung-mapple-de-giai-phuong-trinh-truyen-nhiet-11718/)
Luận Văn Định dạng và phương pháp giải bài tập nhiệt học trong chương trình Vật Lý Phổ Thông (http://updatebook.vn/vat-ly-33/dinh-dang-va-phuong-phap-giai-bai-tap-nhiet-hoc-trong-chuong-trinh-vat-ly-pho-thong-11717/)
Luận Văn Thiết kế bảy bài thí nghiệm vô tuyến điện dùng cho sinh viên Đại học An Giang (http://updatebook.vn/vat-ly-33/thiet-ke-bay-bai-thi-nghiem-vo-tuyen-dien-dung-cho-sinh-vien-dai-hoc-an-giang-11716/)
Luận Văn Tìm hiểu những định luật cơ sở của sự hấp thụ ánh sáng (http://updatebook.vn/vat-ly-33/tim-hieu-nhung-dinh-luat-co-so-cua-su-hap-thu-anh-sang-11637/)
Luận Văn Định dạng và các phương pháp giải bài tập nhiệt học (http://updatebook.vn/vat-ly-33/dinh-dang-va-cac-phuong-phap-giai-bai-tap-nhiet-hoc-9700/)
Luận Văn Nghiên c ứu xây dựng hệ thống câu ỏi trắc nghiệm để kiểm tra đánh giá kết quả học tập phần Cơ học - Vật ý đại cương của sinh viên trường Cao đẳng Kỹ thuật Mỏ - Quảng Ninh (http://updatebook.vn/vat-ly-33/nghien-c-uu-xay-dung-he-thong-cau-oi-trac-nghiem-de-kiem-tra-danh-gia-ket-qua-hoc-tap-phan-co-hoc-vat-y-dai-cuong-cua-sinh-vien-truong-cao-dang-ky-thuat-mo-quang-ninh-9699/)
Luận Văn Tổ chức TN trực diện nhằm kích thích hứng thú học tập, phát huy tính tích cực, tự lực cho HS dân tộc nội trú khi dạy phần “Điện tích, Điện trường” và “Dòng điện không đổi”(vật lý 11) (http://updatebook.vn/vat-ly-33/to-chuc-tn-truc-dien-nham-kich-thich-hung-thu-hoc-tap-phat-huy-tinh-tich-cuc-tu-luc-cho-hs-dan-toc-noi-tru-khi-day-phan-aoedien-tich-dien-truonga-va-aoedong-dien-khong-doia-vat-ly-11-a-9697/)
Luận Văn Thiết kế, chế tạo và sử dụng bộ thí nghiệm về giao thoa sóng nước nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học bài Giao thoa sóng - Vật lí 12 (nâng cao) (http://updatebook.vn/vat-ly-33/thiet-ke-che-tao-va-su-dung-bo-thi-nghiem-ve-giao-thoa-song-nuoc-nham-phat-huy-tinh-tich-cuc-cua-hoc-sinh-trong-day-hoc-bai-giao-thoa-song-vat-li-12-nang-cao-9695/)
Luận Văn Phát triển tư duy học sinh THPT miền núi khi dạy các khái niệm vật lý về chương: Từ trường (http://updatebook.vn/vat-ly-33/phat-trien-tu-duy-hoc-sinh-thpt-mien-nui-khi-day-cac-khai-niem-vat-ly-ve-chuong-tu-truong-9694/)
Luận Văn Nghiên cứu xây dựng và sử dụng bài tập thí nghiệm nhằm tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh trong dạy học vật lí ở trường trung học phổ thông (http://updatebook.vn/vat-ly-33/nghien-cuu-xay-dung-va-su-dung-bai-tap-thi-nghiem-nham-tich-cuc-hoa-hoat-dong-nhan-thuc-cua-hoc-sinh-trong-day-hoc-vat-li-o-truong-trung-hoc-pho-thong-9688/)
Luận Văn Phối hợp các phương pháp và phương tiện dạy học nhằm tích cực hoá hoạt động nhận thức của học sinh trung học phổ thông miền núi khi dạy chương “Dòng điện trong các môi trương”(Vật lý 11- (http://updatebook.vn/vat-ly-33/phoi-hop-cac-phuong-phap-va-phuong-tien-day-hoc-nham-tich-cuc-hoa-hoat-dong-nhan-thuc-cua-hoc-sinh-trung-hoc-pho-thong-mien-nui-khi-day-chuong-aoedong-dien-trong-cac-moi-truonga-vat-ly-11-a-9685/)
Luận Văn Một số biện pháp phát huy tính tích cực hoạt động nhận thức của học sinh THPT miền núi khi dạy học bài tập vật lý phần “Quang hình học” lớp 11 nâng cao (http://updatebook.vn/vat-ly-33/mot-so-bien-phap-phat-huy-tinh-tich-cuc-hoat-dong-nhan-thuc-cua-hoc-sinh-thpt-mien-nui-khi-day-hoc-bai-tap-vat-ly-phan-aoequang-hinh-hoca-lop-11-nang-cao-9681/)
Luận Văn Khai thác và sử dụng internet trong dạy học phần “từ trường và cảm ứng điện từ" (http://updatebook.vn/vat-ly-33/khai-thac-va-su-dung-internet-trong-day-hoc-phan-aoetu-truong-va-cam-ung-dien-tu-9678/)
Luận Văn Giải bài toán động lực bằng phương pháp năng lượng (http://updatebook.vn/vat-ly-33/giai-bai-toan-dong-luc-bang-phuong-phap-nang-luong-9676/)
Tiểu Luận Sao chổi, thiên thạch, sao băng, hành tinh ( slide) (http://updatebook.vn/vat-ly-33/sao-choi-thien-thach-sao-bang-hanh-tinh-slide-9671/)
Tiểu Luận Tiến trình khoa học xây dựng kiến thức "Định luật Ohm cho đoạn mạch có nguồn" (http://updatebook.vn/vat-ly-33/tiein-triinh-khoa-hoic-xay-duing-kiein-thuic-diinh-luait-ohm-cho-doain-maich-coi-nguoin-9667/)
Tiểu Luận Sự xuất hiện suất điện động cảm ứng trong đoạn dây dẫn chuyển động trong từ trường. Chiều của dòng điện cảm ứng trong đoạn dây dẫn chuyển động trong từ trường (http://updatebook.vn/vat-ly-33/su-xuat-hien-suat-dien-dong-cam-ung-trong-doan-day-dan-chuyen-dong-trong-tu-truong-chieu-cua-dong-dien-cam-ung-trong-doan-day-dan-chuyen-dong-trong-tu-truong-9665/)
Tiểu Luận Điều kiện cân bằng của một vật rắn dưới tác dụng của ba lực không song song (http://updatebook.vn/vat-ly-33/dieu-kien-can-bang-cua-mot-vat-ran-duoi-tac-dung-cua-ba-luc-khong-song-song-9663/)
Luận Văn phân loại và cách giải các dạng bài toán về mạch điện xoay chiều và thiết bị điện (http://updatebook.vn/vat-ly-33/phan-loai-va-cach-giai-cac-dang-bai-toan-ve-mach-dien-xoay-chieu-va-thiet-bi-dien-9662/)
Luận Văn Điện động lực học lượng tử (http://updatebook.vn/vat-ly-33/dien-dong-luc-hoc-luong-tu-9658/)
Tiểu Luận Laser- và triển vọng (http://updatebook.vn/vat-ly-33/laser-va-trien-vong-9655/)
Luận Văn Hệ quy chiếu phi quán tính (http://updatebook.vn/vat-ly-33/he-quy-chieu-phi-quan-tinh-9649/)
Tiểu Luận Vấn đề hạt Higgs, lý thuyết và thực nghiệm (http://updatebook.vn/vat-ly-33/van-de-hat-higgs-ly-thuyet-va-thuc-nghiem-9644/)
Tiểu Luận Những nguyên lý vật lý của từ học (http://updatebook.vn/vat-ly-33/nhung-nguyen-ly-vat-ly-cua-tu-hoc-9643/)
Báo Cáo Sử dụng laser trong đo đạc (http://updatebook.vn/vat-ly-33/su-dung-laser-trong-do-dac-9642/)
Tiểu Luận Phật học và Vật Lý học (http://updatebook.vn/vat-ly-33/phat-hoc-va-vat-ly-hoc-9640/)
Tiểu Luận Ứng dụng laser trong đo đạc ( slide) (http://updatebook.vn/vat-ly-33/ung-dung-laser-trong-do-dac-slide-9639/)
Luận Văn Chế tạo màng mỏng ZnO trên đế Si có lớp Ti đệm (http://updatebook.vn/vat-ly-33/che-tao-mang-mong-zno-tren-de-si-co-lop-ti-dem-9636/)
Tiểu Luận So sánh trường hấp dẫn và trường điện từ. (http://updatebook.vn/vat-ly-33/so-sanh-truong-hap-dan-va-truong-dien-tu-9635/)
Tiểu Luận THUỶ ĐIỆN VIỆT NAM Ở HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI ( slide) (http://updatebook.vn/vat-ly-33/thuy-dien-viet-nam-o-hien-tai-va-tuong-lai-slide-9632/)
Luận Văn Tìm hiểu về Sét (http://updatebook.vn/vat-ly-33/tim-hieu-ve-set-9630/)
Luận Văn Chuyển động của điện tích trong điện từ trường ( slide) (http://updatebook.vn/vat-ly-33/chuyen-dong-cua-dien-tich-trong-dien-tu-truong-slide-9629/)
Luận Văn Những ứng dụng của hàm green nói chung và của hàm green không cân bằng nói riêng (http://updatebook.vn/vat-ly-33/nhung-ung-dung-cua-ham-green-noi-chung-va-cua-ham-green-khong-can-bang-noi-rieng-9625/)
Báo Cáo Tìm hiểu sâu thêm vật lý sơ cấp (http://updatebook.vn/vat-ly-33/tim-hieu-sau-them-vat-ly-so-cap-9624/)
Luận Văn Chuyên đề định lý biến thiên động năng (http://updatebook.vn/vat-ly-33/chuyen-de-dinh-ly-bien-thien-dong-nang-9623/)
Luận Văn Tìm hiểu một số laser rắn (http://updatebook.vn/vat-ly-33/tim-hieu-mot-so-laser-ran-9622/)
Luận Văn Tìm Hiểu Sâu Thêm Định Luật Bảo Toàn Động Lượng (http://updatebook.vn/vat-ly-33/tim-hieu-sau-them-dinh-luat-bao-toan-dong-luong-9621/)
Luận Văn Tìm hiểu Laser Sapphire (http://updatebook.vn/vat-ly-33/tim-hieu-laser-sapphire-9620/)
Luận Văn Công nghệ Spintronics (http://updatebook.vn/vat-ly-33/cong-nghe-spintronics-9619/)
Luận Văn Chất bán dẫn Graphene (http://updatebook.vn/vat-ly-33/chat-ban-dan-graphene-9617/)
Luận Văn Phương pháp giả thế thực nghiệm (http://updatebook.vn/vat-ly-33/phuong-phap-gia-the-thuc-nghiem-9616/)
Luận Văn ĐẶC TRƯNG QUANG PHÁT QUANG CỦA VẬT LIỆU KMgSO4Cl (http://updatebook.vn/vat-ly-33/dac-trung-quang-phat-quang-cua-vat-lieu-kmgso4cl-9615/)
Luận Văn Đại địa chấn và sóng thần phía đông Nhật Bản - 1200km từ chấn tâm (http://updatebook.vn/vat-ly-33/dai-dia-chan-va-song-than-phia-dong-nhat-ban-1200km-tu-chan-tam-9614/)
Luận Văn Hạt sơ cấp ( Slide) (http://updatebook.vn/vat-ly-33/hat-so-cap-slide-9612/)
Luận Văn Tìm hiểu năng lượng nguyên tử (http://updatebook.vn/vat-ly-33/tim-hieu-nang-luong-nguyen-tu-9608/)
Luận Văn Lazer- nguyên lý và ứng dụng (http://updatebook.vn/vat-ly-33/lazer-nguyen-ly-va-ung-dung-9606/)
Luận Văn ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp bằng phương pháp kiểm tra không phá hủy( slide) (http://updatebook.vn/vat-ly-33/ung-dung-ky-thuat-hat-nhan-trong-cong-nghiep-bang-phuong-phap-kiem-tra-khong-pha-huy-slide-9605/)
Luận Văn Nghiên cứu độ rộng vạch phổ trong dây lượng tử hình chữ nhật (http://updatebook.vn/vat-ly-33/nghien-cuu-do-rong-vach-pho-trong-day-luong-tu-hinh-chu-nhat-9599/)
Tiểu Luận Thuyết tương đối tổng quát (http://updatebook.vn/vat-ly-33/thuyet-tuong-doi-tong-quat-9593/)
Luận Văn Mặt trời - Tìm hiểu và quan sát qua kính thiên văn Takahashi (http://updatebook.vn/vat-ly-33/mat-troi-tim-hieu-va-quan-sat-qua-kinh-thien-van-takahashi-9592/)
Tiểu Luận Điện động lực học lượng tử (http://updatebook.vn/vat-ly-33/dien-dong-luc-hoc-luong-tu-9582/)
Tiểu Luận Laser-Quang lượng tử (http://updatebook.vn/vat-ly-33/laser-quang-luong-tu-9575/)
Báo Cáo Tìm hiểu nguyên lý ổn dòng của mạch buck converter (http://updatebook.vn/vat-ly-33/tim-hieu-nguyen-ly-on-dong-cua-mach-buck-converter-9162/)
Tiểu Luận Tác động biến đổi khí hậu với ngành thủy sản đồng bằng sông cửu long (http://updatebook.vn/vat-ly-33/tac-dong-bien-doi-khi-hau-voi-nganh-thuy-san-dong-bang-song-cuu-long-313/)
Luận Văn Lựa chọn hệ thống bài tập, hướng dẫn giải và giải bài tập vật lý (chương “dòng điện xoay chiều” lớp 12 - chương trình nâng cao) (http://updatebook.vn/vat-ly-33/lua-chon-he-thong-bai-tap-huong-dan-giai-va-giai-bai-tap-vat-ly-chuong-aoedong-dien-xoay-chieua-lop-12-chuong-trinh-nang-cao-108/)

hoangkyss
15-05-11, 02:10 AM
Luận văn Hóa học HOT:Tiểu Luận Xác định axit hữu cơ từ lá, vỏ quả bứa bằng sắc ký lỏng cao áp (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/xac-dinh-axit-huu-co-tu-la-vo-qua-bua-bang-sac-ky-long-cao-ap-12581/)
Luận Văn Xác định đồng thời Ni, Co, Pd trong bản mạch điện tử bằng phương pháp trắc quang với thuốc thử PAN sử dụng thuật toán hồi quy đa biến (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/xac-dinh-dong-thoi-ni-co-pd-trong-ban-mach-dien-tu-bang-phuong-phap-trac-quang-voi-thuoc-thu-pan-su-dung-thuat-toan-hoi-quy-da-bien-12564/)
Luận Văn Nghiên cứu tổng hợp một số benzandehit thế tetra-O-axetyl-β-D-galactopyranozyl thiosemicacbazon (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/nghien-cuu-tong-hop-mot-so-benzandehit-the-tetra-o-axetyl-i-d-galactopyranozyl-thiosemicacbazon-12561/)
Luận Văn Nghiên cứu biến tính than hoạt tính làm vật liệu hấp phụ xử lý amoni và kim loại nặng trong nước (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/nghien-cuu-bien-tinh-than-hoat-tinh-lam-vat-lieu-hap-phu-xu-ly-amoni-va-kim-loai-nang-trong-nuoc-12559/)
Tiểu Luận Điều kiện cân bằng, điều kiện tự diễn biến của các quá trình hoá học theo quan điểm của nhiệt động học. áp dụng cho quá trình tổng hợp NH3 trong công nghiệp (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/dieu-kien-can-bang-dieu-kien-tu-dien-bien-cua-cac-qua-trinh-hoa-hoc-theo-quan-diem-cua-nhiet-dong-hoc-ap-dung-cho-qua-trinh-tong-hop-nh3-trong-cong-nghiep-12332/)
Báo Cáo Sử dụng vật liệu hữu cơ (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/su-dung-vat-lieu-huu-co-12304/)
Tiểu Luận Phương pháp phân tích thứ nguyên và ứng dụng (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/phuong-phap-phan-tich-thu-nguyen-va-ung-dung-12301/)
Luận Văn Nghiên cứu hình thái cấu trúc và đặc tính điện hóa của polyaniline tổng hợp bằng con đường điện hóa (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/nghien-cuu-hinh-thai-cau-truc-va-dac-tinh-dien-hoa-cua-polyaniline-tong-hop-bang-con-duong-dien-hoa-12275/)
Luận Văn Tìm hiểu quy trình tổng hợp phenolbarbital (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/tim-hieu-quy-trinh-tong-hop-phenolbarbital-12065/)
Luận Văn Tìm hiểu quy trình chế biến xuất khẩu Surimi (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/tim-hieu-quy-trinh-che-bien-xuat-khau-surimi-12063/)
Thạc Sỹ Nghiên cứu thành phần hoá học có trong cây hàn the (desmodium heterophyllum) họ cánh bướm (papilionaceac) (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/nghien-cuu-thanh-phan-hoa-hoc-co-trong-cay-han-the-desmodium-heterophyllum-ho-canh-buom-papilionaceac-12026/)
Thạc Sỹ Nghiên cứu sự tạo phức màu của một số kim loại nặng với thuốc thử hữu cơ bằng phương pháp trắc quang và ứng dụng phân tích đánh giá môi trường (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/nghien-cuu-su-tao-phuc-mau-cua-mot-so-kim-loai-nang-voi-thuoc-thu-huu-co-bang-phuong-phap-trac-quang-va-ung-dung-phan-tich-danh-gia-moi-truong-12016/)
Thạc Sỹ Bước đầu nghiên cứu thành phần hoá học của lá cây đơn tướng quân ( syzygium formosum wall), họ myrtaceae ở thái nguyên (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/buoc-dau-nghien-cuu-thanh-phan-hoa-hoc-cua-la-cay-don-tuong-quan-syzygium-formosum-wall-ho-myrtaceae-o-thai-nguyen-12011/)
Luận Văn Quy trình công nghệ sản xuất kẹo (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/quy-trinh-cong-nghe-san-xuat-keo-11861/)
Luận Văn Quá trình cracking xúc tác (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/qua-trinh-cracking-xuc-tac-11855/)
Luận Văn Thiết kế hệ thống sấy thùng quay ( Sấy đậu xanh nguyên hạt ) (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/thiet-ke-he-thong-say-thung-quay-say-dau-xanh-nguyen-hat-11853/)
Luận Văn Quy trình tổng hợp Methanol (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/quy-trinh-tong-hop-methanol-11852/)
Luận Văn Quy trình tổng hợp Acetandehyt (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/quy-trinh-tong-hop-acetandehyt-11849/)
Luận Văn Quy trình tổng hợp Acid Lactic (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/quy-trinh-tong-hop-acid-lactic-11848/)
Luận Văn Công nghệ sản xuất sợi Nano Cacbon (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/cong-nghe-san-xuat-soi-nano-cacbon-11844/)
Luận Văn Tìm hiểu Dầu gốc (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/tim-hieu-dau-goc-11843/)
Luận Văn Thiết kế sấy khoai mì (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/thiet-ke-say-khoai-mi-11841/)
Luận Văn Thiết kế thiết bị sấy khay bã thải trên dây chuyền nấu bia năng suất: 500kg/h (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/thiet-ke-thiet-bi-say-khay-ba-thai-tren-day-chuyen-nau-bia-nang-suat-500kg-h-11840/)
Luận Văn Thiết kế hệ thống sấy khí thổi (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/thiet-ke-he-thong-say-khi-thoi-11839/)
Luận Văn Thiết kế hệ thống sấy mít sử dụng bơm nhiệt, năng suất sản phẩm 50kg/mẻ (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/thiet-ke-he-thong-say-mit-su-dung-bom-nhiet-nang-suat-san-pham-50kg-me-11838/)
Luận Văn Qui trình công nghệ và thiết bị sấy thùng quay dùng để sấy đường với năng xuất đầu ra là 1200kg/h (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/qui-trinh-cong-nghe-va-thiet-bi-say-thung-quay-dung-de-say-duong-voi-nang-xuat-dau-ra-la-1200kg-h-11836/)
Luận Văn Thiết kế hệ thống sấy dùng để sấy thức ăn cho cá (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/thiet-ke-he-thong-say-dung-de-say-thuc-an-cho-ca-11835/)
Luận Văn Thiết kế máy sấy trà với năng suất 200kg/h (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/thiet-ke-may-say-tra-voi-nang-suat-200kg-h-11834/)
Luận Văn Thiết bị sấy băng tải để sấy chè với năng suất 1400 tấn/ năm (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/thiet-bi-say-bang-tai-de-say-che-voi-nang-suat-1400-tan-nam-11833/)
Luận Văn Sơ chế cao su thiên nhiên (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/so-che-cao-su-thien-nhien-11831/)
Luận Văn Lên men sản xuất axit gltamic (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/len-men-san-xuat-axit-gltamic-11830/)
Luận Văn Thiết kế kho bảo quản lạnh đông thủy sản 150 tấn (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/thiet-ke-kho-bao-quan-lanh-dong-thuy-san-150-tan-11827/)
Luận Văn Thiết kế máy lạnh sản xuất đá viên năng suất 500 kg/ mẻ (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/thiet-ke-may-lanh-san-xuat-da-vien-nang-suat-500-kg-me-11821/)
Luận Văn Công nghệ sản xuất dầu tinh luyện (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/cong-nghe-san-xuat-dau-tinh-luyen-11813/)
Luận Văn Tối ưu hóa việc sử dụng dầu thô trong nhà máy lọc dầu (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/toi-uu-hoa-viec-su-dung-dau-tho-trong-nha-may-loc-dau-11812/)
Báo Cáo Công nghệ sản xuất vật liệu Composite tổ ong (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/cong-nghe-san-xuat-vat-lieu-composite-to-ong-11811/)
Luận Văn Thiết kế tủ cấp đông gió 250Kg/mẻ , tủ đông tiếp xúc 1000Kg/mẻ , hệ thống cấp đông IQF 500Kg/h và máy đá vảy 10T/24h tại xí nghiệp đông lạnh F86-Đà Nẵng (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/thiet-ke-tu-cap-dong-gio-250kg-me-tu-dong-tiep-xuc-1000kg-me-he-thong-cap-dong-iqf-500kg-h-va-may-da-vay-10t-24h-tai-xi-nghiep-dong-lanh-f86-da-nang-11810/)
Luận Văn Báo cáo thực tập công ty mực in Dy Khang (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/bao-cao-thuc-tap-cong-ty-muc-in-dy-khang-11809/)
Luận Văn Thiết kế thiết bị sấy khay bã thải trên dây chuyền nấu bia năng suất: 500kg/h (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/thiet-ke-thiet-bi-say-khay-ba-thai-tren-day-chuyen-nau-bia-nang-suat-500kg-h-11798/)
