Hội nghị quán triệt nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng, thanh tra, kiểm tra; tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo

Ngày 28-29/11/2019, tại Ba Vì (Hà Nội), Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào đạo tổ chức Hội nghị: “Quán triệt nhiệm vụ công tác phòng chống tham nhũng, Chỉ thị 10/CT-TTg và tập huấn công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư; giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo năm 2019 đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ”.

hoi-nghi-quan-triet-nhiem-vu-cong-tac-phong-chong-tham-nhung

Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo; Lãnh đạo Thanh tra Bộ Giáo dục và đào tạo; Lãnh đạo, Thanh tra Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; Hiệu trưởng, Thanh tra các trường (Trường hữu nghĩ T78, Trường Cán bộ Thanh tra, Trường Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Trường Đại học Tây nguyên, Trường Đại học Đồng Tháp, Trường Dự bị Đại học Nha Trang, Trường Dự bị Đại học Sầm Sơn…); Lãnh đạo các Vụ, Thanh tra các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Giáo dục và đào tạo

ong-nguyen-duc-cuong-quuyen-chanh-thanh-tra-bo-giao-duc-va-dao-tao

Tại Hội nghị, các đại biểu, các báo cáo viên đã lần lượt trình bày về nhiều vấn đề liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng; công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư; giải quyết khiếu nại, tố cáo, như:

– Ông Phạm Anh Tuấn (Nguyên Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương) trình bày về công tác phòng, chống tham nhũng trong tình hình hiện nay với các vấn đề chính: Những vấn đề cơ bản về tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng; Khái quát về tình hình tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng ở nước ta hiện nay; Mục tiêu, quan điểm phòng, chống tham nhũng; Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng trong thời gia tới…

– Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết (Phó trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương) trình bày về vấn đề nghiệp vụ tiếp công dân và xử lý đơn thư.

– Ông Vũ Văn Chiến (Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra) trình bày về vấn đề nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra…

mot-so-hinh-anh-toan-the-hoi-nghi hinh-anh-toan-the-hoi-nghi

Việc triển khai tập huấn công tác phòng, chống tham nhũng; công tác tranh tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư; giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo cho các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp Ủy, chính quyền các cấp trong công tác phòng, chống tham nhũng, giải quyết những khiếu nại, tố cáo; thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư… tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động cho cán bộ công chức, viên chức thuộc và trực thuộc Bộ góp phần thực hiện hiệu quả công tác này ngay từ cấp cơ sở.

 

Bài viết liên quan