VUI LÒNG TÌM KIẾM THÔNG TIN TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI

Loading

+ Gửi Ðề Tài Mới
kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Đề tài: Tuyển Sinh đào Tạo Thạc Sĩ Kinh Tế Năm 2008

 1. #1
  Họ Tên:
  Nguyễn Thị Ngọc Trang
  Trường:
  CHKT TpHCM - K16
  Tham gia
  Oct 2007
  Đến từ
  Xã Hưng Long, Hưng Nguyên , Nghệ An
  Tuổi
  40
  Bài
  7.934
  Post Thanks / Like

 2. #2
  Họ Tên:
  Hồ Châu Xuân Trường
  Trường:
  CHKT TpHCM - K20
  Tham gia
  Sep 2008
  Đến từ
  Bến Tre
  Bài
  744
  Post Thanks / Like

  Default Ðề: Tuyển Sinh đào Tạo Thạc Sĩ Kinh Tế Năm 2008

  Thông tin tuyển sinh 2009 nè mọi người:


  BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
  TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP.HCM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc
  ----------------------- --------------
  Soá : …………/TB-ÑHKT- SÑH TP. Hoà Chí Minh, ngaøy 19 thaùng 3 naêm 2009


  THOÂNG BAÙO

  TUYEÅN SINH ÑAØO TAÏO THAÏC SÓ KINH TEÁ NAÊM 2009

  Thöïc hieän Quy cheá Tuyeån sinh Sau ñaïi hoïc ñöôïc ban haønh theo Quyeát ñònh soá 45/2008/ QÑ-BGD&ÑT ngaøy 05/8/2008 cuûa Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo. Tröôøng Ñaïi Hoïc Kinh teá TP.HCM thoâng baùo tuyeån sinh ñaøo taïo thaïc só kinh teá naêm 2009 nhö sau:

  1. Muïc tieâu, ngaønh vaø hình thöùc ñaøo taïo:
  1.1 Muïc tieâu:
  Muïc tieâu chung laø ñaøo taïo ôû trình ñoä cao cho caùc nhaø kinh teá, nhaø quaûn trò vaø caùc chuyeân gia quaûn lí trong caùc lónh vöïc: quaûn lí, nghieân cöùu, giaûng daïy.
  Ñeå ñaùp öùng muïc tieâu neâu treân, ngöôøi hoïc caàn ñaït caùc tieâu chuaån sau:
  - Coù kieán thöùc vaø naêng löïc hoaït ñoäng kinh teá roäng vaø chuyeân saâu caàn thieát theo ngaønh vaø chuyeân ngaønh ñaøo taïo phuø hôïp vôùi yeâu caàu phaùt trieån kinh teá cuûa Vieät Nam.
  - Thoâng thaïo tieáng Anh vaø caùc kyõ naêng giao tieáp.
  - Coù söùc khoeû ñeå hoïc taäp vaø laøm vieäc.
  1.2 Chuyeân ngaønh ñaøo taïo:
  - Kinh teá chính trò - Kinh teá phaùt trieån
  - Quaûn trò kinh doanh - Taøi chính doanh nghieäp
  - Taøi chính nhaø nöôùc - Ngaân haøng
  - Thöông maïi - Keá toaùn
  1.3 Thôøi gian ñaøo taïo: thôøi gian ñaøo taïo trình ñoä thaïc só khoaûng 3 naêm hoïc.
  Hình thöùc hoïc: taäp trung vaø khoâng taäp trung (hoïc vaøo caùc buoåi toái trong tuaàn hoaëc hoïc thöù Baûy, Chuû Nhaät hoaëc 1 quyù taäp trung hoïc 1 thaùng)
  2.Ñieàu kieän döï thi vaø phöông phaùp tuyeån choïn
  Ñieàu kieän döï thi: coâng daân Vieät Nam coù lyù lòch baûn thaân roõ raøng, hieän khoâng bò truy cöùu traùch nhieäm hình söï caàn coù ñuû caùc ñieàu kieän sau ñaây ñöôïc döï thi tuyeån sinh ñaøo taïo thaïc só kinh teá.
  2.1 Ñieàu kieän vaên baèng
  - Coù baèng toát nghieäp ñaïi hoïc ngaønh kinh teá.
  - Coù baèng toát nghieäp ñaïi hoïc heä chính quy khoái A,B ñaõ coù chöùng chæ boå sung kieán thöùc.