Luận Văn Nghiên cứu hoạt tính xúc tác phân hủy H2O2 của phức chất giữa Mn2+ và Axetyl Axeton trong điều kiện thường (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/nghien-cuu-hoat-tinh-xuc-tac-phan-huy-h2o2-cua-phuc-chat-giua-mn2-va-axetyl-axeton-trong-dieu-kien-thuong-11797/)
Luận Văn Tính toán thiết kế tháp đệm chưng luyện liên tục hổn hợp hai cấu tử là CH3COOH và H2O (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/tinh-toan-thiet-ke-thap-dem-chung-luyen-lien-tuc-hon-hop-hai-cau-tu-la-ch3cooh-va-h2o-11676/)
Luận Văn Tìm hiểu quá trình nhuộm vải (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/tim-hieu-qua-trinh-nhuom-vai-11660/)
Thạc Sỹ Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra, đánh giá kiến thức chƣơng axit – bazơ trong hóa phân tích (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/xay-dung-he-thong-cau-hoi-trac-nghiem-khach-quan-dung-de-kiem-tra-danh-gia-kien-thuc-chaeong-axit-a-bazo-trong-hoa-phan-tich-11274/)
Thạc Sỹ NGHIÊN CỨU HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT CÓ HOẠT TÍNH SINH HỌC TRONG QUẢ KÉ ĐẦU NGỰA (Xanthium strumarium L.) (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/nghien-cuu-hoa-hoc-cac-hop-chat-co-hoat-tinh-sinh-hoc-trong-qua-ke-dau-ngua-xanthium-strumarium-l-11273/)
Tiểu Luận Phụ Gia Tạo Cấu Trúc Trong Thực Phẩm (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/phu-gia-tao-cau-truc-trong-thuc-pham-11269/)
Luận Văn Tổng Hợp DiMethyl Ete Từ Khí Tổng Hợp Trên Xúc Tác chất mang Al2O3 (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/tong-hop-dimethyl-ete-tu-khi-tong-hop-tren-xuc-tac-chat-mang-al2o3-11172/)
Luận Văn Tổng hợp và tạo dòng phân tử gen interferon alpha 2a (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/tong-hop-va-tao-dong-phan-tu-gen-interferon-alpha-2a-11156/)
Luận Văn Xác định và phân tích tính đa dạng di truyền của một số dòng và giống xoài đang đƣợc trồng tại tỉnh Đồng Tháp (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/xac-dinh-va-phan-tich-tinh-da-dang-di-truyen-cua-mot-so-dong-va-giong-xoai-dang-daeoc-trong-tai-tinh-dong-thap-11154/)
Luận Văn Dùng cột sắc ký ái lực miễn dịch và huỳnh quang kế định lượng ochratoxin a (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/dung-cot-sac-ky-ai-luc-mien-dich-va-huynh-quang-ke-dinh-luong-ochratoxin-a-11153/)
Luận Văn Thiết kế thiết bị bốc hơi trong thực phẩm (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/thiet-ke-thiet-bi-boc-hoi-trong-thuc-pham-10875/)
Luận Văn TÍNH TOÁN THIẾT KẾ NHÀ MÁY SẢN XUẤT BỘT NHẸ (CaCO3) NĂNG SUẤT TẤN/NGÀY (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/tinh-toan-thiet-ke-nha-may-san-xuat-bot-nhe-caco3-nang-suat-tan-ngay-10874/)
Luận Văn Tính toán công nghệ cho một nhà máy lọc dầu với nguyên liệu là dầu thô ARABE LÉGER (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/tinh-toan-cong-nghe-cho-mot-nha-may-loc-dau-voi-nguyen-lieu-la-dau-tho-arabe-leger-10873/)
Luận Văn Thiết kế nhà máy cấp nước cho Thị trấn với số dân 50.000 người (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/thiet-ke-nha-may-cap-nuoc-cho-thi-tran-voi-so-dan-50-000-nguoi-10872/)
Luận Văn Thiết kế xưởng sản xuất cồn tuyệt đối bằng kỹ thuật hấp phụ (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/thiet-ke-xuong-san-xuat-con-tuyet-doi-bang-ky-thuat-hap-phu-10871/)
Luận Văn Thiết kế trạm xử lí nước ngầm công suất 8400m3/ngày đêm (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/thiet-ke-tram-xu-li-nuoc-ngam-cong-suat-8400m3-ngay-dem-10870/)
Luận Văn THIẾT KẾ BỂ AEROTANK XỬ LÝ NƯỚC THẢI XEO GIẤY CÔNG SUẤT 1000 m3/ngày đêm (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/thiet-ke-be-aerotank-xu-ly-nuoc-thai-xeo-giay-cong-suat-1000-m3-ngay-dem-10868/)
Luận Văn Thiết kế tháp hấp thu khí NH3 bằng nước (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/thiet-ke-thap-hap-thu-khi-nh3-bang-nuoc-10867/)
Luận Văn Thiết kế hệ thống hấp phụ tinh luyện cồn pha xăng (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/thiet-ke-he-thong-hap-phu-tinh-luyen-con-pha-xang-10866/)
Luận Văn Thiết kế tháp đệm dùng để hấp thu khí so2 bằng nước (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/thiet-ke-thap-dem-dung-de-hap-thu-khi-so2-bang-nuoc-10865/)
Luận Văn Thiết kế chưng cất hệ êtanol - nước (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/thiet-ke-chung-cat-he-etanol-nuoc-10864/)
Luận Văn Thiết kế hệ thống chưng cất hệ acidacetic - nước (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/thiet-ke-he-thong-chung-cat-he-acidacetic-nuoc-10863/)
Luận Văn Thiết kế hệ thống chưng cất benzen - tuluen bằng tháp chóp (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/thiet-ke-he-thong-chung-cat-benzen-tuluen-bang-thap-chop-10862/)
Luận Văn Tính toán thiết kế tháp chưng cất hỗn hợp Methanol-Nước (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/tinh-toan-thiet-ke-thap-chung-cat-hon-hop-methanol-nuoc-10861/)
Luận Văn Thiết kế chưng cất hệ aceton - metanol (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/thiet-ke-chung-cat-he-aceton-metanol-10860/)
Luận Văn Thiết kế chưng cất hệ benzen - aceton (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/thiet-ke-chung-cat-he-benzen-aceton-10859/)
Luận Văn Chưng cất hệ nước - acid acetic dùng tháp mâm xuyên lỗ (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/chung-cat-he-nuoc-acid-acetic-dung-thap-mam-xuyen-lo-10858/)
Luận Văn Chưng cất aceton - nước mâm chóp (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/chung-cat-aceton-nuoc-mam-chop-10857/)
Luận Văn THIẾT KẾ THÁP CHƯNG CẤT HỖN HỢP ACETONE – NƯỚC LOẠI THÁP ĐỆM NĂNG SUẤT : 1500 (Kg/h) (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/thiet-ke-thap-chung-cat-hon-hop-acetone-a-nuoc-loai-thap-dem-nang-suat-1500-kg-h-10856/)
Luận Văn Thiết kế chưng cất aceton - acid acetic mâm chóp (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/thiet-ke-chung-cat-aceton-acid-acetic-mam-chop-10853/)
Luận Văn Thiết kế chưng cất hệ acid acetic -nước mâm xuyên lỗ (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/thiet-ke-chung-cat-he-acid-acetic-nuoc-mam-xuyen-lo-10850/)
Luận Văn Thiết kế tháp chưng cất loại mâm chóp để chưng cất hỗn hợp axit axetic - nước (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/thiet-ke-thap-chung-cat-loai-mam-chop-de-chung-cat-hon-hop-axit-axetic-nuoc-10849/)
Luận Văn Đồ án tính toán thiết kế hệ thống sản xuất biodiesel từ hạt cao su (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/do-an-tinh-toan-thiet-ke-he-thong-san-xuat-biodiesel-tu-hat-cao-su-10847/)
Luận Văn Tính toán thiết kế hệ thống sản xuất biodiesel từ mỡ cá da trơn 50 000 l/ngày (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/tinh-toan-thiet-ke-he-thong-san-xuat-biodiesel-tu-mo-ca-da-tron-50-000-l-ngay-10844/)
Luận Văn đồ án cô đặc 2 nồi koh (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/do-an-co-dac-2-noi-koh-10843/)
Luận Văn Cô đặc koh nồi gián đoạn (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/co-dac-koh-noi-gian-doan-10841/)
Luận Văn đồ án cô đặc mía đường 1 nồi (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/do-an-co-dac-mia-duong-1-noi-10838/)
Luận Văn Cô đặc sori 2 nồi liên tục ống dài (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/co-dac-sori-2-noi-lien-tuc-ong-dai-10836/)
Luận Văn Thiết kế thiết bị cô đặc nước cam (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/thiet-ke-thiet-bi-co-dac-nuoc-cam-10834/)
Luận Văn CÔ ĐẶC NaNO3 - CÔ ĐẶC CHÂN KHÔNG 1 NỒI (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/co-dac-nano3-co-dac-chan-khong-1-noi-10833/)
Luận Văn Cô đặc mía đường 2 nồi liên tục xuôi chiều (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/co-dac-mia-duong-2-noi-lien-tuc-xuoi-chieu-10832/)
Luận Văn CÔ ĐẶC 2 NỒI NaOH (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/co-dac-2-noi-naoh-10831/)
Luận Văn Công nghệ sản xuất xà bông cục tại công ty tnhh sx mỹ phẩm lan hảo – thorakao (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/cong-nghe-san-xuat-xa-bong-cuc-tai-cong-ty-tnhh-sx-my-pham-lan-hao-a-thorakao-10708/)
Luận Văn TỐI ƯU HÓA QUÁ TRÌNH REFORMING ETANOL ĐỂ SẢN XUẤT H2 SỬ DỤNG XÚC TÁC Ni/Al2O3 TRÊN PHẦN MỀM HYSYS( slide) (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/toi-uu-hoa-qua-trinh-reforming-etanol-de-san-xuat-h2-su-dung-xuc-tac-ni-al2o3-tren-phan-mem-hysys-slide-10666/)
Luận Văn Nghiên cứu điều chế glucosamin từ vỏ tôm (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/nghien-cuu-dieu-che-glucosamin-tu-vo-tom-10664/)
CÔ ĐẶC NaCl (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/co-dac-nacl-10581/)
Luận Văn CÔ ĐẶC CHÂN KHÔNG NaNO3 3 NỒI LIÊN TỤC (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/co-dac-chan-khong-nano3-3-noi-lien-tuc-10580/)
Luận Văn Thiết kế hệ thống điều chỉnh cụm thiết bị cô đặc 1 nồi (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/thiet-ke-he-thong-dieu-chinh-cum-thiet-bi-co-dac-1-noi-10579/)
Luận Văn Cô đặc kết tinh nước nho (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/co-dac-ket-tinh-nuoc-nho-10577/)
Luận Văn Kỹ thuật sản xuất Amoniac ( slide) (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/ky-thuat-san-xuat-amoniac-slide-10561/)
Luận Văn Kỹ thuật sản xuất Amoniac (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/ky-thuat-san-xuat-amoniac-10474/)
Báo Cáo Nghiên cứu sản xuất MnSO4 (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/nghien-cuu-san-xuat-mnso4-10436/)
Luận Văn Thiết kế hệ thống chưng cất Aceton –Acid Acetic (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/thiet-ke-he-thong-chung-cat-aceton-aacid-acetic-10383/)
Luận Văn Báo cáo thực tập xí nghiệp chế biến thủy hải sản và thực phẩm (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/bao-cao-thuc-tap-xi-nghiep-che-bien-thuy-hai-san-va-thuc-pham-9890/)
Luận Văn Báo cáo thực tập nhà máy cao su miền nam (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/bao-cao-thuc-tap-nha-may-cao-su-mien-nam-9885/)
Luận Văn Thiết kế nhà máy chế biến thủy sản (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/thiet-ke-nha-may-che-bien-thuy-san-9882/)
Luận Văn Quá trình và thiết bị phân xưởng sản xuất Acetylen Gia Định (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/qua-trinh-va-thiet-bi-phan-xuong-san-xuat-acetylen-gia-dinh-9880/)
Luận Văn Thiết kế hệ thống điều khiển hệ chưng cất consider (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/thiet-ke-he-thong-dieu-khien-he-chung-cat-consider-9875/)
Luận Văn Nấm men cho sản xuất rượu vang (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/nam-men-cho-san-xuat-ruou-vang-9874/)
Luận Văn Lập thang độ cứng chuẩn đánh giá cảm quan cấu trúc bánh bích quy ( slide) (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/laip-thang-doi-cuing-chuain-dainh-giai-caim-quan-caiu-truic-bainh-biich-quy-slide-9871/)
Luận Văn Hảo sát mối tương quan giữa phương pháp phân tích bằng thiết bị và phương pháp phân tích cảm quan trong phân tích độ cứng của sản phẩm bánh biscuit (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/hao-sat-moi-tuong-quan-giua-phuong-phap-phan-tich-bang-thiet-bi-va-phuong-phap-phan-tich-cam-quan-trong-phan-tich-do-cung-cua-san-pham-banh-biscuit-9869/)
Luận Văn Sản xuất biodiesel từ mỡ cá da trơn (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/san-xuat-biodiesel-tu-mo-ca-da-tron-9867/)
Luận Văn Nghiên cứu pha trộn để tạo dung môi xanh (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/nghien-cuu-pha-tron-de-tao-dung-moi-xanh-9864/)
Luận Văn Nghiên cứu chuyển hóa dầu ăn phế thải & mỡ cá thành bio (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/nghien-cuu-chuyen-hoa-dau-an-phe-thai-and-mo-ca-thanh-bio-9862/)
Luận Văn Nghiên cứu quá trình tổng hợp biodiezel từ dầu dừa trên xúc tác dị thể NaOH/MgO (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/nghien-cuu-qua-trinh-tong-hop-biodiezel-tu-dau-dua-tren-xuc-tac-di-the-naoh-mgo-9861/)
Luận Văn Công nghệ sản xuất kefix (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/cong-nghe-san-xuat-kefix-9858/)
Luận Văn ứng dụng than bùn trong hấp thúc các chất vô cơ (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/ung-dung-than-bun-trong-hap-thuc-cac-chat-vo-co-9857/)
Luận Văn Thiết kế phân xưởng sản xuất màng mỏng PVC năng suất 4100 tấn/năm (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/thiet-ke-phan-xuong-san-xuat-mang-mong-pvc-nang-suat-4100-tan-nam-9853/)
Luận Văn Nghiên cứu mầu xuơng gốm thô (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/nghien-cuu-mau-xuong-gom-tho-9850/)
Luận Văn Nghiên cứu xử lý rỉ trên bề mặt kim loại và các hợp kim của sắt (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/nghien-cuu-xu-ly-ri-tren-be-mat-kim-loai-va-cac-hop-kim-cua-sat-9849/)
Luận Văn Mô phỏng và tính toán phân bố nhiệt độ trong vật thể 2 chiều (silde) (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/mo-phong-va-tinh-toan-phan-bo-nhiet-do-trong-vat-the-2-chieu-silde-9847/)
Luận Văn Nghiên cứu khả năng xử lý Niken trong nước thải mạ điện bằng phương pháp kết tủa kết hợp với hấp phụ sử dụng than bùn biến tính (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/nghien-cuu-kha-nang-xu-ly-niken-trong-nuoc-thai-ma-dien-bang-phuong-phap-ket-tua-ket-hop-voi-hap-phu-su-dung-than-bun-bien-tinh-9843/)
Luận Văn Thiết kế nhà máy đường hiện đại (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/thiet-ke-nha-may-duong-hien-dai-9842/)
Luận Văn Thiết kế hệ thống điều khiển tự động hệ chưng cất condensate (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/thiet-ke-he-thong-dieu-khien-tu-dong-he-chung-cat-condensate-9841/)
Luận Văn Thiết kế nhà máy sản xuất nước giải khát (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/thiet-ke-nha-may-san-xuat-nuoc-giai-khat-9838/)
MỞ ĐẦU Dầu mỏ là khoáng vật phong phú nhất trong tự nhiên, là một trong những nguyên liệu thô quan trọng nhất mà loài người có được và nó là một trong những nguồn cung cấp hydrocacbon phong phú n (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/mo-dau-dau-mo-la-khoang-vat-phong-phu-nhat-trong-tu-nhien-la-mot-trong-nhung-nguyen-lieu-tho-quan-trong-nhat-ma-loai-nguoi-co-duoc-va-no-la-mot-trong-nhung-nguon-cung-cap-hydrocacbon-phong-phu-n-9835/)
Luận Văn Nghiên cứu và chế tạo bột huỳnh quang (Y,Gd)BO3 Eu3 phát ánh sáng đỏ (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/nghien-cuu-va-che-tao-bot-huynh-quang-y-gd-bo3-eu3-phat-anh-sang-do-9777/)
Luận Văn Nghiên cứu chế tạo vật liệu màng mỏng chứa Platin, Thiếc trên nền dẫn điện và hoạt tính điện hóa của chúng (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/nghien-cuu-che-tao-vat-lieu-mang-mong-chua-platin-thiec-tren-nen-dan-dien-va-hoat-tinh-dien-hoa-cua-chung-9770/)
Luận Văn tính toán thiết kế tháp đệm chưng luyện liên tục hổn hợp hai cấu tử là CH3COOH và H2O (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/tinh-toan-thiet-ke-thap-dem-chung-luyen-lien-tuc-hon-hop-hai-cau-tu-la-ch3cooh-va-h2o-9714/)
Thạc Sỹ PHÂN TÍCH DẠNG KIM LOẠI CHÌ (Pb) VÀ CADIMI (Cd) TRONG ĐẤT VÀ TRẦM TÍCH BẰNG PHƢƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/phan-tich-dang-kim-loai-chi-pb-va-cadimi-cd-trong-dat-va-tram-tich-bang-phaeong-phap-quang-pho-hap-thu-nguyen-tu-9634/)
Thạc Sỹ Nghiên cứu thành phần hóa học của lá cây cà phê chè (coffea arabica, rubiacea) (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/nghien-cuu-thanh-phan-hoa-hoc-cua-la-cay-ca-phe-che-coffea-arabica-rubiacea-9048/)
Thạc Sỹ Theo dõi hàm lượng hoạt chất diterpenoit trong cây Khổ sâm cho lá (Croton tonkinensis Gagnep.,) họ Euphorbiaceae (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/theo-doi-ham-luong-hoat-chat-diterpenoit-trong-cay-kho-sam-cho-la-croton-tonkinensis-gagnep-ho-euphorbiaceae-9045/)
Thạc Sỹ Nghiên cứu hoá học và nhận dạng một số nhóm chất có trong cây đỏ ngọn (cratoxylum prunifolium kurtz) (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/nghien-cuu-hoa-hoc-va-nhan-dang-mot-so-nhom-chat-co-trong-cay-do-ngon-cratoxylum-prunifolium-kurtz-8955/)
Thạc Sỹ Nghiên cứu khả năng tách loại và thu hồi một số kim loại nặng trong dung dịch nước bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ lạc (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/nghien-cuu-kha-nang-tach-loai-va-thu-hoi-mot-so-kim-loai-nang-trong-dung-dich-nuoc-bang-vat-lieu-hap-phu-che-tao-tu-vo-lac-8927/)
Thạc Sỹ Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan để kiểm tra đánh giá kiến thức học phần các phương pháp phân tích hoá lý trong hoá phân tích đối với sinh viên hệ cử nhân trường đại học sư (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/xay-dung-he-thong-cau-hoi-trac-nghiem-khach-quan-de-kiem-tra-danh-gia-kien-thuc-hoc-phan-cac-phuong-phap-phan-tich-hoa-ly-trong-hoa-phan-tich-doi-voi-sinh-vien-he-cu-nhan-truong-dai-hoc-su-8926/)
Luận Văn Hóa phân tích (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/hoa-phan-tich-8919/)
Luận Văn ảnh hưởng của nhôm sunfat đến quá trình xử lý chất ô nhiễm hữu cơ và các chất dinh dưỡng trong hệ thống thiếu khí (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/anh-huong-cua-nhom-sunfat-den-qua-trinh-xu-ly-chat-o-nhiem-huu-co-va-cac-chat-dinh-duong-trong-he-thong-thieu-khi-8820/)
Luận Văn Ảnh hưởng của pH đến tai trong bùn hoạt tính (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/anh-huong-cua-ph-den-tai-trong-bun-hoat-tinh-8813/)
Luận Văn Ảnh hưởng của pH đến tai trong bùn hoạt tính (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/anh-huong-cua-ph-den-tai-trong-bun-hoat-tinh-8800/)
Luận Văn Hiện tượng làm thay đổi vận tốc phản ứng (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/hien-tuong-lam-thay-doi-van-toc-phan-ung-8793/)
Luận Văn Sưu tầm, xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập hóa học để hình thành và phát triển khái xit-bazo (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/suu-tam-xay-dung-va-su-dung-he-thong-bai-tap-hoa-hoc-de-hinh-thanh-va-phat-trien-khai-xit-bazo-8791/)
Luận Văn Hiện tượng làm thay đổi vận tốc phản ứng (102 trang) (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/hien-tuong-lam-thay-doi-van-toc-phan-ung-102-trang-8785/)
Luận Văn Nghiên cứu thành phần hóa học của cây bán hạ ba thùy (typhonium trilobatum, araceae) (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/nghien-cuu-thanh-phan-hoa-hoc-cua-cay-ban-ha-ba-thuy-typhonium-trilobatum-araceae-7654/)
Luận Văn Khảo sát, nghiên cứu, xác định hàm lượng các cation kim loại nặng trong nƣớc thải và nước sinh hoạt bằng phương pháp von - ampe hòa tan anot xung vi phân (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/khao-sat-nghien-cuu-xac-dinh-ham-luong-cac-cation-kim-loai-nang-trong-naeoc-thai-va-nuoc-sinh-hoat-bang-phuong-phap-von-ampe-hoa-tan-anot-xung-vi-phan-7330/)
Luận Văn Nghiên cứu phương pháp phân tích vi lượng iot trong các đối tượng môi trường (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/nghien-cuu-phuong-phap-phan-tich-vi-luong-iot-trong-cac-doi-tuong-moi-truong-7323/)
Luận Văn Nghiên cứu hoá học và nhận dạng một số nhóm chất có trong cây chó đẻ răng cưa (phyllanthus urinaria l., euphorbiaceae) (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/nghien-cuu-hoa-hoc-va-nhan-dang-mot-so-nhom-chat-co-trong-cay-cho-de-rang-cua-phyllanthus-urinaria-l-euphorbiaceae-7294/)
Luận Văn Nghiên cứu khả năng hấp phụ một số ion kim loại nặng trên vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ lạc và thăm dò xử lý môi trường (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/nghien-cuu-kha-nang-hap-phu-mot-so-ion-kim-loai-nang-tren-vat-lieu-hap-phu-che-tao-tu-vo-lac-va-tham-do-xu-ly-moi-truong-7142/)
Luận Văn Nghiên cứu tổng hợp một số dẫn xuất Aryltetrazol có hoạt tính sinh học (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/nghien-cuu-tong-hop-mot-so-dan-xuat-aryltetrazol-co-hoat-tinh-sinh-hoc-7134/)
Luận Văn Hoàn thiện phương pháp tính lặp theo điều kiện proton kết hợp với phƣơng pháp bình phƣơng tối thiểu để đánh giá hằng số cân bằng của các đơn axit đơn (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/hoan-thien-phuong-phap-tinh-lap-theo-dieu-kien-proton-ket-hop-voi-phaeong-phap-binh-phaeong-toi-thieu-de-danh-gia-hang-so-can-bang-cua-cac-don-axit-don-7111/)
Luận Văn Nghiên cứu tổng hợp và chuyển hoá dẫn xuất 3 -axetylcumarin và 3 - xetycromon đi từ o-hiđroxiaxetophenon (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/nghien-cuu-tong-hop-va-chuyen-hoa-dan-xuat-3-axetylcumarin-va-3-xetycromon-di-tu-o-hidroxiaxetophenon-6967/)
Luận Văn TỔNG HỢP, NGHIÊN CỨU PHỨC CHẤT CỦA MỘT SỐ NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM (Sm, Eu, Tm, Yb) VỚI L – TYROSIN BẰNG CÁC PHƢƠNG PHÁP HÓA LÍ (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/tong-hop-nghien-cuu-phuc-chat-cua-mot-so-nguyen-to-dat-hiem-sm-eu-tm-yb-voi-l-a-tyrosin-bang-cac-phaeong-phap-hoa-li-6918/)
Luận Văn Nghiên cứu xác định tổng số và tổng dạng asen trong một số hải sản bằng phương pháp trắc quang (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/nghien-cuu-xac-dinh-tong-so-va-tong-dang-asen-trong-mot-so-hai-san-bang-phuong-phap-trac-quang-6916/)
Luận Văn NGHIÊN CỨU CHIẾT - TRẮC QUANG SỰ TẠO PHỨC ĐA LIGAN TRONG HỆ: 1-(2- PYRIDYLAZO)-2-NAPHTOL (PAN - 2) - Fe (III) - SCN- VÀ ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/nghien-cuu-chiet-trac-quang-su-tao-phuc-da-ligan-trong-he-1-2-pyridylazo-2-naphtol-pan-2-fe-iii-scn-va-ung-dung-phan-tich-6830/)
Luận Văn Nghiên cứu sự tạo phức đơn, đa phối tử của một số nguyên tố đất hiếm nặng với L–Methionin và axetyl axeton bằng phương pháp chuẩn độ đo pH (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/nghien-cuu-su-tao-phuc-don-da-phoi-tu-cua-mot-so-nguyen-to-dat-hiem-nang-voi-lamethionin-va-axetyl-axeton-bang-phuong-phap-chuan-do-do-ph-6827/)
Luận Văn Nghiên cứu khả năng hấp phụ metyl đỏ trong dung dịch nước của các vật liệu hấp phụ chế tạo từ bã mía và thử nghiệm xử lý môi trường (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/nghien-cuu-kha-nang-hap-phu-metyl-do-trong-dung-dich-nuoc-cua-cac-vat-lieu-hap-phu-che-tao-tu-ba-mia-va-thu-nghiem-xu-ly-moi-truong-6823/)
Luận Văn Xác định hàm lƣợng cadimi và chì trong một số loại rau xanh tại huyện đại từ- tỉnh thái nguyên bằng phƣơng pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa (f-aas) (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/xac-dinh-ham-laeong-cadimi-va-chi-trong-mot-so-loai-rau-xanh-tai-huyen-dai-tu-tinh-thai-nguyen-bang-phaeong-phap-pho-hap-thu-nguyen-tu-ngon-lua-f-aas-6816/)
Luận Văn NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH HÀM LƯỢNG P VÀ Mn TRONG GANG VÀ THÉP BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRẮC QUANG (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/nghien-cuu-phan-tich-ham-luong-p-va-mn-trong-gang-va-thep-bang-phuong-phap-trac-quang-6805/)
Luận Văn Nghiên cứu, xác định hàm lượng một số ion kim loại nặng trong thực phẩm bằng phương pháp chiết – trắc quang (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/nghien-cuu-xac-dinh-ham-luong-mot-so-ion-kim-loai-nang-trong-thuc-pham-bang-phuong-phap-chiet-a-trac-quang-6804/)
Luận Văn Nghian cứu xác định dạng crôm trong nước và trầm tích bằng các phương pháp hoá lí hiện đại (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/nghian-cuu-xac-dinh-dang-crom-trong-nuoc-va-tram-tich-bang-cac-phuong-phap-hoa-li-hien-dai-6788/)
Luận Văn Nghiên cứu thành phần hoá học cây xuyên tâm thảo (canscora lucidissima) họ long đởm (gentianaceae) ở cao bằng (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/nghien-cuu-thanh-phan-hoa-hoc-cay-xuyen-tam-thao-canscora-lucidissima-ho-long-dom-gentianaceae-o-cao-bang-6776/)
Luận Văn Úng dụng than bùn trong hấp phụ các chất vô cơ (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/ung-dung-than-bun-trong-hap-phu-cac-chat-vo-co-1366/)
Luận Văn Chưng cất dầu thô (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/chung-cat-dau-tho-1365/)
Luận Văn Hiện tượng làm thay đổi vận tốc phản ứng (http://updatebook.vn/hoa-hoc-34/hien-tuong-lam-thay-doi-van-toc-phan-ung-109/)

hoangkyss
15-05-11, 02:11 AM
Luận văn Sinh học HOT:Tiểu Luận Lịch sử và Phương pháp Nghiên cứu Nucleic Acid (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/lich-su-va-phuong-phap-nghien-cuu-nucleic-acid-12584/)
Tiểu Luận Phương pháp PCR (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/phuong-phap-pcr-12572/)
Tiểu Luận Chế biến nước thanh long cô đặc từ nguồn nguyên liệu thanh long Bình Thuận (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/che-bien-nuoc-thanh-long-co-dac-tu-nguon-nguyen-lieu-thanh-long-binh-thuan-12423/)
Tiểu Luận Môi trường và tác động của ô tô đến môi trường (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/moi-truong-va-tac-dong-cua-o-to-den-moi-truong-12328/)
Luận Văn Xử lý nước nhiềm amoni (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/xu-ly-nuoc-nhiem-amoni-12250/)
Luận Văn Xử lý nước thải chế biến thủy sản (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/xu-ly-nuoc-thai-che-bien-thuy-san-12249/)
Luận Văn Công nghệ chế biến thủy sản truyền thống (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/cong-nghe-che-bien-thuy-san-truyen-thong-12109/)
Luận Văn Phương pháp thực nghiệm dùng để định tên các loài vi khuẩn (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/phuong-phap-thuc-nghiem-dung-de-dinh-ten-cac-loai-vi-khuan-12108/)
Luận Văn Atiso - Công nghệ bảo quản và chế biến (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/atiso-cong-nghe-bao-quan-va-che-bien-12062/)
Thạc Sỹ Tuyển chọn, nuôi cấy chủng aspergillus oryzae sinh tổng hợp endo-β-1,4-glucanase và xác định tính chất lý hóa của nó (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/tuyen-chon-nuoi-cay-chung-aspergillus-oryzae-sinh-tong-hop-endo-i-1-4-glucanase-va-xac-dinh-tinh-chat-ly-hoa-cua-no-12019/)
Thạc Sỹ đánh giá về thành phần loài, năng suất, chất lượng của tập đoàn cây thức ăn gia súc huyện yên sơn - tỉnh tuyên quang (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/danh-gia-ve-thanh-phan-loai-nang-suat-chat-luong-cua-tap-doan-cay-thuc-an-gia-suc-huyen-yen-son-tinh-tuyen-quang-12018/)
Thạc Sỹ Phân lập và thiết kế vector ức chế biểu hiện gen mã hóa enzyme invertase (-fructofuranosidase) nhằm tăng trữ lƣợng sucrose ở cây mía (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/phan-lap-va-thiet-ke-vector-uc-che-bieu-hien-gen-ma-hoa-enzyme-invertase-i-fructofuranosidase-nham-tang-tru-laeong-sucrose-o-cay-mia-11961/)
Thạc Sỹ PHÂN LẬP PROMOTER CỦA GEN MÃ HÓA CHO ENZYME CINNAMYL ALCOHOL DEHYDROGENASE (CAD) VÀ THIẾT KẾ VECTOR CHUYỂN GEN MANG ĐOẠN GEN MÃ HÓA CHO ENZYME CINNAMOYL CoA REDUCTASE (CCR) TỪ CÂY BẠCH ĐÀN URO (EUCALY (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/phan-lap-promoter-cua-gen-ma-hoa-cho-enzyme-cinnamyl-alcohol-dehydrogenase-cad-va-thiet-ke-vector-chuyen-gen-mang-doan-gen-ma-hoa-cho-enzyme-cinnamoyl-coa-reductase-ccr-tu-cay-bach-dan-uro-eucaly-11959/)
Thạc Sỹ Nghiên cứu tính đa dạng của virus y trên khoai tây trồng tại thái nguyên (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/nghien-cuu-tinh-da-dang-cua-virus-y-tren-khoai-tay-trong-tai-thai-nguyen-11958/)
Thạc Sỹ Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc và tính đa dạng thực vật trong một số trạng thái thảm thực vật ở xã thần sa, huyện võ nhai, tỉnh thái nguyên (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/nghien-cuu-dac-diem-cau-truc-va-tinh-da-dang-thuc-vat-trong-mot-so-trang-thai-tham-thuc-vat-o-xa-than-sa-huyen-vo-nhai-tinh-thai-nguyen-11954/)
Thạc Sỹ Nghiên cứu ảnh hưởng của một số kiểu thảm thực vật đến một số tính chất lý, hóa học cơ bản của đất ở xã yên ninh - huyện phú lương - tỉnh thái nguyên (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/nghien-cuu-anh-huong-cua-mot-so-kieu-tham-thuc-vat-den-mot-so-tinh-chat-ly-hoa-hoc-co-ban-cua-dat-o-xa-yen-ninh-huyen-phu-luong-tinh-thai-nguyen-11953/)
Thạc Sỹ Phát triển hệ thống tái sinh ở cây đậu xanh (vigna radiata (l.) wilczek) phục vụ chọn dòng chịu hạn và chuyển gen (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/phat-trien-he-thong-tai-sinh-o-cay-dau-xanh-vigna-radiata-l-wilczek-phuc-vu-chon-dong-chiu-han-va-chuyen-gen-11948/)
Thạc Sỹ Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc và tái sinh tự nhiên trong một số trạng thái thảm thực vật thứ sinh tại vùng đầu nguồn hồ thác bà, tỉnh yên bái (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/nghien-cuu-dac-diem-cau-truc-va-tai-sinh-tu-nhien-trong-mot-so-trang-thai-tham-thuc-vat-thu-sinh-tai-vung-dau-nguon-ho-thac-ba-tinh-yen-bai-11946/)
Thạc Sỹ đánh giá một số mô hình khai thác thức ăn chăn nuôi bõ tại hai tỉnh bắc kạn và vĩnh phöc (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/danh-gia-mot-so-mo-hinh-khai-thac-thuc-an-chan-nuoi-bo-tai-hai-tinh-bac-kan-va-vinh-phac-11945/)
Thạc Sỹ Nghiên cứu ứng dụng một số kỹ thuật chẩn đoán nhanh vibrio cholerae gây dịch tiêu chảy cấp tại tỉnh thái nguyên năm 2008 (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/nghien-cuu-ung-dung-mot-so-ky-thuat-chan-doan-nhanh-vibrio-cholerae-gay-dich-tieu-chay-cap-tai-tinh-thai-nguyen-nam-2008-a-11942/)
Báo Cáo Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn lactic dùng trong chế biến và bảo quản thức ăn thô xanh và phụ phẩm nông nghiệp cho gia súc nhai lại (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/phan-lap-va-tuyen-chon-vi-khuan-lactic-dung-trong-che-bien-va-bao-quan-thuc-an-tho-xanh-va-phu-pham-nong-nghiep-cho-gia-suc-nhai-lai-11788/)
Luận Văn Chọn lọc và nhân sinh khối nấm Trichodema đối kháng với nấm gây hại cây trồng (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/chon-loc-va-nhan-sinh-khoi-nam-trichodema-doi-khang-voi-nam-gay-hai-cay-trong-11715/)
Tiểu Luận Nectar cà chua (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/nectar-ca-chua-11680/)
Tiểu Luận Cải thiện chất lượng kẹo hạt điều (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/cai-thien-chat-luong-keo-hat-dieu-11679/)
Luận Văn Xác định các chất màu có trong Curcumin thô chiết từ củ nghệ vàng ở miền Trung Việt Nam (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/xac-dinh-cac-chat-mau-co-trong-curcumin-tho-chiet-tu-cu-nghe-vang-o-mien-trung-viet-nam-11678/)
Luận Văn Kỹ năng giải toán sinh học trên máy tính casio (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/ky-nang-giai-toan-sinh-hoc-tren-may-tinh-casio-11655/)
Luận Văn Nghiên cứu sự đa dạng di truyền của nấm Metarhizium anisopliae dựa v̀ào trình tự gen Pr1 v̀à vùng rDNA- ITS (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/nghien-cuu-su-da-dang-di-truyen-cua-nam-metarhizium-anisopliae-dua-viao-trinh-tu-gen-pr1-via-vung-rdna-its-11549/)
Luận Văn Tối ưu hóa quy tình chuyển gene gfp vào vi khuẩn Pseudomonas fluorescens bằng phương pháp tiếp hợp ba thành phần (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/toi-uu-hoa-quy-tinh-chuyen-gene-gfp-vao-vi-khuan-pseudomonas-fluorescens-bang-phuong-phap-tiep-hop-ba-thanh-phan-11542/)
Luận Văn ứng dụng kỹ thuật elisa xét nghiệm hàm lượng progesterone sữa giúp chẩn đoán sớm mang thai trên bò không động dục hoặc phối nhiều lần không đậu được điều trị bằng kích thích tố tại công ty (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/ung-dung-ky-thuat-elisa-xet-nghiem-ham-luong-progesterone-sua-giup-chan-doan-som-mang-thai-tren-bo-khong-dong-duc-hoac-phoi-nhieu-lan-khong-dau-duoc-dieu-tri-bang-kich-thich-to-tai-cong-ty-11533/)
Luận Văn Khảo sát ảnh hưởng của dịch nấm (Phytophthora capsici ) và các tác nhân hóa lý dến sự sinh trưởng và khả năng tạo đột biến của cây tiêu (Piper nigrum L.) nuôi cấy mô (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/khao-sat-anh-huong-cua-dich-nam-phytophthora-capsici-va-cac-tac-nhan-hoa-ly-den-su-sinh-truong-va-kha-nang-tao-dot-bien-cua-cay-tieu-piper-nigrum-l-nuoi-cay-mo-11530/)
Luận Văn Nghiên cứu phương pháp chiết xuất sinh khối vi khuẩn lam Spirulina platensis bổ sung vào nước giải khát (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/nghien-cuu-phuong-phap-chiet-xuat-sinh-khoi-vi-khuan-lam-spirulina-platensis-bo-sung-vao-nuoc-giai-khat-11526/)
Luận Văn Phân lập và định danh một số vi sinh vật có khả năng kích thích sinh trưởng thực vật ở vườn Quốc gia Cát Tiên (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/phan-lap-va-dinh-danh-mot-so-vi-sinh-vat-co-kha-nang-kich-thich-sinh-truong-thuc-vat-o-vuon-quoc-gia-cat-tien-11522/)
Luận Văn Phát hiện nấm Fusarium spp. gây bệnh thối xương rồng (Cactaceae) bằng kỹ thuật PCR (polymerase chain reaction) (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/phat-hien-nam-fusarium-spp-gay-benh-thoi-xuong-rong-cactaceae-bang-ky-thuat-pcr-polymerase-chain-reaction-11516/)
Luận Văn Đánh giá biến lượng di truyền quần thể con lai cây cao su của tổ hợp lai PB260 x RO44/268 bằng kỹ thuật RAPD (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/danh-gia-bien-luong-di-truyen-quan-the-con-lai-cay-cao-su-cua-to-hop-lai-pb260-x-ro44-268-bang-ky-thuat-rapd-11513/)
Luận Văn Khảo sát, phân tích và so sánh chất lượng mùi thơm của một số giống lúa thơm trồng ở Đồng bằng sông Cửu Long (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/khao-sat-phan-tich-va-so-sanh-chat-luong-mui-thom-cua-mot-so-giong-lua-thom-trong-o-dong-bang-song-cuu-long-11508/)
Luận Văn Phân lập vi khuẩn Bacillus subtilis từ đất, khảo sát khả năng ức chế sản sinh aflatoxin của các chủng phân lập được (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/phan-lap-vi-khuan-bacillus-subtilis-tu-dat-khao-sat-kha-nang-uc-che-san-sinh-aflatoxin-cua-cac-chung-phan-lap-duoc-11505/)
Luận Văn Khảo sát khả năng sinh axít lactic và tính kháng của Lactobacillus acidophilus đối với vi khuẩn E. coli dùng để sản xuất chế phẩm probiotic (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/khao-sat-kha-nang-sinh-axit-lactic-va-tinh-khang-cua-lactobacillus-acidophilus-doi-voi-vi-khuan-e-coli-dung-de-san-xuat-che-pham-probiotic-11503/)
Luận Văn Khảo sát hiệu quả một số thuốc bảo vệ thực vật dùng phòng trị bệnh rụng lá Corynespora (Corynespora cassiicola (Berk. & Curt.) Wei.) trên cây cao su (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/khao-sat-hieu-qua-mot-so-thuoc-bao-ve-thuc-vat-dung-phong-tri-benh-rung-la-corynespora-corynespora-cassiicola-berk-and-curt-wei-tren-cay-cao-su-11462/)
Luận Văn Tách chiết, tinh sạch và tính chất của protease từ nội tạng và đầu tôm sú (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/tach-chiet-tinh-sach-va-tinh-chat-cua-protease-tu-noi-tang-va-dau-tom-su-11460/)
Luận Văn Nuôi cấy mô cây dầu mè (Jatropha curcas L) (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/nuoi-cay-mo-cay-dau-me-jatropha-curcas-l-11459/)
Luận Văn Xác định quy trình ly trích dna từ lông heo (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/xac-dinh-quy-trinh-ly-trich-dna-tu-long-heo-11458/)
Luận Văn Khảo sát sự ra hoa trong ống nghiệm ở cây lan sò (Dischidia pectinoides Pearson) và cây bắt ruồi (Drosera burmannii Vahl) (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/khao-sat-su-ra-hoa-trong-ong-nghiem-o-cay-lan-so-dischidia-pectinoides-pearson-va-cay-bat-ruoi-drosera-burmannii-vahl-11457/)