  2.2 Thaâm nieân coâng taùc :
  Nhöõng thí sinh coù baèng toát nghieäp ñaïi hoïc ngaønh kinh teá loaïi khaù trôû leân phuø hôïp vôùi chuyeân ngaønh döï thi ñöôïc döï thi ngay sau khi toát nghieäp ñaïi hoïc.
  Nhöõng thí sinh coù baèng toát nghieäp ñaïi hoïc ngaønh kinh teá caùc loaïi coøn laïi vaø coù baèng toát nghieäp ñaïi hoïc heä chính quy khoái A,B ñaõ coù chöùng chæ boå sung kieán thöùc phaûi coù ít nhaát moät naêm kinh nghieäm laøm vieäc trong lónh vöïc chuyeân moân phuø hôïp vôùi chuyeân ngaønh ñaêng kyù döï thi (tính töø ngaøy Hieäu tröôûng kyù Quyeát ñònh coâng nhaän toát nghieäp ñeán ngaøy ñaêng kyù döï thi)
  2.3. Ñieàu kieän söùc khoûe:
  Coù ñuû söùc khoûe ñeå hoïc taäp vaø lao ñoäng
  2.4. Moân thi tuyeån:
  Thí sinh döï thi tuyeån sinh ñaøo taïo thaïc só kinh teá naêm 2009, döï kieán toå chöùc thi tuyeån sinh vaøo cuoái thaùng 8 naêm 2009, seõ thi 3 moân sau:
  - Moân ngoaïi ngöõ: duøng trong kyø thi tuyeån sinh naøy laø tieáng Anh, caùch thöùc thi tuyeån theo daïng thöùc TOEFL hoaëc IELTS (höôùng daãn cuï theå seõ thoâng baùo sau).
  - Moân cô baûn : Toaùn kinh teá.
  - Moân cô sôû: Kinh teá hoïc.
  Rieâng thí sinh ñaêng kyù döï thi chuyeân ngaønh Kinh teá chính trò, döï thi 3 moân sau:
  - Moân ngoaïi ngöõ: duøng trong kyø thi tuyeån sinh naøy laø tieáng Anh, caùch thöùc thi tuyeån theo daïng thöùc TOEFL hoaëc IELTS (höôùng daãn cuï theå seõ thoâng baùo sau).
  - Moân cô baûn : Trieát hoïc.
  - Moân cô sôû: Lòch söû caùc hoïc thuyeát kinh teá.
  2.5 Ñieàu kieän ñöôïc mieãn thi Ngoaïi ngöõ :
  - Coù baèng toát nghieäp ñaïi hoïc chính quy ngaønh tieáng Anh.
  - Coù baèng toát nghieäp ñaïi hoïc nöôùc ngoaøi maø ngoân ngöõ duøng trong ñaøo taïo laø tieáng Anh.
  - Coù baèng toát nghieäp ñaïi hoïc taïi caùc chöông trình ñaøo taïo trong nöôùc maø ngoân ngöõ duøng trong toaøn boä chöông trình ñaøo taïo laø tieáng Anh khoâng qua phieân dòch.
  - Coù chöùng chæ TOEFL ITP 400, iBT 32 hoaëc IELTS 4.5 trôû leân trong thôøi haïn 2 naêm keå töø ngaøy caáp chöùng chæ ñeán ngaøy ñaêng kyù döï thi.
  - Coù chöùng chæ ngoaïi ngöõ do caùc cô sôû ñaøo taïo ngoaïi ngöõ ñöôïc Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo giao nhieäm vuï vaø coâng nhaän töông ñöông trình ñoä tieáng Anh TOEFL ITP 400, iBT 32 hoaëc IELTS 4.5 trôû leân trong thôøi haïn 2 naêm keå töø ngaøy caáp chöùng chæ ñeán ngaøy ñaêng kyù döï thi.
  2.6 Ñoái töôïng vaø chính saùch öu tieân
  - Ñoái töôïng:
  + Ngöôøi coù thôøi gian coâng taùc hai naêm lieân tuïc trôû leân (tính ñeán ngaøy ñaêng kyù döï thi) taïi caùc xaõ thuoäc vuøng coù ñieàu kieän kinh teá xaõ hoäi ñaëc bieät khoù khaên thuoäc mieàn nuùi, vuøng cao, vuøng saâu, haûi ñaûo theo quy ñònh cuûa Chính phuû.
  + Thöông binh, beänh binh, ngöôøi coù theû chöùng nhaän ñöôïc höôûng chính saùch nhö thöông binh.
  + Anh huøng lao ñoäng, anh huøng löïc löôïng voõ trang.
  + Ngöôøi thuoäc daân toäc thieåu soá ôû nhöõng vuøng coù ñieàu kieän kinh teá xaõ hoäi ñaëc bieät khoù khaên.