Luận Văn Sử dụng kỹ thuật RAPD khảo sát sự đa dạng di truyền của quần thể nấm Rhizoctonia solani gây bệnh khô vằn lúa (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/su-dung-ky-thuat-rapd-khao-sat-su-da-dang-di-truyen-cua-quan-the-nam-rhizoctonia-solani-gay-benh-kho-van-lua-11456/)
Luận Văn Dịnh danh nhóm nấm Trichoderma spp Phân lập tại Việt Nam (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/dinh-danh-nhom-nam-trichoderma-spp-phan-lap-tai-viet-nam-11455/)
Luận Văn Nuôi cấy Bacillus subtilis thu nhận α-amylase và ứng dụng trong sản xuất dextri . (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/nuoi-cay-bacillus-subtilis-thu-nhan-i-amylase-va-ung-dung-trong-san-xuat-dextri-11454/)
Luận Văn Bước đầu hoàn thiện phương pháp và nghiên cứu sự đa dạng di truyền cây mắm trắng (Avicennia alba) tại khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn cần giờ bằng kỹ thuật rapd (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/buoc-dau-hoan-thien-phuong-phap-va-nghien-cuu-su-da-dang-di-truyen-cay-mam-trang-avicennia-alba-tai-khu-du-tru-sinh-quyen-rung-ngap-man-can-gio-bang-ky-thuat-rapd-11453/)
Luận Văn Tuyển non dòng vô tính cao su (Hevea brasiliensis Muell. Arg.) kháng bệnh rụng lá Corynespora (Corynespora Leaf Fall Disease) (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/tuyen-non-dong-vo-tinh-cao-su-hevea-brasiliensis-muell-arg-khang-benh-rung-la-corynespora-corynespora-leaf-fall-disease-11451/)
Luận Văn Cải thiện quy trình thu hoạch và bảo quản tế bào xơ phôi gà (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/cai-thien-quy-trinh-thu-hoach-va-bao-quan-te-bao-xo-phoi-ga-11449/)
Luận Văn Ứng dụng phương pháp mô học truyền thống khảo sát sự biến đổi cấu trúc tế bào tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii De Man, 1879) bị bệnh đục thân (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/ung-dung-phuong-phap-mo-hoc-truyen-thong-khao-sat-su-bien-doi-cau-truc-te-bao-tom-cang-xanh-macrobrachium-rosenbergii-de-man-1879-bi-benh-duc-than-11447/)
Luận Văn Ứng dụng khóa phân loại hình thái và vùng 16S rRNA trên DNA ty thể trong định danh cá bột thuộc họ Pangasiidae (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/ung-dung-khoa-phan-loai-hinh-thai-va-vung-16s-rrna-tren-dna-ty-the-trong-dinh-danh-ca-bot-thuoc-ho-pangasiidae-11445/)
Luận Văn Đánh giá tình trạng nhiễm tomato spotted wilt virus trên cà chua tại tỉnh tiền giang bằng kỹ thuật elisa và xây dựng quy trình chẩn đoán tomato spotted wilt virus bằng kỹ thuật rt – pcr (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/danh-gia-tinh-trang-nhiem-tomato-spotted-wilt-virus-tren-ca-chua-tai-tinh-tien-giang-bang-ky-thuat-elisa-va-xay-dung-quy-trinh-chan-doan-tomato-spotted-wilt-virus-bang-ky-thuat-rt-a-pcr-11443/)
Luận Văn Nghiên cứu đa dạng di truyền và xác định marker liên kết tính kháng bệnh héo đỏ đầu lá trên cây dứa Cayenne (Ananas comosus) bằng phương pháp RAPD (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/nghien-cuu-da-dang-di-truyen-va-xac-dinh-marker-lien-ket-tinh-khang-benh-heo-do-dau-la-tren-cay-dua-cayenne-ananas-comosus-bang-phuong-phap-rapd-11440/)
Luận Văn Khảo sát tình hình nhiễm khuẩn và tính đề kháng kháng sinh của vi khuẩn Pseudomonas aeruginosa trong nước uống (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/khao-sat-tinh-hinh-nhiem-khuan-va-tinh-de-khang-khang-sinh-cua-vi-khuan-pseudomonas-aeruginosa-trong-nuoc-uong-11438/)
Luận Văn Nghiên cứu kỹ thuật tạo hạt nhân tạo từ phôi cây lan vanda và bước đầu khảo sát sự hiện diện của mycorrhiza trên một số giống lan (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/nghien-cuu-ky-thuat-tao-hat-nhan-tao-tu-phoi-cay-lan-vanda-va-buoc-dau-khao-sat-su-hien-dien-cua-mycorrhiza-tren-mot-so-giong-lan-11435/)
Luận Văn Hoàn thiện phương pháp và nghiên cứu sự đa dạng di truyền của cây mắm đen (Avicennia officinalis) ở khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn cần giờ bằng kỹ thuật rapd (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/hoan-thien-phuong-phap-va-nghien-cuu-su-da-dang-di-truyen-cua-cay-mam-den-avicennia-officinalis-o-khu-du-tru-sinh-quyen-rung-ngap-man-can-gio-bang-ky-thuat-rapd-11433/)
Luận Văn Phát hiện virus DTH dựa trên đoạn gen NS5B (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/phat-hien-virus-dth-dua-tren-doan-gen-ns5b-11431/)
Luận Văn Bước đầu xây dựng quy trình nhuộm nhiễm sắc thể trên tế bào máu thỏ (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/buoc-dau-xay-dung-quy-trinh-nhuom-nhiem-sac-the-tren-te-bao-mau-tho-11430/)
Luận Văn Khai thác dữ liệu ests (expressed sequence tags) ở chi cam chanh (citrus) cho việc phát triển marker phân tử ssr (simple sequence repeats) (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/khai-thac-du-lieu-ests-expressed-sequence-tags-o-chi-cam-chanh-citrus-cho-viec-phat-trien-marker-phan-tu-ssr-simple-sequence-repeats-11429/)
Luận Văn Đánh giá đa dạng di truyền của giống lan rừng Dendrobium thu thập tại tỉnh Bình Phước và thị xã Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) bằng kỹ thuật RAPD (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/danh-gia-da-dang-di-truyen-cua-giong-lan-rung-dendrobium-thu-thap-tai-tinh-binh-phuoc-va-thi-xa-bao-loc-tinh-lam-dong-bang-ky-thuat-rapd-11427/)
Luận Văn Khảo sát hoạt tính kháng khuẩn và kháng nấm của các chất chiết thô từ cây lô hội (Aloe vera) và cây hoa phấn (Mirabilis jalapa L.) nuôi cấy in vitro (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/khao-sat-hoat-tinh-khang-khuan-va-khang-nam-cua-cac-chat-chiet-tho-tu-cay-lo-hoi-aloe-vera-va-cay-hoa-phan-mirabilis-jalapa-l-nuoi-cay-in-vitro-11426/)
Luận Văn Thiết lập quy trình điện di protein SDS- PAGE và ứng dụng đánh giá phản ứng của cây lúa đối với thuốc sinh học kích kháng (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/thiet-lap-quy-trinh-dien-di-protein-sds-page-va-ung-dung-danh-gia-phan-ung-cua-cay-lua-doi-voi-thuoc-sinh-hoc-kich-khang-11425/)
Luận Văn Bước đầu hoàn thiện phương pháp và nghiên cứu sự đa dạng di truyền cây cóc trắng (Lumnitzera racemosa Willd) tại khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn cần giờ bằng kỹ thuật rapd (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/buoc-dau-hoan-thien-phuong-phap-va-nghien-cuu-su-da-dang-di-truyen-cay-coc-trang-lumnitzera-racemosa-willd-tai-khu-du-tru-sinh-quyen-rung-ngap-man-can-gio-bang-ky-thuat-rapd-11424/)
Luận Văn Xác định gene liên quan đến tính kháng virus PMWaV – gây bệnh héo đỏ đầu lá trên giống dứa Cayenne bằng phương pháp PCR thoái hoá (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/xac-dinh-gene-lien-quan-den-tinh-khang-virus-pmwav-a-gay-benh-heo-do-dau-la-tren-giong-dua-cayenne-bang-phuong-phap-pcr-thoai-hoa-11423/)
Luận Văn Bước đầu khảo sát mật độ vi khuẩn cố định đạm và hàm lượng tinh dầu của rễ cỏ Vetiver (Vetiverria zizanioides L.) (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/buoc-dau-khao-sat-mat-do-vi-khuan-co-dinh-dam-va-ham-luong-tinh-dau-cua-re-co-vetiver-vetiverria-zizanioides-l-11422/)
Luận Văn Xác định tính sinh miễn dịch và hiệu quả của các loại vacxin từ vi khuẩn Edwardsiella ictaluri phân lập trên cá tra tại các vùng địa lý vào các thời điểm khác nhau thuộcĐBSCL (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/xac-dinh-tinh-sinh-mien-dich-va-hieu-qua-cua-cac-loai-vacxin-tu-vi-khuan-edwardsiella-ictaluri-phan-lap-tren-ca-tra-tai-cac-vung-dia-ly-vao-cac-thoi-diem-khac-nhau-thuocdbscl-11421/)
Luận Văn Hoàn thiện phương pháp và nghiên cứu sự đa dạng di truyền trên quần thể mắm biển(Avicennia marina) ở khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn cần giờ bằng kỹ thuật rapd (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/hoan-thien-phuong-phap-va-nghien-cuu-su-da-dang-di-truyen-tren-quan-the-mam-bien-avicennia-marina-o-khu-du-tru-sinh-quyen-rung-ngap-man-can-gio-bang-ky-thuat-rapd-11412/)
Luận Văn Khảo sát hoạt động của máy phát điện 5 KVA chạy bằng khí biogas ủ từ phân heo (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/khao-sat-hoat-dong-cua-may-phat-dien-5-kva-chay-bang-khi-biogas-u-tu-phan-heo-11410/)
Luận Văn Phát triển các fluorescent atp sensor sử dụng tiểu đơn vị epsilon của phân tử f1 -atpase/synthase và các biến thể của green fluorescent protein (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/phat-trien-cac-fluorescent-atp-sensor-su-dung-tieu-don-vi-epsilon-cua-phan-tu-f1-atpase-synthase-va-cac-bien-the-cua-green-fluorescent-protein-11407/)
Luận Văn Ảnh hưởng của nấm Glomus sp. và bốn mức phân lân đến sinh trưởng, phát triển của bắp C919 và xác định nấm cộng sinh bằng kỹ thuật PCR (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/anh-huong-cua-nam-glomus-sp-va-bon-muc-phan-lan-den-sinh-truong-phat-trien-cua-bap-c919-va-xac-dinh-nam-cong-sinh-bang-ky-thuat-pcr-11404/)
Luận Văn Khảo sát khả năng ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy mô sẹo tạo dịch huyền phù cây Drosera burmanni Vahl trong thu nhận hợp chất anthraquinone (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/khao-sat-kha-nang-ung-dung-ky-thuat-nuoi-cay-mo-seo-tao-dich-huyen-phu-cay-drosera-burmanni-vahl-trong-thu-nhan-hop-chat-anthraquinone-11402/)
Luận Văn Nghiên cứu thử nghiệm chế biến rượu vang chuối (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/nghien-cuu-thu-nghiem-che-bien-ruou-vang-chuoi-11398/)
Luận Văn Nghiên cứu khả năng lan truyền vi rút từ rệp sáp (Ferrisia virgata) đến cây tiêu (Piper nigium L.) (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/nghien-cuu-kha-nang-lan-truyen-vi-rut-tu-rep-sap-ferrisia-virgata-den-cay-tieu-piper-nigium-l-11396/)
Luận Văn Xây dựng qui trình PCR phát hiện nấm Ustilago scitaminea gây bệnh than trên mía (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/xay-dung-qui-trinh-pcr-phat-hien-nam-ustilago-scitaminea-gay-benh-than-tren-mia-11394/)
Luận Văn Xây dựng quy trình kỹ thuật tách chiết, khảo sát tính kháng khuẩn và khả năng chống oxy hóa của một số hợp ch ất thứ cấp từ lá Xuân Hoa (Pseudranthemum palatiferum) (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/xay-dung-quy-trinh-ky-thuat-tach-chiet-khao-sat-tinh-khang-khuan-va-kha-nang-chong-oxy-hoa-cua-mot-so-hop-ch-at-thu-cap-tu-la-xuan-hoa-pseudranthemum-palatiferum-11392/)
Luận Văn Phân lập nấm Fusarium moniliforme gây bệnh lúa von và xác định dòng nấm tạo giberelin (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/phan-lap-nam-fusarium-moniliforme-gay-benh-lua-von-va-xac-dinh-dong-nam-tao-giberelin-11390/)
Luận Văn Khảo sát mức độ ô nhiễm vi sinh vật trong các loại thực phẩm tại khu vực thành phố Phan Thiết (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/khao-sat-muc-do-o-nhiem-vi-sinh-vat-trong-cac-loai-thuc-pham-tai-khu-vuc-thanh-pho-phan-thiet-11388/)
Luận Văn Khảo sát hàm lượng progesterone trong sữa bằng kỹ thuật ELISA để chẩn đoán mang thai sớm, chậm động dục hoặc phối nhiều lần không đậu trên bò cho sữa tại Công ty Cổ Phần bò sữa Long Thành và (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/khao-sat-ham-luong-progesterone-trong-sua-bang-ky-thuat-elisa-de-chan-doan-mang-thai-som-cham-dong-duc-hoac-phoi-nhieu-lan-khong-dau-tren-bo-cho-sua-tai-cong-ty-co-phan-bo-sua-long-thanh-va-11386/)
Luận Văn Phân lập vi khuẩn bacillus subtilis từ đất và khảo sát tính đối kháng với vi khuẩn e. Coli gây bệnh tiêu chảy trên heo (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/phan-lap-vi-khuan-bacillus-subtilis-tu-dat-va-khao-sat-tinh-doi-khang-voi-vi-khuan-e-coli-gay-benh-tieu-chay-tren-heo-11383/)
Luận Văn Bước đầu khảo sát hoạt động của máy phát điện loại 10 kVA chạy bằng nhiên liệu khí biogas được ủ từ phân heo (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/buoc-dau-khao-sat-hoat-dong-cua-may-phat-dien-loai-10-kva-chay-bang-nhien-lieu-khi-biogas-duoc-u-tu-phan-heo-11382/)
Luận Văn Nghiên cứu và phát hiện vi khuẩn Leifsonia xyli subsp. xyli, tác nhân gây bệnh cằn mía gốc (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/nghien-cuu-va-phat-hien-vi-khuan-leifsonia-xyli-subsp-xyli-tac-nhan-gay-benh-can-mia-goc-11380/)
Luận Văn Thử nghiệm điều chế auto-vaccine phõng bệnh tiêu chảy do e. Coli trên heo sau cai sữa (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/thu-nghiem-dieu-che-auto-vaccine-phong-benh-tieu-chay-do-e-coli-tren-heo-sau-cai-sua-11376/)
Luận Văn Khảo sát sự tác động của IAA, NAA lên sự sinh trưởng và sinh tổng hợp alkaloid của cây Trường xuân hoa (Catharanthus roseus) in vitro (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/khao-sat-su-tac-dong-cua-iaa-naa-len-su-sinh-truong-va-sinh-tong-hop-alkaloid-cua-cay-truong-xuan-hoa-catharanthus-roseus-in-vitro-11374/)
Luận Văn Phân lập, khảo sát đặc điểm của vi khuẩn Bacillus subtilis và tìm hiểu khả năng sinh enzyme (protease, amylase) của vi khuẩn để sản xuất thử nghiệm chế phẩm sinh học (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/phan-lap-khao-sat-dac-diem-cua-vi-khuan-bacillus-subtilis-va-tim-hieu-kha-nang-sinh-enzyme-protease-amylase-cua-vi-khuan-de-san-xuat-thu-nghiem-che-pham-sinh-hoc-11371/)
Luận Văn Khảo sát đặc điểm sinh học và chu trình phát triển của loài tầm gửi Macrosolen cochinchinensis trên cây cao su (Hevea brasiliensis) (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/khao-sat-dac-diem-sinh-hoc-va-chu-trinh-phat-trien-cua-loai-tam-gui-macrosolen-cochinchinensis-tren-cay-cao-su-hevea-brasiliensis-11366/)
Luận Văn Bước đầu nghiên cứu khả năng nhân sinh khối của hạt kefir (kefir grains) và ứng dụng hạt kefir trong chế biến kefir sữa dừa (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/buoc-dau-nghien-cuu-kha-nang-nhan-sinh-khoi-cua-hat-kefir-kefir-grains-va-ung-dung-hat-kefir-trong-che-bien-kefir-sua-dua-11362/)
Luận Văn Khảo sát tìm nguyên nhân nhiễm vi sinh vật trong sản phẩm chả giõ chế biến tại cholimex, đề xuất biện pháp khắc phục (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/khao-sat-tim-nguyen-nhan-nhiem-vi-sinh-vat-trong-san-pham-cha-gio-che-bien-tai-cholimex-de-xuat-bien-phap-khac-phuc-11360/)
Luận Văn Khảo sát đậm độ và khả năng sinh độc tố của vi khuẩn S. aureus trên môi trường nuôi cấy (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/khao-sat-dam-do-va-kha-nang-sinh-doc-to-cua-vi-khuan-s-aureus-tren-moi-truong-nuoi-cay-11357/)
Luận Văn Khảo sát quy trình chế biến thanh long nước ép dứa đóng hộp (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/khao-sat-quy-trinh-che-bien-thanh-long-nuoc-ep-dua-dong-hop-11355/)
Luận Văn Khảo sát tỉ lệ nhiễm Staphylococcus aureus và Escherichia coli trong thực phẩm tại khu vực chợ Thị Nghè (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/khao-sat-ti-le-nhiem-staphylococcus-aureus-va-escherichia-coli-trong-thuc-pham-tai-khu-vuc-cho-thi-nghe-11353/)
Luận Văn Nghiên cứu lên men giấm trái cây theo phương pháp hồi lưu cố định vi khuẩn trên giá thể (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/nghien-cuu-len-men-giam-trai-cay-theo-phuong-phap-hoi-luu-co-dinh-vi-khuan-tren-gia-the-11352/)
Luận Văn Công nghệ sản xuất nước giải khát từ mít (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/cong-nghe-san-xuat-nuoc-giai-khat-tu-mit-11351/)
Luận Văn Nghiên cứu thử nghiệm chế biến rượu vang Sabôchê (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/nghien-cuu-thu-nghiem-che-bien-ruou-vang-saboche-11349/)
Luận Văn Khảo sát hoạt tính hệ enzyme amylase từ 3 chủng nấm Trichoderma. sp (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/khao-sat-hoat-tinh-he-enzyme-amylase-tu-3-chung-nam-trichoderma-sp-11348/)
Luận Văn Nghiên cứu quy trình sấy men bánh mì bằng phương pháp sấy tầng sôi (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/nghien-cuu-quy-trinh-say-men-banh-mi-bang-phuong-phap-say-tang-soi-11347/)
Luận Văn Bước đầu nghiên cứu tận dụng bã men bia để sản xuất nước chấm lên men (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/buoc-dau-nghien-cuu-tan-dung-ba-men-bia-de-san-xuat-nuoc-cham-len-men-11346/)
Luận Văn Nghiên cứu thử nghiệm chế biến nước ép thanh long lên men (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/nghien-cuu-thu-nghiem-che-bien-nuoc-ep-thanh-long-len-men-11345/)
Luận Văn Ly trích sắt từ cây rau ngót làm vi lượng bổ sung thực phẩm (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/ly-trich-sat-tu-cay-rau-ngot-lam-vi-luong-bo-sung-thuc-pham-11344/)
Luận Văn Nghiên Cứu Quy Trình Chế Biến Chè Hòa Tan Bằng Phương Pháp Sấy Thăng Hoa (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/nghien-cuu-quy-trinh-che-bien-che-hoa-tan-bang-phuong-phap-say-thang-hoa-11343/)
Luận Văn Khảo sát tình hình nhiễm E.coli và Coliforms trong nước uống, nước có gas, nước có cồn trên địa bàn quận Thủ Đức (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/khao-sat-tinh-hinh-nhiem-e-coli-va-coliforms-trong-nuoc-uong-nuoc-co-gas-nuoc-co-con-tren-dia-ban-quan-thu-duc-11342/)
Luận Văn Sản xuất chế phẩm diệt ruồi nhà (Musca domestica) theo công nghệ sạch sử dụng propoxur (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/san-xuat-che-pham-diet-ruoi-nha-musca-domestica-theo-cong-nghe-sach-su-dung-propoxur-11340/)
Luận Văn Khảo sát ccác phương pháp tăng khả năng chịu nhiệt của nấm men làm bánh mì (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/khao-sat-ccac-phuong-phap-tang-kha-nang-chiu-nhiet-cua-nam-men-lam-banh-mi-11339/)
Luận Văn Sản xuất chế phẩm diệt ruồi nhà theo công nghệ sạch (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/san-xuat-che-pham-diet-ruoi-nha-theo-cong-nghe-sach-11337/)