  - Chính saùch öu tieân:
  Ngöôøi döï thi thuoäc ñoái töôïng öu tieân ñaõ keå treân ñöôïc coäng moät ñieåm cho moân cô baûn (theo thang ñieåm 10). Tröôøng hôïp ngöôøi thuoäc nhieàu ñoái töôïng öu tieân, chæ ñöôïc höôûng cheá ñoä öu tieân cuûa moät ñoái töôïng.
  2.7 Ñieàu kieän xeùt truùng tuyeån
  Thí sinh ñaït töø 5 ñieåm trôû leân theo thang ñieåm 10 ôû caùc moân thi cô baûn, cô sôû. Moân tieáng Anh coù ñieåm TOEFL ITP 400, iBT 32 hoaëc IELTS 4.5 trôû leân hoaëc töông ñöông thuoäc dieän xeùt truùng tuyeån.
  Vieäc xeùt truùng tuyeån seõ ñöôïc xeùt theo chæ tieâu ñaøo taïo ñaõ ñöôïc Boä Giaùo duïc vaø ñaøo taïo giao cho Tröôøng tính theo toång ñieåm thi cuûa caùc moân cô sôû, cô baûn cuûa töøng thí sinh töø cao xuoáng thaáp. Tröôøng hôïp coù nhieàu thí sinh cuøng toång ñieåm caùc moân thi cô sôû vaø cô baûn nhö nhau seõ laàn löôït xeùt ñeán möùc ñieåm cao hôn cuûa moân cô sôû, sau ñoù ñeán moân cô baûn vaø cuoái cuøng laø moân tieáng Anh ñeå xaùc ñònh ngöôøi truùng tuyeån.
  2.8 Ñieàu kieän mieãn thi tuyeån sinh (chuyeån tieáp sinh thaïc só kinh teá):
  Sinh vieân toát nghieäp ñaïi hoïc heä chính qui ngaønh Kinh teá ñöôïc chuyeån tieáp sinh ñaøo taïo thaïc só kinh teá phaûi thoaû maõn caùc ñieàu kieän sau ñaây:
  - Toát nghieäp ñaïi hoïc loaïi gioûi trôû leân, ngaønh toát nghieäp ñaïi hoïc ñuùng chuyeân ngaønh ñaøo taïo thaïc só kinh teá, coù keát quaû reøn luyeän cuoái khoùa loaïi khaù trôû leân.
  - Ñöôïc khen thöôûng cuoái khoùa hoïc veà thaønh tích trong hoïc taäp hoaëc nghieân cöùu khoa hoïc (coù baèng khen, giaáy khen) töø caáp tröôøng trôû leân.
  - Coù chöùng chæ tieáng Anh TOEFL ITP 450, iBT 45 hoaëc IELTS 5.0.
  - Trong thôøi haïn 12 thaùng keå töø ngaøy kyù quyeát ñònh toát nghieäp ñaïi hoïc ñeán ngaøy noäp hoà sô xeùt chuyeån tieáp sinh.
  Thí sinh noäp hoà sô xin chuyeån tieáp sinh ñaøo taïo thaïc só kinh teá chaäm nhaát ngaøy 03/7/2009 vaø ñöôïc thoâng baùo keát quaû xeùt tuyeån tröôùc ngaøy 31/7/2009.