Luận Văn Nuôi cấy quang tự dưỡng cây hoa cúc cắt cành (chrysanthemum sp ) bằng hệ thông túi nylon (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/nuoi-cay-quang-tu-duong-cay-hoa-cuc-cat-canh-chrysanthemum-sp-bang-he-thong-tui-nylon-11254/)
Luận Văn Xây dựng cơ sở dữ liệu ssrs (simple sequencen repeats) từ este (expressed sequence tags) của cây dứa (ananas comosus) (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/xay-dung-co-so-du-lieu-ssrs-simple-sequencen-repeats-tu-este-expressed-sequence-tags-cua-cay-dua-ananas-comosus-11253/)
Luận Văn Góp phần nghiên cứu thiết lập quy trình sản xuất củ bi giống khoai tây (Solanum tuberosum) từ củ siêu bi in vitro (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/gop-phan-nghien-cuu-thiet-lap-quy-trinh-san-xuat-cu-bi-giong-khoai-tay-solanum-tuberosum-tu-cu-sieu-bi-in-vitro-11252/)
Luận Văn Khảo sát sự ảnh hưởng của tia gama và chất điều hòa sinh trưởng ba đến sự biến đổi kiểu hình của cây gloxinia (Sinningia speciosa) invitro và khảo sát sự tạo cử của cây gloxinia invitro (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/khao-sat-su-anh-huong-cua-tia-gama-va-chat-dieu-hoa-sinh-truong-ba-den-su-bien-doi-kieu-hinh-cua-cay-gloxinia-sinningia-speciosa-invitro-va-khao-sat-su-tao-cu-cua-cay-gloxinia-invitro-11251/)
Luận Văn Tìm hiểu về một loại nấm Linh chi thu hái tại Thủ Đức – Tp. Hồ Chí Minh (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/tim-hieu-ve-mot-loai-nam-linh-chi-thu-hai-tai-thu-duc-a-tp-ho-chi-minh-11250/)
Luận Văn Phát hiện marker microsatellite từ cơ sở dữ liệu trình tự est (Expressed Sequence Tags) của cây xoài (Mangifera indica) (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/phat-hien-marker-microsatellite-tu-co-so-du-lieu-trinh-tu-est-expressed-sequence-tags-cua-cay-xoai-mangifera-indica-11249/)
Luận Văn Thiết kế và nghiên cứu hệ thống bioreactor cho cây dứa cayenne (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/thiet-ke-va-nghien-cuu-he-thong-bioreactor-cho-cay-dua-cayenne-11248/)
Luận Văn Tái sinh phôi soma cây mít (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/tai-sinh-phoi-soma-cay-mit-11247/)
Luận Văn Xây dựng cơ sở dữ liệu hai gene 16s và 23s ribosom rna ở vi khuẩn – ứng dụng cơ sở dữ liệu hai gene 16s và 23s ribosom rna ở vi khuẩn để phát hiện các tác nhân gây bệnh viêm màng não (Bacterial Mening (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/xay-dung-co-so-du-lieu-hai-gene-16s-va-23s-ribosom-rna-o-vi-khuan-a-ung-dung-co-so-du-lieu-hai-gene-16s-va-23s-ribosom-rna-o-vi-khuan-de-phat-hien-cac-tac-nhan-gay-benh-viem-mang-nao-bacterial-mening-11246/)
Luận Văn Khảo sát sự ra hoa trong ống nghiệm cây dứa cạn (Catharanthus roseus) và dã yên thảo (Petunia hybrida) (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/khao-sat-su-ra-hoa-trong-ong-nghiem-cay-dua-can-catharanthus-roseus-va-da-yen-thao-petunia-hybrida-11245/)
Luận Văn Nghiên cứu đa dạng di truyền cây tiêu (Piper nigrum L.) tai thi xã Bà Rìa- Vũng Tàu bằng kỹ thuật RAPD (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/nghien-cuu-da-dang-di-truyen-cay-tieu-piper-nigrum-l-tai-thi-xa-ba-ria-vung-tau-bang-ky-thuat-rapd-11244/)
Luận Văn Bước đầu tạo cây tiêu (Piper nigrum) invitro kháng nấm Phytophthora sp (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/buoc-dau-tao-cay-tieu-piper-nigrum-invitro-khang-nam-phytophthora-sp-11243/)
Luận Văn Nhân giống in vitro cây Giáng hương (Pterocarpus macrocapus) (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/nhan-giong-in-vitro-cay-giang-huong-pterocarpus-macrocapus-11242/)
Luận Văn Ứng dụng kỹ thuật rt –pcr phát hiện vius pmwav-1 (Pineapple mealybug wilt associated virus-1) gây bệnh héo đỏ đầu lá trên cây dứa cayenne (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/ung-dung-ky-thuat-rt-apcr-phat-hien-vius-pmwav-1-pineapple-mealybug-wilt-associated-virus-1-gay-benh-heo-do-dau-la-tren-cay-dua-cayenne-11241/)
Luận Văn Tinh chế kháng nguyên bề mặt virus viêm gan b (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/tinh-che-khang-nguyen-be-mat-virus-viem-gan-b-11240/)
Luận Văn Phân lập vi khuẩn bacillus subtilis trong phân heo và thử đối kháng với e. Coli gây bệnh tiêu chảy trên heo (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/phan-lap-vi-khuan-bacillus-subtilis-trong-phan-heo-va-thu-doi-khang-voi-e-coli-gay-benh-tieu-chay-tren-heo-11239/)
Luận Văn Khảo sát điều kiện nuôi cấy và sinh bào vi khuẩn Bacillus subtilis (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/khao-sat-dieu-kien-nuoi-cay-va-sinh-bao-vi-khuan-bacillus-subtilis-11238/)
Luận Văn Sản xuất bộ kit tách chiết dna và bộ kit pcr phát hiện gen halothan trên heo (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/san-xuat-bo-kit-tach-chiet-dna-va-bo-kit-pcr-phat-hien-gen-halothan-tren-heo-11237/)
Luận Văn Đánh giá ảnh hưởng của một số yếu tố sinh học lên chất lượng noãn chó ở điều kiện in viro (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/danh-gia-anh-huong-cua-mot-so-yeu-to-sinh-hoc-len-chat-luong-noan-cho-o-dieu-kien-in-viro-11236/)
Luận Văn Xác định sự hiện diện của các kiểu gen Prolactin receptor trên một số giống heo công nghiệp bằng phương pháp PCR-RFLP (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/xac-dinh-su-hien-dien-cua-cac-kieu-gen-prolactin-receptor-tren-mot-so-giong-heo-cong-nghiep-bang-phuong-phap-pcr-rflp-11235/)
Luận Văn Một số yếu tố ảnh hưởng kết quả nuôi cấy tế bào biểu mô ống dẩn trứng và phản ứng hoạt hóa tinh trùng chó (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/mot-so-yeu-to-anh-huong-ket-qua-nuoi-cay-te-bao-bieu-mo-ong-dan-trung-va-phan-ung-hoat-hoa-tinh-trung-cho-11234/)
Luận Văn Khảo sát hoạt tính và tinh sạch protease từ hai chủng nấm mốc aspergillus oryzae và aspergillus kawasaki trên môi trường (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/khao-sat-hoat-tinh-va-tinh-sach-protease-tu-hai-chung-nam-moc-aspergillus-oryzae-va-aspergillus-kawasaki-tren-moi-truong-11233/)
Luận Văn NHÂN DÒNG GEN PRION (PrP) TỪ BÒ HANWOO (BOS TAUR US COREANAE) CỦA HÀN QUỐC (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/nhan-dong-gen-prion-prp-tu-bo-hanwoo-bos-taur-us-coreanae-cua-han-quoc-11232/)
Luận Văn Sử dụng số hóa chất cải thiện hiệu quả ly trích DNA từ lông (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/su-dung-so-hoa-chat-cai-thien-hieu-qua-ly-trich-dna-tu-long-11231/)
Luận Văn Khai thác dữ liệu est (Expressed sequence tags ) nhằm phát hiện microsattellte phục vụ cho công tac phân tích và so sánh đặc điểm di truyền của ong mật (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/khai-thac-du-lieu-est-expressed-sequence-tags-nham-phat-hien-microsattellte-phuc-vu-cho-cong-tac-phan-tich-va-so-sanh-dac-diem-di-truyen-cua-ong-mat-11185/)
Thạc Sỹ Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc và tính đa dạng nguồn tài nguyên cây thuốc ở một số kiểu thảm thực vật tại xã xuân sơn, huyện tân sơn, tỉnh phú thọ (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/nghien-cuu-dac-diem-cau-truc-va-tinh-da-dang-nguon-tai-nguyen-cay-thuoc-o-mot-so-kieu-tham-thuc-vat-tai-xa-xuan-son-huyen-tan-son-tinh-phu-tho-11183/)
Luận Văn Nghiên cứu gây tạo trầm hƣơng trên cây dó bầu bằng phương pháp vi sinh và hóa học (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/nghien-cuu-gay-tao-tram-haeong-tren-cay-do-bau-bang-phuong-phap-vi-sinh-va-hoa-hoc-11182/)
Thạc Sỹ NGHIÊN CỨU ẢNH HƯƠNG CỦA CuSO4 TỚI MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH LÝ, SINH HOÁ, NĂNG SUẤT VÀ KHẢ NĂNG CHỊU HẠN CỦA CÂY SÚP LƠ XANH MARATHON F1 TRỒNG TẠI THÁI NGUYÊN (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/nghien-cuu-anh-huong-cua-cuso4-toi-mot-so-chi-tieu-sinh-ly-sinh-hoa-nang-suat-va-kha-nang-chiu-han-cua-cay-sup-lo-xanh-marathon-f1-trong-tai-thai-nguyen-11181/)
Thạc Sỹ Nghiên cứu đặc điểm sinh lý, hiệu quả tạo củ khoai tây bi in vitro và trồng thử nghiệm tại thái nguyên (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/nghien-cuu-dac-diem-sinh-ly-hieu-qua-tao-cu-khoai-tay-bi-in-vitro-va-trong-thu-nghiem-tai-thai-nguyen-11178/)
Luận Văn Khảo sát một vài đặc điểm hóa sinh và phân tích chất lượng mùi thơm của một số giống lúa thơm ở đồng bằng sông cửa long bằng phương pháp SPME – GC (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/khao-sat-mot-vai-dac-diem-hoa-sinh-va-phan-tich-chat-luong-mui-thom-cua-mot-so-giong-lua-thom-o-dong-bang-song-cua-long-bang-phuong-phap-spme-a-gc-11174/)
Luận Văn Nghiên cứu thử nghiệm quy trình thu nhận chế phẩm giàu β- glucan va oligoglucosamin (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/nghien-cuu-thu-nghiem-quy-trinh-thu-nhan-che-pham-giau-i-glucan-va-oligoglucosamin-11173/)
Luận Văn Chuyển Plasmid chứa gene alkabk1, alkabk2 vào Rhodococcus opacus B4 để tăng năng suất tạo enzyme n-alkane monoxygenase (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/chuyen-plasmid-chua-gene-alkabk1-alkabk2-vao-rhodococcus-opacus-b4-de-tang-nang-suat-tao-enzyme-n-alkane-monoxygenase-11170/)
Luận Văn Khảo sát chất lượng các đặc điểm hóa sinh – hóa lý phân tích lượng mùi thơm của gạo nàng thơm chợ Đào banwfgph]ơng pháp SPME – GC (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/khao-sat-chat-luong-cac-dac-diem-hoa-sinh-a-hoa-ly-phan-tich-luong-mui-thom-cua-gao-nang-thom-cho-dao-banwfgph-ong-phap-spme-a-gc-11168/)
Luận Văn Tinh sạch enzyme bromelain từ than dứa (Ananas comosus (L.) Merr.) bằng phương pháp sắc ký trao đổi ion (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/tinh-sach-enzyme-bromelain-tu-than-dua-ananas-comosus-l-merr-bang-phuong-phap-sac-ky-trao-doi-ion-11165/)
Luận Văn Nghiên cứu sự đa dạng di truyền của cây đước đôi (Rhizophora apiculata BLUME.) ở khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ bằng kỹ thuật RAPD (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/nghien-cuu-su-da-dang-di-truyen-cua-cay-duoc-doi-rhizophora-apiculata-blume-o-khu-du-tru-sinh-quyen-rung-ngap-man-can-gio-bang-ky-thuat-rapd-11161/)
Luận Văn Nuôi cấy mô trai Nam Bộ (Fagraea cochinchinensis A.Chev.) (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/nuoi-cay-mo-trai-nam-bo-fagraea-cochinchinensis-a-chev-11158/)
Luận Văn Khảo sát ảnh hưởng mật độ trùn đất trong xử lý phụ phẩm rau cải (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/khao-sat-anh-huong-mat-do-trun-dat-trong-xu-ly-phu-pham-rau-cai-11151/)
Luận Văn Ảnh hưởng nồng độ phân bò lên khả năng sinh gas của hầm ủ kt1 trung quốc (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/anh-huong-nong-do-phan-bo-len-kha-nang-sinh-gas-cua-ham-u-kt1-trung-quoc-11149/)
Luận Văn Khảo sát ảnh hưởng của chế phẩm openamix – lsc và trichoderma lên xử lý rác thải sinh hoạt (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/khao-sat-anh-huong-cua-che-pham-openamix-a-lsc-va-trichoderma-len-xu-ly-rac-thai-sinh-hoat-11146/)
Luận Văn Khảo sát sự ảnh hưởng của chế phẩm sinh học enchoice và sanjiban trong quá trình xử lý nước rỉ rác tại bãi chôn lấp rác phước hiệp, củ chi (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/khao-sat-su-anh-huong-cua-che-pham-sinh-hoc-enchoice-va-sanjiban-trong-qua-trinh-xu-ly-nuoc-ri-rac-tai-bai-chon-lap-rac-phuoc-hiep-cu-chi-11144/)
Luận Văn So sánh hiệu quả của hai chế phẩm sinh học pm-6 và enchoice trong xử lý nước thải của quá trình sản xuất mủ cao su (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/so-sanh-hieu-qua-cua-hai-che-pham-sinh-hoc-pm-6-va-enchoice-trong-xu-ly-nuoc-thai-cua-qua-trinh-san-xuat-mu-cao-su-11142/)
Luận Văn Tìm hiểu nấm mốc Peniccilium roqueforti (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/tim-hieu-naim-moic-peniccilium-roqueforti-11141/)
Luận Văn Ảnh hưởng của chế phẩm enchoice trong điều kiện có và không có sục khí lên nước thải cao su (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/anh-huong-cua-che-pham-enchoice-trong-dieu-kien-co-va-khong-co-suc-khi-len-nuoc-thai-cao-su-11139/)
Luận Văn Khảo sát ảnh hưởng của chế phẩm Openamix – LSC và Trichoderma lên xử lý phân bò (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/khao-sat-anh-huong-cua-che-pham-openamix-a-lsc-va-trichoderma-len-xu-ly-phan-bo-11076/)
Luận Văn Nghiên cứu ứng dụng rong Ceratophyllum demersum để xử lý Nitơ, Photpho trong nước thải sinh hoạt chợ đầu mối Nông Sản Thủ Đức (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/nghien-cuu-ung-dung-rong-ceratophyllum-demersum-de-xu-ly-nito-photpho-trong-nuoc-thai-sinh-hoat-cho-dau-moi-nong-san-thu-duc-11073/)
Luận Văn Đánh giá tình trang nhiễm cucumber mosaic virus, tobacco mosaic virus, tomato stotted will virus trên cây thuốc lá (nicotiana tabacuml) và cây đậu phộng (arachis hypogaeal) tại tỉnh Tây Ninh và chẩn đ (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/danh-gia-tinh-trang-nhiem-cucumber-mosaic-virus-tobacco-mosaic-virus-tomato-stotted-will-virus-tren-cay-thuoc-la-nicotiana-tabacuml-va-cay-dau-phong-arachis-hypogaeal-tai-tinh-tay-ninh-va-chan-d-10962/)
Luận Văn Phân lập và định danh tác nhân gây bệnh đốm lá cây cải ngọt tại Tp HCM bằng phương pháp PCR và giải trình vùng 16S – 23S rDNA (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/phan-lap-va-dinh-danh-tac-nhan-gay-benh-dom-la-cay-cai-ngot-tai-tp-hcm-bang-phuong-phap-pcr-va-giai-trinh-vung-16s-a-23s-rdna-10958/)
Luận Văn Xây dưng quy trình định danh vi khuẩn gây bệnh loét trên cây bưởi bằng phương pháp sinh học phân tử (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/xay-dung-quy-trinh-dinh-danh-vi-khuan-gay-benh-loet-tren-cay-buoi-bang-phuong-phap-sinh-hoc-phan-tu-10954/)
Luận Văn “ sử dụng kỹ thuật RFLP xác định sự đa dạng di truyền của hai dòng nấm Metarrhizium anisopliae và Beauveria bassiana” (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/aoe-su-dung-ky-thuat-rflp-xac-dinh-su-da-dang-di-truyen-cua-hai-dong-nam-metarrhizium-anisopliae-va-beauveria-bassianaa-10951/)
Luận Văn “PHÁT HIỆN VI KHUẨN Erwinia carotovora subsp. carotovora TRÊN CÂY ĐỊA LAN (Cymbidium) BẰNG PHƢƠNG PHÁP PCR” (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/aoephat-hien-vi-khuan-erwinia-carotovora-subsp-carotovora-tren-cay-dia-lan-cymbidium-bang-phaeong-phap-pcra-10948/)
Luận Văn “nghiên cứu sugarcane yellow leaf virus gây bệnh vàng gân lá trên mía (yls) bằng kính hiển vi huỳnh quang và kỹ thuật rt-pcr” (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/aoenghien-cuu-sugarcane-yellow-leaf-virus-gay-benh-vang-gan-la-tren-mia-yls-bang-kinh-hien-vi-huynh-quang-va-ky-thuat-rt-pcra-10945/)
Luận Văn ĐỊNH DANH NẤM Phytophthora spp. BẰNG CÁC KỸ THUẬT SINH HỌC PHÂN TỬ (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/dinh-danh-nam-phytophthora-spp-bang-cac-ky-thuat-sinh-hoc-phan-tu-10942/)
Luận Văn “phát hiện bệnh khảm lá mía bằng kĩ thuật elisa và bước đầu nghiên cứu phát hiện bệnh cằn mía gốc bằng kĩ thuật pcr” (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/aoephat-hien-benh-kham-la-mia-bang-ki-thuat-elisa-va-buoc-dau-nghien-cuu-phat-hien-benh-can-mia-goc-bang-ki-thuat-pcra-10941/)
Luận Văn HÂN TÍCH ĐA DẠNG DI TRUYỀN QUẦN THỂ NẤM Corynespora cassiicola (Berk. & Curt.) Wei GÂY BỆNH TRÊN CÂY CAO SU (Hevea brasiliensis Muell. Arg.)TẠI LAI KHÊ (BẾN CÁT – BÌNH DƯƠNG) BẰNG PHƯƠNG PHÁP RFLP – P (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/han-tich-da-dang-di-truyen-quan-the-nam-corynespora-cassiicola-berk-and-curt-wei-gay-benh-tren-cay-cao-su-hevea-brasiliensis-muell-arg-tai-lai-khe-ben-cat-a-binh-duong-bang-phuong-phap-rflp-a-p-10939/)
Luận Văn NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ NẤM Corynespora cassiicola (Berk & Curt) Wei GÂY BỆNH TRÊN CÂY CAO SU (Hevea brasiliensis Muell. Arg.) TẠI TRẠI THỰC NGHIỆM LAI KHÊ, VIỆN NGHIÊN CỨU CAO SU VI (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/nghien-cuu-da-dang-di-truyen-cua-quan-the-nam-corynespora-cassiicola-berk-and-curt-wei-gay-benh-tren-cay-cao-su-hevea-brasiliensis-muell-arg-tai-trai-thuc-nghiem-lai-khe-vien-nghien-cuu-cao-su-vi-10937/)
Luận Văn “KHẢO SÁT SỰ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA NẤM Rhizoctonia solani GÂY BỆNH TRÊN CÂY BÔNG VẢI Ở VIỆT NAM” (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/aoekhao-sat-su-da-dang-di-truyen-cua-nam-rhizoctonia-solani-gay-benh-tren-cay-bong-vai-o-viet-nama-10935/)
Luận Văn Nghiên cứu tạo chế phẩm viên nén từ nhân hạt neem (Azadirachta Indica A. Juss) để phòng trừ ngài gạo (Corcyra Cephalonica St.)” (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/nghien-cuu-tao-che-pham-vien-nen-tu-nhan-hat-neem-azadirachta-indica-a-juss-de-phong-tru-ngai-gao-corcyra-cephalonica-st-a-10931/)
Luận Văn “Bước đầu nghiên cứu các chế độ bảo quản chế phẩm neem (Azadirachta indica A.juss) dạng viên nén để phòng trị côn trùng kho”. (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/aoebuoc-dau-nghien-cuu-cac-che-do-bao-quan-che-pham-neem-azadirachta-indica-a-juss-dang-vien-nen-de-phong-tri-con-trung-khoa-10929/)
Luận Văn ĐỊNH DANH NẤM Trichoderma DỰA VÀO TRÌNH TỰ VÙNG ITS – rDNA VÀ VÙNG TEF” (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/dinh-danh-nam-trichoderma-dua-vao-trinh-tu-vung-its-a-rdna-va-vung-tefa-10928/)
Luận Văn Nghiên cứu virus (tmv, cmv) gây bệnh trên cây ớt tại huyện củ chi, tp. Hồ chí minh bằng kỹ thuật elisa và xây dựng quy trình phát hiện cmv bằng kỹ thuật rt-pcr (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/nghien-cuu-virus-tmv-cmv-gay-benh-tren-cay-ot-tai-huyen-cu-chi-tp-ho-chi-minh-bang-ky-thuat-elisa-va-xay-dung-quy-trinh-phat-hien-cmv-bang-ky-thuat-rt-pcr-10909/)
Luận Văn KHẢO SÁT TÍNH ĐỐI KHÁNG CỦA NẤM Trichoderma spp ĐỐI VỚI Rhizoctonia solani, Fusarium oxysporum GÂY BỆNH TRÊN CÂY LÚA VÀ BẮP (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/khao-sat-tinh-doi-khang-cua-nam-trichoderma-spp-doi-voi-rhizoctonia-solani-fusarium-oxysporum-gay-benh-tren-cay-lua-va-bap-10908/)
Luận Văn XÁC ĐỊNH GIỚI TÍNH CÂY ĐU ĐỦ (Carica papaya L.) BẰNG KỸ THUẬT PCR VỚI CÁC CẶP PRIMER ĐƢỢC THIẾT KẾ DỰA VÀO VÙNG DNA LIÊN KẾT VỚI GEN QUY ĐỊNH GIỚI TÍNH TRÊN NHIỄM SẮC THỂ GIỚI TÍNH (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/xac-dinh-gioi-tinh-cay-du-du-carica-papaya-l-bang-ky-thuat-pcr-voi-cac-cap-primer-daeoc-thiet-ke-dua-vao-vung-dna-lien-ket-voi-gen-quy-dinh-gioi-tinh-tren-nhiem-sac-the-gioi-tinh-10907/)
Luận Văn CHUYỂN GEN gfp (GREEN FLUORESCENT PROTEIN) VÀO TẾ BÀO VI KHUẨN Pseudomonas fluorescens BẰNG PHƯƠNG PHÁP TIẾP HỢP BA THÀNH PHẦN (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/chuyen-gen-gfp-green-fluorescent-protein-vao-te-bao-vi-khuan-pseudomonas-fluorescens-bang-phuong-phap-tiep-hop-ba-thanh-phan-10906/)
Luận Văn Bước đầu ứng dụng kỹ thuật Southern Blot phân tích tính đa dạng di truyền của nấm Magnaporthegrissea gây bệnh đạo ôn trên cây lúa” (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/buoc-dau-ung-dung-ky-thuat-southern-blot-phan-tich-tinh-da-dang-di-truyen-cua-nam-magnaporthegrissea-gay-benh-dao-on-tren-cay-luaa-10905/)
Luận Văn KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA VI KHUẨN METHYLOBACTERIUMSP LÊN SỰ PHÁT SINH CƠ QUAN CÂY LÚA (Oryza sativa L.) NUÔI CẤY IN VITRO” (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/khao-sat-anh-huong-cua-vi-khuan-methylobacteriumsp-len-su-phat-sinh-co-quan-cay-lua-oryza-sativa-l-nuoi-cay-in-vitroa-10904/)
Luận Văn ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ MỨC ĐỘ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ ĐIỀU (Acanardium occidentale L.) HIỆN ĐƯỢC TRỒNG TẠI TỈNH BÌNH ĐỊNH BẰNG KỸ THUẬT RAPD (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/danh-gia-so-bo-muc-do-da-dang-di-truyen-cua-quan-the-dieu-acanardium-occidentale-l-hien-duoc-trong-tai-tinh-binh-dinh-bang-ky-thuat-rapd-10903/)
Luận Văn HOÀN THIỆN QUY TRÌNH BIẾN NẠP ĐOẠN DNA VÀO TẾ BÀO VI KHUẨN E. coli DH5α (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/hoan-thien-quy-trinh-bien-nap-doan-dna-vao-te-bao-vi-khuan-e-coli-dh5i-10902/)
Luận Văn BIỆN TUẤN AN KHẢO SÁT HỆ VI KHUẨN Methylobacterium sp. TRÊN LÚA (Oryza sativa L.) Ở TÂY NINH (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/bien-tuan-an-khao-sat-he-vi-khuan-methylobacterium-sp-tren-lua-oryza-sativa-l-o-tay-ninh-10901/)
Luận Văn ỨNG DỤNG KỸ THUẬT HÓA MÔ MIỄN DỊCH (IMMUNOHISTOCHEMISTRY) TRONG CHẨN ĐOÁN BỆNH ĐỐM TRẮNG (White Spot Disease – WSD) TRÊN TÔM SÚ (Penaeus monodon) (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/ung-dung-ky-thuat-hoa-mo-mien-dich-immunohistochemistry-trong-chan-doan-benh-dom-trang-white-spot-disease-a-wsd-tren-tom-su-penaeus-monodon-10900/)
Luận Văn PHÁT HIỆN VÀ ĐỊNH LƯỢNG VIRUS GÂY BỆNH ĐỐM TRẮNG (WSSV) TRÊN TÔM SÚ (Penaeus monodon) BẰNG KỸ THUẬT REAL – TIME PCR (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/phat-hien-va-dinh-luong-virus-gay-benh-dom-trang-wssv-tren-tom-su-penaeus-monodon-bang-ky-thuat-real-a-time-pcr-10898/)
Luận Văn ỨNG DỤNG PHƠNG PHÁP IN SITU HYBRIDIZATION ĐỂ CHẨN ĐOÁN MẦM BỆNH WSSV (White Spot Syndrome Virus) TRÊN TÔM SÚ (Penaeus monodon) VÀ TSV (Taura Syndrome Virus) TRÊN TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (Penaeus vannamei) (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/ung-dung-phong-phap-in-situ-hybridization-de-chan-doan-mam-benh-wssv-white-spot-syndrome-virus-tren-tom-su-penaeus-monodon-va-tsv-taura-syndrome-virus-tren-tom-the-chan-trang-penaeus-vannamei-10851/)
Luận Văn ỨNG DỤNG KỸ THUẬT RT-PCR XÁC ĐỊNH Macrobrachium rosenbergii NODAVIRUS (MrNV) VAØ EXTRA SMALL VIRUS (XSV) TRÊN TÔM CÀNG XANH (Macrobrachium rosenbergii) (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/ung-dung-ky-thuat-rt-pcr-xac-dinh-macrobrachium-rosenbergii-nodavirus-mrnv-vaa-extra-small-virus-xsv-tren-tom-cang-xanh-macrobrachium-rosenbergii-10848/)
Luận Văn ĐIỀU CHẾ KHÁNG HUYẾT THANH THỎ VÀ KHẢO SÁT ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH CỦA CÁ RÔ PHI ĐỎ ĐỐI VỚI VI KHUẨN Streptococcus sp (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/dieu-che-khang-huyet-thanh-tho-va-khao-sat-dap-ung-mien-dich-cua-ca-ro-phi-do-doi-voi-vi-khuan-streptococcus-sp-10845/)
Luận Văn “ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA HỆ THỐNG LỌC TUẦN HOÀN TRONG SẢN XUẤT GIỐNG TÔM CÀNG XANH (Macrobrachium rosenbergii) TOÀN ĐỰC” (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/aoedanh-gia-hieu-qua-cua-he-thong-loc-tuan-hoan-trong-san-xuat-giong-tom-cang-xanh-macrobrachium-rosenbergii-toan-duca-10842/)
Luận Văn “THỬ NGHIỆM MỘT SỐ HỢP CHẤT CHIẾT XUẤT TỪ THẢO DƯỢC TRONG PHÒNG TRỊ BỆNH ĐỐM TRẮNG DO VIRUS GÂY HỘI CHỨNG ĐỐM TRẮNG (WSSV) TRÊN TÔM SÚ (Penaeus monodon)”. (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/aoethu-nghiem-mot-so-hop-chat-chiet-xuat-tu-thao-duoc-trong-phong-tri-benh-dom-trang-do-virus-gay-hoi-chung-dom-trang-wssv-tren-tom-su-penaeus-monodon-a-10840/)
Luận Văn “ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TÁC DỤNG CỦA MỘT VÀI HỢP CHẤT THIÊN NHIÊN CHIẾT SUẤT TỪ THẢO DƯỢC TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH PHÁT SÁNG DO Vibrio harveyi TRÊN TÔM SÚ (Penaeus monodon).” (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/aoedanh-gia-hieu-qua-tac-dung-cua-mot-vai-hop-chat-thien-nhien-chiet-suat-tu-thao-duoc-trong-dieu-tri-benh-phat-sang-do-vibrio-harveyi-tren-tom-su-penaeus-monodon-a-10839/)
Luận Văn ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HỆ THỐNG TUẦN HOÀN HỞ NUÔI TÔM CÀNG XANH (Macrobrachium rosenbergii) HẬU BỊ TRÊN BỂ COMPOSITE CHO SẢN XUẤT ĐÀN TOÀN ĐỰC (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/danh-gia-hieu-qua-he-thong-tuan-hoan-ho-nuoi-tom-cang-xanh-macrobrachium-rosenbergii-hau-bi-tren-be-composite-cho-san-xuat-dan-toan-duc-10837/)
Luận Văn Khảo sát khả năng sử dụng nguồn cơ chất quen thuộc (mạt cưa, bã mía, rơm) để trồng nấm hầu thủ hericium erinaceum (bull.:fr.) pers. (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/khao-sat-kha-nang-su-dung-nguon-co-chat-quen-thuoc-mat-cua-ba-mia-rom-de-trong-nam-hau-thu-hericium-erinaceum-bull-fr-pers-10835/)
Luận Văn “khảo sát các phương pháp chiết xuất, thành phần hóa học và tính chất hóa lý của tinh dầu hoa lài jasminum sambac l. Trồng tại an phú đông, quận 12, tp. Hcm” (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/aoekhao-sat-cac-phuong-phap-chiet-xuat-thanh-phan-hoa-hoc-va-tinh-chat-hoa-ly-cua-tinh-dau-hoa-lai-jasminum-sambac-l-trong-tai-an-phu-dong-quan-12-tp-hcma-10830/)
Luận Văn ảnh hưởng của các chất điều hõa sinh trưởng đến quá trình nuôi cấy in vitro của hai giống lan dendrobium và cymbidium (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/anh-huong-cua-cac-chat-dieu-hoa-sinh-truong-den-qua-trinh-nuoi-cay-in-vitro-cua-hai-giong-lan-dendrobium-va-cymbidium-10829/)
Luận Văn "KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG KHÁNG MỘT SỐ CHỦNG VI SINH VẬT ĐƯỜNG RUỘT CỦA CÂY XUÂN HOA (Pseuderanthemum palatiferum)" (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/khao-sat-thanh-phan-hoa-hoc-va-kha-nang-khang-mot-so-chung-vi-sinh-vat-duong-ruot-cua-cay-xuan-hoa-pseuderanthemum-palatiferum-10828/)
Luận Văn NGHIÊN CỨU TẠO CÂY DỨA CAYENNE IN VITRO SẠCH VIRUS GÂY BỆNH HÉO ĐỎ ĐẦU LÁ (PMWaV- Pineapple mealybug wilt associated virus) (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/nghien-cuu-tao-cay-dua-cayenne-in-vitro-sach-virus-gay-benh-heo-do-dau-la-pmwav-pineapple-mealybug-wilt-associated-virus-10827/)
Luận Văn Xây dựng phương pháp nhận diện và phân tích tính đa dạng di truyền của 21 dòng cacao (theobroma cacao l.) bằng kỹ thuật microsatellite (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/xay-dung-phuong-phap-nhan-dien-va-phan-tich-tinh-da-dang-di-truyen-cua-21-dong-cacao-theobroma-cacao-l-bang-ky-thuat-microsatellite-10826/)
Luận Văn ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ MỨC ĐỘ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ ĐIỀU (Acanardium occidentale L.) HIỆN ĐƯỢC TRỒNG TẠI TỈNH NINH THUẬN BẰNG KỸ THUẬT RAPD VÀ AFLP (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/danh-gia-so-bo-muc-do-da-dang-di-truyen-cua-quan-the-dieu-acanardium-occidentale-l-hien-duoc-trong-tai-tinh-ninh-thuan-bang-ky-thuat-rapd-va-aflp-10825/)
Luận Văn NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CHUYỂN NẠP GEN CỦA HAI GIỐNG BÔNG VẢI SSR60F VÀ COKER 312 BẰNG VI KHUẨN Agrobacterium tumefaciens (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/nghien-cuu-kha-nang-chuyen-nap-gen-cua-hai-giong-bong-vai-ssr60f-va-coker-312-bang-vi-khuan-agrobacterium-tumefaciens-10824/)
Luận Văn XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU HAI GENE HSP-70 và REVERSE TRANSCRIPTE-RNaseH Ở MỘT SỐ LOÀI VIRUS THỰC VẬT (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/xay-dung-co-so-du-lieu-hai-gene-hsp-70-va-reverse-transcripte-rnaseh-o-mot-so-loai-virus-thuc-vat-10823/)
Luận Văn “BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ ĐIỀU (Anacardium occidental L.) TẠI TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU BẰNG KỸ THUẬT RAPD VÀ AFLP” (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/aoebuoc-dau-danh-gia-muc-do-da-dang-di-truyen-cua-quan-the-dieu-anacardium-occidental-l-tai-tinh-ba-ria-a-vung-tau-bang-ky-thuat-rapd-va-aflpa-10822/)
Luận Văn KHẢO SÁT SINH TRƯỞNG MỘT CHỦNG NẤM VÂN CHI ĐEN (Trametes versicolor) CÓ NGUỒN GỐC TỪ TRUNG QUỐC (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/khao-sat-sinh-truong-mot-chung-nam-van-chi-den-trametes-versicolor-co-nguon-goc-tu-trung-quoc-10821/)
Luận Văn Bước đầu xây dựng quy trình định lượng các sản phẩm biến đổi gen bằng phương pháp real-time pcr (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/buoc-dau-xay-dung-quy-trinh-dinh-luong-cac-san-pham-bien-doi-gen-bang-phuong-phap-real-time-pcr-10819/)
Luận Văn NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG VÔ TÍNH CÂY TIÊU (Piper nigrum) BẰNG PHƯƠNG PHÁP NUÔI CẤY MÔ (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/nghien-cuu-nhan-giong-vo-tinh-cay-tieu-piper-nigrum-bang-phuong-phap-nuoi-cay-mo-10818/)
Luận Văn NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CHUYỂN NẠP GEN CỦA HAI GIỐNG BÔNG VẢI COKER312 VÀ VN36P BẰNG VI KHUẨN Agrobacterium tumefaciens (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/nghien-cuu-kha-nang-chuyen-nap-gen-cua-hai-giong-bong-vai-coker312-va-vn36p-bang-vi-khuan-agrobacterium-tumefaciens-10817/)
Luận Văn NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT PHÁT SINH PHÔI SOMA VÀ TẠO HẠT NHÂN TẠO Ở CÂY LAN HỒ ĐIỆP (Phalaenopsis sp.) (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/nghien-cuu-ky-thuat-phat-sinh-phoi-soma-va-tao-hat-nhan-tao-o-cay-lan-ho-diep-phalaenopsis-sp-10816/)
Luận Văn Nghiên cứu đa dạng nguồn gen dứa cayenne bằng marker phân tử (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/nghien-cuu-da-dang-nguon-gen-dua-cayenne-bang-marker-phan-tu-10815/)
Luận Văn đánh giá hàm lượng axit phytic ở một số giống lúa địa phương và một số giống lúa đột biến bằng phương pháp sinh hóa và microsatellite (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/danh-gia-ham-luong-axit-phytic-o-mot-so-giong-lua-dia-phuong-va-mot-so-giong-lua-dot-bien-bang-phuong-phap-sinh-hoa-va-microsatellite-10814/)
Luận Văn Thu thập và tổ chức dữ liệu gene phục vụ nghiên cứu cây trồng biến đổi di truyền (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/thu-thap-va-to-chuc-du-lieu-gene-phuc-vu-nghien-cuu-cay-trong-bien-doi-di-truyen-10813/)
Luận Văn NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT VI GHÉP CÂY BƯỞI (Citrus grandis) (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/nghien-cuu-ky-thuat-vi-ghep-cay-buoi-citrus-grandis-10812/)
Luận Văn BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ ĐIỀU (Anacardium occidental L.) TẠI TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU BẰNG KỸ THUẬT RAPD VÀ AFLP (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/buoc-dau-danh-gia-muc-do-da-dang-di-truyen-cua-quan-the-dieu-anacardium-occidental-l-tai-tinh-ba-ria-a-vung-tau-bang-ky-thuat-rapd-va-aflp-10811/)
Luận Văn “Nghiên cứu quá trình lên men lactic từ mật rỉ đường” (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/aoenghien-cuu-qua-trinh-len-men-lactic-tu-mat-ri-duonga-10810/)
Luận Văn Nghiên cứu khả năng gây bệnh cho chuột ở các chủng salmonella có nguồn gốc từ bệnh phẩm, thực phẩm (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/nghien-cuu-kha-nang-gay-benh-cho-chuot-o-cac-chung-salmonella-co-nguon-goc-tu-benh-pham-thuc-pham-10809/)
Luận Văn Thiết kế phân xưởng sản xuất acid acetic bằng phương pháp lên men phục vụ chế biến mủ cao su (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/thiet-ke-phan-xuong-san-xuat-acid-acetic-bang-phuong-phap-len-men-phuc-vu-che-bien-mu-cao-su-10808/)
Luận Văn đa dạng hóa các môi trường sản xuất bacterial cellulose từ vi khuẩn acetobacter xylinum (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/da-dang-hoa-cac-moi-truong-san-xuat-bacterial-cellulose-tu-vi-khuan-acetobacter-xylinum-10807/)
Luận Văn Cố định enzyme – amylase bằng gel alginate (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/co-dinh-enzyme-a-amylase-bang-gel-alginate-10806/)
Luận Văn Khảo sát thành phần loài phụ và thành phần kiểu huyết thanh của các chủng salmonella nhiễm trong thực phẩm (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/khao-sat-thanh-phan-loai-phu-va-thanh-phan-kieu-huyet-thanh-cua-cac-chung-salmonella-nhiem-trong-thuc-pham-10805/)
Luận Văn KHẢO SÁT SINH TRƯỞNG NẤM LINH CHI ĐEN (Amauroderma subresinosum, Corner) PHÁT HIỆN TẠI VÙNG NÚI CHỨA CHAN - VIỆT NAM (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/khao-sat-sinh-truong-nam-linh-chi-den-amauroderma-subresinosum-corner-phat-hien-tai-vung-nui-chua-chan-viet-nam-10804/)
Luận Văn Nghiên cứu sản xuất acida acetic theo phương pháp lên men nhanh bằng nguồn nguyên liệu tự nhiên (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/nghien-cuu-san-xuat-acida-acetic-theo-phuong-phap-len-men-nhanh-bang-nguon-nguyen-lieu-tu-nhien-10803/)
Luận Văn Nghiên cứu quy trình sản xuất men bánh mì khô bằng phương pháp sấy thăng hoa (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/nghien-cuu-quy-trinh-san-xuat-men-banh-mi-kho-bang-phuong-phap-say-thang-hoa-10802/)
Luận Văn Bước đầu nghiên cứu sản xuất bột cacao bằng phương pháp lên men có bổ sung vi sinh vật (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/buoc-dau-nghien-cuu-san-xuat-bot-cacao-bang-phuong-phap-len-men-co-bo-sung-vi-sinh-vat-10801/)
Luận Văn NGHIÊN CỨU CÁC ĐIỀU KIỆN LÊN MEN MỘT SỐ LOẠI CÀ PHÊ (Coffea L.) PHỔ BIẾN Ở VIỆT NAM BẰNG CHẾ PHẨM BIOCOFFEE-1 NHẰM THU ĐƯỢC CHẤT HÒA TAN CAO (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/nghien-cuu-cac-dieu-kien-len-men-mot-so-loai-ca-phe-coffea-l-pho-bien-o-viet-nam-bang-che-pham-biocoffee-1-nham-thu-duoc-chat-hoa-tan-cao-10800/)
Luận Văn Nghiên cứu tận dụng bã men bia để chế biến men chiết xuất dùng làm thành phẩn bổ sung vào môi trường nuôi cấy vi sinh (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/nghien-cuu-tan-dung-ba-men-bia-de-che-bien-men-chiet-xuat-dung-lam-thanh-phan-bo-sung-vao-moi-truong-nuoi-cay-vi-sinh-10799/)
Luận Văn Nghiên cứu lên men acid acetic bằng dịch ép trái điều (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/nghien-cuu-len-men-acid-acetic-bang-dich-ep-trai-dieu-10798/)
Luận Văn Khảo sát khả năng diệt muỗi của chế phẩm Enchoice (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/khao-sat-kha-nang-diet-muoi-cua-che-pham-enchoice-10796/)
Luận Văn Đánh giá hiệu quả xử lý của chế phẩm sanjiban microactive trong xử lý nước rỉ rác dựa trên mô hình aerotank hoạt động gián đoạn từng mẻ- sequencing batch reactor (sbr) (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/danh-gia-hieu-qua-xu-ly-cua-che-pham-sanjiban-microactive-trong-xu-ly-nuoc-ri-rac-dua-tren-mo-hinh-aerotank-hoat-dong-gian-doan-tung-me-sequencing-batch-reactor-sbr-10795/)
Luận Văn Thử nghiệm bổ sung chế phẩm sinh học trong mô hình xử lý nước thải chăn nuôi của trại heo đồng hiệp (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/thu-nghiem-bo-sung-che-pham-sinh-hoc-trong-mo-hinh-xu-ly-nuoc-thai-chan-nuoi-cua-trai-heo-dong-hiep-10794/)
Luận Văn Công nghệ sản xuất bia tại công ty cổ phần sản xuất bia Sài Gòn (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/cong-nghe-san-xuat-bia-tai-cong-ty-co-phan-san-xuat-bia-sai-gon-10761/)
Luận Văn Sản xuất thạch dừa (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/san-xuat-thach-dua-10748/)
Luận Văn Công nghệ sản xuất mì ăn liền của công ty cổ phần Acecook Việt Nam ( SLIDE) (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/cong-nghe-san-xuat-mi-an-lien-cua-cong-ty-co-phan-acecook-viet-nam-slide-10714/)
Luận Văn Công nghệ sản xuất necta mãng cầu (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/cong-nghe-san-xuat-necta-mang-cau-10713/)
Luận Văn Công nghệ sản xuất bột ngọt (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/cong-nghe-san-xuat-bot-ngot-10707/)
Luận Văn Công nghệ sản xuất mì chính ( SLIDE) (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/cong-nghe-san-xuat-mi-chinh-slide-10706/)