  3. Ñaêng kyù döï thi:
  Thí sinh caên cöù vaøo caùc ñieàu kieän quy ñònh ôû treân, nhu caàu coâng taùc ñeå ñaêng kyù döï thi, khi truùng tuyeån khoâng ñöôïc ñoåi chuyeân ngaønh khaùc.
  Trong kyø thi naêm 2009, thí sinh chæ ñöôïc ñaêng kyù döï thi vaøo moät ngaønh cuûa tröôøng.
  Hoïc vieân cao hoïc, hoaëc nghieân cöùu sinh ñang hoïc taäp khoâng ñöôïc ñaêng kyù döï thi.
  Hoà sô ñaêng kyù döï thi goàm:
  1. Ñôn xin döï thi (theo maãu) caàn ghi roõ ngaønh, ñoái töôïng döï thi (caùn boä, coâng chöùc, doanh nhaân, töï do…) ngheà nghieäp vaø nôi laøm vieäc, cam keát thöïc hieän quy cheá sau khi truùng tuyeån.
  2. Lí lòch khoa hoïc (theo maãu) daùn aûnh caù nhaân coù xaùc nhaän cuûa thuû tröôûng cô quan hoaëc chính quyeàn ñòa phöông nôi thí sinh cö truù (ñoái vôùi ngöôøi chöa coù vieäc laøm)
  3. Coâng vaên giôùi thieäu ñi döï thi cuûa thuû tröôûng cô quan quaûn lí ñoái vôùi nhöõng ngöôøi ñang laøm vieäc taïi caùc cô quan, ñôn vò, doanh nghieäp Nhaø nöôùc.
  4. Giaáy chöùng nhaän ñuû söùc khoûe ñeå hoïc taäp cuûa moät beänh vieän ña khoa .
  5. Quyeát ñònh tieáp nhaän hoaëc bieät phaùi coâng taùc ñeå xeùt veà ñoái töôïng öu tieân (neáu coù).
  (Caùc ñoái töôïng öu tieân theo khu vöïc phaûi coù quyeát ñònh tieáp nhaän coâng taùc cuûa caáp coù thaåm quyeàn hoaëc coù quyeát ñònh bieät phaùi cuûa caáp coù thaåm quyeàn ñeán caùc vuøng, khu vöïc öu tieân ñaõ neâu treân. Ngöôøi daân toäc thieåu soá thì sao chöùng minh nhaân daân vaø sao hoä khaåu.)
  6. Hai baûn sao coù coâng chöùng hoaëc nôi caáp sao y baèng toát nghieäp ñaïi hoïc Thí sinh toát nghieäp ñaïi hoïc heä Chuyeân tu, noäp keøm hai baûn sao coù coâng chöùng hoaëc nôi caáp sao y baèng toát nghieäp cao ñaúng).
  7. Chöùng chæ mieãn ngoaïi ngöõ (neáu coù).
  8. Hai phong bì coù daùn tem ghi ñòa chæ lieân laïc cuûa thí sinh. Hai aûnh 4x6 chuïp chaân dung trong thôøi gian 1 naêm tính ñeán ngaøy döï thi, ghi hoï teân, ngaøy sinh, nôi sinh ôû maët sau aûnh.
  Tröôøng khoâng nhaän hoà sô thieáu giaáy tôø hoaëc thieáu ñieàu kieän döï thi vaø khoâng chaáp nhaän boå sung hoà sô, vaên baèng, chöùng chæ, baûng ñieåm, ñoái töôïng öu tieân, chöùng nhaän thaâm nieân, sau khi tuyeån sinh ñaøo taïo thaïc só.
  Thôøi gian phaùt hoà sô keå töø ngaøy 06/4/2009, thí sinh noäp hoà sô taïi Phoøng Quaûn lyù Ñaøo Taïo Sau ñaïi hoïc Tröôøng Ñaïi hoïc Kinh teá TP.HCM, soá 59C Nguyeãn Ñình Chieåu, Quaän 3, TP. HCM töø ngaøy 20/7/2009 ñeán heát ngaøy 25/7/2009.
  Nhöõng thí sinh coù nhu caàu oân taäp, lieân heä taïi Phoøng Quaûn lyù Ñaøo taïo Sau ñaïi hoïc töø ngaøy 06/4/2009 ñeán heát ngaøy 29/5/2009.
  Trong thôøi gian oân taäp vaø thi tuyeån, moïi cheá ñoä ñaõi ngoä veà vaät chaát do cô quan quaûn lí cöû caùn boä ñi hoïc hoaëc caù nhaân chòu traùch nhieäm .
  Sau khi Hoäi ñoàng Tuyeån sinh Sau ñaïi hoïc cuûa Tröôøng vaø Boä Giaùo duïc & Ñaøo taïo pheâ chuaån keát quaû tuyeån choïn Cao hoïc naêm 2009, Tröôøng Ñaïi hoïc Kinh teá Tp. HCM seõ göûi giaáy baùo môøi hoïc vieân truùng tuyeån veà hoïc. Moïi cheá ñoä chính saùch cuûa hoïc vieân trong thôøi gian hoïc taäp seõ thoâng baùo vaøo ngaøy khai giaûng khoaù hoïc.
  Thoâng baùo tuyeån sinh ñaøo taïo thaïc só kinh teá ñöôïc thöïc hieän treân cô sôû noäi dung caùc vaên baûn tuyeån sinh sau ñaïi hoïc hieän haønh cuûa Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo
  Caùc cô quan, ñôn vò coù nhu caàu cöû caùn boä ñi hoïc hoaëc caù nhaân caàn bieát theâm chi tieát cuï theå, xin môøi lieân heä tröïc tieáp taïi:
  Tröôøng Ñaïi hoïc Kinh teá Tp.HCM – Phoøng Quaûn lyù Ñaøo taïo Sau ñaïi hoïc.