Luận Văn Xây dựng quy trình biến nạp đoạn DNA vào tế bào vi khuẩn E.coly DH5α” (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/xay-dung-quy-trinh-bien-nap-doan-dna-vao-te-bao-vi-khuan-e-coly-dh5ia-10696/)
Luận Văn Tìm hiều quy trình công nghệ sản xuất bia đóng chai tại công ty cổ phần bia NaDa Nam Định (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/tim-hieu-quy-trinh-cong-nghe-san-xuat-bia-dong-chai-tai-cong-ty-co-phan-bia-nada-nam-dinh-10680/)
Tiểu Luận "Atiso - Công nghệ bảo quản và chế biến" (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/atiso-cong-nghe-bao-quan-va-che-bien-10605/)
Báo Cáo Nghiên cứu tách fibroin tuyến tơ chế tạo màng polymer sinh học (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/nghien-cuu-tach-fibroin-tuyen-to-che-tao-mang-polymer-sinh-hoc-10432/)
Tiểu Luận Đánh giá và phân tích môi trường vĩ mô (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/danh-gia-va-phan-tich-moi-truong-vi-mo-9794/)
Tách và xác định β-Lactam trong đối tượng sinh học bằng phương pháp điện di mao quản (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/tach-va-xac-dinh-i-lactam-trong-doi-tuong-sinh-hoc-bang-phuong-phap-dien-di-mao-quan-9741/)
Luận Văn Công nghệ sản xuất maltodextrin (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/cong-nghe-san-xuat-maltodextrin-9707/)
Luận Văn Kiểm soát đối tượng trên Video dùng FPGA (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/kiem-soat-doi-tuong-tren-video-dung-fpga-9514/)
Luận Văn Khảo sát quá trình cố đinh ENZYME α-AMYLASE (TERMAMYL) bởi chất mang CMC-ALGINATE (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/khao-sat-qua-trinh-co-dinh-enzyme-i-amylase-termamyl-boi-chat-mang-cmc-alginate-9512/)
Luận Văn Phân lập và xác định hoạt tính enzyme ngoại bào của vi khuẩn ưa nhiệt ứng dụng trong xử lý môi trường (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/phan-lap-va-xac-dinh-hoat-tinh-enzyme-ngoai-bao-cua-vi-khuan-ua-nhiet-ung-dung-trong-xu-ly-moi-truong-9511/)
Luận Văn Nghiên cứu tuyển chọn một số chủng vi khuẩn Bacillus có hoạt tính enzyme proteaza kiềm (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/nghien-cuu-tuyen-chon-mot-so-chung-vi-khuan-bacillus-co-hoat-tinh-enzyme-proteaza-kiem-9510/)
Luận Văn Xác định thành phần loài Begomovirus hại cà chua tại Hà Nội và phụ cận (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/xac-dinh-thanh-phan-loai-begomovirus-hai-ca-chua-tai-ha-noi-va-phu-can-9509/)
Luận Văn Nghiên cứu ứng dụng chỉ thị phân tử DNA để chọn lọc gen TMS2 tạo ra các dòng TGMS mới (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/nghien-cuu-ung-dung-chi-thi-phan-tu-dna-de-chon-loc-gen-tms2-tao-ra-cac-dong-tgms-moi-9508/)
Luận Văn nghiên cứu ứng dụng chỉ thị phân tử phát hiện gen quy định hàm lượng amylose ở lúa (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/nghien-cuu-ung-dung-chi-thi-phan-tu-phat-hien-gen-quy-dinh-ham-luong-amylose-o-lua-9507/)
Luận Văn Ảnh hưởng của loại Enzyme đến quá trình thủy phân nếp than ứng dụng cho quá trình lên men (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/anh-huong-cua-loai-enzyme-den-qua-trinh-thuy-phan-nep-than-ung-dung-cho-qua-trinh-len-men-9487/)
Luận Văn Ảnh hưởng của loại nguyên liệu và phụ gia bổ sung đến chất lượng rượu nếp than (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/anh-huong-cua-loai-nguyen-lieu-va-phu-gia-bo-sung-den-chat-luong-ruou-nep-than-9485/)
Luận Văn Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình bảo quản rượu nếp than sản xuất bằng công nghệ enzyme và nấm men thuần chủng (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/nghien-cuu-cac-yeu-to-anh-huong-den-qua-trinh-bao-quan-ruou-nep-than-san-xuat-bang-cong-nghe-enzyme-va-nam-men-thuan-chung-9484/)
Luận Văn Tính toán thiết kế hệ thống lạnh cho kho bảo quản sản phẩm thủy sản đông lạnh sức chứa 500 tấn tại Công ty TNHH Minh Đăng – Sóc Trăng (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/tinh-toan-thiet-ke-he-thong-lanh-cho-kho-bao-quan-san-pham-thuy-san-dong-lanh-suc-chua-500-tan-tai-cong-ty-tnhh-minh-dang-a-soc-trang-9482/)
Luận Văn Sản xuất rượu vang nho (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/san-xuat-ruou-vang-nho-9445/)
Luận Văn ứng dụng chitisan trong bảo quản thủy sản (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/ung-dung-chitisan-trong-bao-quan-thuy-san-9444/)
Luận Văn Phân lập và định danh một số loại Aspergillus trên đậu phộng ở chợ Xuân Khánh (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/phan-lap-va-dinh-danh-mot-so-loai-aspergillus-tren-dau-phong-o-cho-xuan-khanh-9443/)
Luận Văn Khảo sát ảnh hưởng của hệ dung môi phương pháp và nhiệt độ trích ly đến mật đọ và độ bền màu của anthocyanin từ bắp cải tím (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/khao-sat-anh-huong-cua-he-dung-moi-phuong-phap-va-nhiet-do-trich-ly-den-mat-do-va-do-ben-mau-cua-anthocyanin-tu-bap-cai-tim-9442/)
Luận Văn Ảnh hưởng của pH và nhiệt độ lên enzyme papain (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/anh-huong-cua-ph-va-nhiet-do-len-enzyme-papain-9440/)
Luận Văn Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này Quy trình sản xuất nước chanh dây lên men (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/tra-loi-voi-trich-dan-noi-dung-bai-viet-nay-quy-trinh-san-xuat-nuoc-chanh-day-len-men-9414/)
Luận Văn Tính toán thiết kế hệ thống lạnh cho kho bảo quản sản phẩm thủy sản đông lạnh sức chứa 500 tấn (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/tinh-toan-thiet-ke-he-thong-lanh-cho-kho-bao-quan-san-pham-thuy-san-dong-lanh-suc-chua-500-tan-9409/)
Luận Văn Thiết kế nhà máy nước giải khát lên men (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/thiet-ke-nha-may-nuoc-giai-khat-len-men-9405/)
Luận Văn Nghiên cứu một vài thông số trong quy trình lên men rượu bắp sữa (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/nghien-cuu-mot-vai-thong-so-trong-quy-trinh-len-men-ruou-bap-sua-9404/)
Luận Văn Nghiên cứu xây dựng quy trình kiểm tra chất lượng dầu thực vật (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/nghien-cuu-xay-dung-quy-trinh-kiem-tra-chat-luong-dau-thuc-vat-9402/)
Luận Văn Nghiên cứu chế biến rượu vang dừa (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/nghien-cuu-che-bien-ruou-vang-dua-9399/)

hoangkyss
15-05-11, 02:12 AM
Luận Văn Khảo sát quy trình sản xuất bia hơi tại nhà máy bia LIDA TP.HCM (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/khao-sat-quy-trinh-san-xuat-bia-hoi-tai-nha-may-bia-lida-tp-hcm-9397/)
Tiểu Luận Nghiên cứu quy trình chế biến tinh bột sắn (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/nghien-cuu-quy-trinh-che-bien-tinh-bot-san-9388/)
Tiểu Luận Hiện tượng thẩm thấu và những ứng dụng (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/hien-tuong-tham-thau-va-nhung-ung-dung-9387/)
Tiểu Luận Trích ly polyphenol từ trà xanh (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/trich-ly-polyphenol-tu-tra-xanh-9386/)
Tiểu Luận Báo cáo chuyển giao khoa học về GAP (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/bao-cao-chuyen-giao-khoa-hoc-ve-gap-9385/)
Tiểu Luận Ứng dụng chitosan trong bảo quản cá ngừ (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/ung-dung-chitosan-trong-bao-quan-ca-ngu-9383/)
Tiểu Luận Ứng dụng pectinase trong trích ly nước quả dứa (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/ung-dung-pectinase-trong-trich-ly-nuoc-qua-dua-9381/)
Tiểu Luận Bảo quản trứng gà tươi bằng màng chitosan (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/bao-quan-trung-ga-tuoi-bang-mang-chitosan-9380/)
Tiểu Luận Nghiên cứu sản xuất nước nhàu đục (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/nghien-cuu-san-xuat-nuoc-nhau-duc-9378/)
Tiểu Luận Áp dụng kỹ thuật trong phát triển sản phẩm thủy sản (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/ap-dung-ky-thuat-trong-phat-trien-san-pham-thuy-san-9376/)
Luận Văn Khảo sát tinh sạch enzyme papain từ đu đủ (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/khao-sat-tinh-sach-enzyme-papain-tu-du-du-9375/)
Tiểu Luận Công nghệ xử lý nước thải trong chế biến tiêu sọ (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/cong-nghe-xu-ly-nuoc-thai-trong-che-bien-tieu-so-9373/)
Tiểu Luận Nghiên cứu chế biến vỏ bọc sausage (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/nghien-cuu-che-bien-vo-boc-sausage-9372/)
Tiểu Luận Loại đường khử từ lòng trắng trứng bằng phương pháp lên men (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/loai-duong-khu-tu-long-trang-trung-bang-phuong-phap-len-men-9370/)
Luận Văn Nghiên cứu một số dặc tính của enzyme frutofuranosidase (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/nghien-cuu-mot-so-dac-tinh-cua-enzyme-frutofuranosidase-9369/)
Luận Văn Phương pháp xác định tỷ lệ nước đóng băng sản phẩm lạnh đông (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/phuong-phap-xac-dinh-ty-le-nuoc-dong-bang-san-pham-lanh-dong-9367/)
Tiểu Luận Chế tạo máy sấy bột nhão (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/che-tao-may-say-bot-nhao-9366/)
Tiểu Luận Tổng hợp bột màu cobal aluminat (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/tong-hop-bot-mau-cobal-aluminat-9365/)
Tiểu Luận Nghiên cứu sản xuất mức từ quả dâu tây đà lạt (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/nghien-cuu-san-xuat-muc-tu-qua-dau-tay-da-lat-9362/)
Luận Văn Thu nhận enzyme invertase từ bã nấm men bia (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/thu-nhan-enzyme-invertase-tu-ba-nam-men-bia-9360/)
Tiểu Luận Mô hình thực nghiệm thiết bị sấy bơm nhiệt (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/mo-hinh-thuc-nghiem-thiet-bi-say-bom-nhiet-9359/)
Tiểu Luận Xác định thành phần hóa học của lá gai xanh (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/xac-dinh-thanh-phan-hoa-hoc-cua-la-gai-xanh-9357/)
Tiểu Luận Sản xuất xoài trái vụ theo hướng GAP (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/san-xuat-xoai-trai-vu-theo-huong-gap-9356/)
Tiểu Luận Thu nhận enzyme cellulose (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/thu-nhan-enzyme-cellulose-9353/)
Tiểu Luận Tách sulfat từ muối ót bằng dung dịch CaCl2 (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/tach-sulfat-tu-muoi-ot-bang-dung-dich-cacl2-9350/)
Tiểu Luận Nghiên cứu sản xuất nước dừa đóng hộp (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/nghien-cuu-san-xuat-nuoc-dua-dong-hop-9349/)
Tiểu Luận Nghiên cứu sản xuất MALTODEXTRIN có DE>10 bằng phương pháp Acit ở nhiệt độ thấp (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/nghien-cuu-san-xuat-maltodextrin-co-de-10-bang-phuong-phap-acit-o-nhiet-do-thap-9347/)
Tiểu Luận Nghiên cứu chế biến một số sản phẩm cá có chất lượng (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/nghien-cuu-che-bien-mot-so-san-pham-ca-co-chat-luong-9345/)
Tiểu Luận Lên men acid acetic bằng phương pháp lên men nhanh (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/len-men-acid-acetic-bang-phuong-phap-len-men-nhanh-9344/)
Tiểu Luận Các biện pháp tăng cường phát hiện Salmonella trong sản phẩm thủy sản đông lạnh (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/cac-bien-phap-tang-cuong-phat-hien-salmonella-trong-san-pham-thuy-san-dong-lanh-9342/)
Tiểu Luận Thu nhận enzyme pectinase từ Aspergillus niger - tinh sạch bằng phương pháp lọc màng (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/thu-nhan-enzyme-pectinase-tu-aspergillus-niger-tinh-sach-bang-phuong-phap-loc-mang-9341/)
Tiểu Luận Sử dụng cám gạo lên men làm thức ăn gia súc (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/su-dung-cam-gao-len-men-lam-thuc-an-gia-suc-9339/)
Luận Văn Tìm hiểu thành phần dinh dưỡng của thịt thỏ (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/tim-hieu-thanh-phan-dinh-duong-cua-thit-tho-9336/)
Luận Văn Nghiên cứu một số ảnh hưởng đến khả năng chịu lực của màng bao gói thực phẩm từ tinh bột sắn có bổ sung polyethylen glycol (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/nghien-cuu-mot-so-anh-huong-den-kha-nang-chiu-luc-cua-mang-bao-goi-thuc-pham-tu-tinh-bot-san-co-bo-sung-polyethylen-glycol-9334/)
Tiểu Luận Tách tinh dầu và carotenoids từ lá trầu (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/tach-tinh-dau-va-carotenoids-tu-la-trau-9332/)
Tiểu Luận Ứng dụng công nghệ sấy thăng hoa trong chế biến bột chanh dây (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/ung-dung-cong-nghe-say-thang-hoa-trong-che-bien-bot-chanh-day-9331/)
Tiểu Luận Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sấy thăng hoa (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/nghien-cuu-ung-dung-cong-nghe-say-thang-hoa-9330/)
Tiểu Luận Ảnh hưởng của dung dịch rửa và điều kiện rửa đến chất lượng rau salad sơ chế (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/anh-huong-cua-dung-dich-rua-va-dieu-kien-rua-den-chat-luong-rau-salad-so-che-9327/)
Tiểu Luận Nghiên cứu tác Fibroin tuyến tơ chế tạo màng polymer sinh học (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/nghien-cuu-tac-fibroin-tuyen-to-che-tao-mang-polymer-sinh-hoc-9326/)
Luận Văn Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến lên men bia nồng độ cao (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/khao-sat-cac-yeu-to-anh-huong-den-len-men-bia-nong-do-cao-9324/)
Tiểu Luận Nghiên cứu thu nhận chế phẩm enzyme protease từ ruột cá basa (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/nghien-cuu-thu-nhan-che-pham-enzyme-protease-tu-ruot-ca-basa-9322/)
Luận Văn Xây dựng đường cong "Độ ẩm cân bằng" của lúa trên đồ thị trắc ẩm (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/xay-dung-duong-cong-do-am-can-bang-cua-lua-tren-do-thi-trac-am-9321/)
Tiểu Luận Một số đặc tính của bột các dùng trong sản xuất thức ăn nuôi thủy sản (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/mot-so-dac-tinh-cua-bot-cac-dung-trong-san-xuat-thuc-an-nuoi-thuy-san-9319/)
Tiểu Luận Dây chuyền giếc mỗ heo treo vừa và nhỏ (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/day-chuyen-giec-mo-heo-treo-vua-va-nho-9317/)
Tiểu Luận Nghiên cứu công nghệ sấy khí động kết hợp với quá trình phân cấp hạt sản phẩm ứng dụng cho vật liệu sấy dạng bột nhão (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/nghien-cuu-cong-nghe-say-khi-dong-ket-hop-voi-qua-trinh-phan-cap-hat-san-pham-ung-dung-cho-vat-lieu-say-dang-bot-nhao-9315/)
Tiểu Luận Máy chế biến và bảo quản nông sản (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/may-che-bien-va-bao-quan-nong-san-9314/)
Luận Văn Công nghệ sau thu hoạch bảo quản và chế biến nông sản (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/cong-nghe-sau-thu-hoach-bao-quan-va-che-bien-nong-san-9311/)
Luận Văn Chế biến và bảo quản nông sản sau thu hoạch (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/che-bien-va-bao-quan-nong-san-sau-thu-hoach-9306/)
Luận Văn Khảo sát quá trình cố định enzyme alpha amylase bởi chất mang CMC-Alginate (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/khao-sat-qua-trinh-co-dinh-enzyme-alpha-amylase-boi-chat-mang-cmc-alginate-9305/)
Tiểu Luận Giới thiệu về acid citric (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/gioi-thieu-ve-acid-citric-9303/)
Luận Văn Thủy phân saccharose bằng invertase trên hạt calcium alginate (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/thuy-phan-saccharose-bang-invertase-tren-hat-calcium-alginate-9301/)
Tiểu Luận Nghiên cứu tạo màng vỏ bọc chitosan từ vỏ tôm và ứng dụng trong bảo quản thủy sản (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/nghien-cuu-tao-mang-vo-boc-chitosan-tu-vo-tom-va-ung-dung-trong-bao-quan-thuy-san-9298/)
Tiểu Luận Kỹ thuật bảo quản nông sản sau thu hoạch (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/ky-thuat-bao-quan-nong-san-sau-thu-hoach-9297/)
Tiểu Luận Tận dụng bã dừa làm thức ăn chăn nuôi (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/tan-dung-ba-dua-lam-thuc-an-chan-nuoi-9295/)
Tiểu Luận Chất bảo quản sử dụng trong chế biến thịt (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/chat-bao-quan-su-dung-trong-che-bien-thit-9242/)
Luận Văn Quy trình chế biến sữa đặc có đường (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/quy-trinh-che-bien-sua-dac-co-duong-9240/)
Luận Văn Sản xuất bánh mì có bổ sung tảo Spirulla (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/san-xuat-banh-mi-co-bo-sung-tao-spirulla-9239/)
Luận Văn Quy trình sản xuất sữa chua đậu nành tảo Spirulla (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/quy-trinh-san-xuat-sua-chua-dau-nanh-tao-spirulla-9237/)
Luận Văn Nghiên cứu sản xuất nấm Linh chi đóng hộp (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/nghien-cuu-san-xuat-nam-linh-chi-dong-hop-9235/)
Luận Văn Xây dựng quy trình sản xuất sinh khối sợi nấm Ganoderma lucidum (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/xay-dung-quy-trinh-san-xuat-sinh-khoi-soi-nam-ganoderma-lucidum-9234/)
Luận Văn Khảo sát khả năng ứng dụng màng BC làm màng lọc vi sinh trong lọc nước (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/khao-sat-kha-nang-ung-dung-mang-bc-lam-mang-loc-vi-sinh-trong-loc-nuoc-9232/)
Luận Văn Nghiên cứu chế biến nước giải khát linh chi đóng chai (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/nghien-cuu-che-bien-nuoc-giai-khat-linh-chi-dong-chai-9231/)
Luận Văn Thiết kế nhà máy nước giải khát lên men với năng suất 32 triệu lít/năm (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/thiet-ke-nha-may-nuoc-giai-khat-len-men-voi-nang-suat-32-trieu-lit-nam-9229/)
Luận Văn Tính toán thiết kế hệ thống lạnh cho kho bảo quản sản phẩm thủy sản đông lạnh 500 tấn (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/tinh-toan-thiet-ke-he-thong-lanh-cho-kho-bao-quan-san-pham-thuy-san-dong-lanh-500-tan-9227/)
Luận Văn Nghiên cứu một số chế phẩm dược liệu có nguồn gốc từ nấm Linh chi ở Việt Nam (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/nghien-cuu-mot-so-che-pham-duoc-lieu-co-nguon-goc-tu-nam-linh-chi-o-viet-nam-9225/)
Luận Văn Thiết kế hệ thống xử lý nước thải công ty cổ phần công nghiệp Masan tái sử dụng cho sản xuất. Công suất 300 m3/ngày.đêm (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/thiet-ke-he-thong-xu-ly-nuoc-thai-cong-ty-co-phan-cong-nghiep-masan-tai-su-dung-cho-san-xuat-cong-suat-300-m3-ngay-dem-9223/)
Luận Văn Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất trích ly dầu Gấc (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/khao-sat-cac-yeu-to-anh-huong-den-hieu-suat-trich-ly-dau-gac-9222/)
Luận Văn Quy trình sản xuất nước giải khát chanh dây lên men (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/quy-trinh-san-xuat-nuoc-giai-khat-chanh-day-len-men-9221/)
Luận Văn Giấm ăn từ trái điều (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/giam-an-tu-trai-dieu-9219/)
Luận Văn Nghiên cứu công nghệ sản xuất bột cá, dịch đạm từ phụ phẩm cá tra và cá basa (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/nghien-cuu-cong-nghe-san-xuat-bot-ca-dich-dam-tu-phu-pham-ca-tra-va-ca-basa-9217/)
Luận Văn Thiết kế nhà máy bia 50 triệu lít/năm (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/thiet-ke-nha-may-bia-50-trieu-lit-nam-9215/)
Thạc Sỹ điều tra phân vùng sinh thái và đánh giá thực trạng khai thác cây thức ăn gia súc xã hùng sơn huyện đại từ - thái nguyên (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/dieu-tra-phan-vung-sinh-thai-va-danh-gia-thuc-trang-khai-thac-cay-thuc-an-gia-suc-xa-hung-son-huyen-dai-tu-thai-nguyen-9119/)
Thạc Sỹ Nghiên cứu phân loại, khả năng phân hủy ddt và sinh laccase của chủng nấm sợi phân lập từ đất ô nhiễm hỗn hợp thuốc trừ sâu (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/nghien-cuu-phan-loai-kha-nang-phan-huy-ddt-va-sinh-laccase-cua-chung-nam-soi-phan-lap-tu-dat-o-nhiem-hon-hop-thuoc-tru-sau-9112/)
Thạc Sỹ Xác định hàm lượng cholesterol trong trứng và so sánh trình tự vùng điêu khiên d-loop dna ty thể của gà ri, gà ác, gà tre (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/xac-dinh-ham-luong-cholesterol-trong-trung-va-so-sanh-trinh-tu-vung-dieu-khien-d-loop-dna-ty-the-cua-ga-ri-ga-ac-ga-tre-9052/)
Thạc Sỹ Nghiên cứu thành phần hóa sinh sữa của bò lai f2 ( ♀ lai f1 x ♂ holstein friesian) nuôi tại đồng hỷ - thái nguyên (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/nghien-cuu-thanh-phan-hoa-sinh-sua-cua-bo-lai-f2-a-lai-f1-x-a-holstein-friesian-nuoi-tai-dong-hy-thai-nguyen-9034/)
Thạc Sỹ đánh giá chất lượng và khả năng chịu hạn của một số giống lúa cạn hà giang (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/danh-gia-chat-luong-va-kha-nang-chiu-han-cua-mot-so-giong-lua-can-ha-giang-8924/)
Luận Văn Luận văn chế biến sản phẩm khô cá lóc ăn liền (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/luan-van-che-bien-san-pham-kho-ca-loc-an-lien-8903/)
Luận Văn Nghiên cứu chế biến sữa kefir (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/nghien-cuu-che-bien-sua-kefir-8899/)
Tiểu Luận Chế biến sản phẩm thốt lốt đóng hộp (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/che-bien-san-pham-thot-lot-dong-hop-8894/)
Luận Văn Luận văn tốt nghiệp ngành Công Nghệ Thực Phẩm (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/luan-van-tot-nghiep-nganh-cong-nghe-thuc-pham-8891/)
Tiểu Luận So sánh phát triển của nấm men saccharomyces.sp phân lập từ tự nhiên và saccharomyces.cerevisia (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/so-sanh-phat-trien-cua-nam-men-saccharomyces-sp-phan-lap-tu-tu-nhien-va-saccharomyces-cerevisia-8888/)
Luận Văn ứng dụng vi sinh vật lên men lactic trong sản phẩm salad cà chua (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/ung-dung-vi-sinh-vat-len-men-lactic-trong-san-pham-salad-ca-chua-8886/)
Tiểu Luận Khảo sát biến đổi vitamin C trong chế biến và bảo quản nước quả hổn hợp (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/khao-sat-bien-doi-vitamin-c-trong-che-bien-va-bao-quan-nuoc-qua-hon-hop-8885/)
Tiểu Luận Điều tra nghiên cứu định lượng đa dạng sinh học thực vật thân gỗ ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Núi Ông tỉnh Bình Thuận(36 trang) (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/dieu-tra-nghien-cuu-dinh-luong-da-dang-sinh-hoc-thuc-vat-than-go-o-khu-bao-ton-thien-nhien-nui-ong-tinh-binh-thuan-36-trang-8806/)
Luận Văn Sản xuất yaourt trái cây từ sữa bò tươi (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/san-xuat-yaourt-trai-cay-tu-sua-bo-tuoi-7978/)
Luận Văn Sản xuất khô cá trê phi (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/san-xuat-kho-ca-tre-phi-7977/)
Luận Văn Sản xuất khô cá lóc ăn liền (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/san-xuat-kho-ca-loc-an-lien-7976/)
Luận Văn Công nghệ sản xuất Kefir (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/cong-nghe-san-xuat-kefir-7975/)
Luận Văn Nước thốt lốt lên men (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/nuoc-thot-lot-len-men-7974/)
Luận Văn Chế biến sản phẩm nước thốt lốt đóng hộp (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/che-bien-san-pham-nuoc-thot-lot-dong-hop-7973/)
Luận Văn Chế biến sausage từ cá tra (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/che-bien-sausage-tu-ca-tra-7971/)
Luận Văn Chế biến rượu nho (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/che-bien-ruou-nho-7970/)
Luận Văn Lên men nước mắm chay từ đậu nành (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/len-men-nuoc-mam-chay-tu-dau-nanh-7968/)
Luận Văn Ứng dụng vi sinh vật lên men LACTIC trong sản phẩm salad cà chua (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/ung-dung-vi-sinh-vat-len-men-lactic-trong-san-pham-salad-ca-chua-7967/)
Luận Văn XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ANTHOCYANIN TRONG MỘT SỐ NGUYÊN LIỆU RAU QUẢ BẰNG PHƯƠNG PHÁP pH VI SAI (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/xac-dinh-ham-luong-anthocyanin-trong-mot-so-nguyen-lieu-rau-qua-bang-phuong-phap-ph-vi-sai-7966/)
Luận Văn Khảo sát biến đổi vitamin C trong chế biến và bảo quản nước quả hổn hợp (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/khao-sat-bien-doi-vitamin-c-trong-che-bien-va-bao-quan-nuoc-qua-hon-hop-7964/)
Luận Văn Chế biến sausage cá tra có bổ sung thịt heo (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/che-bien-sausage-ca-tra-co-bo-sung-thit-heo-7962/)
Luận Văn Chế biến nước nha đam (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/che-bien-nuoc-nha-dam-7961/)
Luận Văn Chế biến lạc xưởng bò (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/che-bien-lac-xuong-bo-7959/)
Luận Văn Các yếu tố ảnh hưởng đến bánh mì ngọt (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/cac-yeu-to-anh-huong-den-banh-mi-ngot-7957/)
Luận Văn Công nghệ lên men tôm chua (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/cong-nghe-len-men-tom-chua-7956/)
Luận Văn Bảo quản rau quả lên men (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/bao-quan-rau-qua-len-men-7955/)
Luận Văn Khảo sát ảnh hưởng của phụ gia đến chất lượng của bánh tráng rế (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/khao-sat-anh-huong-cua-phu-gia-den-chat-luong-cua-banh-trang-re-7954/)
Luận Văn Chu trình phát triển của trùng sốt rét và bệnh sốt rét ở Việt Nam (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/chu-trinh-phat-trien-cua-trung-sot-ret-va-benh-sot-ret-o-viet-nam-7948/)
Luận Văn Quá trình tiêu hóa và hấp thu dinh dưỡng ở người và động vật (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/qua-trinh-tieu-hoa-va-hap-thu-dinh-duong-o-nguoi-va-dong-vat-7944/)
Luận Văn Thử nghiệm ảnh hưởng của Zeolite đến khả năng tăng trọng, tỷ lệ tiêu chảy của lợn con sau cai sữa (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/thu-nghiem-anh-huong-cua-zeolite-den-kha-nang-tang-trong-ty-le-tieu-chay-cua-lon-con-sau-cai-sua-7916/)
Luận Văn Thiết kế 3 công thức luân canh phù hợp với điều kiện Huyện Mê Linh (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/thiet-ke-3-cong-thuc-luan-canh-phu-hop-voi-dieu-kien-huyen-me-linh-7912/)
Luận Văn Tìm hiểu về tình trạng ô nhiễm sông Tô Lịch (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/tim-hieu-ve-tinh-trang-o-nhiem-song-to-lich-7909/)
Luận Văn Phân tích những nguyên nhân gây suy thoái đa dạng sinh học ở Việt Nam (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/phan-tich-nhung-nguyen-nhan-gay-suy-thoai-da-dang-sinh-hoc-o-viet-nam-7907/)
Luận Văn Công nghệ sinh học động vật (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/cong-nghe-sinh-hoc-dong-vat-7904/)
Luận Văn Nghiên cứu phân lập các yếu tố điều khiển biểu hiện gen ubiquitin từ hai loại bèo tấm lemna aequinoctialis db1 và spirodela polyrhyza db2 (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/nghien-cuu-phan-lap-cac-yeu-to-dieu-khien-bieu-hien-gen-ubiquitin-tu-hai-loai-beo-tam-lemna-aequinoctialis-db1-va-spirodela-polyrhyza-db2-7651/)
Luận Văn Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc và tái sinh tự nhiên trong một số trạng thái thảm thực vật thứ sinh tại vùng đầu nguồn hồ thác bà, tỉnh yên bái (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/nghien-cuu-dac-diem-cau-truc-va-tai-sinh-tu-nhien-trong-mot-so-trang-thai-tham-thuc-vat-thu-sinh-tai-vung-dau-nguon-ho-thac-ba-tinh-yen-bai-7322/)
Luận Văn Ứng dụng nấm men trong sản xuất bánh mì (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/ung-dung-nam-men-trong-san-xuat-banh-mi-7215/)
Luận Văn Công nghệ chế biến Thức ăn chăn nuôi (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/cong-nghe-che-bien-thuc-an-chan-nuoi-7203/)
Luận Văn Công nghệ thực phẩm: thử nghiệm làm nem chua (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/cong-nghe-thuc-pham-thu-nghiem-lam-nem-chua-7146/)
Luận Văn Đánh giá một số dõng lúa chọn lọc thế hệ r3, r4 có nguồn gốc từ mô sẹo chịu mất nước (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/danh-gia-mot-so-dong-lua-chon-loc-the-he-r3-r4-co-nguon-goc-tu-mo-seo-chiu-mat-nuoc-7016/)
Luận Văn NGHIÊN CỨU QUAN HỆ DI TRUYỀN CỦA MỘT SỐ GIỐNG ĐẬU XANH [Vigna radiata (L.) Wilczek] (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/nghien-cuu-quan-he-di-truyen-cua-mot-so-giong-dau-xanh-vigna-radiata-l-wilczek-7008/)
Luận Văn Nghiên cứu năng suất, chất lƣợng của một số giống cỏ trồng ở xã cảnh hƣng, huyện tiên du, tỉnh bắc ninh và mô hình khai thác thức ăn cho gia söc (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/nghien-cuu-nang-suat-chat-laeong-cua-mot-so-giong-co-trong-o-xa-canh-haeng-huyen-tien-du-tinh-bac-ninh-va-mo-hinh-khai-thac-thuc-an-cho-gia-sac-6987/)
Luận Văn Nâng cao hiệu quả của việc nuôi sinh khối artemia trên ruộng muối (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/nang-cao-hieu-qua-cua-viec-nuoi-sinh-khoi-artemia-tren-ruong-muoi-6949/)
Luận Văn đánh giá một số dõng lạc có nguồn gốc từ mô sẹo chịu mất nước của các giống l23, l18, md7 và md9 (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/danh-gia-mot-so-dong-lac-co-nguon-goc-tu-mo-seo-chiu-mat-nuoc-cua-cac-giong-l23-l18-md7-va-md9-6671/)
Luận Văn Chỉ số chất lượng đất (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/chi-so-chat-luong-dat-6653/)
Luận Văn Điều tra, đánh giá đặc điểm sinh trưởng các dạng rừng, tính chất các loại đất phát triển trên nhiều loại đá, mẫu chất dưới các loại rừng thông qua (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/dieu-tra-danh-gia-dac-diem-sinh-truong-cac-dang-rung-tinh-chat-cac-loai-dat-phat-trien-tren-nhieu-loai-da-mau-chat-duoi-cac-loai-rung-thong-qua-6652/)
Luận Văn Xác định liều lượng phân bón thích hợp cho lúa PC6 trên đất phù sa sông Thái Bình (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/xac-dinh-lieu-luong-phan-bon-thich-hop-cho-lua-pc6-tren-dat-phu-sa-song-thai-binh-6442/)
Luận Văn công nghệ nuôi trồng nấm (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/cong-nghe-nuoi-trong-nam-5931/)
Luận Văn LUẬN VĂN "QUẢN LÍ CHẤT THẢI RẮN"( 41 trang) (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/luan-van-quan-li-chat-thai-ran-41-trang-5296/)
( slide ) KHẢO SÁT CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TRÊN QUY TRÌNH SẢN XUẤT TÔM ĐÔNG BLOCK CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SÓC TRĂNG (STAPIMEX) (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/slide-khao-sat-chuong-trinh-quan-ly-chat-luong-tren-quy-trinh-san-xuat-tom-dong-block-cong-ty-co-phan-thuy-san-soc-trang-stapimex-4859/)
Luận Văn ( slide ) NGHIÊN CỨU CHẾ BiẾN MỨT TỪ VỎ BƯỞI (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/slide-nghien-cuu-che-bien-mut-tu-vo-buoi-4858/)
Luận Văn Ảnh hưởng của việc sử dụng phân đạm đến khả năng tích lũy hàm lượng NO3-, NH4+ trong nước mặt và nước ngầm (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/anh-huong-cua-viec-su-dung-phan-dam-den-kha-nang-tich-luy-ham-luong-no3-nh4-trong-nuoc-mat-va-nuoc-ngam-4460/)
Luận Văn Nghiên cứu xạ khuẩn thuộc chi streptomyces sinh chất kháng sinh chống nấm gây bệnh trên cây chè (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/nghien-cuu-xa-khuan-thuoc-chi-streptomyces-sinh-chat-khang-sinh-chong-nam-gay-benh-tren-cay-che-4459/)
Luận Văn Bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng của mức độ phân bón đến sự sinh trưởng và năn suất của một số giống ngô nếp lai (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/buoc-dau-nghien-cuu-anh-huong-cua-muc-do-phan-bon-den-su-sinh-truong-va-nan-suat-cua-mot-so-giong-ngo-nep-lai-4458/)
Luận Văn Nghiên cứu quy trình chế biến tối ưu cho sản phẩm nectar từ trái cốc (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/nghien-cuu-quy-trinh-che-bien-toi-uu-cho-san-pham-nectar-tu-trai-coc-4457/)
Luận Văn Chọn lọc và nhân sinh khối nấm Trichodema đối kháng với nấm gây hại cây trồng (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/chon-loc-va-nhan-sinh-khoi-nam-trichodema-doi-khang-voi-nam-gay-hai-cay-trong-4456/)
Luận Văn Nhân giống Lan bằng phương pháp gieo hạt Invitro (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/nhan-giong-lan-bang-phuong-phap-gieo-hat-invitro-4455/)
Luận Văn Xác định tác nhân gây bệnh và nghiên cứu thử nghiệm một số loại thảo dược trong phòng trị bệnh vi khuẩn trên tôm thẻ chân trắng (Penaeus vannamei)” (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/xac-dinh-tac-nhan-gay-benh-va-nghien-cuu-thu-nghiem-mot-so-loai-thao-duoc-trong-phong-tri-benh-vi-khuan-tren-tom-the-chan-trang-penaeus-vannamei-a-4454/)
Luận Văn Điều chế kháng huyết thanh thỏ kháng liên cầu khuẩn gây bệnh trên cá Rô Phi (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/dieu-che-khang-huyet-thanh-tho-khang-lien-cau-khuan-gay-benh-tren-ca-ro-phi-4453/)
Luận Văn Các biện pháp xử lý phân trong chăn nuôi heo an toàn sinh học (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/cac-bien-phap-xu-ly-phan-trong-chan-nuoi-heo-an-toan-sinh-hoc-4452/)
Luận Văn Xử lý nước thải trong chăn nuôi lợn (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/xu-ly-nuoc-thai-trong-chan-nuoi-lon-4451/)
Luận Văn tổng kết và theo dõi mô hình nuôi cá lóc trong vèo trong mùa lũ (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/tong-ket-va-theo-doi-mo-hinh-nuoi-ca-loc-trong-veo-trong-mua-lu-4450/)
Luận Văn thực tế với viêc thu phí nước thải hiện nay (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/thuc-te-voi-viec-thu-phi-nuoc-thai-hien-nay-3748/)
Luận Văn Nghiên cứu sự phát triển của hệ sợi nấm Hương (Lentinula edodes) trong môi trường nuôi cấy lỏng (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/nghien-cuu-su-phat-trien-cua-he-soi-nam-huong-lentinula-edodes-trong-moi-truong-nuoi-cay-long-731/)
Luận Văn Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ và khí quyển bảo quản đến sự biến đổi chất lượng của sản phẩm mít chế biến tối thiểu (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/nghien-cuu-anh-huong-cua-nhiet-do-va-khi-quyen-bao-quan-den-su-bien-doi-chat-luong-cua-san-pham-mit-che-bien-toi-thieu-730/)
Luận Văn Nghiên cứu so sánh sự phát triển sinh khối và hàm lượng β-glucan ở một số chủng nấm hương nuôi cấy trong môi trường lỏng (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/nghien-cuu-so-sanh-su-phat-trien-sinh-khoi-va-ham-luong-i-glucan-o-mot-so-chung-nam-huong-nuoi-cay-trong-moi-truong-long-729/)
Luận Văn Xây dựng mô hình học kết hợp để dạy sinh học 10 (THPT) nâng cao với sự hỗ trợ của phần mềm Moodle (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/xay-dung-mo-hinh-hoc-ket-hop-de-day-sinh-hoc-10-thpt-nang-cao-voi-su-ho-tro-cua-phan-mem-moodle-115/)
Tiểu Luận Đa dạng sinh học (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/da-dang-sinh-hoc-114/)
Luận Văn Thu nhận và khảo sát một số đặc tính của enzyme protease từ vi khuẩn Bacillus subtilis (http://updatebook.vn/sinh-hoc-35/thu-nhan-va-khao-sat-mot-so-dac-tinh-cua-enzyme-protease-tu-vi-khuan-bacillus-subtilis-113/)

quynhheo
20-03-13, 10:23 AM
cho minh hỏi bạn tý. mình thấy bạn có rất nhiều đề tài thạc sỹ. Vậy bạn có đề tài về phân tích " tổ chức báo cáo kế toán phục vụ công tác phân tích tài chính tại công ty.." hay ko? nếu có thì có thể cho minh tham khảo ko