  Soá 59C Nguyeãn Ñình Chieåu, Quaän 3, Tp. Hoà Chí Minh
  Ñieän thoaïi : 38295437 – 38235277.


  HIEÄU TRÖÔÛNG
  Phaïm Vaên Naêng


  Cũng chỉ là " Du Mục ' trần gian thôi
  Rồi cát bụi sẽ trở về cát bụi
  Giọt nước mắt rơi khi con tim ngừng đập
  Bởi vì ta đã góp chút " Hương Đời " ...
  :cup::cuoilennao::cup:

+ Gửi Ðề Tài Mới

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Các Chủ Đề Liên Quan

 1. Trả lời: 1
  Bài Mới: 21-02-14, 10:00 AM
 2. Thông tin tuyển sinh sau đại học khoa kinh tế - ĐHQG TP.HCM
  By nguyenviethoi in forum UEL_Thông Tin Tuyển Sinh & Tài Liêu Ôn Thi Cao Học Đầu Vào
  Trả lời: 36
  Bài Mới: 02-04-13, 11:20 PM
 3. UEH_Các Chuyên Ngành đào Tạo Thạc Sĩ Kinh Tế
  By Cá Heo in forum UEH_Thông tin tuyển sinh Cao Học Đầu Vào
  Trả lời: 5
  Bài Mới: 02-04-13, 11:04 PM
 4. Trả lời: 2
  Bài Mới: 03-06-10, 08:15 AM
 5. Khoa Kinh tế - ĐHQG thông báo tuyển sinh SĐH năm 2009
  By nthue in forum Khu G2 : Diễn Đàn CHKT của ĐH Kinh Tế - Luật TP.HCM
  Trả lời: 0
  Bài Mới: 22-09-08, 11:13 AM

Tags for this Thread

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
Giới Thiệu
Bạn đang truy cập vào cổng thông tin dành cho những ai quan tâm đến Sau Đại Học
- Cao Học
+ Tài liệu ôn thi đầu vào Cao Học tất cả các trường
+ Tài liệu học tập ở bậc Cao Học của tất cả các trường
+ Tài liệu hỗ trợ đầu ra tất cả các trường
+ Luận văn thạc sỹ tham khảo
- Nghiên cứu sinh
+ Tài liệu ôn thi đầu vào nghiên cứu sinh của tất cả các trường
+ Tài liệu hỗ trợ luận án Tiến Sỹ
+ Luận án tiến sỹ tham khảo
Hoạt động diễn đàn
Kết nối
Liên hệ quảng cáo
Các Anh/Chị có nhu cầu triển khai các chiến dịch PR, quảng cáo trên Diễn Đàn Cao Học Kinh Tế, xin vui lòng liên hệ

Anh Phương Nam
Phone : 0919.226.505
Email: quangcao@caohockinhte.vn

Chúng tôi sẽ gửi bảng báo giá sớm nhất cho các Anh/Chị
Ôn thi Cao Học Luyện Thi Cao Học Trung Tâm Luyện Thi Học SPSS ở đâu Học EVIEWS ở đâu Download luận văn ThS ở đâu Download luận án TS ở đâu